(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Vedenie je sociálny proces, v ktorom vedúci hľadá dobrovoľnú účasť podriadených v snahe dosiahnuť ciele organizácie. Musí byť prítomné na všetkých úrovniach organizácie.

Vodcovské správanie manažéra a tým aj spôsob riadenia závisia od troch vplyvov:
1. vnútorná sila manažéra – faktory
? hodnotový systém – do akej miery by mali mať podriadení podiel na rozhodnutiach
? dôvera podriadeným
? vlastné vodcovské sklony
? pocity bezpečnosti v neistých situáciách – umožnenie rozhodovať podriadeným znižuje predvídateľnosť výsledku.
2. postoje podriadených – faktory
Možnosť nechať rozhodovať podriadených prichádza do úvahy ak:
? majú pomerne vysokú potrebu nezávislosti,
? sú ochotní preberať zodpovednosť za rozhodovanie,
? majú pomerne vysokú toleranciu pre nejasnosť príkazov,
? zaujímajú sa o problémy,
? chápu a stotožňujú sa s cieľmi organizácie,
? majú dostatočné vedomosti a skúsenosti riešiť príslušný problém,
? očakávajú, že sa budú podieľať na rozhodovaní.
3. vplyv danej situácie – faktory:
? typ organizácie,
? pracovná skupina,
? povaha problému,
? časové termíny.

VEDENIE
Ide o schopnosť viesť alebo umenie presviedčať, usmerňovať a stimulovať podriadených ku kvalitnej práci a k dosahovaniu cieľov firmy. Spôsob vedenia predurčuje spôsob komunikácie.
Rozlišujeme :
1. Autoritatívne vedenie ? preferuje priame metódy riadenia, prikazovanie a dôslednú kontrolu. Kontakty medzi vedúcim a podriadeným sú malé. Medzi záujmami a názormi vedúceho a podriadeného existujú protiklady. Podriadený sa pozerá na zámery svojho vedúceho s nedôverou. Komunikácia medzi nimi je minimálna a podriadený má nedostatok informácií, čo umožňuje vedúcemu budovať moc nad podriadeným. U podriadeného sa brzdí iniciatíva, nemá záujem, je pasívny a neiniciatívny.
2. Demokratické vedenie ? používa nepriame, “mäkké“ metódy riadenia. Je to motivačné riadenie. Je tu charakteristická spolupráca a spoločné rozhodovanie. Umožňuje dobrú úroveň kontaktov medzi vedúcimi a podriadenými. Podriadený má viac informácií, môže lepšie realizovať svoje úlohy. Vedúci pracovník má dostatok informácií o vlastnostiach, schopnostiach svojich podriadených, môže ho lepšie ovplyvňovať a motivovať.

Vedenie definujeme viacerými spôsobmi :
– podľa osoby : druh osoby = vlastnosti vedúceho, jeho osobné kvality, osobnosť vedúceho. Niekto je dobrým vedúcim pracovníkom, pretože má zmysel pre humor, je zásadový, dobrý ……
– podľa štýlu vedenia : ako používa vedúci svoj vplyv, svoju moc (môže sa poradiť so svojimi podriadenými alebo nie, ……)
– podľa funkcie vedenia : dobrý vedúci vie dobe organizovať prácu, všetky úlohy dokáže koordinovať, …
Všetky tieto 3 spôsoby sú rovnako dôležité a nemôžeme ich od seba odtrhnúť.

VÝVOJ TEÓRIÍ :
1. teória charakteristických vlastností
2. behavioristická teória
3. situačné teórie
4. transformačné teórie

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár