( Miki,  0)

Spoločné ekonomické, právne, vedecké a kultúrne iniciatívy sú nástrojom zbližovania prihraničných oblastí a v širšom zmysle sú zároveň dôležitým prvkom rozširujúcej sa európskej integrácie a ekonomického rozvoja. Rozširovanie a upevňovanie susedských vzťahov v prihraničných oblastiach nadobudlo v praxi inštitucionálnu formu v podobe vytvorenia cezhraničných zväzov nazývaných euroregióny. Euroregión možno definovať ako konkrétnu podobu (formu) cezhraničného regiónu, pre ktorú je charakteristický najvyšší stupeň inštitucionalizácie štruktúr cezhraničnej spolupráce. Euroregióny majú právnu subjektivitu a konkrétne ciele, ktoré sa každý rok upresňujú podľa podmienok daného regiónu. Dôležitú úlohu pri podpore cezhraničnej spolupráce majú medzinárodné inštitúcie a organizácie, hlavne Rada Európy a štruktúry Európskej únie.

V rámci Rady Európy to sú : Kongres miestnych a regionálnych samospráv (CLARE) a Výbor riadiaci miestne samosprávy (CEMR). Okrem toho existujú ešte komisie expertov, kancelárie, ktoré sa zaoberajú dokumentáciou a pracovné skupiny pre záležitosti prihraničných regiónov.

Európska únia prostredníctvom Európskej komisie od roku 1993 prideľuje prihraničným regiónom finančné prostriedky v rámci špeciálnych programov.

Európske euroregióny spolupracujú medzi sebou v rámci medzinárodnej nevládnej organizácie- Spoločnosti európskych prihraničných regiónov (SERG), ktorá vznikla v roku 1977.

Činnosť SERG-u v prospech európskych pri a cezhraničných regiónov sa realizuje rôznymi spôsobmi, napr. Zastupovaním záujmov regiónov na medzinárodnom a vnútroštátnom fóre, prostredníctvom výmeny skúsenosti a informácií, iniciovaním široko koncipovaných spoločných programov a projektov ako aj koordinovaním cezhraničnej spolupráce v celej Európe. Cezhraničná spolupráca ako aj všetky snahy zacielené na vzájomnú integráciu sú upravené medzinárodnými viacstrannými zmluvami, ktoré určujú základy a právne normy týchto snažení. K najdôležitejším zmluvám, ktoré boli schválené Radou Európy patria:

  • Európska rámcová konvencia o cezhraničnej spolupráci medzi miestnymi organizáciami a samosprávami z roku 1980, známa ako Madridská konvencia,
  • Európska charta prihraničných a cezhraničných regiónov z roku 1981,
  • Európska charta miestnej samosprávy z roku 1985.
  • Európsky rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci bol prijatý na uľahčenie cezhraničnej spolupráce medzi územnými celkami alebo orgánmi a je zameraný na podporu pohraničného plánovania, hospodárskeho rozvoja, ochrany ŽP a kultúrnej spolupráce.

V zmysle týchto základných cieľov cezhraničnej spolupráce si každý fungujúci euroregión stanovuje špecifické ročné ciele, ktoré sú orientované na podmienky daného regiónu.

V rámci Slovensko – Poľskej cezhraničnej spolupráci boli od roku 1994 postupne konštituované tri Euroregióny: Karpatský Euroregión, Euroregión “Tatry” ,Euroregión “Beskydy”

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 8.2.2012 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.