(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Prijímanie cenných papierov na BCPB

Burza cenných papierov Bratislava

Burza cenných papierov Bratislava (BCPB) organizuje obchodovanie s akciami, dlhopismi a podielovými listami. Základné členenie trhov, na ktorých Burza cenných papierov Bratislava zabezpečuje obchodovanie s cennými papiermi (CP) je nasledujúce:

Trh kótovaných cenných papierov

Trh kótovaných cenných papierov sa ďalej člení na 3 segmenty:

 • kótovaný hlavný trh – určený pre veľké spoločnosti, tzv. blue chips
 • kótovaný paralelný trh – určený pre stredne veľké spoločnosti
 • kótovaný nový trh – určený pre malé rýchlo rastúce spoločnosti

Prijímanie cenných papierov na trh kótovaných CP

Proces prijímania cenných papierov na trh kótovaných cenných papierov predstavuje súhrn týchto činností:

 • o prijatie cenných papierov žiada emitent (možné splnomocnenie)
 • žiadosť sa vzťahuje na celú emisiu
 • žiadosť posúdi Výbor pre kótovanie cenných papierov
 • o prijatí rozhoduje predstavenstvo Burzy cenných papierov Bratislava do 60 dní
 • v prípade rozhodnutia o prijatí emitent do 30 dní
  • zverejní kótovací prospekt
  • doručí burze kópie prospektov
  • uhradí poplatky za kótovanie cenných papierov
 • do účinnosti rozhodnutia môže burza umožniť obchodovanie na voľnom trhu

Žiadosť o prijatie cenných papierov na trh cenných papierov

K žiadosti o prijatie cenných papierov na trh cenných papierov musia byť priložené:

 • povolenie Úradu pre finančný trh (ÚFT) k vydaniu cenných papierov ako verejne obchodovateľných
 • prospekt cenných papierov predkladaný Úradom pre finančný trh – musí byť zverejnený emitentom do 6 mesiacov od právoplatnosti povolenia ÚFT
 • splnomocnenie emitenta pre osobu, ktorá uvádza emisiu
 • kótovací prospekt a doplňujúce údaje podľa požiadaviek Burzy cenných papierov Bratislava
 • písomné stanovisko riadneho člena BCPB k informáciám v kótovacom prospekte
 • finančné výkazy v plnom rozsahu za 3 roky
 • správy audítora k účtovným závierkam v kótovacom prospekte
 • stanovy, zakladateľská zmluva alebo obdobný dokument
 • aktuálny výpis z obchodného registra
 • informácie o kontrolách vykonaných ÚFT a prípadných opatreniach

Tieto údaje nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

Kritériá pre prijatie cenných papierov a umiestnenie na trh

Pre každý trh a pre každý druh cenného papiera existujú samostatné kritériá pre ich prijatie a umiestnenie na daný trh:

Kritériá pre prijatie a umiestnenie cenného papiera na hlavný trh

Akcie:

 1. doba podnikateľskej činnosti: 3 roky
 2. hospodársky výsledok: kladný hospodársky výsledok v posledných 3 rokoch
 3. likvidita: min. 1 burzový obchod v kal. polroku
 4. trhová kapitalizácia: 16,66 mil. EUR
 5. počet majiteľov emisie: 100
 6. objem v rukách verejnosti: 25% alebo 8,33 mil. EUR
 7. (možnosť výnimky z požiadaviek 5., 6. v prípade ak má emisia tvorcu trhu)

Dlhopisy:

 1. doba podnikateľskej činnosti: 3 roky
 2. hospodársky výsledok: kladný HV v posledných 3 rokoch
 3. likvidita: min 1 burzový obchod v kal. polroku
 4. trhová kapitalizácia: 8,33 mil. EUR
 5. počet majiteľov emisie: 10
 6. (možnosť výnimky z požiadavky 5. v prípade ak má emisia tvorcu trhu)

Podielové listy:

 1. doba podnikateľskej činnosti: 3 roky
 2. hospodársky výsledok: kladný HV v posledných 3 rokoch
 3. čistá hodnota majetku v podielovom fonde: 8,33 mil. EUR

Kritériá pre prijatie a umiestnenie cenného papiera na paralelný trh

Akcie:

 1. doba podnikateľskej činnosti : 2 roky
 2. hospodársky výsledok : kladný hospodársky výsledok v posledných 2 rokoch
 3. trhová kapitalizácia: 3,33 mil. EUR
 4. objem v rukách verejnosti : 15% alebo 1,66 mil. EUR
 5. (možnosť výnimky z požiadavky 4. v prípade ak má emisia tvorcu trhu)

Dlhopisy:

 1. doba podnikateľskej činnosti : 2 roky
 2. hospodársky výsledok : kladný hospodársky výsledok v posledných 2 rokoch
 3. trhová kapitalizácia: 1,66 mil. EUR

Podielové listy:

 1. doba podnikateľskej činnosti : 2 roky
 2. hospodársky výsledok : kladný HV v posledných 2 rokoch
 3. čistá hodnota majetku v podielovom fonde: 1,66 mil. EUR

Kritériá pre prijatie a umiestnenie cenného papiera na nový trh

Akcie:

 1. doba podnikateľskej činnosti: 1 rok
 2. objem emisie: cca 333 tis EUR
 3. objem v rukách verejnosti : 25%
 4. počet akcií v emisii: 10.000 ks
 5. špecifická požiadavka NT: tútor a tvorca trhu
 6. záväzok pôvodných akcionárov nepredať svoj podiel v spoločnosti : 12 mesiacov

Návrh poplatkov za kótovanie

Jednorázový poplatok (platí sa aj v prípade neskoršieho zvýšenia objemu emisie):

 • hlavný trh cca 1 660 EUR
 • paralelný trh cca 1 660 EUR
 • nový trh cca 1 660 EUR

Ročný poplatok (už nesúvisí s objemom emisie):

 • hlavný trh cca 4 980 EUR
 • paralelný trh cca 1 660 EUR
 • nový trh cca 1 660 EUR

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 15.9.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • HORNIAKOVÁ Ľ., ČUNDERLÍK Ľ. 2009. Finančný trh. Prvé vydanie. Bratislava : Vydavateľské oddelenie Právnická fakulta UK, 2009. 156 str. ISBN 978-80-7160-278-1, strana 10
 • CHOVANCOVÁ B. a kol. 2006. Finančný trh – nástroje, transakcie, inštitúcie. Prvé vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo IURA EDITION, 2006. 611 str. ISBN 80-8078-089-7
 • CHOVANCOVÁ B., JANKOVSKÁ A., KOTLEBOVÁ J., ŠTURC B. 2002. Finančný trh – nástroje, transakcie, inštitúcie. II. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EUROUNION, 2002. 584 str. ISBN 80-88984-31-9
 • POLOUČEK S. 2000. Peníze, banky a finanční trhy. III. upravené vydání. Karviná. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2000. 244 str. ISBN 80-7248-074-X
 • NÝVLTOVÁ R., REŽŇÁKOVÁ M. 2007. Medzinárodní kapitálové trhy – zdroj financování. První vydání. Praha : Vydala GRADA Publishing, 2007. 224 str. ISBN 978-80-247-1922-1
 • BARAN D. 2003. Kapitálový trh a podnikové financie. Prvé vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo STU Bratislava, 2003. 215 str. ISBN 80-227-1856-4
 • DVOŘÁK, P. 2008. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. První vydání. Praha : C. H. Beck, 2008. 344 str. ISBN 978-80-7400-075-1
 • MUSÍLEK P. Trhy cenných papírů. Druhé vydání. Praha : Vydavatel: EKOPRESS,  2011. 520 str. ISBN 978-80-86929-70-5
 • PAVLÁT V. a kolektív. 2003. Kapitálové trhy. První vydání. Praha: Vydavatel: Professional Publishing, 2003. 296 stran. ISBN 80-864-19-33-9
 • REVENDA, Z. a kolektív. 2004. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vydání. Praha : Management Press, 2004. 634 strán. ISBN 80-7261-031-7
 • SVOBODA, M. 2004. Jak investovat aneb anatomie burzovních lží. Computer Press 2004, ISBN 80-251-0142-8
 • HRVOĽOVÁ, B. 2001. Analýza finančných trhov. Prvé vydanie. Bratislava: Vydavateľstvo: Sprint v fra, Bratislava 2001. ISBN 80-88848-86-5
 • BAUMOHL E., LYÓCSA Š., VÝROST T., Fundamentálna analýza akciových trhov. 1. vydanie. Košice : Vydavateľ: ELFA,  2011. 323 strán. ISBN 978-80-8086-191-6
 • JÍLEK, J. 2009. Finanční trhy a investování. První vydání. Praha: Vydala: GRADA Publishing, 2009. 648 strán. ISBN 978-80-247-1653-4

Ekonomická poradňa

 1. Vieroslav

  Silná stránka, rešpekt!!

Pridaj komentár