(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom T.

Ekonomické pojmy T:

 • TACHI SAGYO (Práca v stoji, podmienkou pre rast produktivity, ľudia sú pružnejší a pohyblivejší… )
 • tajomník fakulty (Je vedúci zamestnanec fakulty, podriadený priamo dekanovi a zabezpečuje hospodársky a administratívn… )
 • Take Profit ((realizácia zisku) – príkaz k realizácii ziskov… )
 • taktické riadenie dopravy (tactical traffic managementKoordinované opatrenia pre zvládnutie aktuálnych situácií v dopravnej sie… )
 • taktika systému (Popis spôsobu, ako má systém realizovať jednotlivé kroky stratégie… )
 • talár (Slávnostný odev akademických hodnostárov používaný pri akademických obradoch a iných slávnostných pr… )
 • tanierový dopravník (Dopravník z vodorovných plných hladkých kotúč otáčajúcich sa okolo zvislej osi, používa ako spájací… )
 • tara ((čistá hmotnosť) kontajnera – Hmotnosť prázdneho kontajnera vrátane celého vybavenia pre konkrétny t… )
 • taric – integrovaná tarifa európskej únie (TARIC je skratka pre Tarif intgr communautaire Integrovaná tarifa Európskej únie (Eú) založená na ko… )
 • tarifa (Rozpis sadzieb, poplatkov a súvisiacich prepravných podmienok. Verejne vyhlás… )
 • Tarp (skratka. 1. Syntetické zariadenie, určené na to, aby sa schoval bodrel alebo s ochránili rýchlo sa k… )
 • Ťažiská osídlenia ((settlement core areas) – predstavujú priestorové sídelné systémy založené na princípe polarizačných… )
 • ťažný prostriedok dopravného zariadenia (Pohyblivá časť dopravného zariadenia prenášajúca hnaciu silu z hnacej jednotky na unášací prostriedo… )
 • ťažný vozík (Motorový vozík s malou plošinou, vystrojený závesným hákom, ktorý slúži na ťahanie prívesných vozíko… )
 • Team Building (Tréning zameraný na podporu vzájomnej dôvery a spolupráce v tíme, vytváranie tímových zvyklostí a po… )
 • Technická analýza (Predpokladanie ďalšieho vývoja ceny, kurzu na základe minulého vývoja daného inštrumentu, pomocou gr… )
 • Technická architektúra (Časť architektúry IS zameraná a popisujúca technologické štandardy, na ktorých bude navrhovaný systé… )
 • technická dokumentácia (Formálne technické dokumenty pre interné použitie špecifikujúce typ výrobku a jeho výrobu, inštalova… )
 • Technická pomoc (financovanie činností operačného programu týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia… )
 • technická súčinnosť / technical interoperability (Schopnosť rôzne nastavených systémov spolupracovať prostredníctvom vzájomného prepojenia, koordinova… )
 • technická súpiska materiálu (Súpiska materiálu, ktorá obsahuje údaje týkajúce sa designu produktu. Je zostavená podľa funkčného h… )
 • technická úroková miera (Technická úroková miera je percentuálny výnos z investovania rezerv, garantovaný poistiteľom. Ak výn… )
 • technická základňa dopravy (Dopravné prostriedky, dopravné zariadenia, dopravné cesty a objekty vrátane vybavenia vytvárajúce pr… )
 • technické varianty ((štandardných výrobkov) – Štandardné výrobky, pre ktoré z pohľadu zákazníka neexistuje žiadna altern… )
 • technický sektor (Časť spoločnosti zaoberajúca sa rozvojovými a výrobnými činnosťami. Inými slovami: oblasť zahrňujúca… )
 • technický sklad (Sklad materiálu a komponentov pre výrobný proces… )
 • technika platby / payment mode (Časové vymedzenie platby (platenie dopredu, okamžité platenie alebo platba poštou). – PAYMENT MODE -… )
 • technika prísunu dávky materiálu (Technika používaná na určovanie veľkosti množstva ako napríklad: – stála veľkosť dávky, – ekonomická… )
 • Technika sieťového koeficientu (Technika na prezentáciu logických spojení medzi počtom možností v ktorých sa podstata vzťahu určuje… )
 • Techniky analyzovania procesu (Metódy, ktoré definujú potreby zákazníkov a analyzujú efektívnosť existujúcich procesov, vedúcich ku… )
 • Technológia LO-LO ((LIFT ON – LIFT OFF) – Vertikálna technológia manipulácie s nákladovými jednotkami kombinovanej dopr… )
 • Technológia RO-LA ((Rollende – Landstrasse) – Dopravno – prepravná technológia cestných vozidiel na špeciálnych železni… )
 • Technológia ro-ro (Dopravno-prepravná technológia prepravy cestných vozidiel špeciálnymi plavidlami, prípadne vlakmi te… )
 • Technologická platforma (Európska technologická platforma (ETP)/ národná technologická platforma (NTP) združuje popredné prie… )
 • Technologické centrum (technologické centrum je iniciatíva založená obsahovo na podpore komerčnej realizácie technologickýc… )
 • Technologický inkubátor (predstavuje osobitný, technologicky orientovaný typ podnikateľského inkubátora. Na základe medzináro… )
 • telefónia (Elektrický prenos reči v obmedzenom kmitočtovom pásme… )
 • telekomunikácia (1. Súhrn spôsobov, zariadení a opatrení, pomocou ktorých jeden účastník môže jednému alebo viacerým… )
 • Telemarketing (Dosah cieľovej skupiny sa uskutočňuje pomocou telefonického spojenia… )
 • telematika (Veda a technika komunikácie informácií. V jej vývoji dominuje integrácia počítačov a komunikačných p… )
 • teleskopické zdvíhacie zariadenie (Zariadenie vysokozdvíhacieho motorového vozíka na zdvíhanie zdvíhacej plošiny s pracovným doplnkom;… )
 • Tempus (Program Európskej komisie zameraný na spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Vznikol v ro… )
 • tendencia (Všeobecný (vzostupný, nemenný alebo zostupný) smer vývoja, pokiaľ sa tendencia vzťahuje k budúcemu s… )
 • teoretická výkonnosť kolesového rýpadla (Výkonnosť určujúca teoretické objemové množstvo nakyprenej (rozpojenej) horniny; je nezávislá od geo… )
 • teoretická výkonnosť korčekového rýpadla (Výkonnosť určujúca teoretické objemové množstvo nakyprenej (rozpojenej) horniny; je nezávislá od geo… )
 • teoretická výkonnosť zakladača (Výkonnosť určujúca teoretické objemové množstvo nakyprenej (rozpojenej) horniny; je nezávislá od geo… )
 • Teritorialita (Označenie ktoré priamo súvisí s proxemikou a označuje priestor a jeho obsadenie, či vytváranie si os… )
 • termálny kontajner (Nákladný kontajner so zabudovaným izolačnými stenami, dverami, podlahou a strechou, čím je zabránené… )
 • termický kontajner (Kontajner s regulovanou vnútornou teplotou… )
 • termický náklad (Náklad, ktorý vyžaduje kontrolu teploty… )
 • terminál kombinovanej dopravy (Vyhradené územie, kde sa počas manipulácie s prepravovanými nákladovými jednotkami kombinovanej dopr… )
 • Termínová menová konverzia bez fyzickej dodávky v deň splatnosti ((non-delivery forward) – Ide o termínovú menovú konverziu, kde v deň splatnosti nedochádza k fyzické… )
 • Termínová menová konverzia (Termínovou menovou konverziou (forwardom) rozumieme menovú konverziu, kde k prevodu finančných prost… )
 • termínová objednávka (predbežná objednávka Objednávka, ktorej doručenie sa musí uskutočniť v určenom neskoršom časovom ter… )
 • Termínovaný vklad (Termínovaný vklad je vkladový produkt bánk, ktorý nám umožňuje zhodnotiť naše peňažné prostriedky po… )
 • termínové časové plánovanie (Plánovacia technika, pri ktorej plánovač postupuje od známeho dátumu štartu a vypočítava dátum dokon… )
 • Termínový kontrakt ((futures) – finančný nástroj z kategórie derivátov, zmluva zaväzujúca strany k jej zúčtovaniu v budú… )
 • Termínový kurz (Hodnota (na devízovom trhu) vyjadrujúca počet jednotiek vedľajšej meny za jednu jednotku hlavnej men… )
 • Termínový obchod (Kontrakt dohodnutý dnes na nákup (predaj) určitého aktíva v budúcnosti za vopred dohodnutú cenu… )
 • Testovacie kritérium (Testovacie kritérium (testovacia štatistika; test statistics) je vypočítaná hodnota určitého testu (… )
 • Testovanie bánk (1. Stupeň stúpnutia hladiny krvi v mozgu. 2. Alchýmický proces, výsledkom ktorého je testovanie prob… )
 • TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – Ekvivalentná jednotka veľkosti 20´. Normalizovaná prepravná jednotka,… )
 • Textový dokument (napr. knihy, noviny, časopisy atď. spracované na počítači a uložené v textových súboroch, v pamäti p… )
 • Textový editor (program, ktorý umožňuje počítačové spracovanie textu… )
 • Textový procesor (program, ktorý tvorí prechod k programom pre malú publikačnú činnosť, dokáže upraviť text do formátu… )
 • Textový súbor (je súbor, v ktorom je uložený textový dokument… )
 • Theilov koeficient nesúladu (Theilov koeficient nesúladu je podobnou charakteristikou presnosti resp. kvality ekonometrickej pred… )
 • Theta opcie (Vyjadruje citlivosť ceny opcie na zmenu doby životnosti kontraktu… )
 • third party logistics ((tpl, 3pl) – Poskytovanie logistických služieb na úrovni individualizovaných prepravných, skladových… )
 • Third party (Osoba alebo orgán uznané ako nezávislé od zainteresovaných strán pri riešení daného problému… )
 • Throughput time (Čas, ktorý trvá výrobku prechod celou oblasťou výroby… )
 • Tick (U futures kontraktoch minimálny možný pohyb ceny. minimálna zmena ceny… )
 • Ticková databáza (Databáza vývoja kurzu zohľadňujúca každú jednu zmenu kotácie ceny… )
 • Tieňová ekonomika (znamená výrobu, predaj a nákup produktov, ktoré nie sú hospodárskymi subjektmi vykazované v štatisti… )
 • tieňové mýtne / shadow tolling (Refundácia nákladov zo štátnych fondov pre prevádzkovateľa, založená na skutočnom využití ciest, nam… )
 • Tiché spoločenstvo (V obchodnom registri zapísaný vklad do podniku, na základe ktorého sa tichý spoločník podieľa na zis… )
 • Tím (Skupina ľudí, ktorá sa od bežnej pracovnej skupiny, resp. skupiny jednotlivcov odlišuje tým, že má s… )
 • Time management (Súbor metód pomáhajúcich osobnému plánovaniu a účelnému využívaniu času, teda posilnenie osobnej efe… )
 • Tintnerova transformácia (Tintnerova transformácia sa používa na odhad parametrov rastového logistického modelu dopyt u. Preds… )
 • tlačno – ťažné zariadenie (Tlačné prídavné zariadenie určené na dvíhanie plošinou, alebo vidlicami uchopením najbližšieho okraj… )
 • tlakový pneumatický dopravník (Pneumatický dopravník, do potrubia ktorého sa vháňa stlačený vzduch; materiál je alebo rozptýlený a… )
 • tlakový zásobník (Zásobník na skladovanie a nadväznú pneumatickú dopravu materiálu (napr. cementu) pri tlakovom vypráz… )
 • TMNŠ (TMNŠ je skratka pre termín trojstupňová metóda najmenších štvorcov… )
 • tobogan (Sklz zo žľabovitou dráhou ovinutou okolo zvislého nosného stĺpa, po ktorej sa materiál šmýka vlastno… )
 • tok materiálu (Tok materiálu a komponentov, ktoré prichádzajú do podniku a prechádzajú do výrobného procesu… )
 • Tok tovaru (Smer pohybu tovaru z krajiny (vývoz, resp. odoslanie) alebo do krajiny (dovoz, resp. prijatie)… )
 • tok ((v pohybe tovaru pri vykazovaní) – Množstvo tovaru, ktoré prechádza cez jedno miesto merania. Môže t… )
 • Tolerancia (Tolerancia je rešpekt, akceptácia a uznanie bohatej rôznorodosti svetových kultúr, foriem prejavu a… )
 • Tolerančné obdobie (Čas, kedy dlžník môže splatiť dlžnú sumu splatného úveru v plnej výške bez finančných poplatkov aleb… )
 • Tolerovaný pobyt (Policajný útvar udelí cudzincovi: ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko, ktorý je maloletým dieťa… )
 • Tom – next money (Peniaze, ktoré centrálna banka požičiava v nasledujúcom dni a komerčná banka ich musí vrátiť ďalší o… )
 • Tomorrow next ((T/N) – Jednodňový úver, príp. depozitum, tzv. od zajtra do pozajtra. K prevodu peňažných prostrie… )
 • tona (1. Jednotka hmotnosti: 1000 kilogramov (metrická tona), alebo 2 240 libier (dlhá tona). 2. Jednotka… )
 • tonáž (1. Objem (kapacita) obchodnej lode. 2. Celková hmotnosť, alebo veľkosť nákladu vyjadrená v tonách… )
 • Top of Mind (Prvá menovaná značka alebo produkt v danom segmente, na ktorý si respondent dokáže spomenúť… )
 • tovar dennej potreby (Spotrebný tovar, ktorý zákazník kupuje zvyčajne veľmi často, okamžite s minimom úsilia, vynaloženého… )
 • tovar pod colnou uzáverou (Tranzitný tovar, ktorý sa musí prepravovať s colnou uzáverou a môže sa vyložiť len pod colným dozoro… )
 • Tovar spoločenstva (1. tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území spoločenstva, 2. tovar z krajín a území, ktoré n… )
 • tovar v colnom zázname (Toto znamená, že určitý tovar je uskladnený pod dozorom colnice, pozri heslo colná pečať /customs se… )
 • tovar (1. (V ekonomickom zmysle) Všetok materiál a nemateriálne veci (napr. produkty a služby), ktoré môžu… )
 • tovarový tok (Tok tovaru po rôznych cestách medzi nákupom surovín a dodávkou dokončeného výrobku externému zákazní… )
 • Tovary a služby (Kategória výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie, do ktorej patria napríklad platby za materiál, en… )
 • Toxické aktíva (podstatné meno. 1. Súbor zlých úverov a iných nešťastne otvorených pozícií, ktoré priniesli veľké… )
 • TPM (Systém prevádzkovania zariadení, ktorý prináša najvyššiu efektívnosť a produktivitu. … )
 • TPS (Tuzemský platobný styk – prevody vykonávané v rámci SR… )
 • TQM (skratka Total Quality Management. TQM je filozofiou manažmentu a v praxi je realizovaná podľa rôznyc… )
 • Tracking – sledovanie (Aktivita, na základe ktorej je možné získať informácie o návšteve dotyčnej webstránky… )
 • tradičná ((konvenčná) nákladná doprava – Nákladná doprava, ktorá prepravuje tovar balený inak ako v štandardiz… )
 • Trailing stop (príkaz stop/loss ktorý nasleduje aktuálnu cenu… )
 • trans – sibírsky pozemný most (Trasa z Európy na Ďaleký Východ cez Trans-sibírsku železničnú magistrálu… )
 • Transakcia (je prevedenie platby za nákup tovaru platobnou kartou klienta alebo výber hotovosti z bankomatu… )
 • transeurópske dopravné siete ((trans-european networks, ten) – Železničná infraštruktúra, diaľničná a cestná sieť, koridory kombin… )
 • Transferová platba (Peniaze, ktoré štát poskytuje občanom pre iné dôvody, než je bežné zamestnanie alebo než je výmena z… )
 • Transferový agent (Inštitúcia (zvyčajne banka), ktorú fond poveruje, aby viedol zoznam podielnikov, registrácie vydanýc… )
 • Transfery (Výdavky vyplatené bez toho, aby za ne ich príjemcovia poskytovali nejaké protislužby alebo tovary (j… )
 • Transformer (komponent nástroja Cognos PowerPlay, ktorý transformuje dvojrozmerné dáta z firemných a osobných dat… )
 • Transport / Preprava (Výsledok efektívneho procesu premiestňovania (dopravy), vlastná výsledná zmena pri prekonávaní pries… )
 • Transport package / Prepravný obal (Vonkajší obal prispôsobený preprave, plniaci funkciu ochrannú a manipulačnú (spoluvytvára prepravnú… )
 • Transport unit / Prepravná jednotka (Akýkoľvek materiál tvoriaci jednotku spôsobilú bez ďalších úprav k preprave… )
 • tranzit (1. (Všeobecne) Akt prechodu alebo prepravovania cez nejaké územie alebo oblasť. 2. (Colne) Colná pro… )
 • tranzitná zásielka (Zásielka prepravovaná cez určitý štát (medzinárodná tranzitná zásielka), cez určitú oblasť, trať a p… )
 • tranzitný náklad (1. Náklad medzi vonkajším colným odbavením a vnútorným colným odbavením. 2. (V leteckej doprave) Nák… )
 • tranzitný sklad (Objekt na prechodné uloženie tovaru v železničných alebo prístavných skladiskách skôr, ako ho veľkoo… )
 • trasa prepravy (Cesta z prvého miesta nakládky, až po konečné miesto vykládky. Poznámka. Trasa prepravy môže obsahov… )
 • trasa (1. (Všeobecne) Cesta, ktorá sa má uskutočniť na premiestnenie sa z počiatočného bodu do bodu určenia… )
 • trend (Nepretržitý vývin označujúci smer dlhotrvajúceho rozvoja určitej veličiny. Poznámka: Teda nehľadiac… )
 • tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania (Študijný program tretieho stupňa je doktorandský študijný program. (§ 2/5)… )
 • Tretia osoba (Osoba, ktorá bola poškodená konaním poisteného, alebo za ktorú poistený zodpovedá a nie je mu blízka… )
 • trh s prevahou dopytu (Situácia na trhu charakterizovaná kapacitou zásob nedosahujúcou veľkosť dopytu. Dodávatelia pracujú… )
 • trh (1. (Odberatelia a/alebo dodávatelia) Externý odberateľ určitého tovaru od interného i externého dodá… )
 • trh, kde majú prevahu kupujúci (Situácia na trhu, ktorú charakterizuje prevaha kapacity ponuky nad dopytom. Zákazník môže konať výbe… )
 • trhová cena (Hodnota tovaru alebo služby na trhu. Posledná výkričná cena, za ktorú boli ce… )
 • Trhová kapitalizácia (Trhová kapitalizácia podniku sa vypočítava ako množstvo jeho akcií vynásobených na aktuálnu trhovú c… )
 • trhová segmentácia (Proces rozdelenia heterogénneho trhu na viacero homogénnych trhových segmentov… )
 • trhový segment (Skupina externých odberateľov, ktorá ukazuje vysoký stupeň podobnosti napr. v nákupných želaniach, s… )
 • Tri piliere (Metaforické označenie pre štruktúru Európskej únie, ktorú definuje Maastrichtská zmluva. Hovorí sa,… )
 • Triangulárny obchod (Transakcia, na ktorej sa zúčastňujú tri subjekty, pričom fyzický pohyb tovaru nemusí byť zhodný s fi… )
 • Triedy akcií (Zaťažené fondy často ponúkajú investorom akcie niekoľkých typov, alebo tried. Každá z nich má rôznu… )
 • trimester (Časť akademického roka v prípade, že sa tento delí na tri výučbové obdobia… )
 • Trojstupňová metóda najmenších štvorcov (Trojstupňová metóda najmenších štvorcov (TMNŠ ; Three Stage Least Squares – 3SLS) sa používa na odh… )
 • Tromfy EÚ (Myslí sa tým veľkosť trhu, technológia a sociálna dimenzia Únie. Pomenoval ich tak François Mitteran… )
 • TRP (Ukazovateľ, ktorý vyjadruje zásah špecifickej cieľovej skupiny… )
 • Trpasličie štáty (Trpaslíci, alebo mikroštáty medzi európskymi štátmi, sú Andorra, Lichtenštajnsko, Monako a San Marin… )
 • Trvalá invalidita následkom úrazu (telesné poškodenie poisteného v zmysle poistných podmienok úrazového poistenia/pripoistenia našej sp… )
 • Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo (Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo – Predstavuje systém, ktorý je ekonomicky životaschopný, nepoško… )
 • Trvalo-udržateľný rozvoj (je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné život… )
 • Trvalý platobný príkaz (Trvalý platobný príkaz sa používa pri pravidelných (obvykle mesačných) úhradách, pri ktorých je vopr… )
 • trvalý príkaz (Príkaz majiteľa bankového účtu pre jeho banku, aby vyplácala rovnakú sumu v pravidelných časových in… )
 • Trvalým príkazom (dáva majiteľ účtu zvolenie banke k prevádzaniu a zúčtovaniu opakujúcich sa platieb… )
 • trvanie objednávky (Objednávka na dodávku určitého množstva tovaru za určité časové obdobie až do ďalšej ohlášky… )
 • t-test (t-test je test, ktorý sa používa pri testovaní štatistických hypotéz (štatistická indukcia). Z pra… )
 • Tvrdé ukončenie strany (ak chceme predčasne ukončiť stranu, vložíme tvrdý koniec strany – zlom strany… )
 • tyčkový dopravník (Článkový dopravník, články ktorého majú nosnú plochu z tyčiek… )
 • typ balenia (Spôsob balenia korešpondujúci s určitým dizajnom, napr. balík presných rozmerov… )
 • Typ písma (font, napr. Arial, Courier, Times New Roman, …… )
 • typ výrobku (Podobná, alebo identická skupina výrobkov… )
 • typová paleta (Paleta spĺňajúca predpísané požiadavky národných noriem alebo medzinárodných odporúčaní… )
 • typy zásob (Výrobky, ktoré sú určené pre dodávku zo skladu… )
 • týždeň doručenia (1. Týždeň, v ktorom sa uskutočňuje doručenie zákazníkovi. 2. Týždeň, kedy je tovar (musí byť) k disp… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár