Definícia pojmu ekonomika

Ekonomika je celistvý súbor všetkých ekonomických činností danej krajiny alebo štátu, súhrn odvetví a druhov výroby národného hospodárstva; štruktúra, organizácia a stav národného hospodárstva istej krajiny. Ekonomika je časť spoločenského života, súhrn činností a zariadení, zameraná na materiálne udržiavanie a zabezpečovanie ľudského života. Je to oblasť spoločenskej činnosti, prostredníctvom ktorej sa vyrábajú, rozdeľujú, vymieňajú a spotrebúvajú statky. Pod pojmom ekonomika sa chápe aj spôsob organizovania výrobnej činnosti resp. výrobná činnosť. Ekonomika je praktická hospodárska činnosť ľudí zameraná na uspokojovanie potrieb. Základné ekonomické problémy sú: Čo vyrábať? Ako vyrábať? Prekoho vyrábať?

3 základné ekonomické otázky

3 základné otázky, ktoré rieši ekonomika:

 1. ako vyrábať
 2. čo vyrábať
 3. pre koho vyrábať

Ekonomické systémy

Ekonomický systém charakterizuje typ vlastníctva, spôsob rozhodovania, druhy rozhodovacích nástrojov a mechanizmov. Ekonomické systémy delíme na tri základné typy:

 1. zvyková ekonomika – zvykový ekonomický systém je málo rozvinutý ekonomický systém, ktorý je historický prekonaný. Takýto typ ekonomiky existoval už vo feudálnej, otrokárskej politike. Základné ekonomické otázky sa prenášali z generácie na generáciu.
 2. príkazová ekonomika – príkazový ekonomický systém je spojený s centrálne plánovanou ekonomikou, ktorá bola založená na existenciu centra (politická strana, ktorá rozhodovala o výrobe, rozdeľovaní a aj spotrebe prostredníctvom nereálnych plánov, ktoré boli prenášané na nižšie články riadenia). Prevažná existencia štátneho vlastníctva; existovalo monopólne postavenie; dochádzalo k netrhovému stanoveniu cien a miezd, úrokových sadzieb, menových kurzov a iných nástrojov hospodárskej politiky. História potvrdila, že je príkazová ekonomika je neefektívna a nie je schopná sama riešiť hlavné ekonomické problémy.
 3. trhová ekonomika – trhový ekonomický systém – nazýva sa aj voľná trhová ekonomika a predstavuje usporiadanie, v ktorom má dominantné postavenie trh. Trh rieši základné eknomické problémy a to cenovú politiku a tvorbu miezd. Pre trhovú ekonomiku je znakom súkromné vlastníctvo, rozhodovanie je decentralizovné. V čistej podobe trhová ekonomika neexistuje.

Reálna ekonomika

Reálna je zmiešaná ekonomika, v ktorej určitú funkciu tu plní aj štát, ktorý legislatívne zabezpečuje fungovanie ekonomiky, stará sa o systém sociálneho zabezpečenia vojenskú obranu. Štát teda vytvára právny rámec celej ekonomiky.

Definícia pojmu ekonómia

Ekonómia sa zaoberá rozhodováním o efektívnom využívaní vzácnych zdrojov na výrobu užitočných statkov a o ich rozdeľovaní medzi členov spoločnosti. Efektívnosť znamená maximálne využitie zdrojov. Ekonómiu členíme na mikroekonómiu, ktorá skúma správanie sa jednotlivých častí ekonomiky, a makroekonómiu, ktorá skúma ekonomiku ako celok. Ekonómia je spoločenská veda (časť hospodárskej vedy), ktorá skúma na základe čoho a akým spôsobom spoločnosť rieši problém vzácnosti zdrojov. Skúma aj ekonomické vzťahy vznikajúce medzi subjektami, vyslovuje prognózy a formuluje ekonomické zákony, ato prevažne na základe metriky. V tradičnom stredoeurópskom delení sa rozlišuje ekonómia (národohospodárska náuka) a podniková ekonomika (podnikovohospodárska náuka). Niekedy sa pod tento termín zaraďuje aj podniková ekonomika a termín ekonómia potom splýva s termínom ekonomické vedy.

Ekonómia je spoločenská veda, ktorá nám hovorí ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných tovarov a služieb a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí. Na rozdiel od ekonómie je ekonomika ekonomický systém konkrétnej krajiny. Pojem ekonómia sa používa spolu so synonymom všeobecná ekonomická teória na označenie spoločensko-vednej disciplíny, alebo inak povedané vedeckej teórie o optimálnej voľbe alternatív, teda o ekonomike.

Kategorizácia ekonómie

Ekonómiu môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk.

 • Podľa rozsiahlosti priestoru, ktorý skúma
  • makroekonómia – tá časť ekonomickej teórie, ktorá skúma fungovanie ekonomického systému ako celku.
  • mikroekonómia – skúma jednotlivé subjekty a ich správanie. Subjektmi sú spotrebitelia a firmy.
 • Podľa prístupu ku skúmaniu ekonomickej reality
  • pozitívna ekonómia – zaoberá sa popisom ekonomických javov a skúseností v ekonomike.
  • normatívna ekonómia – vychádza z pozitívnej ekonómie a zaoberá sa tým ako by mali veci vyzerať.

Funkcie ekonómie

 1. poznávacia funkcia – skúma kvantitatívne a kvalitatívne ekonomické javy.
 2. praktická alebo pragmatická funkcia – súvisí s transformáciou teoretických ekonomických subjektov.
 3. metodologická funkcia – poznatky VET sú metodologickým základom špeciálnych ekonomických disciplín.

Vzťah ekonómie k iným disciplínam

Ekonómia je teoretická disciplína, z ktorej vychádzajú a na ňu nadväzujú ďalšie vedné disciplíny, ako je hospodárska politika, financie a mena, medzinárodný obchod, marketing. Ekonómia spolupracuje aj s inými pomocnými vedami, ako sú napr. sociológia, právo, psychológia, politológia, história.

Články v kategórii Ekonomika

Články z kategórie Ekonomika nájdete na stránke Odborné články: Ekonomika.

Články v kategórii Ekonómia

Články z kategórie Ekonómia nájdete na stránke Odborné články: Ekonómia.

 


Pridaj komentár