(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Burza cenných papierov v Bratislave - BCPB

Burza cenných papierov v Bratislave, a. s., vznikla 15. 3. 1991. Jej úlohou ako právnickej osoby je organizovať trh cenných papierov a s tým súvisiace operácie nevyhnutné na zabezpečenie predmetu podnikania, ako aj zverejňovať údaje poskytujúce investorom a priamym účastníkom trhu potrebné informácie o obchodovaných cenných papieroch a ich emitentoch.

Oficiálne povolenie na činnosť organizátora trhu umožňuje BCPB organizovať obchody tak na okamžitom trhu, ako aj na finančnom trhu derivátov na kótované cenné papiere a na derivátové produkty devízového a peňažného trhu.

Riadiace orgány burzy

Medzi riadiace orgány Burzy cenných papierov v Bratislave patria:

 • valné zhromaždenie akcionárov burzy
 • burzová komora
 • dozorná rada

Valné zhromaždenie akcionárov BCPB

Je najvyšším orgánom burzy, zloženým zo zástupcov všetkých akcionárov. Každý akcionár burzy má na rokovaní valného zhromaždenia hlasovacie právo podľa počtu akcií, ktoré vlastní, najviac však 20% z celkového počtu hlasov.

Valné zhromaždenie zvoláva burzová komora prostredníctvom svojho predsedu najmenej raz za rok. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorých podiel predstavuje viac ako 50% základného imania spoločnosti.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 • schvaľovanie stanov BCPB
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • voľba a odvolanie členov burzovej komroy a dozornej rady
 • schvaľovanie burzového poriadku a jednotlivých pravidiel činnosti, ako aj poriadku burzového rozhodcovského súdu
 • schvaľovanie druhov odmien za služby poskytované burzou a zásady na určenie ich výšky a spôsobu vyrovnania

Burzová komora BCPB

Burzová komora je štatutárnym orgánom BCPB. Riadi jej činnosť, koná v jej mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu.

Do pôsobnosti burzovej komory patrí:

 • dbať na dodržiavanie právnych predpisov, burzového poriadku a jednotlivých pravidiel činnosti tak, aby sa zabezpečila ochrana záujmov účastníkov trhu
 • určovať výšku členských poplatkov, kaucií a odmien za poskytované služby
 • rozhodovať o protestoch proti rozhodnutiam burzových výborov a proti vyhláseným kurzom cenných papierov
 • udeľovať a odnímať oprávnenia na nákup a predaj CP, zverejňovať kurzy CP
 • ukladať sankcie

Dozorná rada BCPB

Dozorná rada je kontrolným orgánom burzy, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti burzovej komory, na dodržiavanie platného právneho stavu, stanov, burzového poriadku aa jednotlivých pravidiel činnosti.

Dozornej rade neprislúcha kontrola jednotlivých obchodov. Volebné obdobie jej členov nesmie byť dlhšie ako 3 roky, pričom opätovné zvolenie je možné. Dozorná rada BCPB je trojčlenná.

Burzové výbory

Výkon svojich právomocí môže burzová komora v rozsahu stanovenom zákonom delegovať na príslušné burzové výbory, ktoré môžu byť stále alebo dočasné.

Na BCPB sú ustanovené 4 burzové výbory:

 1. výbor pre členské otázky – jeho úlohou je posudzovať žiadosti o prijatie za člena burzy, udeľovať a odnímať oprávnenia na nákup a predaj cenných papierov
 2. kótovací výbor – jeho úlohou je rozhodovať o prijatí CP na obchodovanie na hlavnom a vedľajšom trhu burzy
 3. obchodný výbor – jeho úlohou je rozhodovať o pozastavení burzových obchodov a o ďalších skutočnostiach vyplývajúcich z obchodovania
 4. prípravný výbor na obchodovanie s derivátmi – jeho úlohou je príprava pdokladov legislatívneho charakteru, výber nástrojov a systému zúčtovania a vyrovnania na obchodovanie s derivátmi

Výkonné orgány burzy

Výkonné orgány BCPB predstavuje generálny tajomník a výkonný aparát burzy. Generálneho tajomníka burzy vymenúva a odvoláva burzová komora na základe výberového konania.

Generálny tajomník je zamestnancom burzy a do jeho pôsobnosti patrí:

 • riadiť činnosť vykonného aparátu a prevádzku burzy
 • zúčastňovať sa na zasadnutiach VZ akcionárov, burzovej komory a burzových výborov s poradným hlasom
 • ukladať pokuty osobám, ktoré porušujú poriadon na burze
 • obstarávať bežné záležitosti burzy, vyhlasovať interný organizačný a podpisový poriadok platný pre činnosť výkonného aparátu

Štátny dozor nad činnosťou burzy vykonáva Ministerstvo financií SR – MF SR prostredníctvom burzového komisára, ktorého menuje a odvoláva minister financií.

BCPB je založená na členskom princípe. Kupovať a predávať CP na burze môžu iba osoby oprávnené na obchodovanie s cennými papiermi – tzv. členovia burzy. Členom BCPB sa môže stať iba PO, ktorá požiada burzovú komoru, resp. príslušný výbor pre členské otázky o prijatie za člena.

K nákupu a predaju cenných papierov na BCPB bez žiadosti je oprávnená iba Národná banka Slovenska – NBS, predávať CP bez žiadosti je oprávnený Fond národného majetku SR.

Členstvo v BCPB

Burza cenných papierov v Bratislave má 2 typy členstva:

 • riadny člen – členstvo je časovo neobmedzené
 • dočasný člen – členstvo časovo ohraničené na obdobie 1 roka, maximálne po dobu 2 po sebe nasledujúcich rokov

Rozdiel v oboch typoch členstva je vo výške poplatkov a v tom, že dočasný člen nemá právo obsadzovať svojimi zástupcami burzovú komoru, burzové výbory, ani uvádzať spoločnosti na kótovaný trh burzy.

Členovia burzy vysielajú na obchodovanie na BCPB burzových maklérov, ktorí sú ich splnomocnencami, vykonali maklérsku skúšku a preukážu sa príslušným oprávnením MF SR. Predpokladom na prácu makléra je potrebná odborná spôsobilosť a bezúhonnosť.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 27.1.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • DĚDIČ, J., Burza cenných papírů a komoditní burza, 1. vydanie, Praha: Prospektum, 1992, 295 strán, ISBN 80-85431-62-9
 • HRVOĽOVÁ, B. a kol.: Analýza finančných trhov, SPRINT vfra Bratislava 2006, ISBN 80-89085-59-8
 • CHOVANCOVÁ, B. a kol.: Finančný trh, Iura Edition Bratislava 2006, ISBN 80-8078-089-7
 • JIRKŮOVÁ, M, MAREK, K., TOMÍČKOVÁ, S. Banky, burza cenných papírů, 1. vydanie, Brno: Masarykova univerzita, 1994, 230 strán, ISBN 80-210-0924-1
 • KOHÚT, J. a kol.: Trh cenných papierov, Epos Bratislava 1994, ISBN 80-85703-78-5
 • MUSÍLEK, P., BENEŠ, V., Burzy a burzovní obchody, 2. dop. vydanie Praha: Informatorium, 1992, 252 strán, ISBN 80-85427-25-7
 • PAVLÁT, V. Kapitálové trhy, 1. vydanie, Praha: Professional Publishing, 2003, 296 strán, ISBN 80-86419-33-9
 • SEKNIČKA, P. a kol. Vybrané otázky kapitálových trhů v České republice, 1. vydanie Praha: Vodnář, 2003, 105 strán, ISBN 80-85889-52-8
 • Zákon č. 229/1992 Z. z. v znení zmeny zákona č. 249/1994 o komoditných burzách
 • Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov
 • Zákon č. 92/2008 Z. z. o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Pridaj komentár