(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom J.

Ekonomické pojmy J:

 • JASPERS ((Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) – je spoločnou iniciatívou EK, EIB a E… )
 • jazda naprázdno (Jazda dopravného prostriedku, pri ktorej sa neprepravujú cestujúci alebo náklad… )
 • Jednodňové refinančné operácie(marginal lending facility (MLF) – komerčné banky tieto operácie využívajú na získanie jednodňovej li… )
 • Jednodňové sterilizačné operácie (deposit facility (DF) – komerčné banky využívajú na uloženie nadbytočnej likvidity v centrálnej bank… )
 • jednodráhový závesný dopravník (Dopravník, pri ktorom sa reťaz i jazdec so závesom bremena pohybujú po jednej dráhe… )
 • jednoduchá paleta (Paleta vytvorená len z dvoch podláh… )
 • jednoduchá prepravná plošina (Prepravná plošina bez stien alebo stĺpikov… )
 • Jednoduché úročenie (je metóda úročenia, napríklad pri vkladových produktoch sa úročí len samotný vklad a neberie sa ohľa… )
 • Jednoduchý diskont do výnosu (Simple discount to yield (jednoduchý diskont do výnosu) – zahŕňa časovú hodnotu peňazí, vypočítanú z… )
 • Jednoduchý úrok (Úrok, počítaný periodicky výlučne z istiny úveru alebo z istiny investície, bez zahrnutia predchádza… )
 • jednokoľajnicový vozíkový dopravník (Vozíkový dopravník s vedením na jednej koľajnici, o ktoré sa opiera kladkami… )
 • jednopodlahová jednoduchá paleta (Jednoduchá paleta s jednou ložnou podlahou… )
 • jednorazová platba (Dohodnutá suma peňazí vyplatená naraz. Tento termín sa často používa v spojení so zmluvnými stranami… )
 • jednorázová produkcia – produkcia v drobnom (Proces, ktorý zahŕňa výrobu malého množstva produktov, ktoré slúžia na uspokojenie požiadaviek indiv… )
 • jednorázová výrobňa (1. Výrobná jednotka, ktorá je, ako pravidlo, prispôsobená na výrobu malého množstva produktov podľa… )
 • Jednorázové poistné (Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia. Poistné, ktoré platí… )
 • Jednorázovo zaplatené poistné (Poistné zaplatené vopred jednorazovo na celú poistnú dobu… )
 • Jednorázový úverový rámec (Order Cover (jednorázový úverový rámec) – výška limitu ručenia stanoveného faktoringovou spoločnosťo… )
 • Jednorovnicový model (Jednorovnicový model je ekonometrický model pozostávajúci len z jednej rovnice (väčšinou stochastick… )
 • jednostranný bočný nakladač – bočný nakladač (Zdvíhacie vozidlo s ramenom alebo vidlicou, ktorý môže byť predĺžená, alebo výsuvná a je umiestnená… )
 • jednotka balenia (Balík (krabica, prepravka) určitého druhu štandardnej kvality obsahujúci výrobky daného typu, ktorý… )
 • jednotka merania (Jednotka merania na vyjadrenie merateľných množstiev (ako napríklad dĺžka, hmotnosť, čas, elektrický… )
 • jednotka práce (Množstvo práce vyjadrené v kvantitatívnych ukazovateľoch, ktoré priemerný zamestnanec môže vykonať z… )
 • jednotková hmotnosť (Hmotnosť určená tarifou pre kus určitého tvaru alebo obsahu… )
 • jednotná dopravná sústava (Koordinovane rozvíjaná dopravná sústava… )
 • jednotná špecifikácia symbolov /uss/ (Ľubovoľná zo špecifikácií vydaných automatickou identifikáciou výrobcov na zakódovanie, vytlačenie a… )
 • jednotné kódovanie výrobkov /upc/ (Severoamerický štandard alebo systém pre aplikáciu jedinečných čísiel a čiarových kódov na výrobky…. )
 • Jednotný európsky akt (- ratifikovaný v roku 1987, rozšíril právomoci Spoločenstva a upresnil rozhodovací proces najmä v ob… )
 • Jednotný programový dokument ((SPD) – Dokument schválený EK a obsahujúci rovnaký druh informácií, ktoré sa nachádzajú v Rámci podp… )
 • Jednotný trh (- je vnútorný trh EÚ, ktorý v priestore bez hraníc charakterizujú rovnaké pravidlá a štyri slobody…. )
 • jednoúčelová paleta (Paleta určená len na prepravu určitého materiálu, napr. ohradová paleta pre televízne obrazovky… )
 • Jemný dotyk (podstatné meno a prídavné meno, zastarané. Teória regulácie finančných inštitúcií, ktoré prevádzajú… )
 • jenkinsonov postup (Extrapolačný postup, pri ktorom sa časovému radu postupne stanovuje priemerná hodnota takým spôsobom… )
 • JEREMIE ((Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises – Spoločné európske zdroje pre malé a str… )
 • JESSICA ((Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – je iniciatívou spoločenstva zame… )
 • jettison ((hodenie tovaru cez palubu, aby sa zachránila loď) – Akt úmyselného hodenia nákladu cez palubu naprí… )
 • Jidoka (Vybavenie operátorov príslušnými zariadeniami, ich trénovanie a oprávnenie na vykonávanie samostatný… )
 • Job enlargement (Rozširovanie pracovnej spôsobilosti spočívajúce v tom, že z každého dobrého pracovníka je možné urob… )
 • Job enrichment (Obohacovanie práce, teda zväčšovanie, rozširovanie pracovnej spôsobilosti… )
 • Job rotation (Obmena alebo rotácia na pracovných miestach, či vo funkciách… )
 • Johari okno (Metóda, ktorá sa radí medzi objektívne metódy sebapoznávania, pretože pri jej použití musíme brať do… )
 • Jurisdikcia – súdna právomoc (Je to územie alebo krajina v ktorej je spoločnost založená. Každá jurisdikcia má vlastné zákonodarst… )
 • Just in sequence (Dodávky (spravidla v režime JIT) komponentov k finálnej montáži v poradí požadovanej od montáže (v p… )
 • Just in time – JIT ((Práve včas) – Japonská výrobná filozofia, založená na eliminácii všetkých druhov strát a plytvania… )
 • just in time ((jit) – Eliminácia strát času, primárne vo vnútri výrobného závodu, sekundárne vo vonkajších tokoch… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár