( Bc. Januska,  5)

Porterov diamant

Porter si uvedomoval nové paradigma (vzor alebo model) a sústredil sa na stimulovanie konkurencieschopnosti. Odpoveď na otázku, na čom závisí schopnosť jednotlivých ekonomík a ich podnikov presadiť sa na zahraničných trhoch a v medzinárodných súťažiach, hľadá M. E. Porter v domácej základni – štyroch definovaných faktoroch, charakterizujúcich domáce (národné) podnikateľské prostredie, faktory a ich vzájomné vzťahy sa potom znázorňujú vo forme tzv. diamantu.

Domáca základňa a štyri vrcholy diamantu

Štyri vrcholy porterovho diamantu predstavujú:

 • firemná stratégia, štruktúra a rivalita
 • zásoba výrobných faktorov
 • existencia príbuzných a dodávateľských odvetví
 • charakter domáceho dopytu
Firemná stratégia, štruktúra rivalita.
Domáci dopyt.
Príbuzné a dodávateľské odvetvia.
Zásoby výrobných faktorov.

Obrázok 1. : Domáca základňa – domáci diamant.

Zásoba výrobných faktorov

Zásoba výrobných faktorov predstavuje prírodné zdroje, pracovnú silu (je najvyššou pridanou hodnotou) a infraštruktúru (zdroje, výroba, zariadenia). Každá krajina sa sústredí na produkciu tohto tovaru, ktorý je:

 • náročný na výrobné faktory,
 • ktorého krajina má relatívne najviac (sú relatívne najlacnejšie),
 • výrobné faktory typu prírodných zdrojov alebo lacné pracovné sily dnes nevytvárajú dlhodobú konkurenčnú výhodu národa,
 • podniky s lacnou pracovnou silou a dostatkom prírodných zdrojov často tieto faktory využívajú neefektívne a obmedzujú investície do modernej techniky a vzdelávania.

Krajina musí mať dostatok vzdelaných, kvalifikovaných pracovníkov. Najvýznamnejším hnacím prvkom hospodárskeho rastu sa stávajú tzv. „height-knowledge“ – vysoké znalosti, produkované vedecko-inžinierskymi mozgovými trasami.

Charakter domáceho dopytu

Charakter domáceho dopytu sa týka náročnosti domácich odberateľov a zákazníkov, celkovej životnej úrovne, ale tiež životného štýlu a hodnotovej orientácie spoločnosti. Ak je domáci trh a zákazník náročný a je ťažké ho uspokojiť, z dlhodobého hľadiska to pozitívne ovplyvňuje aj medzinárodnú konkurencieschopnosť ekonomiky. Domáci výrobcovia tak môžu získať časový náskok pred zahraničnými konkurentmi, ktorí iba teraz hľadajú príslušné riešenie.

Príbuzné a dodávateľské odvetvia

Konkurencieschopnosť ekonomiky je pozitívne ovplyvnená domácimi dodávateľmi, ktorí sú sami nútení čeliť konkurencii, sú zapojení do medzinárodného podnikania a sú tak sami konkurencieschopní na svetovom trhu. TNC často spolupracujú vo viacerých krajinách s rovnakými. Ak je domáci dodávateľ schopný vyhovieť najvyšším medzinárodným štandardom, môže zvýšiť efektivitu a medzinárodnú konkurencieschopnosť.

Firemná stratégia, štruktúra a rivalita

Firemná stratégia, štruktúra a rivalita týka sa úrovne riadeného podniku, úrovne strategického riadenia. Hyperkonkurencia sa nesústredí len na kvalitu a cenu výrobkov. Konkurenčnou výhodou sa stáva sám systém riadených podnikov a jeho schopnosť adaptovať sa rýchlo meniacim požiadavkám trhu, predovšetkým produkovať zásadné inovácie.

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 6.6.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Ekonomická poradňa

 1. Kamil Pekar

  Faktory sú firemná stratégia, štruktúra a rivalita; zásoba výrobných faktorov; existencia príbuzných a dodávateľských odvetví; charakter domáceho dopytu.

 2. Ripper

  Je Porterov model stále relevantný v dnešnej globalizovanej ekonomike?

 3. Shanti

  Áno, model môže poskytnúť cenný rámec pre analýzu, ale môže vyžadovať aktualizácie, aby odrážal nové globálne dynamiky.

 4. Tibor Kral

  Môže byť domáci dopyt skutočne rozhodujúcim faktorom pre globálnu konkurencieschopnosť firmy?

 5. Magdalena

  Domáci dopyt môže byť kritický, keďže podnecuje inovácie a zvyšuje efektivitu, čo môže firmám pomôcť stať sa konkurencieschopnejšími globálne.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.