BURZA CENNÝCH PAPIEROV V BRATISLAVE – BCPB
BCPB, a. s., vznikla 15. 3. 1991. Jej úlohou ako PO je organizovať trh CP a s tým súvisiace operácie nevyhnutné na zabezpečenie predmetu podnikania, ako aj zverejňovať údaje poskytujúce investorom a priamym účastníkom trhu potrebné informácie o obchodovaných CP a ich emitentoch.

Oficiálne povolenie na činnosť organizátora trhu umožňuje BCPB organizovať obchody tak na okamžitom trhu, ako aj na finančnom trhu derivátov na kótované CP a na derivátové produkty devízového a peňažného trhu.

Riadiace orgány burzy:
– valné zhromaždenie akcionárov burzy,
– burzová komora,
– dozorná rada.

Valné zhromaždenie akcionárov burzy
Je najvyšším orgánom burzy, zloženým zo zástupcov všetkých akcionárov. Každý akcionár burzy má na rokovaní valného zhromaždenia hlasovacie právo podľa počtu akcií, ktoré vlastní, najviac však 20% z celkového počtu hlasov.
Valné zhromaždenie zvoláva burzová komora prostredníctvom svojho predsedu najmenej raz za rok. VZ je schopné uznášať sa, ak sú prítomní akcionári, ktorých podiel predstavuje viac ako 50% ZI spoločnosti.

Do pôsobnosti VZ patrí:
– schvaľovanie stanov BCPB,
– zvyšovanie a znižovanie ZI
– voľba a odvolanie členov burzovej komroy a dozornej rady,
– schvaľovanie burzového poriadku a jednotlivých pravidiel činnosti, ako aj poriadku burzového rozhodcovského súdu,
– schvaľovanie druhov odmien za služby poskytované burzou a zásady na určenie ich výšky a spôsobu vyrovnania.

Burzová komora
Je štatutárnym orgánom BCPB. Riadi jej činnosť, koná v jej mene a rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu.

Do pôsobnosti burzovej komory patrí:
– dbať na dodržiavanie právnych predpisov, burzového poriadku a jednotlivých pravidiel činnosti tak, aby sa zabezpečila ochrana záujmov účastníkov trhu,
– určovať výšku členských poplatkov, kaucií a odmien za poskytované služby,
– rozhodovať o protestoch proti rozhodnutiam burzových výborov a proti vyhláseným kurzom CP
– udeľovať a odnímať oprávnenia na nákup a predaj CP, zverejňovať kurzy CP,
– ukladať sankcie.

Dozorná rada
Je kontrolným orgánom burzy, ktorý dohliada na výkon pôsobnosti burzovej komory, na dodržiavanie platného právneho stavu, stanov, burzového poriadku aa jednotlivých pravidiel činnosti.
Dozornej rade neprislúcha kontrola jednotlivých obchodov. Volebné obdobie jej členov nesmie byť dlhšie ako 3 roky, pričom opätovné zvolenie je možné. Dozorná rada BCPB je 3-členná.

Burzové výbory
Výkon svojich právomocí môže burzová komora v rozsahu stanovenom zákonom delegovať na príslušné burzové výbory, ktoré môžu byť stále alebo dočasné.

Na BCPB sú ustanovené 4 burzové výbory:
– výbor pre členské otázky – jeho úlohou je posudzovať žiadosti o prijatie za člena burzy, udeľovať a odnímať oprávnenia na nákup a predaj CP
– kótovací výbor – jeho úlohou je rozhodovať o prijatí CP na obchodovanie na hlavnom a vedľajšom trhu burzy,
– obchodný výbor – jeho úlohou je rozhodovať o pozastavení burzových obchodov a o ďalších skutočnostiach vyplývajúcich z obchodovania,
– prípravný výbor na obchodovanie s derivátmi – jeho úlohou je príprava pdokladov legislatívneho charakteru, výber nástrojov a systému zúčtovania a vyrovnania na obchodovanie s derivátmi.

Výkonné orgány burzy
Výkonné orgány BCPB predstavuje generálny tajomník a výkonný aparát burzy.

Generálneho tajomníka burzy vymenúva a odvoláva burzová komora na základe výberového konania.

GT je zamestnancom burzy a do jeho pôsobnosti patrí:
– riadiť činnosť vykonného aparátu a prevádzku burzy,
– zúčastňovať sa na zasadnutiach VZ akcionárov, burzovej komory a burzových výborov s poradným hlasom,
– ukladať pokuty osobám, ktoré porušujú poriadon na burze,
– obstarávať bežné záležitosti burzy, vyhlasovať interný organizačný a podpisový poriadok platný pre činnosť výkonného aparátu.

Štátny dozor nad činnosťou burzy vykonáva MF SR prostredníctvom burzového komisára, ktorého menuje a odvoláva minister financií.

BCPB je založená na členskom princípe. Kupovať a predávať CP na burze môžu iba osoby oprávnené na obchodovanie s CP – tzv. členovia burzy. Členom BCPB sa môže stať iba PO, ktorá požiada burzovú komoru, resp. príslušný výbor pre členské otázky o prijatie za člena.

K nákupu a predaju CP na BCPB bez žiadosti je oprávnená iba NBS, predávať CP bez žiadosti je oprávnený Fond národného majetku SR.

BCPB má 2 typy členstva:
– riadny člen – členstvo je časovo neobmedzené (poplatok jednorázový 1 mil. Sk, ročný 160 000 Sk)
– dočasný člen – členstvo časovo ohraničené na obdobie 1 roka, maximálne po dobu 2 po sebe nasledujúcich rokov. (poplatok 70 000 Sk za každý kalendárny štvrťrok, neplatí vstupný poplatok)

Rozdiel v oboch typoch členstva je vo výške poplatkov a v tom, že dočasný člen nemá právo obsadzovať svojimi zástupcami burzovú komoru, burzové výbory, ani uvádzať spoločnosti na kótovaný trh burzy.

Členovia burzy vysielajú na obchodovanie na BCPB burzových maklérov, ktorí sú ich splnomocnencami, vykonali maklérsku skúšku a preukážu sa príslušným oprávnením MF SR. Predpokladom na prácu makléra je potrebná odborná spôsobilosť a bezúhonnosť.


Pridaj komentár