(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Stratégia

Pôvodný význam pojmu stratégia sa odvíja od gréckych slov „stratos“ (armáda) a „agos“ (vediem), čo spoločne vyjadruje prípravu pred začatím konfliktu, ako napríklad určenie miesta, času a prostriedkov. Ciele sa môžu meniť v závislosti od konfliktnej situácie a zameriavajú sa na dosiahnutie úspechu. V antickom Grécku sa termín „strategos“ vzťahoval na funkciu najvyššieho veliteľa a bol synonymom pre umenie vedenia vojny a prekonanie nepriateľa.

Definícia stratégie

V oblasti podnikania sa definícia stratégie rozvíjala s rôznymi perspektívami:

 • Podľa Alfreda Chandlera, stratégia znamená stanovenie základných dlhodobých cieľov podniku, metódy ich dosahovania a alokáciu zdrojov potrebných na uskutočňovanie týchto cieľov.
 • Michael Porter definoval konkurenčnú stratégiu ako určenie strategickej skupiny na základe analýzy odvetvia a pozície podniku v odvetví, kombinujúc ciele a prostriedky na ich dosiahnutie.
 • Podľa Poiriera, stratégia predstavuje súbor kolektívnych, cieľových, intelektuálnych alebo fyzických akcií, plánovaných a realizovaných v konfliktnom prostredí.
 • J. B. Quinn definuje stratégiu ako model alebo plán, ktorý integruje hlavné ciele, politiky a aktivity podniku do súdržného celku.

Spoločné črty stratégie v oblasti vojenstva a ekonomiky zahŕňajú prípravu na konflikt, taktiku ako kombináciu prostriedkov v priebehu konfliktu a dosahovanie stanovených cieľov a prostriedkov.

Strategický management

Strategický management, dlhodobé plánovanie a strategické plánovanie sa líšia v niekoľkých aspektoch:

 • Dlhodobé plánovanie sa sústredí na predpovede a nezahrňuje pružnú stratégiu potrebnú pre efektívne plánovanie v meniacej sa situácii.
 • Strategické plánovanie kombinuje dlhodobé plány so stratégiou, charakterizovanou existenciou viacerých variantov plánov, pripravených na zmeny, avšak s istou mierou nepružnosti.
 • Strategický management sa zameriava na odstránenie nevýhod pevne stanoveného strategického plánu prostredníctvom pravidelných modifikácií stratégie, aby bola vždy prispôsobená aktuálnej situácii podniku.

Charakteristické znaky strategických procesov

Charakteristické znaky strategických procesov zahŕňajú dlhodobé účinky, prežitie systému ako celku, nevratnosť procesov, neexistenciu možnosti extrapolácie trendov, novosť a neopakovateľnosť, variantnosť riešení, komplexnosť a veľký rozsah problémov, protichodnosť produktov, zložitosť a mnohofaktorovosť, nelineárne závislosti a existenciu prahových efektov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 6.12.2008 a aktualizovaný 25.1.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • KEŘKOVSKÝ, M.; VYKYPĚL, O. Strategické řízení. Praha: C.H.Beck, 2003. ISBN 80-7179-578-X.
 • PAPULA, J.; PAPULOVÁ, Z. Strategické myslenie manažérov. Bratislava: KARTPRINT, 2010. ISBN 978-80-88870-86-9.
 • FOTR, J. a kol. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3985-4.
 • ANTOŠOVÁ, A. Strategický manažment. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007.
 • SLÁVIK, Š. Strategický manažment. Bratislava: SPRINT, 2005. ISBN 80-89085-49-0.
 • SAKÁL, P.; PODSKĽAN, A. Strategický manažment. Trnava: Slovenská technická univerzita, 2003. ISBN 80-227-2153-0.
 • MUŽÁKOVÁ, K. Strategický management. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 2011. ISBN 978-80-86710-29-7.

Pridaj komentár