(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Prijímanie cenných papierov na voľný trh CP

Na trhoch BCPB sa v priebehu roka 2015 začalo obchodovanie s celkovo 38 novými emisiami CP domácich emitentov v celkovej sume 4,46 mld. EUR. Kótovaný hlavný trh sa rozšíril o 1 novú emisiu štátnych dlhopisov a 2 nové štátne pokladničné poukážky.

Okrem takto získaného kapitálu sa prílev nového kapitálu na trhy BCPB realizoval aj prostredníctvom prijímania nových tranží už prijatých dlhopisov. Počas roka sa teda navýšil emitovaný objem u 5 emisií štátnych dlhopisov a u 5 emisií dlhopisov umiestnených na regulovanom voľnom trhu, pričom celková menovitá hodnota takto prijatého kapitálu činila 2,173 mld.EUR. Celková hodnota novoprijatého kapitálu na trhy BCPB tak predstavovala v porovnaní s rokmi 2013 a 2014 len 6,627 mld. EUR, čím došlo oproti roku 2013 k poklesu skoro až o tretinu.

Na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) z hľadiska množstva obchodovateľných emisií prevládajú dlhopisy, pričom obchody s akciami a podielovými listami sú minimálne.

Trhové segmenty

Produkty obchodované na burze sú zaradené do piatich trhových segmentov. Kritériom pre zatriedenie konkrétneho produktu do trhového segmentu je typ toho produktu, rozsah informačnej povinnosti emitenta ako aj požiadavky kladené na tvorcov trhu:

 1. akciový trh
 2. dlhopisový trh
 3. derivátový trh
 4. trh so štruktúrovanými produktmi
 5. trh ostatných titulov

Akciový trh je rozdelený na:

 • primárny akciový trh je určený pre kótovanie akcii tých firiem, ktoré boli pripustené k obchodovaniu na oficiálnom alebo voľnom trhu a zaviazali sa, že budú dodržiavať prísnejšie kritéria transparentnosti, kvality a výkazníctva. K požiadavkám kladeným na priamy trh patrí napríklad aspoň 25% rozptýlenie akcii medzi verejnosť a ich tržná kapitalizácia by mala byť aspoň 15 mil. eur v prípade, že podiel akcii určených pre verejnosť nie je 25% stačí, aby bola splnená podmienka tržnej kapitalizácie týchto akcii v hodnote 30 mil. eur.
 • štandardný akciový trh je určený pre tie akcie a emitentov, ktorí nespĺňajú prísnejšie kritéria primárneho trhu. Tento trh sa ešte delí podľa systému obchodovania na kontinuálny a aukčný.

Dlhopisový trh obchoduje sa so všetkými dlhopismi, ktoré boli pripustené na hlavný, vedľajší alebo tretí trh. Tento segment sa ešte ďalej člení:

 • verejný sektor – obchodované sú dlhopisy emitované vládou, verejnými inštitúciami a nadnárodnými inštitúciami,
 • podnikový sektor – zahŕňa dlhopisy emitované spoločnosťami za účelom získania dodatočného kapitálu,
 • finančný sektor – je oblasť na ktorej sa obchoduje s dlhopismi bánk a nástrojmi, ktoré sa používajú na refinancovanie pôžičiek,
 • trh záruk – pozostáva z dlhopisov, ktorých splatnosť nie je fixné stanovená na určitý dátum, ale je viazaná na vývoj určitého podkladového aktíva.

Derivátový trh umožňuje obchodovanie s opciamiostatnými derivátmi.

Trh so štruktúrovanými produktmi je segment trhu určený pre obchody s certifikátmi, investičnými fondmi a warantami.

Trh ostatných titulov je určený pre všetky cenné papiere, ktoré nemohli byť zahrnuté do predchádzajúcich skupín.

Prijatie cenného papiera na trh

Okrem týchto piatich trhových segmentov sa na burze ešte rozlišujú trhy podľa pr na tzv. oficiálny trh, voľný a tretí trh. Avšak toto členenie je používané iba ako kritérium pre zaradenie cenných papierov do rôznych trhových segmentov.

Kritéria pre prijatie a umiestnenie CP

Medzi hlavné kritéria pre prijatie a umiestnenie cenného papiera na trhu patria:

 1. žiadne kritériá na emisiu
 2. CP môže byť prijatý na základe žiadosti emitenta, člena BCPB, resp. rozhodnutia burzy
 3. je potrebné povolenie ÚFT k vydaniu CP ako verejne obchodovateľného
 4. informačné povinnosti – do 30.4.2002 len pre spoločnosti, ktoré boli k 31.10.2000 verejne obchodovateľné, pokiaľ 100% akcionárov nerozhodlo o zrušení verejnej obchodovateľnosti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 4.2.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • BAČIŠIN, V.: Burzy: rok fúzií a akvizícií , Hospodárske Noviny, číslo 2, 3. 1. 2006, str. 6
 • DĚDIČ, J., Burza cenných papírů a komoditní burza, 1. vydanie, Praha: Prospektum, 1992, 295 strán, ISBN 80-85431-62-9
 • JIRKŮOVÁ, M, MAREK, K., TOMÍČKOVÁ, S. Banky, burza cenných papírů, 1. vydanie, Brno: Masarykova univerzita, 1994, 230 strán, ISBN 80-210-0924-1
 • KOBLIC, P.: Privatizácia cez burzu je neprávom zaznávaná [on-line], Dostupný na www<http://hnonline.sk>
 • MUSÍLEK, P., BENEŠ, V., Burzy a burzovní obchody, 2. dop. vydanie Praha: Informatorium, 1992, 252 strán, ISBN 80-85427-25-7
 • PAVLÁT, V. Kapitálové trhy, 1. vydanie, Praha: Professional Publishing, 2003, 296 strán, ISBN 80-86419-33-9
 • SEKNIČKA, P. a kol. Vybrané otázky kapitálových trhů v České republice, 1. vydanie Praha: Vodnář, 2003, 105 strán, ISBN 80-85889-52-8
 • Kapitálový trh na Slovensku? Zatiaľ nie. [on-line], Dostupný na www:<//hnonline.sk/>
 • Stratéga Konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 [on-line], Dostupný na: <http://www.finance.gov.sk/>

Pridaj komentár