( Marcelka18,  0)

Manažment a jeho prostredie

Úvod

Prostredie je pojem, s ktorým sa v súčasnosti stretávame pomerne často. Vymedzuje sa ako priestor, ktorý zahŕňa podnety potrebné pre rozvoj osobnosti, obklopuje jedinca a vyvoláva psychické reakcie. Cieľom seminárnej práce je priblížiť si prostredie manažmentu.

V manažmente sa každá organizácia snaží uskutočňovať svoje úlohy, poslanie, či ciele. Jej činnosť prebieha v určitom prostredí, s ktorým je v neustálom kontakte a predstavuje základ jej existencie. Rozlišujeme externé (vonkajšie) prostredie a interné (vnútorné) prostredie pozostávajúce z rôznych väzieb a vzťahov. Organizácia prostredníctvom interakcie s prostredím môže dosiahnuť efektívnejšie napĺňanie cieľov, predvídanie rôznych vplyvov, vývoja, či uľahčenie v oblasti rozhodovania.

Prostredie manažmentu

Každá organizácia uskutočňuje svoje úlohy, poslanie, či ciele v určitom prostredí, z ktorého získava zdroje a ktorému odovzdáva výsledky svojej činnosti. Ak si chce na trhu udržať pozíciu, musí starostlivo pozorovať a analyzovať toto okolie. Charakterizovanie okolia a zhodnotenie možností umožňuje definovať možné smery a orientáciu ďalšieho vývoja. Prostredie teda predstavuje podmienku existencie organizácie.

Organizácia ako systém

Systém v organizácií slúži na zabezpečenie správneho fungovania jej jednotlivých prvkov. „Systém je súbor vnútorné prepojených a vnútorné súvisiacich častí, ktoré tvoria jednotný celok.“ Existujú dva základné systémy, a to:

 • uzavretý (nepôsobí so svojím prostredím)
 • a otvorený systém (je dynamický a interaktívny so svojím prostredím).

Ak v organizácií existuje určitý systém, znamená to ustálenú štruktúru, existenciu a fungovanie organizačných článkov, rôznych väzieb a vzťahov s inými systémami, ktoré sú v interakcii s prostredím za účelom naplnenia cieľov organizácie.

Význam systémového prístupu spočíva v tom, že organizácia sa chápe ako dynamický celok, na ktorý vplýva rad vnútorných a vonkajších faktorov v globálnom prostredí. Predvídať ich vplyv a vývoj umožňuje vhodnejšie reagovať na rôzne skutočnosti a prijímať adekvátne rozhodnutia. Vznikajúce problémy by sa nemali riešiť izolovane, ale je potrebné ich vnímať v kontexte s poznaním vzájomných vzťahov medzi prvkami ako aj faktorov vonkajšieho prostredia. Systémový prístup umožňuje racionálnejšie zaistenie fungovania, dosahovania účelu, ďalšieho rozvoja organizácie a jej členov a zaistenie bezpečnosti. V literatúre sa najčastejšie môžeme stretnúť s dvoma pojmami:

 • externé a interné prostredie alebo
 • podnikateľské prostredie a prostredie podniku.

Externé (vonkajšie) prostredie

Podnik uskutočňuje svoje ciele v externom prostredí, ktoré okrem toho, že poskytuje množstvo príležitostí, je aj zdrojom hrozieb a rizík. „Vonkajšie prostredie, v ktorom sa podnik nachádza, skladá sa z dvoch sfér. Vyššia sféra sa nazýva makroprostredie a pozostáva z ekonomického, sociálneho, technického, demografického, právneho, politického a ekologického sektora. Nižšia sféra sa nazýva odvetvové prostredie a obsahuje činitele, ktoré priamo ovplyvňujú postavenie podniku. Sú to konkurenčné podniky, zákazníci, dodávatelia a ďalšie faktory.“

Interné (vnútorné) prostredie

Interné prostredie tvorí vnútorné podmienky organizácie, v ktorých dochádza k transformácii zdrojov. Môžeme ho členiť podľa úrovne manažmentu, funkčnej alebo organizačnej štruktúry, fyzického prostredia, vykonávaných procesov, či zamestnávateľských vzťahov. Je potrebné identifikovať prednosti, ktorými organizácia disponuje a zhodnotiť ich dôležitosť. Súčasne je významné odhaliť slabosti a zistiť, či predstavujú závažnú zraniteľnosť.

Schopnosť organizácie dosiahnuť stanovené ciele je ohrozovaná ale aj podporovaná jeho externým prostredím. Rozdiel medzi príležitosťou a hrozbou nespočíva len v samotných trendoch, ale závisí aj od zdrojov organizácie, či jeho slabých a silných stránok. Interná analýza podniku skúma a posudzuje vnútorné prostredie podniku a spolu s externou analýzou tvoria východisko na formulovanie stratégie.

Záver

Všetky typy prostredia určitým spôsobom ovplyvňujú každého človeka v rôznych oblastiach. Rozhodujúcim faktorom, okrem iných, je prostredie ktoré má veľký vplyv na vývin, výchovu a vzdelávanie človeka. Keďže základným článkom organizácie sú ľudia, prostredie je neoddeliteľnou súčasťou jej činnosti.

Prostredie, cez ktoré človek vstupuje do života je rodina, prostredníctvom ktorej sa uskutočňuje vývin, výchova, či následný rozvoj všetkých kvalít a postupné začleňovanie sa do spoločnosti. Na základe týchto vplyvov si jedinec v dospelosti vytvára svoje vlastné prostredie, ktoré vypovedá o možnostiach a schopnostiach, ale aj predstavách a zvykoch. Každá organizácia sa v súčasnosti pohybuje v komplikovanom podnikateľskom prostredí. Správna orientácia na trhu a v konkurenčnom prostredí, dosiahnutie stanovených cieľov a napredovanie hospodárskej jednotky si vyžaduje ustavične skúmanie prostredia organizácie. Makroekonomické ukazovatele, analýzy a prognostické metódy ponúkajú organizácií lepší pohľad na prostredie, v ktorom realizuje svoju činnosť. Poznanie prostredia poskytuje organizácií príležitosť rýchlejšie reagovanie na zmeny a súčasne je organizácia schopná lepšie sa adaptovať na neustále sa meniace prostredie, v ktorom sa pohybuje.

Prostredie spolu s výchovou zastávajú dôležitú úlohu nie len pri rozvoji osobnosti, ale sa podieľajú aj na celkovej kvalite života. Čím je osobnosť človeka rozvinutejšia a čím je kvalita jeho života vyššia, tým vyššie sú predpoklady pre úspešné fungovanie organizácie.

Autor: Marcelka18

Tento príspevok bol vytvorený 14.4.2015 a aktualizovaný 23.12.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Marcelka18.


Zdroje a literatúra

 • KEŘKOVSKÝ M., VYKYPĚL O. Strategické řízení: teorie pro praxi . 1. vyd . Praha: C.H.Beck, 2002. 172 s. ISBN 80-7179-578-X
 • MAJTÁN, M. a kol. Manažment. Bratislava: Sprint, 2009. 405 s. ISBN 978-80-89393-07-7
 • MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování, Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 405 s. ISBN 978-80-89393-07-7
 • MIKUŠ, P. – DROPPA, M. – BUDAJ, P. 2006. Vybrané problémy teórie manažmentu a marketingu. Poprad, 2006. 185 s. ISBN 80-8084-077-6. s. 15.
 • NĚMEČEK, P. Podnikový management [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brne, 2002 [29.11.2015]. Dostupné na internete: http://vzdelavani.esf-fp.cz/results/results_02/edumat_rep/PMA/PMA_roma.pdf.
 • SEDLÁK, M. Manažment. Bratislava : Iura Edition, 2009. 435 s. ISBN 978-80-8078-283-2.
 • SEKOVÁ a kol. Manažment II. Bratislava: Iura Edition, 2013. 170 s. ISBN 978-80-8078-511-6.
 • SLÁVIK Š., Strategický manažment, druhé vydanie, Bratislava: Sprint dva, 2009, 403 s. ISBN 978-80-89393-08-4
 • THEODOULIDES L., In Seková a kol. Manažment II. Bratislava : Iura Edition, 2013. 170 s. ISBN 978-80-8078-511-6.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.