(, EuroEkonóm.sk ,  0)

On-line public relations

On-line public relations je jedným z nástrojov internetového marketingu. Medzi nástroje on-line public relations (PR) patria:

 • Vlastné webové stránky
 • Linkbuilding na cudzích webových stránkach
 • Widget marketing
 • Tlačové správy
 • Prípadové štúdie, e-booky
 • Podcasty, zdieľanie videí
 • Užívateľské komunity
 • On-line events – semináre, workshopy, diskusie
 • Voľne dostupné nástroje
 • Články do médií
 • Odvetvové / oborové servery a katalógy
 • Spravodajské portály a vortály (videoportály)
 • Weblogy (vlastné aj cudzie weblogy) a vlogy (video blogy)
 • Social media marketing
 • Wiki (Wikipedia)
 • RSS zdroje (feedy) a agregátory
 • Bookmarking – záložkovanie, tagovanie

Budovanie spätných odkazov – linkbuilding alebo link building

Budovanie spätných odkazov (link building) sa využíva ako časť SEO optimalizácia, a aj ako priamy on-line marketingový nástroj.

Cieľom budovania spätných odkazov je pomocou kvalitných spätných odkazov na stránku zaistiť nárast priamej návštevnosti a zlepšiť umiestnenie stránky na zoznamoch vyhľadávačov a takto zaistiť zvýšenú obchodnú úspešnosť stránok. Do kategórie budovania spätných odkazov patria postupy ako:

 • Výmena odkazov
 • Nákup platených spätných odkazov
 • Registrácia do katalógov
 • Platené zahrnutie

Pri tvorbe spätných odkazov, ako aj v internetovom marketingu všeobecne platí dôležitosť kvalitne spracovaného a kontextovo kvalitného obsahu stránok.

Widget marketing

Samotný web widget môžeme chápať ako prenosný kus počítačového kódu, ktorý je možné inštalovať a spustiť v rámci akejkoľvek samostatnej html stránky koncovým užívateľom, bez akejkoľvek dodatočnej kompilácie. Ako widget chápeme napr. vstavané tlačidlo či obsahové okno vstavané do stránky, alebo sociálnej siete, odkazujúc na služby inej stránky, alebo zobrazujúc obsah či informácie cudzej stránky na stránke, kde je widget umiestnený (napr. spustiteľné video pôvodne zo stránky www.youtube.com vstavané do inej stránky).

Cieľom widget marketingu je poskytnúť užívateľom widget, pomocou ktorého dokážu presmerovať návštevnosť iných stránok na vlastnú stránku. Widget marketing je forma virálneho marketingu, kde poskytnutím kvalitného widgetu, ho užívateľ dobrovoľne umiestni na svoju stránku, vytvárajúc tak odkaz na stránku skadiaľ widget pochádza. Silnou výhodou widgetu je, že jeho samotné rozmiestnenie a propagácia sa deje na dobrovoľnom princípe a bezplatne, generujúc tak v prípade úspešného widgetu značnú reklamu zdarma.

Widget môžeme chápať ako veľmi nízkonákladový spôsob oslovenia širšej verejnosti, generovania kvalitných spätných odkazov a šírenia povedomia o značke. Nevýhody spájané s využitím widgetu sú zložitosť kontroly jeho umiestnenia (stránka obsahujúca náš widget nemusí obsahovo zodpovedať preferovaným predstavám či požadovaným štandardom).

Online PR

Jednou zo skupín marketingových možnosti cez Internet je Online PR (Online Public Relations). Značí zoskupenie marketingových postupov pre propagáciu značky pomocou priamej online komunikácie s cieľovou skupinou za pomoci propagácie cez portálovú reprezentáciu, social media marketingu či oslovenia médií (media alerting services).

Oslovenie médií

Oslovenie médií (media alerting services) je druh marketingovej kampane, ktorý cielene oslovuje rôzne médiá (napr. médiá internetového spravodajstva, tlač, televízia atď.) s cieľom dosiahnuť, aby sa zaoberali, spomenuli predmet, na ktorý je marketingové snaženie zamerané.

Jedná sa o krátky oznam, ktorý v stručnosti oznamuje a popisuje udalosť, pre ktorú chceme zabezpečiť marketingovú podporu. Cieľom je prebudiť záujem médií. Správa by mala poskytnúť základné informácie typu: kto je zodpovedný za udalosť, o ktorej sa informuje, čo bude tvoriť obsah udalosti, kedy a kde dôjde k udalosti (možná aj www adresa) a odôvodnenie potreby udalosti.

Social media marketing

Social media alebo sociálne médiá sú nástroje Internetu a mobilných sietí slúžiace pre poskytovanie a diskusiu informácií medzi ľuďmi využitím sociálnych sietí.

Social media marketing (SMM) je druh Internet marketingu, ktorý sa snaží o dosiahnutie cieľov brandingu a marketingovej komunikácie pomocou participácie v rôznych social media sietiach. Social media ako pojem značí aktivity vznikajúce okolo sociálnych aktivít na Internete, užívateľskej prepojenosti, video, audio a obrázkovej prezentácie užívateľov.

Základné členenie nástrojov internetového marketingu

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 20.3.2009 a aktualizovaný 8.8.2021. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. BLAŽKOVÁ, M. Jak využít internet v marketingu: krok za krokem k vyšší konkurenceschopnosti. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1095-1.
 2. HLAVENKA, J. Internetový marketing: praktické rady, tipy, návody a postupy pro využití internetu v marketingu. Praha: Computer Press, 2001. 157 s. ISBN 80-7226-498-2.
 3. KOTLER, P. Marketing management. New Jersey : Prentice Hall, 2003. 706 s. ISBN 0-13-033629-7.
 4. NONDEK, L. Internet – Komerční využití.1. vyd. Praha: Grada, 2002. 120 s. ISBN 80-7169-933-0.
 5. ROGNERUD, J. Ultimate Guide to Search Engine Optimization. Entrepreneur Press, 2008. 240 s. ISBN 159918169X, 9781599181691.
 6. SCOTT, D. M. The new rules of marketing and PR: how to use news releases, blogs, podcasts, viral marketing and online media to reach your buyers directly. New Jersey : John Wiley and Sons, 2007. 275 s. ISBN: 0470113456, 9780470113455.
 7. Social Media Marketing. DoshDosh. [OnlineDoshDosh, last updated: 28. Apríl 2008. [cit. 12. Február 2009.Dostupné z WWW: <http://www.doshdosh.com/category/social-media-marketing/>.

Pridaj komentár