„Úspešnosť podnikov je determinovaná kvalitou ich manažmentu. Podniky s dobrým manažmentom, predovšetkým vrcholným a stredným, prosperujú. Podniky, ktorých manažment nedokáže efektívne zabezpečiť cieľové fungovanie, sú neúspešné.“[1] Systém manažmentu sa v súčasnosti vníma ako vykonávanie správnych vecí, ktoré podnik vedú k efektívnemu výkonu. Manažment sa zaraďuje medzi vedné disciplíny a predstavuje určitý súbor zahrňujúci rôzne techniky, postupy, princípy a metódy riadenia. Základom pre dobrý manažment podniku je ľudský faktor. Riadenie ľudí je ponechané na manažérovi, ktorý sa prostredníctvom manažérskych činností a tiež svojej odbornej kvalifikácie usiluje o nadobúdanie a udržovanie úspechu podniku.

Manažment podniku

Manažment môžeme charakterizovať ako spoločensko-ekonomicky termín, ktorý v slovenskom preklade znamená riadenie (prevzaté z angl. management, to manage – riadiť, usmerňovať, narábať). Ide o pomerne mladý vedný odbor s univerzálnym charakterom, čo znamená, že je nevyhnutný pre všetkých. Manažment charakterizuje určitý proces riadenia a usmerňovania podniku, pomocou využitia finančných, materiálnych, ľudských a intelektuálnych zdrojov. Je potrebný pre všetky typy podniku, a to bez ohľadu na ich veľkosť, oblasť činnosti alebo úroveň riadenia (Mihalčová, 2009, s. 13-15).

Definície manažmentu

V súčasnej dobe sa v odbornej literatúre i v praxi môžeme stretnúť s veľkým množstvom definícií a vysvetlení pojmu manažment. Pestrosť interpretácií, ktorú ponúkajú autori prispieva k viditeľnej nejednotnosti, preto je problém zvoliť skutočne tú správnu definíciu. Na základe nespočetného rozsahu prezentovania tohto pojmu, sme vybrali päť definícií riadenia, ktoré nám slúžia na priblíženie sa k danej problematike.

Vágner uvádza, že pojem manažment treba ponímať ako „ucelený súbor overených prístupov, názorov, skúseností, odporúčaní, a metód, ktoré subjekty manažmentu využívajú pre zvládnutie špecifických činností, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov.“[2]

Mikuš a Droppa píšu: „Manažment je proces uskutočňovania aktivít prostredníctvom ľudí, koordinovanie ich pracovných aktivít tak, aby všetky aktivity a činnosti boli vykonané účinne a cieľavedome pre zabezpečenie budúcnosti.“[3]

Hittmár pojem manažment definuje ako: „proces, v ktorom riadiaci pracovníci pomocou vedeckých poznatkov, ale najmä praktických odporúčaní vedia vykonávať manažérske aktivity pri zhodnocovaní disponibilných cieľov podniku.“[4]

Majtán tvrdí o manažmente, že „je to proces, ktorý slúži na dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom usmerňovania premeny vstupov, resp. zdrojov na požadované výstupy.“[5]

Donnelly, Gibson a Ivancevich uvádzajú: „Manažment je proces vykonávaný jednou alebo viacerými osobami na koordináciu činnosti ostatných na dosiahnutie výsledkov nedosiahnuteľnými jednotlivcom.“[6]

Prostredníctvom komparácie týchto výkladov, definícií a chápaní sme zhodnotili, že disponujú spoločnými znakmi, teda tvoria ich prvky: ľudia a ich činnosť, základné riadiace funkcie, ako aj ciele podniku a ich dosahovanie. Ide o proces pozostávajúci z rôznych činností, ktoré vykonávajú ľudia s cieľom dosiahnuť požadované výsledky. Koordinácia týchto činností vedie k prospešnému zaopatreniu budúcnosti podniku a to účinnou premenou vstupov na výstupy.

Význam manažmentu

Uvedené definície nám poslúžili na uvedomenie si, že pojem manažment možno chápať a interpretovať v 4 významoch (Mikuš – Droppa, 2010, s. 36-37):

 • manažment ako proces (praktická činnosť),
 • manažment ako vedná disciplína (teória),
 • manažment ako profesia,
 • manažment ako umenie.

Riadenie, resp. manažment je obšírny a komplikovaný pojem. Práve pre lepšie porozumenie nám slúži toto rozdelenie na štyri časti. Manažment ako praktická činnosť zahŕňa v sebe všetky aktivity zamerané na dosahovanie cieľa pracovného a osobného charakteru. Manažment ako teória sa líši od prvej definície tým, že obsahuje výlučne teoretické poznatky. V poradí treťou definíciou je manažment ako profesia, čiže zastávanie profesijných pozícií v podniku. Posledná definícia manažmentu je zameraná na tvorivú stránku ľudí.

Úlohy manažmentu

Základné úlohy manažmentu sa podľa Mikuša a Droppu (2010, s. 38-39) delia do troch skupín:

 1. Riadenie práce podniku:
  • rozhodovanie,
  • plány a ciele,
  • stratégia,
  • štruktúra,
 2. Riadenie práce ľudí v podniku:
  • správanie sa jednotlivca,
  • motivácia a uspokojovanie,
  • skupinové správanie sa,
  • riešenie konfliktov,
 3. Riadenie produkcie a operácií (výroby):
  • projektovanie,
  • plánovanie,
  • informácie,
  • rozhodovanie,
  • kvalita výstupov.

Úlohy manažmentu sa definujú zo vzťahu manažment a podnik, pričom každá je zameraná na riadenie inej oblasti. Prvá úloha je orientovaná na základné a prelínajúce sa manažérske funkcie. Ľuďom v podniku je venovaná pozornosť v druhej úlohe manažmentu a to prostredníctvom motivácie, komunikácie a riadenia ľudí. Tretia úloha sa snaží vzťah podniku a manažmentu zosúladiť v produkcii a operáciách, v ich plánovaní s využitím potrebných informácií a prostredníctvom toho umožniť čo najsprávnejšie rozhodovanie.

[1] MAJTÁN, M. a kol. 2007. Manažment. Bratislava : SPRINT, 2007. 423 s. ISBN 978-80-89085-72-9. s. 11.

[2] VÁGNER, I. 2006. Systém managementu. Brno – Kraví Hora : Vydavatelství Masarykovy Univerzity, 2006. 434 s. ISBN 80-210-3972-8. s. 51.

[3] MIKUŠ, P. – DROPPA, M. 2010. Základy manažmentu. Ružomberok : VERBUM, 2010. 261 s. ISBN 978-80-8084-622-0. s. 34.

[4] HITTMÁR, Š. 2006. Manažment. Žilina : ŽILINSKÁ UNIVERZITA, 2006. 300 s. ISBN 80-8070-558-5. s. 21.

[5] MAJTÁN, M. a kol. 2007. Manažment. Bratislava : SPRINT, 2007. 423 s. ISBN 978-80-89085-72-9. s. 13.

[6] DONNELLY, J. – GIBSON, J. – IVANCEVICH, J. 1992. Fundamentals of management. Boston : IRWIN, 1992. 358 s. ISBN 0-256-09791-7. s. 2.


Pridaj komentár