(, EuroEkonóm.sk ,  2)

Penzijné fondy

Penzijné fondy predstavujú najväčšieho sprostredkovateľa na finančných trhoch, dlhodobý investor (sprostredkovateľ). Sú súčasťou kolektívneho investovania. Penzijné fondy sú základným nástrojom pre budovanie a zhromažďovanie súkromného dôchodkového kapitálu. Ich hlavným účelom je poskytnúť účastníkom pravidelný príjem po dosiahnutí dôchodkového veku a ich úspory investovať takým spôsobom, aby zabezpečili maximálny výnos.

Potreba likvidity

Penzijné fondy majú minimálnu potrebu likvidity, preto môžu s vysokou presnosťou kalkulovať príjmy a výdavky do ďalekej budúcnosti.

Penzijné fondy – fázy:

 1. začiatočná – fáza akumulácie – pravidelné mesačné platby
 2. druhá fáza – vydávanie vlastných CP
 3. iná varianta – od penzijných fondov kúpi anuitu, rentu

Výhody penzijných fondov

Výhody penzijných fondov:

 1. sústreďujú a podporujú tvorbu dlhodobých úspor
 2. rozširujú ponuku produktov dôchodkového poistenia
 3. obmedzujú politické riziká
 4. pozitívne vplývajú na fungovanie a rozvoj trhov PC
 5. umožňujú prenášať spotrebu do dôchodkového veku
 6. riešia nepriaznivý demografický vývoj a jeho vplyv na štátne dôchodkové systémy

Nevýhody penzijných fondov

Nevýhody penzijných fondov:

 1. riziko nesie účastník
 2. vysoké náklady na zavedenie systému, vytvorenie, správu a reguláciu penzijných fondov (napr. administratívne náklady)
 3. riziko neefektívnej správy vytvoreného kapitálu
 4. nepriaznivý dopad investičných rizík na hodnotu penzijných úspor
 5. nebezpečenstvo výskytu obchodov v dôsledku absencie redistribučnej funkcie

Základné princípy investovania

Základné princípy investovania sú likvidita, rizikovosť a výnosnosť. Iinvestičná stratégia je obmedzovaná:

 1. minimálnou hladinou likvidity
 2. investičným horizontom
 3. citlivosťou jednotlivých aktív na infláciu
 4. daňovými a účtovnými obmedzeniami

Prvý penzijný fond bol založený v USA (19. st.) – v Pennsylvánii – železničnou spoločnosťou – prispevali do neho zamestnanci aj zamestnávateľ. Koncom minulého (20.) storočia sa penzijné fondy presadili aj v Európe (ako prvé vo Veľkej Británii, v Dánsku, Holandsku a Švajčiarsku bola účasť povinná).

Aktíva penzijných fondov: akcie, vládne a zahraničné obligácie, firemné obligácie, investície do nehnuteľností, peňažná hotovosť.

Formy penzijných fondov

Formy penzijných fondov:

 1. podľa správy kapitalizačných dôchodkov:
  • a) štátne (verejné)
  • b) zamestnanecké (súkromné)
  • c) nezávislé (súkromné)
 2. podľa formy účasti v kapitalizovaných systémoch:
  • a) dobrovoľné
  • b) povinné
 3. podľa typu penzijného plánu:
  • a) penzijný plán s definovaným príspevkom
  • b) penzijný plán s definovanou dávkou
  • c) hybridný penzijný plán
  • d) plán zamestnaneckého vlastníctva akcií

Ako fungujú penzijné fondy?

Konkrétny spôsob fungovania penzijných fondov môže byť rôzny, no zvyčajne majú nasledujúce spoločné rysy:

 1. Penzijné fondy zhromažďujú peniaze od svojich účastníkov (zamestnancov, sebaurčene zamestnaných alebo osôb samostatne zárobkovo činných) a investujú ich v rôznych aktívach, ako sú akcie, dlhopisy, nehnuteľnosti a podobne.
 2. Penzijné fondy poskytujú účastníkom určitú formu garancie, že ich peniaze budú spravované s cieľom dosiahnuť určitý výnos, ktorý im pomôže zabezpečiť pravidelný príjem v dôchodku.
 3. Penzijné fondy sú často spravované profesionálmi s vysokou úrovňou investičných znalostí a skúseností, ktorí môžu pomôcť účastníkom dosiahnuť lepšie výnosy, ako by bolo možné pri bežných spôsoboch ukladania peňazí.

Zmeny v rámci EÚ– nová smernica 2003/41/ES Európskeho parlamentu a rady z 3. júna 2003 o činnosti a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia

Doplnené princípy smernice

Doplnené princípy smernice:

 • prispievatelia a sponzorujúce subjekty prísne majetkovo i právne oddelení od SS
 • verejný dozor
 • povinnosť kontroly účtovnej uzávierky a výročnej správy audítorom
 • 3-ročné intervaly pre investičnú stratégiu a spôsob riadenia rizika
 • pre potreby dozorného orgánu je potrebné poskytnúť všetky informácie
 • nevyhnutný obozretný výpočet poistných rezerv
 • medzinárodná diverzifikácia viac do akcií a iných mien
 • fondy pôsobia cezhranične

Pravidlá obozretného investovania

Pravidlá obozretného investovania:

 1. aktíva na regulovaných trhoch
 2. ostatné len v súlade s pravidlami obozretného podnikania
 3. do derivátových nástrojov pri zaisťovaní sa
 4. členský štát – zakázať fondu poskytovanie úverov a pôžičiek
 5. nečlenský štát – nebude požadovať investície do určitých kategórií aktív

Kvantitatívne obmedzenia

Kvantitatívne obmedzenia rozširujú pravidlá investovania:

 • max. 70 % akcie, firemné dlhopisy na regulovaných trhoch
 • max. 50 % denominované aktíva v iných menách
 • investovať na rizikových KT

Členské štáty majú prísnejšie investičné pravidlá:

 • max. 30 % aktív do akcií, dlhových CP obchodovaných na neregulovaných trhoch (mimoburzových)
 • max. 70 % aktív do akcií a dlhových CP obchodovaných na regulovaných trhocho (na burze)
 • max. 5 % hranica sa vzťahuje na akcie, dlhopisy a ostatné CP PT a KT jedného emitenta
 • aktíva sponzorujúceho subjektu – zamestnávateľa nemôžu presiahnuť vo fonde 5 % podielu na portfóliu
 • max. 10 % môže dosiahnuť investícia do skupiny, v rámci ktorej sa nachádza emitent
 • max. 30 % môže sa investovať do aktív denominovaných v iných menách než sú meny, v ktorých sú vyjadrené záväzky

Penzijné fondy slúžia ako spôsob ukladania a investovania súkromného dôchodkového kapitálu s cieľom zabezpečiť pravidelný príjem po dosiahnutí dôchodkového veku.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.3.2009 a aktualizovaný 24.3.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 1. CIPRA, T. Penze: kvantitativní přístup. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-86929-87-3.
 2. JANDA, J. Zajištění na stáří: jak se co nejlépe připravit na podzim života. Praha: Grada, 2012. Finance pro každého. ISBN 978-80-247-4400-1.
 3. KLAZAR, S. Redistribuční dopady zdanění a důchodového systému a jejich reforem. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978- 80-7357-702-5.
 4. KOHOUT, P. Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 7. vyd. Praha: Grada, 2013. Finance. ISBN 978-80-247-5064-4.
 5. KREBS, V. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-276-1.
 6. LOUŽEK, M. Důchodová reforma. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2612-3.
 7. PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. 11. vyd. Praha: Grada, 2010. Právo pro každého. ISBN 978-80-247-3292-3.
 8. RUBEŠ, L. Doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření: pro finanční poradce, zaměstnavatele a budoucí důchodce. Úvaly: Systemia, c2013. SBN 978-802-6038-924.
 9. RYTÍŘOVÁ, L. Důchodový systém v České republice. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2013. ISBN 978-80-7263-821-5.
 10. SYROVÝ, P. Jak si spořit na důchod: zorientujte se v důchodové reformě. Praha: Grada, 2012. Finance pro každého. ISBN 978-80-247-4479-7.
 11. VOSTATEK, J. Penzijní teorie a politika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-571-8.

Komentáre

 1. Pac

  Pre niektorých ľudí môžu byť penzijné fondy výhodné a pre iných zase nie.

 2. Zdar Max

  Hm, jasné, penzijné fondy investujú vaše peniaze do rôznych aktív, čo znamená, že existuje riziko straty peňazí, ak investície nedosiahnu očakávaný výnos.

Pridaj komentár