(, EuroEkonóm.sk ,  2)

ORGANIZOVANIE (O) – je to druhá základná funkcia riadenia. Predmetom organizovania rozhodnutí je rozdelenie úloh na ľudí a vecné prostriedky, rozdelenie rozhodovacích kompetencií a usporiadanie komunikačných ciest medzi vytvorenými čiastkovými oblasťami. O a jemu zodpovedajúce OŠ patria k základným pilierom vedomostí moderného manažmentu.

POSLANÍM ORGANIZOVANIA je vymedziť a hospodárne zaistiť plánované alebo iné nevyhnutné činnosti ľudí (jednotlivcov, kolektívu) pri plnení cieľov a ďalších potrieb firmy alebo jej časti. Využíva výhody deľby práce (hlavne špecializáciu). Zaisťuje koordináciu potrebných činností a vzťahy ľudí, ktorí ju uskutočňujú. Poriadok, spôsob a disciplínu realizovaných činností uľahčuje vymedzením právomocí a zodpovednosti ľudí zúčastnených na organizovaných procesoch. OŠ je tvorená prvkami (miesta, útvary) a vzťahmi (väzbami medzi nimi). Grafické znázornenie nazývame ORGANIZAČNA SCHÉMA.

Na proces O-nia a tomu zodpovedajúcej tvorbe štruktúr sú kladené určité požiadavky. Označujeme ich „OSCAR“ – skratka reťazca požiadaviek, ktoré majú byť procesom O-nia zabezpečené:
– ciele podnikateľskej činnosti (Objectives) – stanovenie cieľov jednotlivcov, kolektívu, firmy a postupov na ich dosiahnutie
– špecializácia (Specialization) – racionálna deľba práce
– koordinácia (Coordination) – zladenie a koordinácia čiastkových procesov deľby práce v priestore a čase, týka sa činností a zdrojov
– právomoc (Authority) a zodpovednosť (Responsibility) – zabezpečuje sa poriadok, disciplína a spôsob realizácie.

Obsahovú náplň organizovania tvorí reťazec nasledujúcich čiastkových procesov:
? stanovenie a usporiadanie činností, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie riadeného celku,
? stanovenie a zaistenie racionálnej deľby práce na uskutočnenie vymedzených činností, a to pomocou výhod špecializácie ako aj profesijnej a kvalifikačnej úrovne ľudí,
? zoskupenie (združenie) skôr vymedzených činností tak, aby zodpovedali potrebám riadenia a hospodárnosti prevádzkovania na dosiahnutie stanovených cieľov (potrieb a úloh),
? stanovenie a priradenie úloh ľuďom najmä u vedúcich pracovníkov, ktorí so stanovenou právomočou a zodpovednosťou zabezpečujú plnenie združených činností,
? koordinácia ľudí, zdrojov a prevádzaných činností v priestore a čase tak, aby to zodpovedalo hospodárskej realizácii plánovaných cieľov (potrieb, úloh a zámerov).
V rámci nich je potrebné určiť hĺbku špecializácie, kritéria pre združovanie činností a podrobnosť vymedzenia práv a zodpovednosti.
? vplýva na hospodárnosť organozovaného procesu. Všeobecne platí, že podrobnosť je vhodná pre nemenné podmienky, voľnosť pre dynamickejšie zmeny.

Organizácia ako proces musí zohľadňovať tieto faktory:
1. OŠ musí odrážať ciele a plány, pretože od nich sa odvodzujú činnosti
2. organizácia odráža disponibilnú právomoc manažmentu
3. OŠ ako aj plán musia odrážať svoje prostredie. Pri zostavovaní OŠ a plánov existujú vždy ekonomické, technologické, sociálne a etické predpoklady.

OŠ nemôže nikdy statická efektívna OŠ musí vychádzať z danej situácie.
Proces organizovania:
1. stanovenie cieľov podniku
2. formulácia podporných cieľov, taktík a plánov
3. identifikácia a klasifikácia potrebných činností
4. zoskupovanie činností z hľadiska zdrojov
5. delegovanie
6. horizontálne a vertikálne prepojenie týchto skupín pomocou vzťahov podriadenosti a nadriadenosti a pomocou informačných tokov

OBSAH ORGANIZOVANIA
Obsahom činností organizovania sú tie úlohy, kt. sú spojené s uskutočnením prijatých cieľov, poslania, vízie, stratégie a plánov organizácie. Bez organizácie by plány nemali význam, al. zmysel. O-ním sa zabezpečuje súlad priebehu živej a zhmotnenej práce tak, aby sa určený cieľ splnil čo najúplnejšie. Súlad medzi prvkami a činnosťami spojenými s organizovaním sa zabezpečuje na základe vzťahov nadriadenosti a podriadenosti.

S priebehom O-nia sú spojené 2 základné úlohy, ktoré sú svojou povahou a časovou následnosťou rozdielne:
1. Prvá skupina úloh je spojená:
a) s vytvorením OŠ (ak ide o neexistujúcu organizáciu, pre kt. sú určené alebo vytvorené ciele a plány).
Vytváranie OŠ pozostáva z 2 krokov:
I) rozlíšia sa rôzne možné činnosti, ktoré budú potrebné na zabezpečenie poslania a plánov organizácie – diferenciácia úloh.
II) nájdeme východiská pre zlúčenie príbuzných činností do príslušných útvarov – integrácia úloh. Tvorba útvarov sa realizuje na základe funkčnej príbuznosti, výrobkovej príbuznosti, regionálnej a odberateľskej …
Vytvorené útvary majú podobu výkonných (prevádzky, závody, divízie, dielne…) alebo administratívno–správnych útvarov (referáty, oddelenia, odbory a úseky). Usporiadanosť útvarov vytvára konfiguráciu OŠ, ktorá môže byť:
– vysoká (pyramídová)
– široká (plochá).
Klasické typy OŠ: líniová, líniovo-štábna, líniovo-funkčná
Cieľovo – programové: projektová koordinácia, projektová OŠ, maticová OŠ.

Dôležité pri tvorbe OŠ je určenie postavenia a kompetencie riadiacich orgánov (valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada) a riadiaceho aparátu (top manažment, stredný manažm., 1.stupňový manažm. a priamy nadriadený).
Vytvorené OŠ sa premietajú do organizačno-riadiacich noriem podniku – stanovy, organizačný poriadok, smernice, pokyny, pracovný poriadok…. To stačí.

b) so zdokonaľovaním OŠ (ak ide o existujúcu organizáciu) – ktoré je v existujúcej organizácii nepretržitým procesom. Realizácii všetkých nových plánov by malo predchádzať posúdenie existujúcej (pôvodnej) OŠ a jej zdokonalenie tak, aby sa plány efektívne a úplne zrealizovali.
Zdokonaľovanie OŠ sa v praxi uskutočňuje:
? zoštíhľovaním (lean production, lean management) – zoštíhľovanie výroby, znižovanie počtu výrobných robotníkov, odpredaj nepotrebných objektov a zásob.
? zmenšovaním ( downsizing) – zníženie celkového počtu zamestnancov – pracovníkov aj manažérov, odpredaj pozemkov, sociálnych a rekreačných zariadení…
? vyčleňovaním (outsoursing) – odpredaj, rušenie divízií, dcérskych spoločností, kt. neprodukujú plánované výsledky a spôsobujú tak organizácii problémy.

Reinžiniering – predstavuje zásadné prehodnotenie a radikálnu rekonštrukciu podnikových procesov tak, aby sa mohlo dosiahnuť radikálne dramatické zdokonalenie z hľadiska kritických mier výkonnosti, ako sú kvalita, náklady, služby a rýchlosť.
Podniky, ktoré v súčasnosti realizujú reinžiniering sú tie, ktoré:
? majú veľké problémy a nemajú žiadnu inú možnosť prežitia,
? ešte nemajú tieto problémy, ale ich vedenie má dostatok predvídavosti a uvedomuje si, že takéto problémy môžu čoskoro nastať,
? sú na vrchole svojho výkonu a ich vedenie je ambiciózne a agresívne, reinžiniering považujú za príležitosť na upevnenie svojho vedúceho postavenia pred konkurenciou.

2. Skupina úloh súvisí s vlastnou realizáciou stanovených plánov, teda určením a uskutočňovaním úloh konkrétnymi subjektami manažmentu, ktorí za splnenie plánu zodpovedajú. Pri uplatňovaní funkcie organizovania a z nej vyplývajúcej činnosti a úloh je potrebné hľadať a dať odpoveď na nasledujúce otázky:
? čo robiť?
? prečo to robiť?
? ako to robiť?
? kto to má robiť?
? dokedy to má urobiť?
? kde to má urobiť?

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. Anonym

    Prepáčte, ale nikde nevidím vysvetlenie skratky OŠ. Mohli by ste mi ho poskytnúť?

    1. EuroEkonóm.sk Autor textu

      OŠ = organizačná štruktúra

Pridaj komentár