(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom V.

Ekonomické pojmy V:

 • váhy (Merací prístroj na zisťovanie hmotnosti telies (materiálu) na základe porovnávania tiaže podľa činno… )
 • váľanie (Ručné premiestňovanie sudov a iných valcovitých prepravných obalov po hrane kruhovej základne alebo… )
 • valčeková trať (Ložná trať, ktorej unášacím prostriedkom sú otočné uložené valčeky; valčekové trate sa rozdeľujú: po… )
 • valčekový dopravník (Dopravník pozostávajúci z rámu nesúceho voľne otáčajúce sa kolieska, ktoré sa voľne otáčajú nákladom… )
 • valčekový sklz (Závitovkový sklz, ktorý má na spomalenie rýchlosti pohybu medzi jednotlivými závitmi priamy článok v… )
 • valčekový vozík (Ručný vozík s podvozkom na valčekoch na premiestňovanie ťažkých bremien po tvrdej rovnej ploche v ob… )
 • validácia / validation (Proces určujúci, ako model, systém a pod. pracuje vo vzťahu k stanoveným kritériám. – VALIDATION – T… )
 • Validácia produktu (Činnosť, ktorou sa potvrdzuje a preukazuje zhoda produktu s požiadavkami v prevádzke produktu (skuto… )
 • Validita (Je obdobie, platnosť validácie… )
 • Validovať (Pokiaľ nie je možné verifikovať produkt na výstupe je potrebné výsledný produkt… )
 • valivá manipulácia (Manipulácia s materiálom na valivých prvkoch… )
 • valivá obruč obalu (Obruč pripevnená na plášť kovového prepravného obalu na lepšiu manipuláciu a ochranu pred mechanický… )
 • valivá výstuž obalu (Zvýšený žliabok v plášti kovového prepravného obalu na zlepšenie pevnostných a manipulačných vlastno… )
 • valivé prvky (Prídavné prvky (kolesá, valčeky, a pod.) umožňujúce valivú manipuláciu s prepravnými prostriedkami… )
 • valivý kontajner (Kontajner s vlastnými valivými prvkami (kolesá, valčeky a pod.)… )
 • valníkový náves ((príves) – Náves (príves) s otvoreným ložným priestorom ohraničeným odnímateľnými bočnicami a čelami… )
 • Value Stream Manager (Manažér, ktorý riadi aktivity štíhlej výroby vo vybranom toku hodnoty… )
 • Valuta (Valuta je cudzia mena v hotovostnej podobe. Valutový kurz je výmenný pomer dvoch mien v prípade hoto… )
 • Valuty (Hotovostné platidlá zahraničných štátov (bankovky, mince, štátovky)… )
 • Van selling (Ambulantný predaj, predaj priamo z auta… )
 • vaňový prepravník (Špeciálne vozidlo s vaňou (korbou) určenou a prispôsobenou na prepravu betónovej zmesi… )
 • Variabilná geometria (- označuje jeden z modelov európskej integrácie, v ktorom sa každý členský štát rozhodne, či sa zúča… )
 • Variabilná úroková sadzba (pohyblivá úroková sadzbaje úroková sadzba pri úveroch, ktorej výška sa počas trvania úveru mení v zá… )
 • variabilné náklady (Náklady, ktoré viac alebo menej kolíšu s rozsahom činností. Rozdiel medzi fixnými a variabilnými nák… )
 • Variabilný symbol (Variabilný symbol je maximálne 10 miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu… )
 • Variačno-kovariačná matica (Variačno-kovariačná matica (variance-covariance matrix) je matica, ktorá je spojená s predpokladmi 2… )
 • variant budúcnosti (Jedna z množín odlišných budúcnosti (vývojových ciest), ktoré sú z určitého podstatného hľadiska nav… )
 • varianty (Všetky výrobky, alebo komponenty ktoré vykonávajú rovnakú funkciu, ale ktoré sa môžu odlišovať jeden… )
 • varšavská dohoda ((v leteckej nákladnej doprave) – Dohoda o zjednotení určitých pravidiel týkajúcich sa medzinárodnej… )
 • vážená zásielka (Zásielka, ktorej hmotnosť zistil dopravca alebo prepravca vážením… )
 • váženie (Určovanie hmotnosti telesa na základe pôsobenia tiaže na toto teleso; pozostáva z uloženia bremena u… )
 • vážiaci pás (Dopravníkový pás pri pásových váhach a dávkovacích váhach, ktorý je nosičom bremena… )
 • včas nezaplatený (Objednávka, ktorá nebola dokončená podľa časového plánu… )
 • Vecné bremená stavby (sú nimi napr. práva na prechod cez pozemok, nároky spojené s rozvodom telekomunikácií, alebo so záso… )
 • Vecné bremeno (Vecné bremená (§ 151n až 151p Občianskeho zákonníka) sú vecnoprávne obmedzenia vlastníckeho práva k… )
 • Vecné ukončenie projektu (čas identifikovaný v zmluve, keď sa ukončí aj posledná plánovaná aktivita a všetky výstupy musia byť… )
 • veda na vysokých školách (Úlohou vysokých škôl v oblasti vedy a techniky je vykonávať najmä základný výskum, využívať najnovši… )
 • vedecká rada (Jedným z orgánov akademickej samosprávy verejnej vysokej školy je jej vedecká rada, (umelecká rada,… )
 • vedecko-pedagogické tituly (Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického (umelecko-pedagogického) titulu docent je vysokoškolské… )
 • Vedecko-technologický park (Vedecko-technologický park (VTP) je iniciatíva obsahovo založená na podpore komerčnej realizácie výs… )
 • vedľajší odhad (Prognóza založená na faktoroch, ktoré priamo nesúvisia so spoločnosťou, napr. informácie, odvodené z… )
 • vedľajší produkt (Produkt, ktorý sa vyrába ako vedľajší popri hlavnom výrobnom procese. Vedľajšie produkty sú typické… )
 • Vedľajšia mena (Pri kotácii kurzu je jej objem vyjadrením hodnoty jednej jednotky hlavnej meny… )
 • vedľajšie nastavenie (Nastavenie činností, ktoré sa vyžaduje vtedy, ak nastávajú zmeny z jedného druhu tovaru na iný v rám… )
 • vedomé nedostatočné reagovanie (nedostatočné reagovanie – Proces vedomého prijatia menej účinných opatrení, než je to nevyhnutné, s… )
 • vedúci katedry, ústavu, inštitútu (Vedúci zamestnanec fakulty, ktorý je zodpovedný za chod príslušného pracoviska v zmysle zákonov o ve… )
 • Vedúci partner ((Lead Partner) – organizácia, vystupujúca v mene projektového partnerstva pri operačnom programe cie… )
 • vedúci práce (Vysokoškolský učiteľ, pod vedením ktorého študent vypracúva bakalársku alebo diplomovú prácu… )
 • vedúci zamestnanci fakulty (tajomník fakulty, vedúci pracovísk a účelových zariadení… )
 • vedúci zamestnanci vysokej školy (Vedúcimi zamestnancami verejnej vysokej školy sú kvestor a vedúci súčastí vysokej školy. Miesta vedú… )
 • Vega opcie (Sleduje ako vplýva zmena volatility bázického aktíva na hodnotu opcie. Ak rastie volatilita, rastie… )
 • veko prepravovaného prostriedku (Súčasť umožňujúca uzavretie prepravného prostriedku (napr. prepravného obalu, ohradovej palety, prep… )
 • veľkoobchod (Samostatný podnik vybavený vlastnými skladmi (eventuálne aj dopravou) alebo podnik uskutočňujúci obc… )
 • veľkoobchodník (Osoba, ktorá nie je výrobcom, ale ktorá predáva výrobky iným do maloobchodného predaja… )
 • veľkosť / typ kontajneru (Popis veľkosti a typu nákladného kontajneru alebo podobného prostriedku dopravnej jednotky tak, ako… )
 • veľký kontajner (Kontajner s vnútorným objemom väčším ako 14 m3 alebo s maximálnou bruto hmotnosťou väčšou ako 10 t… )
 • Veľký projekt (projekt financovaný z ERDF alebo Kohézneho fondu podľa čl. 39 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 usta… )
 • veľmi krátkodobé plánovanie (Plánovanie týkajúce sa rozhodnutí, ktoré majú následky počas veľmi krátkeho časového obdobia (niekoľ… )
 • Veľtrhy (Časovo ohraničené a opakujúce sa výstavné podujatia určené hlavne maloobchodníkom a odborným návštev… )
 • Verejná zodpovednosť (Záväzky osôb alebo subjektov, zahrňujúce verejné podniky alebo korporácie, ktorým boli zverené verej… )
 • verejné ceny – verejné sadzby (Cena, veľkosť ktorej je vopred daná a špecifikovaná v tarife dopravcu… )
 • Verejné obstarávanie (postupy definované v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek na dodanie… )
 • Verejné výdavky (všetky verejné príspevky na financovanie operácií, ktoré pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych a… )
 • Verejnosť, publikum (Sociálne diferencovaná skupina ľudí, významná z určitého hľadiska pre fungovanie príslušnej organizá… )
 • Verejno-súkromné partnerstvo ((public private partnership) – sú vzťahy, pri ktorých vstupuje/ú do partnerstva subjekt (subjekty) v… )
 • Verejný rozpočet (Rozpočet prostriedkov verejnej správy. Jeho súčasťou je štátny rozpočet, rozpočty ústrednej správy (… )
 • verejný sklad (Sklad, ktorý je k dispozícii všetkým firmám a osobám ktoré chcú využívať ponúkané služby… )
 • verifikácia / verification (Fáza procesu overovania správnosti funkcie, v ktorom sa prostredníctvom určitých testov, používaných… )
 • Verifikácia produktu (Overenie produktu kontrolami a skúškami s cieľom potvrdiť zhodu so špecifikovanými požiadavkami klad… )
 • Veriteľ (Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla dlžníkovi na st… )
 • Veritelia, ktorí dostali zábezpeku (podstatné meno. V súčasnom americkom kapitalizme veritelia poslednej inštancie v prípade bankrotu fi… )
 • vertikálne farmy (futuristické riešenie umiestnenia fariem vo výškových budovách v centrách najľudnatejších miest svet… )
 • veterinárny certifikát (Dokument vydaný kompetentným orgánom v krajine vývozu evidujúci, že živé zvieratá, alebo vtáky nie s… )
 • vetraný kontajner (Kontajner s úpravami na prirodzené alebo nútené vetranie… )
 • viaceré zdroje (Výber a práca s viac ako dvomi dodávateľmi na určitý výrobok… )
 • Viacnásobný korelačný koeficient (Viacnásobný korelačný koeficient (Multiple R) vyjadruje mieru tesnosti závislosti vysvetľovanej prem… )
 • Viacnásobný lineárny ekonometrický model (Viacnásobný lineárny ekonometrický model je model, ktorý obsahuje viac ako jednu nezávislú premennú… )
 • Viacročný rozpočet (Rozpočet príjmov a výdavkov na tri alebo viac rokov. Umožňuje odhad vývoja štátneho a verejného rozp… )
 • Viacrovnicový model (Viacrovnicový model je ekonometrický model, ktorý je tvorený viacerými rovnicami (viac ako jednou)…. )
 • viacúčelové plavidlo – viacúčelový nosič (Plavidlo navrhnuté na prepravu rozličných typov nákladu, lodného nákladu, ťažkého nákladu a/alebo ná… )
 • viacúrovňový zoznam materiálu (Zoznam materiálu, ktorý obsahuje všetky komponenty priamo alebo nepriamo používané v montáži spolu s… )
 • viazaný dopyt (Dopyt, ktorý má priamu súvislosť s inými produktmi alebo je odvodený od ostatných druhov tovaru aleb… )
 • vibračný dopravník (Dopravník, ktorého unášacím prostriedkom je kmitajúca podložka dopravujúca svojim pohybom materiál;… )
 • vibračný podávač (Podávač, ktorého unášacím prostriedkom je kmitajúca podložka; vibračné podávače sa rozdeľujú podľa k… )
 • vidlicové otvory – otvory na zdvíhacie vidlice (Spevnené otvory, prebiehajúce priečne cez základňu nákladného kontajneru, pripevnené spodnou stranou… )
 • vidlicový dopravník (Ohreblový dopravník s vidlicovými unášačmi… )
 • vidlicový zdvíhací vozík (Trojkolesový alebo štvorkolesový vidlicový zdvíhací vozík s vidlicami vpredu, ktoré sú určené na dví… )
 • Vinkulácia (Vinkulácia je blokácia peňažných prostriedkov na účte v banke v prospech banky alebo iného subjektu… )
 • Virtuálna PK (Istá forma debetnej platobnej karty určená len na nákupy cez internet. Ide len o pomyselnú kartu – n… )
 • vis major, vyššia moc (Okolnosť, ktorá je mimo kontroly jednej zo strán, ktorá uzavrela zmluvu a ktorá môže, podľa zmluvnýc… )
 • Visualizer (nástroj Cognos umožňujúci zobrazovať a vytvárať mapové a trojrozmerné grafy. … )
 • visutý dopravník (Mechanické zariadenie na prepravu kusového tovaru pomocou závesov vystrojených kolieskami pohybujúci… )
 • Višegrádska štvorka (Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko. Vo februári 1991 sa vo Višegrade (Maďarsko) stretli predstavite… )
 • Vízia (je predstava o vzdialenej budúcnosti; v manažmente predstava o žiadúcom rozvoji organizácie a stave… )
 • Vklad (Vklad sú peňažné prostriedky vložené na účet klienta. Tieto peňažné prostriedky predstavujú záväzok… )
 • vkladacia paleta (Ohradová paleta umožňujúca svojou konštrukciou vkladanie prázdnych paliet… )
 • vkladacia prepravka (Prepravka umožňujúca svojím zhotovením vzájomné vkladanie prázdnych prepraviek… )
 • vkladacia ukladacia debna (Ukladacia debna, umožňujúca svojím zhotovením vzájomné vkladanie prázdnych debien… )
 • vkladacie zariadenie (Zariadenie na mechanizované ukladanie materiálu (tovaru) do paliet, ukladacích debien alebo prepravi… )
 • Vkladná knižka (Vkladná knižka je základný vkladový produkt bánk vo forme cenného papiera, ktorý potvrdzuje, že ban… )
 • Vlastná zmenka (Promisory Note (vlastná zmenka) Je to písomný prísľub, pri ktorom zmenku uhradí vystaviteľ zmenky. A… )
 • Vlastné čísla korelačnej matice (Vlastné čísla korelačnej matice (eigenvalues) sú špeciálnymi indikátormi multikolinearity… )
 • Vlastné imanie (Je dlhodobý vlastný zdroj krytia majetku, ktorého najdôležitejšou súčasťou je základné imanie. Zákla… )
 • vlastné meno prepravovaného tovaru (Názov používaný na opísanie príslušného tovaru na všetkých nákladných listoch a primerane ho označuj… )
 • Vlastné príjmy obce (– príjmy z majetku obce, výnosy z miestnych daní a poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výn… )
 • Vlastné príjmy samosprávneho kraja (– príjmy z majetku, príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z pokút, výnosy z dobrovoľných zbier… )
 • Vlastné zdroje prijímateľa (finančné prostriedky, ktorými sa podieľa prijímateľ na financovaní projektu v stanovenej výške a urč… )
 • Vlastník vlečky (Subjekt (právnická alebo fyzická osoba), ktorý vlečku vlastní… )
 • vlažná reakcia (Reagovanie na zmeny v dopyte a/alebo úrovni zásob takým spôsobom, že úroveň výroby sa iba postupne p… )
 • vlečka (Krátka železničná trať spojená s hlavnou traťou výhybkou, ktorá slúži pre priemyselnú a skladovaciu… )
 • Vlečkár (Prevádzkovateľ vlečky, t. j. právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá prevádzkuje vlečku na zákla… )
 • Vlečková prevádzka (Súhrn dopravných činností, ktorými sa zabezpečuje posun na vlečke počas dohodnutého času alebo dohod… )
 • Vlečková zmluva (Zmluva, ktorej predmetom sú práva a povinnosti vyplývajúce zo styku príslušných železničných dráh a… )
 • Vlečkové služby (Služby poskytované ZSSK CARGO za účelom zabezpečenia prepráv z vlečky po železnici a opačne… )
 • vlečný dopravník (Dopravník tvorený nekonečnou reťazou s napínacím zariadením vedenou pozdĺž dopravnej trate (v rovine… )
 • vlečný korček (Rýpacia nádoba lopatového rýpadla zavesená na lanách, ťahaná do záberu smerom k rýpadlu… )
 • vlečný kozlík (Stojan s kladkami alebo prievlačnicami, ktorými sú vedené vlečné laná k vlečným člnom; určuje pôsobi… )
 • vlečný traktor (Priemyselný ťahač určený na prepravu po zemi, ktorý má prostriedok na pripojenie a je špeciálne upra… )
 • Vnorenie – Drill-down (týmto pojmom budeme označovať pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zhora nadol. Ak napr. mám… )
 • vnútorná dĺžka kontajnera (Dĺžka kontajnera meraná v najužšom mieste medzi vnútornými povrchmi čelných stien alebo iných prvkov… )
 • Vnútorná kontrola (Celkový systém finančných alebo iných kontrol, zahrňujúcich organizačnú štruktúru, metódy, postupy a… )
 • vnútorná šírka kontajnera (Šírka kontajnera meraná v najužšom mieste medzi vnútornými povrchmi bočných stien alebo iných konštr… )
 • vnútorná výška otvoreného kontajnera (Výška otvoreného kontajnera meraná medzi povrchom podlahy a vrchnou hranou horného nosníka… )
 • vnútorná výška uzavretého kontajnera (Výška uzavretého kontajnera meraná medzi povrchom podlahy a spodným povrchom strechy, príp. spodnou… )
 • vnútorné rozmery kontajnera (Najmenšie rozmery výšky, šírky a dĺžky, príp. priemeru, merané od všetkých vnútorných výstupkov kont… )
 • Vnútorný audit (Funkčné prostriedky, ktorými manažéri subjektu získavajú z vnútorných zdrojov ubezpečenie, že postup… )
 • vnútorný cyklus obchodnej činnosti (Kolísavý pohyb v ekonomických premenných veličinách v období niekoľkých rokov, v ktorých sú ekonomic… )
 • vnútorný objem kontajnera (Objem určený súčinom vnútorných rozmerov kontajnera… )
 • vnútrozávodná manipulácia (úkony urobené na prichádzajúcom tovare, administratívne i fyzické, až do momentu, keď je tovar umies… )
 • vnútrozemská vodná doprava (Odbor zaisťujúci ekologicky a ekonomicky priaznivé spojenie prepravcov s námornými prístavmi po spla… )
 • VNVK (Všeobecná nakládková a vykládková koľaj… )
 • Vodcovské schopnosti (Schopnosti získavať a motivovať ostatných na plnenie cieľov organizácie, dodávať im energiu a dôveru… )
 • Vodcovstvo (je činnosť manažérov, ktorí v organizácii vytvárajú také prostredie, v ktorom všetky skupiny zamestn… )
 • Vodič vozidla (je vodič, ktorý má oprávnenie viesť vozidlo prevádzkovateľa vozidla, ktoré preukazuje predložením os… )
 • VOJ (Vnútorná organizačná jednotka… )
 • vojnové riziko (Doložka o poistných rizikách v prípade vojny, alebo vojne podobných operáciách, ako napríklad zajati… )
 • Volatilita (Pomer medzi strednou hodnotou a štandardnou odchýlkou kurzu podkladového inštrumentu. Vyjadruje sa v… )
 • voľná objednávka (1. Aktívna výrobná alebo nákupná objednávka. 2. Nevyplnená objednávka zákazníka… )
 • Voľná uzda (Štýl s nízkym zameraním manažéra na úlohu aj vzťahy, ktorý hovorí, že pri styku so zamestnancami by… )
 • voľne naložený tovar (Tovar bez prepravného obalu uložený do ložného priestoru dopravného prostriedku ručným alebo mechani… )
 • voľné plynutie (Plynutie činnosti, získané odpočítaním trvania tejto činnosti od najskoršieho možného termínu začati… )
 • voľne uložený náklad (Nezabalený homogénny náklad voľne naliaty (nasypaný) v určitom priestore nádoby, napr. nafta a obili… )
 • voľné zásoby (Zásoby, ktoré sú uvoľnené na okamžité uspokojenie dopytu… )
 • vonkajšia doprava (Preprava tovaru mimo hranice prevádzkovej jednotky. Poznámka: prevádzková jednotka môže byť závod, s… )
 • vonkajšia manipulácia – manipulácia mimo (Činnosti uskutočňované na výstupe tovarov, ako administratívne tak i fyzické. Uskutočnené od okamihu… )
 • vonkajšie oznámenie (Vyhlásenie napísané dokárskou spoločnosťou v ktorom sú podmienky vyloženia nákladu z lode spolu s uv… )
 • vonkajšie rozmery kontajnera (Najväčšie rozmery šírky, dĺžky, výšky, príp. priemeru, merané od vonkajších okrajov všetkých výstupk… )
 • VOP (Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú právne vzťahy medzi klientmi a bankou… )
 • vopred zaplatené poplatky ((v leteckej nákladnej doprave) – Poplatky zahrnuté v leteckom prepravnom doklade. Ktoré zasielateľ… )
 • Vozeň súkromný (Vozeň patriaci zaraditeľovi alebo ponechaný na dočasné používanie nájomcovi na základe osobitnej doh… )
 • Vozeň (Koľajové vozidlo určené na prepravu tovarov (vecí)… )
 • vozík (1. Malé, ľahko riaditeľné bezkoľajové alebo koľajové vozidlo spravidla určené na prepravu nákladov n… )
 • vozíkový dopravník (Mechanické zariadenie na dopravu sypkého i kusového materiálu pomocou spojených vozíkov jazdiacich p… )
 • vozíkový závesný dopravník (Závesný dopravník tvorený samohybnými vozíkmi s elektrickými kladkostrojmi, ktorých háky nesú bremen… )
 • Vozňová nálepka (Nálepka určená na označovanie vozňov z prepravných, dopravných a iných dôvodov… )
 • Vozňová zásielka (Zásielka podaná na prepravu aspoň v jednom železničnom vozni, na jeden nákladný list… )
 • vozová zásielka (Zásielka, ktorej preprava sa vykonáva osobitnou jazdou motorového vozidla, napr. preto, že je ňou úp… )
 • VPP (Všeobecné poistné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej poistnej zmluvy… )
 • VPP-CIM (Všeobecné prepravné podmienky pre medzinárodnú železničnú nákladnú prepravu, vypracované a odporúčan… )
 • vratný dopravník (Dopravník, ktorého zariadenie umožňuje meniť smer dopravy… )
 • vrece (Mäkký prepravný obal, v nenaplnenom stave plochy, spravidla obdĺžnikového tvaru, so zlepeným, zváran… )
 • vrecový náklad (Náklad (tovar) podávaný na prepravu vo vreciach alebo žochoch… )
 • vrhací dopravník (Druh pásového dopravníka na prepravu materiálu energiou získanou pohybom pása; materiál je na konci… )
 • vrch kontajnera (Súbor konštrukčných prvkov v hornej časti kontajnera (napr. horné pozdĺžniky a priečky, rohové prvky… )
 • Vrchol ((Vertex) – roh polygónu, v trojrozmernom priestore má určenú presnú pozíciu pomocou súradníc X, Y a… )
 • Vrcholová kategória ((Apex) – v kocke je zobrazená iba vybraná kategória a jej podradené kategórie. stron… )
 • Vrcholový manažment organizácie (Osoba, alebo skupina osôb, ktorí riadia a usmerňujú organizáciu na najvyššej úrovni… )
 • VSP (Východoslovenské prekladiská… )
 • vstupná / výstupná analýza (Analýza vzájomných vzťahov, ktoré sú rozhodujúce pre výrobný proces a distribučný proces vo výrobnom… )
 • vstupná / výstupná kontrola (Postup kontroly kapacity, kedy sa porovnáva skutočný výstup z pracovného strediska s plánovaným výst… )
 • Vstupný vek (vek poisteného v deň začiatku poistenia. Je to vek, ktorý poistený dovŕšil v deň svojich posledných… )
 • všeobecná dohoda o cle a obchode (General Agreement on Tariff and Trade//GATT/ – Hlavná medzinárodná dohoda o cle a obchode medzi štát… )
 • všeobecná sadzba za náklad ((v leteckej preprave) – všeobecná komoditná sadzba (v leteckej preprave)/GCR/ – Sadzba za dopravu ná… )
 • Všeobecné nariadenie (Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Euró… )
 • Všeobecné normy (Oprávnenia a pôsobnosť, nevyhnutná nezávislosť a objektívnosť a vykonávanie náležitej starostlivosti… )
 • Všeobecné obchodné podmienky banky (dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou a je súčasťou každej bankovej zmluvy… )
 • všeobecne platné požiadavky (Celkové požiadavky na určitý produkt, ktoré sa v budúcnosti očakávajú. Poznámka: použité na produkty… )
 • Všeobecné poistné podmienky (Zovšeobecnené podmienky pre určité poistné odvetvie alebo poistné druhy. Ide najmä o podmienky vznik… )
 • Všeobecno-nakládková a vykládková koľaj (Nakládková a vykládková koľaj v stanici určená na ložné manipulácie prepravcov… )
 • všeobecný systém certifikátu výhod (general system of preferences certificate//GSP – certificate/ – Špeciálna forma certifikátu o pôvode… )
 • Všeobené obchodné podmienky banky (Dokument, ktorý upravuje všetky vzťahy medzi klientom a bankou a je súčasťou každej bankovej zmluvy… )
 • vybavenie objednávky zákazníka (Súbor činností vykonaných v obchodnom oddelení tak, aby sa optimalizovala realizácia objednávok záka… )
 • Vybavenosť domácností (Vybavenosť domácností (myslí sa vybavenosť domácností predmetmi dlhodobej spotreby) znamená škálu a… )
 • Vybavenosť územia (kvalitatívna a kvantitívna charakteristika územia z hľadiska prvkov infraštruktúry ovplyvňujúcich ob… )
 • vybavenosť (Nástroje, materiál, zásoby, náradie, zariadenie a ostatné zdroje, ktoré sú k dispozícii na vytvoreni… )
 • výber dodávateľa (Proces vyžiadania si ponúk od potencionálnych dodávateľov, porovnanie a vyhodnotenie tých, ktoré pri… )
 • vyberacie zariadenie (Zariadenie na mechanizované vyberanie materiálu z paliet, ukladacích debien alebo prepraviek… )
 • Výberová chyba (Výberová chyba (sampling error) vyjadruje rozdiel medzi skutočnou hodnotou parametra a jej odhadom… )
 • výberové konanie na obsadenie miesta (Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkcií profesorov a… )
 • Výberový súbor (Výberový súbor (sample) je vybraná časť štatistických jednotiek zo základného súboru a predstavuje r… )
 • výbor pre jednotné kódovanie – /ucc/ (Orgán, ktorý riadi systém jednotného kódovania výrobkov v Severnej Amerike… )
 • Výbor pre regióny (Úlohou tohto výboru je poskytovať Komisii a Rade názory autorít z regiónov EÚ a zastupovať regionáln… )
 • vyclená zásielka (Zásielka, ktorá bola podrobená colnému konaniu… )
 • výdaj materiálu (1. Výdaj určitého množstva a sortimentu materiálov a komponentov zo skladu za účelom jeho využitia v… )
 • výdaj zásielky (Odovzdanie zásielky dopravcom príjemcovi… )
 • výdaj (Fyzické vydanie a hlásenie pohybu surového materiálu, komponentov a ostatných druhov tovaru zo sklad… )
 • Výdatnosť (Výdatnosť (efficiency) estimátor a nazývame vlastnosť, kedy jeho rozptyl je menší alebo rovnaký, ako… )
 • Výdavky samosprávneho kraja (– výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych funkcií, so správou vlastného majetku, s tvorbou a plnen… )
 • Výdavky verejných financií (Rozpočtové prostriedky pridelené na financovanie aktivít vlády za účelom dosiahnutia konkrétnych výs… )
 • výdavky ((pri preprave) – Poplatky, zaplatené v súvislosti s objednaním prepravy nákladu a vybavením transpor… )
 • Výdavok (úbytok peňažných prostriedkov alebo úbytok ekvivalentov peňažných prostriedkov prijímateľa súvisiaci… )
 • Vyhľadávací stroj ((Search engine) – využíva na získavanie informácií o WWW stránkach speciálny prgram (vyhľadávací rob… )
 • Vyhlásenie o overení (dokument vypracovaný riadiacim orgánom/ sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom potvrdzuj… )
 • vyhradená nákupná objednávka (Nákupná objednávka, ktorá obsahuje špeciálnu požiadavku, napr. : výrobnú sériu alebo objednávku služb… )
 • vyhradená zásoba (Zásoba vyhradená pre dodanie interným, alebo externým zákazníkom a / alebo pre použitie v konkrétnom… )
 • vyhradené dodanie (Dovoz produktu alebo služby, ktorý je spojený so špeciálnou požiadavkou, napr. spojenou s výrobnou s… )
 • vyhrievací kontajner (Termický kontajner s vlastným vyhrievacím zdrojom… )
 • vyhŕňacie zariadenie (Zariadenie na vyhŕňanie sypkého materiálu, ktorého unášacím prostriedkom je zhŕňaci alebo vyhŕňací š… )
 • Vyhýbanie (Nepresadzujúce sa a nespolupracujúce správanie – jednotlivec nesleduje bezprostredne ani svoje záujm… )
 • Východiská rozpočtu (Počiatočná suma výdavkov rozpočtovej kapitoly na nasledujúci rozpočtový rok vyčíslená na základe rok… )
 • Vyjadrenie (Kontrolórom písané závery o skupine finančných stanovísk ako výsledok finančnej alebo pravidelnej ko… )
 • Výkaz hotovostných tokov (Prehľad príjmov a platieb za dané obdobie; pomáha pri zostavovaní rozpočtu; tiež známy pod názvom vý… )
 • Výkaz výdavkov (dokument obsahujúci súhrn oprávnených výdavkov uskutočnených v priebehu stanoveného obdobia za prísl… )
 • vykladač (Stroj na vykládku nákladov naberaním, vyhŕňaním alebo vyklápaním… )
 • vykládka kontajnera (Skladanie kontajnera z dopravného prostriedku alebo dopravného zariadenia… )
 • vykládka (1. Vyloženie dopravného prostriedku, plavidla alebo lietadla. 2. Vylodenie nákladu… )
 • vyklápacia plošina (Zariadenie na čelné vyklápanie sypkého materiálu z nákladných automobilov, prívesov a návesov; môže… )
 • výklopné zariadenie (Zariadenie na vyklápanie sypkého materiálu z otvorených vozňov, nákladných automobilov, prívesov ale… )
 • výklopný vozík (Špeciálny vozík s vyklápacou korbou na prepravu hromadných sypkých materiálov… )
 • Výkon funkcie hlavného kontrolóra (sa skončí – uplynutím obdobia, na kt. bol zvolený, vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, smrťou… )
 • Výkonná časť vlády ((výkonná moc) – Časť vlády, ktorá spravuje zákony… )
 • výkonnosť nakladača (Množstvo materiálu, ktoré naloží nakladač za časovú jednotku… )
 • Výkonnosť (Je miera dosahovaných výsledkov jednotlivcami, týmom, organizáciou a procesmi. stron… )
 • Výkonnostná kontrola (Kontrola hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti, ktorou kontrolný subjekt používa svoje zdroje vo v… )
 • Výkonný dopravca (Dopravca, ktorý s odosielateľom neuzatvoril prepravnú zmluvu, ktorého však dopravca podľa písmena b)… )
 • Výkonová norma (Miera výstupu, ktorú dosiahnu pracovníci prirodzene, bez nadmernej námahy, ako priemerné množstvo za… )
 • vylepšenie vlastností (Všetky činnosti, ktoré majú čo dočinenia s opravou a / alebo znovu prebalením výrobku a toto prebale… )
 • vyloženie vozíka (Vzdialenosť ťažiska bremena od čelnej plochy zvislej časti nosnej vidlice motorového vozíka… )
 • vyloženie žeriava (Vodorovná vzdialenosť od osi otáčania otočnej časti do zvislej osi uchopovacieho prostriedku pri pos… )
 • Vylúčenie nároku na úrazovú dávku (Krátka definícia: Podľa § 110 ods. 2 zákona nárok na úrazové dávky nevzniká, ak sa zamestnávateľ cel… )
 • Výluka z poistenia (Udalosť, riziko, predmet alebo záujem, na ktoré sa dohodnuté poistenie podľa poistných podmienok nev… )
 • Výluky z poistenia (Riziko, predmet či udalosť, na ktorú sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Vo väčšine majetkových poist… )
 • výmena obchodných údajov (Medzinárodná štandardizačná metóda komunikácie pre výmenu informácií medzi organizáciami vo forme či… )
 • výmenná nadstavba (Špeciálna normalizovaná nákladová jednotka kombinovanej dopravy na prepravu tovaru manipulovateľná p… )
 • vymenná paleta (Paleta vyhovujúca podmienkam paletového poolu… )
 • výmenná výveska materiálu (Naplánovaná výveska materiálu určeného na poskytnutie možností výberu. Na tejto výveske materiálu mô… )
 • výmenné štúdium (Podľa zákona môže študent absolvovať časť štúdia na inej vysokej škole, a to v SR aj v zahraničí. Po… )
 • Výmenný kurz (Hodnota vyjadrujúca počet jednotiek vedľajšej meny za jednu jednotku hlavnej meny… )
 • vymenúvacie konanie (Proces, ktorého úspešné absolvovanie vedie k získaniu vedecko-pedagogického titulu profesor… )
 • Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby (Krátka definícia: Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby na platenie poistného na soci… )
 • Vymeriavací základ zamestnanca (Krátka definícia: Vymeriavací základ zamestnanca. Definícia podľa zákona: Vymeriavací základ zamestn… )
 • Vymeriavací základ zamestnávateľa (Krátka definícia: Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca. Definíci… )
 • Vynorenie – Drill-up (týmto pojmom budeme označovať pohyb po úrovniach hierarchie danej dimenzie zdola nahor… )
 • Výnos korigovaný o dane (Výnos korigovaný o dane je ukazovateľom, ktorý poukazuje na celkovú priemerný ročný výnos fondu po z… )
 • výnos ((zisk) – Pomer použitého výstupu z procesu ku jeho vstupu. Výkon vyjadrený v… )
 • Výnosová krivka ((yield curve) – Grafické znázornenie medzi výnosom a splatnosťou rovnako výnosových aktív… )
 • Výnosy (Sú príjmy, ktoré plynú z investície od chvíle, keď do nej vložíme prostriedky až do doby možného pos… )
 • Vynucovanie ((Enforcement) – znamená súhrn činností zameraných na kontrolu plnenia mýtnej povinnosti a ďalších po… )
 • výpis výsledkov štúdia (Výpis výsledkov štúdia patrí medzi doklady o štúdiu a obsahuje údaje o študijných povinnostiach, k… )
 • Výpis z listu vlastníctva (Doklad z katastrálneho úradu, ktorý obsahuje základné údaje o nehnuteľnosti, tj. katastrálne územie,… )
 • Výpis z účtu (Doklad, ktorý držiteľ dostáva pravidelne každý mesiac od doby, kedy začal čerpať úver… )
 • Výpis z úverového účtu (je doklad, ktorý držiteľ dostáva pravidelne každý mesiac, hneď ako začne čerpať úver. Na výpise je u… )
 • výpočet kapacity (Výpočet kapacity, ktorá je k dispozícii v rámci kapacitných zdrojov na určitý čas… )
 • vypočítaná kapacita (Kapacita vypočítaná z údajov ako napríklad využitie a efektívnosť, hodiny plánované na prácu, atď… )
 • Vypočítaná kategória (zobrazuje výsledky určitého výpočtu, poskytuje často požadované výpočty používateľom. Je založená na… )
 • Výpoveď poistenia (Musí byť daná písomne a predložená v zákonom stanovenej lehote – najmenej 6 týždňov pred dátumom spl… )
 • Výpovedná lehota (Výpovedná lehota sa používa pri vkladoch. Ide o obdobie, počas ktorého vkladateľ nemôže disponovať… )
 • vypravenie zásielky (úkony dopravcu pri odosielaní odbavenej zásielky… )
 • vyprázdňovanie kontajnera (Vyberanie tovaru (materiálu) z kontajnera… )
 • vyprázdňovanie (Vykládka nákladu von z kontajnera… )
 • výpustný otvor obalu (Otvor v dne alebo v plášti kovového prepravného obalu na vyprázdňovanie jeho obsahu… )
 • vyrábať (Vytváranie a zvyšovanie ekonomickej prospešnosti tovaru prostredníctvom výrobných faktorov (pracovná… )
 • vyrob alebo kúp (Proces týkajúci sa rozhodnutia či je výhodnejšie začať výrobok vyrábať, alebo nakupovať. Poznámka: N… )
 • výroba – vyrábanie, výrobný výstup (1. Pozri: vyrábať. 2. Celková kvantita vyrobených tovarov a / alebo poskytnuté služby v určitom časo… )
 • výroba komplexne riadená počítačom (Koncept úplne automatizovanej továrne, v ktorej sú všetky výrobné procesy integrované a riadené syst… )
 • výroba na objednávku (oddeľovací bod – 4 (DP – 4) produkcia na objednávku – 1. (Výrobné prostredie) Typ výroby ktorý po po… )
 • výroba na sklad (oddeľovací bod – 2 (DP – 2) – (Výrobné prostredie) Typ výroby, ktorý mení komponenty a suroviny nižš… )
 • výroba riadená počítačom (Výrobný proces, ktorý využíva počítačový systém… )
 • výroba (Výroba výrobkov (ich častí, dielov, polotovarov a finálnych výrobkov) Poznámka: Väčšinou sa výraz… )
 • výrobca (Výrobca je ten, kto produkuje výrobok. Je akákoľvek fyzická alebo právnická o… )
 • výrobkový procesný reťazec (Termín z oblasti automobilového priemyslu pre procesy vývoja nových modelov a zaisťovanie všetkých z… )
 • výrobná kapacita (Prostriedky (zariadenie, pracovná sila) použiteľné na výrobu výrobku… )
 • výrobná kontrola (1. Kontrola výrobného procesu a pridružených tovarových prúdov. To znamená kontrolu všetkých výrobný… )
 • výrobná operácia (Najmenšia pracovná jednotka vo výrobnom procese, ktorá sa berie do úvahy za účelom plánovania, alebo… )
 • výrobná re-alokácia (Preverenie zmeny plánu výrobného rozmiestnenia… )
 • výrobná skupina zásob (Kalkulované zásoby vzniknuté mimo skutočnosti, že výrobok je vyrábaný v sériách… )
 • výrobná skupina (Organizačná jednotka poverená výrobou výrobkov jednej alebo viacerých skupín výrobkov. Je to časť vý… )
 • výrobná súpiska materiálu (Súpiska materiálu ukazujúca zloženie a kvantitu každého komponentu vo všetkých úrovniach (zostava, s… )
 • výrobná úroveň (Množstvo výroby produktu počas určitého časového úseku považovaného za štandardný časový základ… )
 • výrobňa (Externá výrobná továreň. (výrobňa)… )
 • výrobné centrum (Organizačná jednotka ktorej manažment je zodpovedný kontrolnú činnosť technickú, ekonomickú a tovaro… )
 • výrobné náklady (Náklady priamo spojené s technickou výrobou produktu… )
 • výrobné plánovanie (1. (Všeobecne) Plánovanie výroby: – plánovanie kvantity a sortimentu výrobkov ktorý musí a / alebo m… )
 • výrobné zdrojové plánovanie (MRP – II/ – Metóda pre efektívne plánovanie všetkých zdrojov výrobnej spoločnosti. Je zamerané na op… )
 • výrobný cyklus (1. Všetky po sebe idúce činnosti vo výrobnom procese od prijatia objednávky až po dodávku objednanéh… )
 • výrobný modul (Stavebný blok (ktorý možno alebo nemožno vyrobiť) pre vytvorenie zákazníckych modulov… )
 • výrobný plán (Vopred dohodnutý plán ktorý vzniká z predaja a operačných (výrobných) plánovacích funkcii, špecifick… )
 • výrobný proces (Séria činností vykonávaných na materiále za účelom jeho pretvorenia z podoby suroviny alebo polotova… )
 • výrobný procesný reťazec (Termín z oblasti automobilového priemyslu označujúci proces začínajúci prijatím objednávky zákazníka… )
 • výrobný program (Program v ktorom je stanovená kvantita a druh tovaru ktorý sa má vyrábať… )
 • výrobok (Výsledok pracovného alebo fyzikálneho, alebo priemyselného procesu. Je predme… )
 • výročná správa o činnosti vysokej školy (Verejná vysoká škola je povinná každoročne vypracovať, predložiť ministerstvu a zverejniť výročn… )
 • Výročná správa (Správa o hospodárskom výsledku spoločností, ktorú každoročne vydávajú firmy a je voľne dostupná všet… )
 • Výročný deň poistenia (Deň, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s dňom začiatku poistenia… )
 • vyrovnaná dávka – nespojitá postupnosť množstva (Technika prísunu množstva materiálu (dávky), ktorá vytvára plánovanú postupnosť vo vyrovnaní dodávan… )
 • Vyrovnané hodnoty (Vyrovnané hodnoty sú synonymom pre vypočítané hodnoty na základe odhadnutých parametrov (ekonometric… )
 • vyrovnávka po častiach (Dynamická technika, ktorá využíva rovnakú logiku ako metóda najmenších celkových poplatkov, ale je d… )
 • vyskladňovací zdvíhací vozík (Zdvíhací vozík s plošinou pre vodiča, ktorý umožňuje zdvíhať plošinu alebo výsuvné vidlice. Vodičovi… )
 • výskum trhu (1. Proces zaznamenávania požiadaviek (potencionálnych) odberateľov. 2. Proces skúmania možných odber… )
 • Výskum (je systematická tvorivá činnosť uskutočňovaná v oblasti vedy a techniky pre potreby spoločnosti a v… )
 • Výskumná agentúra (Profesionálny subjekt, ktorého poslaním a komerčnou činnosťou je výskum trhu alebo spoločensko-polit… )
 • Výsledok projektu ((výstup operačného programu) – okamžitý efekt realizácie aktivít projektu (výstupy z aktivít), ktorý… )
 • výsledok z predaja – zisk (Výsledok vytvorený rozdielom medzi obratom na jednej strane a spotrebou a prepočítanými predajnými n… )
 • Výsledok (okamžitý efekt výstupov, ktorý je k dispozícií pre končených užívateľov… )
 • vysoká škola (Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Ich hlavnou úlohou je poskytov… )
 • Vysoko rizikový (prídavné meno. Stupeň zníživších sa intelektuálnych schopností a stúpajúcej finančnej lživosti. (zdr… )
 • vysokoškolské vzdelávanie (Je hlavnou úlohou vysokých škôl… )
 • vysokoškolskí učitelia (Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent, odborný asistent,… )
 • vysokozdvíhací vozík so zvieraciou čelusťou (Čelný vysokozdvíhací vozík, ku ktorému je pripojené prídavné zariadenie – zvieracia čeľusť (používan… )
 • vysokozdvíhaci vozík (Zdvíhací vozík s plošinou, vidlicou alebo s iným uchopovacím zariadením prispôsobený na vysoké zdvih… )
 • Vysporiadací kurz ((futures) – denný alebo finálny, základ pre vysporiadanie pozície investora v daný deň alebo v deň,… )
 • vysporiadanie pohľadávky (Právo dostať krátkodobé likvidné aktíva za dodávku tovaru… )
 • vysporiadanie, vyrovnanie / settlement (Prevod finančných prostriedkov medzi operátormi podľa zúčtovania výsledkov, uzatvorenie finančných p… )
 • Vystavovateľ (Firma, ktorá si prenajíma výstavnú plochu za úhradu, obsadí stánok pracovníkmi a po celý čas podujat… )
 • Výstavy (Časovo ohraničené výstavné podujatia, ktoré ponúkajú určitú vzorku produktov vymedzeným skupinám pre… )
 • Výstup (to čo bolo vytvorené priamo financovanými aktivitami projektu, teda čo prijímateľ dostane v priamej… )
 • výstupný tovar (Množstvo tovaru odoslané od dodávateľa ku jeho zákazníkom vyjadrené v kvantitatívnych, alebo finančn… )
 • výstupný zásobovací bod (Stanovená poloha v blízkosti bodu spotreby na pozemku závodu ktorý materiál vyrába, materiál je k di… )
 • Výstupy projektu (práce, služby a tovary, ktoré boli financované počas realizácie aktivít projektu vyjadrené z finančn… )
 • Vysvetlený súčet štvorcov (Vysvetlený súčet štvorcov (VSŠ; Regression Sum of Squares) je súčet štvorcov odchýlok vyrovnaných po… )
 • výsypná paleta (Ohradová alebo skriňová paleta, ktorej konštrukcia umožňuje ľahké vyprázdnenie (napr. výsuvná ložná… )
 • výsypný kontajner (Kontajner na prepravu voľne loženého suchého nákladu, ktorý je naložený cez otvor na hornej stene ko… )
 • Výška škody (Finančné vyjadrenie majetkovej, zdravotnej alebo inej spôsobenej ujmy… )
 • Výška úveru (je čiastka, ktorú si klient požičal od veriteľa. Počas toho, ako úver spláca, sa jeho výška postupne… )
 • výškové dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie na prepravu materiálu skrutkovicovo nahor… )
 • výškové stohovanie (Bezpečné ukladanie manipulačných jednotiek (napr. paliet) na seba do vrstiev vyše 4m… )
 • Vyšší územný celok (VÚC – je samosprávny kraj… )
 • vyššia moc (Prírodné katastrofy, ktoré sú mimo kontroly človeka ako napr. záplavy, blesk, hurikán zvyčajne konči… )
 • výťahový dopravník (Článkový dopravník so zvislou alebo sklonenou (šikmou) dráhou, kde miesto článkov sú otvorené nádoby… )
 • vytratenie (Prerušenie predaja, alebo výroby nejakého výrobku… )
 • Vyvážená investičná stratégia (Metóda rozdelenia aktív a riadenia portfóliom podielového fondu, zameraná na vyváženie výnosnosti a… )
 • Vyvážený fond (Kategória podielových fondov, ktoré diverzifikujú portfólio prostredníctvom rozdelenia aktív medzi o… )
 • vyvážený vysokozdvižný vozík (Stohovací vysokozdvíhací vozík s vidlicami (tieto môžu byť zamenené iným pracovným prídavným zariade… )
 • Výveska (Oznámenie dopravcu, ktoré sa umiestňuje na verejne prístupných miestach v stanici pre informovanosť… )
 • Vývoj (je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané… )
 • vývojové a výrobné stredisko (Organizačná jednotka, ktorej manažment je zodpovedný za rozvoj a výrobu jednej alebo viacerých výrob… )
 • vývojové cykly (Časové obdobie medzi vypustením výrobku a jeho výpredajom. Rozoznáva cyklické naplánovanie podobného… )
 • vývoz (Prevoz tovaru mimo súdnu právomoc colnice daného štátu… )
 • vývozná baliareň (Spoločnosť, ktorá balí tovar, určený na export… )
 • vývozné balenie (Balenie určené pre dodávky výrobkov do zahraničia; vývozné balenie upravené podľa špecifických prepr… )
 • vývozné povolenie (Doklad, zaručujúci povolenie vyvážať tovar, tak ako je uvedené v rozmedzí určitého času… )
 • vyzdvihnutý zákazníkom (Naložený tovar vyzdvihnutý zákazníkom v sklade… )
 • Výzva na predkladanie žiadostí o NFP (východiskový metodický a odborný podklad zo strany riadiaceho orgánu, na základe ktorého žiadateľ o… )
 • Vzájomný fond (Americký termín pre fond, ktorý má formu akciovej spoločnosti. Fond predstavuje portfólio akcií, dlh… )
 • vzájomný obchod ((pri lodnej preprave) – Termín používaný pri lodnej preprave na služby plavidla medzi štátmi inými,… )
 • Vzdanie sa mandátu (– nemožno vziať späť… )
 • Vzdelávacie ciele (Vopred stanovené očakávané výsledky tréningu; jeden z predpokladov efektivity vzdelávania, ktorého h… )
 • Vznik a zánik dôchodkového poistenia – fyzická osoba, starajúca sa o dieťa (Krátka definícia: Vznik a zánik dôchodkového poistenia – fyzická osoba, starajúca sa o dieťa. Definí… )
 • Vznik a zánik garančného poistenia (Krátka definícia: Garančné poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať asp… )
 • Vznik a zánik sociálneho poistenia – dobrovoľne poistená osoba (Krátka definícia: Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe a dob… )
 • Vznik a zánik sociálneho poistenia – samostatne zárobkovo činná osoba (Krátka definícia: Vznik a zánik sociálneho poistenia – samostatne zárobkovo činná osoba. Definícia p… )
 • Vznik a zánik sociálneho poistenia – zamestnanec (Krátka definícia: Vznik a zánik sociálneho poistenia – zamestnanec. Definícia podľa zákona: (§ 20)…. )
 • Vznik a zánik úrazového poistenia (Krátka definícia: Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspo… )
 • Vznik poistnej udalosti (Negatívna udalosť, ktorá spĺňa podmienky uvedené v poistnej zmluve. Musí byť spôsobená poisteným riz… )
 • vzor vytrácania sa (Trend predaja a / alebo výroby počas obdobia vytrácania sa výrobku… )
 • vzorka zásielky (Časť zásielky odobraná na posúdenie vzhľadu, stavu a akosti zásielky a na jej kontrolu… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 5.12.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár