(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom Z.

Ekonomické pojmy Z:

 • zábeh výroby ((S dôrazom na výrobu) Proces zavádzania výrobku do výroby po prvý raz alebo jeho opakované zavedenie… )
 • zábehová schéma (Zmeny v úrovniach predaja alebo výroby počas obdobia zábehu výroby vyjadrené v časových ukazovateľoc… )
 • Zabezpečenie úveru (V prípadoch, keď bonita klienta nie je postačujúca, alebo to stanovuje zákon (napríklad v prípade hy… )
 • Zabezpečovacia zmluva (Všetky a/alebo jednotlivá zmluva uzatvorená medzi bankou a garantom a/alebo všetky a/alebo jednotliv… )
 • Zábezpeka (Majetok, ktorý sa dlžník zaviazal odovzdať veriteľovi v prípade nesplácania… )
 • Zábrana škôd ((zábranná činnosť) – Činnosť poisťovní zameraná na presadzovanie preventívnych opatrení smerujúcich… )
 • začiatok poistenia (Deň vzniku zmluvného vzťahu medzi poistiteľom a poistníkom. Je to zvyčajne prvý deň nasledujúceho me… )
 • začínajúce zásoby – počiatočné zásoby (Zásoba produktov výrobného typu na začiatku minulého, súčasného alebo budúceho časového obdobia… )
 • zadný dopravník kolesového výložníka (Na kolesovom rýpadle pásový dopravník na nevýsuvnej časti teleskopického kolesového výložníka… )
 • zadržaná objednávka (Objednávka, ktorá nemôže byť hneď vybavená, pretože neboli splnené určité požiadavky. Napríklad: ned… )
 • Zahalená kategória ((Cloak) – vybraná kategória a jej podradené kategórie sú odstránené z pohľadu v kocke. Zahalená kate… )
 • zahrádzka (Prepravná pomôcka na zamedzenie trúsenia voľne naloženého sypkého tovaru dvermi krytého vozňa… )
 • Zahraničné fondy (Fondy špecializujúce sa akciách zahraničných krajín. V portfóliách takýchto fondov nemôže byť viac a… )
 • Zahraničné poistenie (Poistenie rizík, ktoré vznikajú poisteným subjektom v zahraničí. Môže sa realizovať (pri platení poi… )
 • Zahraničný prevod (Najrozšírenejší platobný prostriedok v medzinárodnom platobnom styku (hladká platba)… )
 • Záchrana (podstatné meno. Prvé známe použitie Kniha Bytia, Noemova archa. Nové regresívna schéma zdanenia, pri… )
 • záchytkový dopravník (Mechanické zariadenie na prepravu kusového tovaru pomocou ťažnej reťaze alebo lana so záchytkami; na… )
 • Záchytný tábor (je účelové zariadenie Ministerstva vnútra SR, do ktorého sú žiadatelia umiestnení aj z dôvodu lekárs… )
 • Zaistenie (Ide vlastne o poistenie poistenia. V prípade veľkého rizika sa rozdelí toto riziko medzi poisťovateľ… )
 • Zaisťovňa (Subjekt zaoberajúci sa špecializovanou poisťovacou činnosťou, a to zaistením. Preberá na seba časť r… )
 • zákazky (Tovar a služby obdržané odberateľom od interných alebo externých dodávateľov… )
 • Zákaznícka linka (je telefonická linka prevádzkovateľa systému, na ktorej je možné získať informácie týkajúce sa užíva… )
 • zákaznícky servis (Organizovaný systém na poskytnutie nepretržitého spojovacieho článku medzi obdobím, kedy je podaná o… )
 • zákazník (Kľúčový pojem logistiky. Integrované logistické reťazce zasahujúce až ku konečným zákazníkom a sú po… )
 • zákazníkova súpiska materiálu (Prevedenie objednávky zákazníka alebo jeho dopytu na špecifickú úroveň jednotlivých detailov (väčšin… )
 • zakladací dopravník (Pásový dopravník na zakladacom výložníku zakladača určený na dopravu hornín do výsypného priestoru (… )
 • zakladač (Pojazdný banský stroj na dopravu, resp. zakladanie odkrývkovej horniny do výsypných priestorov… )
 • Zakladateľská listina spoločnosti (Listina, ktorou sa zakladá spoločnosť v Anglo-Saskom právnom systéme. V zmuve sa vymedzujú základné… )
 • Základná infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy (Základná infraštruktúra terminálov kombinovanej dopravy je súhrn špecializovaných zariadení stabilne… )
 • Základná mena (prvá mena v danom páre… )
 • základná štruktúra tovarového toku (Typická forma, v ktorej sa tovar a produkty pohybujú cez jednotlivé podnikateľské subjekty od dodáva… )
 • Základná úloha obce (– starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov… )
 • Základná úroková sadzba ((diskontná) – Základná úroková sadzba je úroková sadzba centrálnej banky. Od tejto sadzby sa odvíjaj… )
 • Základné normy (Rámec kontrolóra pre systematické naplnenie kontrolného cieľa, zahrňujúci plánovanie a revíziu kontr… )
 • Základné podmienky (Časť zmluvy, v ktorej sú vyznačené a opísané hlavné podmienky poistenia… )
 • základné rozmery palety (Rozmery palety 800x1200mm, z ktorých sa vychádza pri určovaní základných nadväzných parametrov pre o… )
 • Základné zabezpečenie (Zabezpečenie pohľadávky banky na základe zabezpečovacej zmluvy vo forme záložného práva ku založenej… )
 • základný materiálový doklad (Tabuľka vytvorená zo zoznamov materiálu pre množstvo výrobkov rovnakej alebo príbuznej skupiny. Je v… )
 • Základný rezervný fond (Jeden z účelových poistných fondov, ktorý je povinná tvoriť každá poisťovňa podľa zákona o poisťovní… )
 • Základný statok (Základný statok je taký typ statku, pri ktorom s rastom dôchodku spotrebiteľa rastie aj nakupované m… )
 • Základný súbor (Základný súbor (population) je súbor všetkých štatistických jednotiek, ktoré z hľadiska vecného, čas… )
 • Základný výskum (je systematická tvorivá činnosť, ktorej hlavným cieľom je získavanie nových poznatkov bez ohľadu na… )
 • Základný (Záležitosť sa stáva základnou (dostatočne dôležitou), keď jej dopad na účtovnú uzávierku je významný… )
 • Zákon o dráhach (Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov… )
 • Zákon o ochrane vkladov (Presne definuje subjekty, ktorých vklady uložené v bankách sú zo zákona chránené. Náhrada za nedostu… )
 • Zákon o poisťovníctve (Záväzná právna norma usmerňujúca činnosť v oblasti poistenia a poisťovníctva. Charakterizuje poisťov… )
 • Zákonné poistenie (Jedna zo základných foriem poistenia. Platnosť poistenia je daná zákonom, ak sú splnené stanovené po… )
 • Zákonný zástupca (Osoba, ktorá podľa príslušných zákonov zastupuje v plnom rozsahu záujmy neplnoletých alebo toho, kto… )
 • Zákonodarný orgán (Autorita štátu, ktorá má zákonodarnú právomoc, napríklad parlament… )
 • Záloha (Preddavok z predpokladanej kúpnej ceny. Najčastejšie sa poskytuje finančná záloha… )
 • Založená nehnuteľnosť (Tuzemská nehnuteľnosť, ku ktorej bude zriadené v prospech banky záložné právo alebo ku ktorej už vzn… )
 • Záložňa (Právnická osoba alebo fyzická osoba, podnikateľ poskytujúci rýchle vysoko úročené pôžičky, zabezpeče… )
 • záložné právo dopravcu (Právo dopravcu na zabezpečenie jeho pohľadávok vyplývajúcich z prepravnej zmluvy; vzťahuje sa na pre… )
 • Záložné právo (banka ho zriaďuje na predmet zabezpečenia úveru, vkladom záložných zmlúv a návrhu na vklad záložného… )
 • zameniteľnosť / interchangeability (Schopnosť použiť jeden výrobok, proces alebo službu namiesto iného k splneniu rovnakých požiadaviek… )
 • Zameranie sa na zákazníka (Organizácia je závislá od svojich zákazníkov, preto má chápať ich terajšie a budúce potreby, má uspo… )
 • Zamestnanec (Krátka definícia: Zamestnanec. Definícia podľa zákona: (§ 4). Zamestnanec na účely nemocenského pois… )
 • Zamestnanecký benefit (Kompenzácia alebo odmena, ktorú zamestnanec dostane okrem mzdy… )
 • Zamestnávateľ (Krátka definícia: Zamestnávateľ. Definícia podľa zákona: (§ 7). Zamestnávateľ na účely nemocenského… )
 • ZAN (Zákaz nakládky… )
 • zanechanie štúdia (Okrem riadneho skončenia štúdia sa môže štúdium skončiť z rozhodnutia študenta aj tzv. zanechaním št… )
 • Zánik poistenia zo zákona (Je ukončenie platnosti poistenia, resp. poistnej zmluvy na základe podmienok stanovených zákonom. Id… )
 • Zánik poistenia (Je ukončenie platnosti poistnej zmluvy resp. poistenia. Poistenie môže zaniknúť uplynutím poistnej d… )
 • zánik zásielky (úplné zničenie zásielky, alebo také poškodenie, po ktorom zásielku nemožno použiť na pôvodný účel… )
 • Zánik združenia obcí (– dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí, rozhodnutím krajského úradu o jeho r… )
 • Západoeurópska únia (#NÁZEV?… )
 • zápcha ((v lodnej doprave) – Nahromadenie plavidiel v prístave v takom rozsahu, že plavidlá, ktoré sa prichá… )
 • zápis o náhrade škody (Písomné ustanovenie, v ktorom sa jedna strana zaväzuje vyrovnať poplatky a následky za vykonanie nej… )
 • zápis o plombovaní (Dokument, ktorý zaznamenáva čísla plomb… )
 • zapísaná zásielka (Zásielka (doporučená zásielka, balíček vnútorného styku, cenný list a pod.), ktorej prijatie na prep… )
 • zápočet (Jedna z foriem hodnotenia študijných výsledkov študenta podľa predošlého vysokoškolského zákona… )
 • zapustená rampa (Stabilná (murovaná alebo betónovaná) nakladacia rampa vyhĺbená do zeme, ktorej pracovná plocha je v… )
 • zariadenia a prostriedky na manipuláciu s materiálom (Súhrnný názov pre: zdvíhacie zariadenia (žeriavy, zdvíhacie mechanizmy, výťahy), dopravné zariadenia… )
 • zariadenia na bezpaletovú paletizáciu (Pracovné prídavné zariadenie motorového vozíka umožňujúce manipuláciu so stohovanými prepravkami… )
 • zariadenia na ložné operácie (Súhrnný názov pre stroje a zariadenia používané pri vykonávaní ložných (nakládkových, vykládkových,… )
 • zariadenia na nakládku a vykládku kusového tovaru (Druh zariadenia na ložné operácie; slúži na nakládku a vykládku manipulačných jednotiek… )
 • zariadenie na úpravu materiálu na manipuláciu (Zariadenie slúžiace na vytvorenie a usporiadanie manipulačnej jednotky vhodnej veľkosti, tvaru, hmot… )
 • zasielateľ ((špeditér) – Podnikateľský subjekt, ktorý pod svojím menom, na vlastnú zodpovednosť a na účet príkaz… )
 • zasielateľská činnosť (Činnosť, ktorá okrem iného predstavuje zodpovednosť za vykonanie (v mene zainteresovanej strany): -… )
 • zasielateľská organizácia (Organizácia, ktorá vykonáva zasielateľskú činnosť… )
 • zasielateľská zmluva (Zmluva, ktorou sa zasielateľ zaväzuje príkazcovi, že mu vlastným menom na jeho účet obstará prepravu… )
 • zasielateľské podmienky (Podrobné podmienky, za ktorých zasielateľ poskytuje zasielateľské služby… )
 • zasielateľské poistenie (Poistenie zasielateľa za škody vzniknuté nesplnením alebo chybným plnením jeho úloh; ide najmä o str… )
 • zasielateľské pokyny (Dokument, vydaný dopravcom, ktorý uvádza pokyny, ktoré má zasielateľ dodržať pri zasielateľstve tova… )
 • zasielateľské služby (Služby poskytované zasielateľskou činnosťou… )
 • zasielateľský poplatok ((v leteckej nákladnej doprave) – Poplatky, ktoré majú byť zaplatené za predbežnú plochu alebo leteck… )
 • zasielateľský príkaz (Písomný príkaz daný zasielateľovi na obstaranie prepravy; je dôkazom o uzavretí zasielateľskej zmluv… )
 • zasielateľstvo ((špedícia) – Obstaranie prepravy vecí prípadne ďalších služieb súvisiacich s prepravou pod vlastným… )
 • zásielka (Je jedna, alebo viac položiek prepravovaných spolu od odosielateľa ku príjemcovi. Poznámka: zásielka… )
 • zásoba určená na odpojenie (poistná zásoba pre prípad potreby – Zásoby, ktoré slúžia na vytvorenie dvoch následných procesov v t… )
 • zásobník (Vhodne upravená prevozná alebo stabilná nádrž na krátkodobé skladovanie rozličných materiálov, podľa… )
 • zásobovací čakací čas – veľkostný čakací čas (Čakanie, ktoré sa vyskytuje vtedy, keď nákladové hľadiská zabraňujú určitej činnosti od jej začiatku… )
 • zásobovací distribučný systém (Systém dopĺňania skladových zásob v ktorom je rozhodnutie o dopĺňaní vykonávané centralizovane, zvyč… )
 • zásoby – inventár (Množstvo tovaru v určitom systéme, vyjadrené v kvantitatívnych, alebo finančných ukazovateľoch. Napr… )
 • zásoby na objednávku (Množstvo vyjadrujúce súčet všetkých objednávok mimo pevných. Bilancia na objednávku narastá vtedy ke… )
 • zásoby na príjme (Zásoby obsahujúce všetok tovar ktorý bol doručený k dverám odberateľskej organizácie a ktorý ešte ni… )
 • zásoby neurčené k výrobe (Časť materiálu a / alebo komponentov ktoré nie sú priamo určené na použitie do hotového výrobku… )
 • zásoby reťazca (Súčet zásob na sklade, prepravovaného tovaru a dodaných zásob… )
 • zásoby v doprave / vo vzájomnom zúčtovaní (Všetky materiály, komponenty, konečné produkty, v prepravnom reťazci od dodávateľa až po príjem v to… )
 • zásoby výrobného procesu (Zásoby výrobkov a / alebo materiálov a komponentov, ktoré sú ešte vo výrobnom oddelení, ale už nie s… )
 • zásoby závodu (Celkové zásoby materiálu, komponentov a výrobkov, ktoré tvoria progresívne zásoby v závode (vylučujú… )
 • zásoby (Z pohľadu logistiky pasíva, v extrémnej položke ich prítomnosť interpretovaná ako neschopnosť optimá… )
 • zastarané zásoby (Zásoby, ktoré nebude možné v budúcom výrobnom procese využiť alebo predať obvyklou cestou… )
 • zástavné právo (Právo ponechať si kontrolu nad majetkom druhej strany až do zaplatenia dlhu… )
 • Zástupca (Tretia strana poverená spravodajskou jednotkou predložiť INTRASTAT-SK hlásenie… )
 • zaťaženie kontajnera (Namáhanie kontajnera pôsobením síl vyvolaných nákladom, stohovaním alebo iným spôsobom; rozoznávame:… )
 • Zaťaženie (Jednorázový poplatok vyberaný od investora, ktorý sa delí medzi fond a finančného konzultanta. Zaťaž… )
 • zatriedenie výrobku (Skupina výrobkov, ktoré majú spoločnú jednu alebo viac charakteristík. (napr. výrobky z kovu, elektri… )
 • Závažnosť a dôležitosť ((podstatný) – Vo všeobecných podmienkach môže byť záležitosť posúdená ako závažná, ak poznanie tejto… )
 • Zavedená ((phase-in) látka – Je látka, ktorá spĺňa aspoň jedno z týchto kritérií: (a) uvádza sa v Európskom zo… )
 • záverečná práca (Podmienkou úspešného absolvovania študijného programu na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzd… )
 • zavesený nakladací výložník (Výložník uložený na stabilnej dolnej stavbe korčekového rýpadla alebo uložený a zavesený na kolesovo… )
 • závesné oko kontajnera (Prvok určený na zdvíhanie kontajnera… )
 • závesný dopravník s ťažnými vozíkmi (Závesný dopravník, ktorého vozíky sú priamo spojené s nekonečným ťažným zariadením; používa sa na vo… )
 • závesný dopravník s tlačenými vozíkmi (Závesný dopravník s ťažným mechanizmom s unášacími prostriedkami, ktorými pri doprave zachytáva jedn… )
 • závesný dopravník (Dopravník, ktorý prepravuje kusový materiál pod svojou vodiacou dráhou pomocou závesov ťahaných reťa… )
 • závesný rám ((v manipulácii s materiálom) – 1. Prostriedok používaný na zdvíhanie kontajnerov a jednotkového nákl… )
 • Zavinenie (Spôsobenie morálnej, materiálnej alebo inej ujmy. Skúma sa rozsah zodpovednosti a otázka úmyselného… )
 • závislá operácia (Termín týkajúci sa plánovacieho systému. Je to začiatok/koniec každej činnosti zo série úspešných či… )
 • Závisle premenná (Závisle premenná (dependent variable) je premenná, ktorá je funkciou ostatných nezávislých premennýc… )
 • závitovkový dopravník (Dopravník, ktorého unášacím prostriedkom je otáčavá závitovka posúvajúca sypký, kašovitý alebo jemno… )
 • závitovkový podávač (1. Druh podávača, skladajúci sa z rúry (ktorá sa pripevňuje pod otvorom zásobníka) alebo koryta z hr… )
 • závitovkový sklz (Sklz, ktorého sklon je zmiernený vinutím žľabu alebo rúry v závitovke spravidla okolo nosného stĺpa… )
 • závod – výrobné oddelenie, výrobná skupina (1. Organizačná jednotka, poverená plánovaním a realizáciou v rámci výrobných plánov. 2. Zariadenie,… )
 • Zavretie pozície (Uskutočnenie protioperácie voči otváracej pozícii, čiže vyrovnanie otvorenej dlhej alebo krátkej poz… )
 • záznam o poškodení nákladu (Písomné prehlásenie, týkajúce sa preukázaného poškodenia nákladu a/alebo zariadenia… )
 • Zdravotné a sociálne poisťovne (Sú oprávnené poisťovať sociálne riziká. Medzi najdôležitejšie riziká patria zdravie, materstvo, inva… )
 • Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia (Krátka definícia: Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia. Definícia podľa zákona: Zdravotným… )
 • zdroje (Ľubovoľné vybavenie vyjadrené v pracovných hodinách, zásobách, budovách, zariadeniach, kapitálových… )
 • zdrojové označenie (Aplikácia identifikačného číselného kódu, ktorý dokáže prečítať človek a aplikácia symbolov čiarovéh… )
 • združená efektívnosť (Akumulovaný úbytok efektívnosti, ktorý vychádza zo sledu činností pri výrobe… )
 • združená objednávka (Dlhodobá dohoda s dodávateľom o kúpe materiálu, na základe ktorej sa uskutočňujú krátkodobé prevody… )
 • združená preprava (Kombinovaná preprava zabezpečovaná spoločne dvoma alebo viacerými dopravcami na podklade jednotných… )
 • združené povolenie (Oprávnenie na dopravu a / alebo výrobu na základe združenej dohody alebo zmluvy… )
 • Združenie obcí (– PO odo dňa registrácie na krajskom úrade… )
 • združenie (Spoločné používanie zariadení niekoľkými užívateľmi, ktorí spoločne vložili investície do uvedených… )
 • združený balík ((v leteckej nákladnej doprave) – Jednotka používaná zasielateľom, ktorá obsahuje jeden, alebo viacej… )
 • Združený direct mail (Aktivita, keď v rámci jednej zásielky sa prezentuje viacero firiem, ktoré si navzájom nekonkurujú a… )
 • zdvih nakladacieho výložníka (Zvislá vzdialenosť medzi hornou a dolnou polohou spodnej hrany nakladacieho výložníka alebo osi bubn… )
 • zdviháky kontajnerov (Zariadenie na zdvíhanie a spúšťanie kontajnerov za rohové prvky… )
 • Zelená karta (Potvrdenie o platnosti zákonného poistenia zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vo… )
 • Zelená kniha (Ide o analýzy, štúdie, brain-storming, ktoré popisujú stav vecí a eventuálne obsahujú aj spôsoby rie… )
 • Zelená lobby (Niekedy sa používa aj spojenie poľnohospodárska lobby. Ide o veľmi vplyvnú skupinu, ktorá chráni svo… )
 • zelené verejné obstarávanie (Zelené obstarávanie je taký spôsob zadávania verejných zákaziek alebo dodávok, ktoré berie do úvahy… )
 • Zelené výrastky (podstatné meno a prídavné meno. 1. Prvé príznaky jari, ktoré často zničí horúčava, alebo jesenné daž… )
 • Zelený park ((greenfield) – parky, ktoré sú vybudované na zelenej lúke – na pôde, ktoré je územným plánom mes… )
 • zhadzovací vozík (Pojazdné zariadenie na odoberanie materiálu z pásových dopravníkov v určenom mieste vertikálnym odch… )
 • zhadzovač (Zariadenie na odoberanie materiálu z dopravného pása v určenom mieste pomocou pluhu; rozoznávajú sa… )
 • Zhoda (Je splnenie požiadaviek. Splnenie požiadaviek… )
 • Zhodnotenie meny (Apreciácia meny, napr. slovenská koruna sa zhodnotí, ak sa z kurzu 39 SKK/1 USD dostane na 38 SKK/1… )
 • zhodnotenie (Ohodnotenie situácie v porovnaní s plánmi a/alebo štandardami, ktoré sme si stanovili predtým ako sv… )
 • zhŕňač (Prídavné zariadenie motorového vozíka na zhŕňanie nákladu z nosných vidlíc skladajúce sa zo zvislo u… )
 • zhromažďovacie centrum (centrum preskupenia centrum rozdelenia zoskupenia – 1. Organizačná jednotka, poverená hromadným zosk… )
 • Zisk (Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi. kvantitatívny a kvalitatívny ukazovateľ výs… )
 • získateľnosť (Rozsah, do akého sa limitované okolnosti objavujú v zaobstarávaní tovarom v určitom časovom období v… )
 • Zisťovanie hmotnosti s platnosťou železničného váženia (Zisťovanie hmotnosti, ktoré vykonáva prepravca na svojej vlastnej váhe podľa zmluvne dohodnutých pod… )
 • Zisťovanie hmotnosti (Úkon vykonávaný pomocou váh, alebo iným spôsobom… )
 • zjednodušená deklarácia sad (Deklarácia zákazníka používaná v obchodovaní tovaru medzi členskými štátmi Európskej únie (Eú) a med… )
 • Zjednodušené INTRASTAT-SK hlásenie (Hlásenie tvorené vyplnenými formulármi INTRASTAT 3-12 alebo INTRASTAT 4-12… )
 • zjednodušenie medzinárodných obchodných procesov sitpro (Medzinárodná organizácia pre zjednodušenie medzinárodných obchodných procesov. Napríklad v Holandske… )
 • Zjednodušenie práce (Systematické vyhľadávanie a analyzovanie uvažovaných a súčasných pracovných systémov a metód z cieľo… )
 • Zlá banka (podstatné meno. 1. Všetky ostatné. 2. Najmä Goldman Sachs. (zdroj: Satanský slovník podľa The Wall S… )
 • zľava – zľava na úhrade (Zľava, na ktorú sa uplatňuje nárok alebo je povolená pri platobnom termíne, v súlade s platobnými po… )
 • Zľava na poistnom (Zníženie pôvodne určenej výšky poistného za dosiahnutie priaznivého škodového priebehu. Pozri Bonus… )
 • zľava poistného v závislosti od poistného obdobia (Poistiteľ môže poskytnúť zľavu z poistného podľa poistného obdobia. Pri platbe poistného inak ako me… )
 • zľava poistného v závislosti od poistnej sumy (Poistiteľ môže poskytnúť pri určitých produktoch zľavu z poistného… )
 • Zlepšovanie (Činnosť ktorá má prostredníctvom využívania politiky kvality, cieľov kvality, zistení z auditov, ana… )
 • Zložené úročenie (Zložené úročenie je najčastejšia forma úročenia používaná v bankách. Napríklad v prípade vkladových… )
 • Zmena prepravnej zmluvy (Úkon, ktorým sa na písomný návrh alebo príkaz odosielateľa, prijímateľa, splnomocnenca mení obsah pô… )
 • Zmenka (Cenný papier, v ktorom sa písomnou formou zaväzuje vystavovateľ zaplatiť v určitom termíne zmenkou… )
 • zmiešaná pneumatická doprava (Doprava materiálu vznášaním, pri ktorej časť zariadenia pracuje ako podtlaková a časť ako pretlaková… )
 • Zmiešané plodiny (Zmiešané plodiny – Veľká druhová pestrosť plodím v ekologickom poľnohospodárstve z dôvodu ochrany pr… )
 • zmiešané životné poistenie (Zmiešané životné poistenie je životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. Poistiteľ môže vyplá… )
 • zmiešaný náklad na lodi (1. Náklad, ktorý pozostáva z tovaru, zabaleného alebo nezabaleného, napríklad v lepenkových krabicia… )
 • zmiešaný pneumatický dopravník (Pneumatický dopravník, v ktorého jednej časti potrubia sa vytvára podtlak (vákuum) a do druhej časti… )
 • Zmluva o dielo (zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom obsahujúci nasledovné: predmet zmluvy; čas, termín… )
 • Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ((ďalej len zmluva o NFP) podrobná zmluva o podpore projektu financovaného zo štrukturálnych fondov… )
 • Zmluva o poskytovaní vlečkových služieb (Zmluva, ktorej predmetom sú práva a povinnosti vyplývajúce z poskytovania vlečkových služieb na prís… )
 • zmluva o štúdiu ((learning agreement) – Jeden zo základných dokumentov, ktorý sa vyhotoví pri uskutočňovaní študentsk… )
 • Zmluva o zamedzení dvojitého zdanennia (Je to dohoda medzi 2 krajinami o zamedzení dvojitého zdanania. To by mohlo nastať v prípade keď má r… )
 • zmluva (Legálne uzatvorená dohoda medzi dvoma stranami, v ktorej sa upresňujú názvy, práva, záväzky a určujú… )
 • zmluvná mena (Typ meny zmluvne dohodnutej sumy… )
 • Zmluvné poistenie (Forma poistenia založená na uzatvorení poistnej zmluvy, a to prevažne písomnej. Niekedy je povinnosť… )
 • Zmocnenec pre kvalitu (Je menovaný člen manažmentu organizácie, ktorý má zodpovednosti a právomoci vypracúvať, zavádzať a u… )
 • zmontovaná časť (Zmontovaný produkt, ktorý bude použitý na vyššiu úroveň montáže produktu… )
 • zmontovaný produkt (Produkt, ktorý vznikne montážou aspoň jedného výrobku s materiálom alebo výlučne z rôznych výrobkov… )
 • značka (Názov, termín, znak, symbol alebo nákres alebo ich kombinácia, ktorého zámerom je identifikovať tova… )
 • znak čiarového kódu (Skupina zložená z čiar a voľného priestoru vnútri čiarového kódu, ktorá predstavuje jednoduché písme… )
 • Znalecký posudok (je posudok vyhotovený súdnym znalcom z oboru stavebníctva, odvetvia oceňovania nehnuteľností, v ktor… )
 • Znehodnotenie meny (Depreciácia meny, napr. slovenská koruna sa znehodnotí, ak sa z kurzu 39 SKK/1 USD dostane na 40 SKK… )
 • Zneužitie platobnej karty (Zneužitie platobnej karty v dôsledku jej straty alebo jej odcudzenia, t. j. použitie karty neoprávnen… )
 • Zníženie poistného plnenia (Realizuje sa primeraným znížením plnenia alebo uplatnením postihov pri nedodržaní základných podmien… )
 • zodpovednosť za doručenie (Zodpovednosť dodávateľa dodržať dohodnuté podmienky doručenia, vzťahujúce sa na kvalitu, kvantitu a… )
 • zodpovednosť za nakládku (Zodpovednosť za škody, ktoré vznikli počas prepravy nesprávnym naložením tovaru na dopravný prostrie… )
 • Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu (Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – Krátka definíci… )
 • zodpovedný dopravca – hlavný dopravca (Dopravca zodpovedný za prepravu tovaru podľa dohodnutých podmienok v prepravnom dokumente… )
 • zóna voľného obchodu ((kyoto konvencia) – slobodný prístav voľné letisko – Časť územia štátu, kde je privezený tovar vyňat… )
 • zóny koncentrácie aktivít (Hospodársky najvyspelejšia časť územia kontinentu dlhodobo sa vyvíjajúca pozdĺž hlavných dopravných… )
 • zoskupenie (Zlučovanie častí tak, aby vznikli súbory na základe určitých kritérií. Jeho cieľom je umožniť týmto… )
 • zostatkové množstvo (Zásoby, ktoré zostali po vytratení sa výrobku z trhu a ktoré sa nepredali bežným spôsobom… )
 • zostavená sadzba ((v leteckej doprave) – Suma, pridaná pre účely colného sadzobníka, ktorá nie je stanovená z predaja… )
 • zostavovanie rozpočtu (Proces dosiahnutia kvantitatívneho a/alebo finančného plánu na určité obdobie, v ktorom sú všetky al… )
 • zotrvačný dopravník (Dopravník založený na využití zotrvačnej sily prepravovaného materiálu… )
 • zoznam častí (Vymenovanie podstatných častí výrobku… )
 • zoznam lodného nákladu (Dokument, v ktorom sú uvedené kompletné údaje o tovare určenom na prepravu loďou alebo iným dopravný… )
 • zoznam materiálu pre náhradné súčiastky (Zoznam materiálu pre komponenty používané na servis a opravu výrobku alebo zostavy. Zoznam tohoto ty… )
 • zoznam materiálu v percentách (Dodatok k materskému alebo modulárnemu zoznamu materiálu, ktorý stanovuje celkové percento rozličnýc… )
 • zoznam montážnych súčiastok (Zoznam všetkých súčiastok (a submontáži), z ktorých pozostáva určitý zmontovaný výrobok tak, ako bol… )
 • zoznam nákladu v kontajneri (zoznam tovaru v prepravnej jednotke – Doklad, určujúci obsah určitého nákladu v kontajneri alebo iný… )
 • Zoznam Robinsonov (Zoznam osôb, ktoré si neželajú byť oslovované prostredníctvom nástrojov priameho marketingu… )
 • zoznam servisných zásob (Zoznam dielov na sklade pre daný typ predávaného výrobku… )
 • zoznam zabaleného tovaru (Dokument špecifikujúci rozdelenie tovaru do jednotlivých zásielok… )
 • ZPČ (Zvláštne právo čerpania definované Medzinárodným menovým fondom… )
 • ZPS (Zahraničný platobný styk – prevody do / zo zahraničia… )
 • Zrážková daň (Daň zrazená priamo pri predaji predmetného aktíva… )
 • Zrelosť pre Európu (Pri zrelosti pre Európu asociovaných krajín nejde len o hospodárske dohody s EÚ, ale aj o pripraveno… )
 • zrušenie objednávky (Oznámenie dodávateľovi, že objednávka je neplatná a že sa už ďalej nebude realizovať… )
 • zúčtovanie zásob – registrácia zásob (Systematický zber a registrácia údajov týkajúcich sa zásob, ich pohybu a obstarania informácii o týc… )
 • Zurišský prejav (Ide o prejav britského premiéra W. Churchilla v Zürichu v septembri 1946. Churchillovou najväčšou st… )
 • ZVKV (Združenie vlastníkov koľajových vozidiel… )
 • zvlak palety (Časť palety, ktorá spája jej nosnú časti a nesie jej ložnú podlahu… )
 • zvláštny náklad (Náklad, ktorého obsah nie je známy v čase objednávky, ale bude preukázaný počas prepravy… )
 • zvoz kontajnerov (Preprava kontajnerov z miesta ich napĺňania alebo vyprázdňovania do kontajnerového prekladiska… )
 • Zvýhodnenie ponuky (Keď spotrebiteľ získa výhodu priamo s nákupom tovaru alebo služby,… )
 • Zvyková zotrvačnosť (Zvyková zotrvačnosť je zachovávanie určitých zvykov pri vykonávaní rôznych aktivít (napr. kúpa, konz… )
 • Zvyšovanie hodnoty fondu (Zvyšovanie hodnoty fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Apperciation… )
 • Železnica (Železničná dráha, ktorá slúži pre verejnú železničnú dopravu… )
 • železničná doprava (Odbor dopravy o ktorej renesanciu sa usiluje dopravná politika Európskej únie. Jej vývoj smeruje k o… )
 • železničné prekladisko (Prekladisko na mieste, kde sa tovar prekladá z normálnorozchodných do širokorozchodných, príp. úzkor… )
 • železničné skladisko (Skladisko na krátkodobé skladovanie tovaru z v železničnej preprave; rozoznávame; železničné skladis… )
 • železničný nákladný list (Dokument zahrňujúci zmluvu o preprave tovaru po železnici… )
 • Ženevský dohovor (je dohovorom o právnom postavení utečencov, prijatím v roku 1951 v Ženeve. Aby mohla byť osoba považ… )
 • žiadanka (Dokument vydávaný podnikom, ktorý objednáva vydanie tovaru zo sladu pre zákazníka… )
 • Žiadateľ o azyl (štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá na útvare Policajného z… )
 • Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok ((NFP) – orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej sú… )
 • Žiadateľ o NFP ((ďalej aj ŽoNFP) – hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, kt… )
 • žiadosť o dodávku tovaru vrátane dovozu (Dokument, v ktorom sa požaduje dodávka určitého množstva tovaru v rámci nákupnej objednávky vrátane… )
 • Žiadosť o NFP (dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, ktorým žiadateľ o NFP žiada o pos… )
 • Žiadosť o platbu (doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú prijímateľovi… )
 • Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov (doklad, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a príloh, na základe ktorého má prijímateľ povinnosť vr… )
 • žiadosť o zmenu objednávky (Správa odberateľa dodávateľovi so žiadosťou o zmenu jednej alebo viacerých častí objednávky… )
 • Živel (Súbor rizík prírodného charakteru, ktorých vznik a priebeh je človekom ťažko ovplyvniteľný… )
 • Živelné poistenie (Druh poistenia majetku dotýkajúci sa poistenia živelných rizík. Z hľadiska poistenia sa k živelným r… )
 • Živelné škody (Škody spôsobené na majetku, zdraví alebo živote pôsobením živelných udalostí, vyvolaných prírodnými… )
 • Živnosť (Sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosi… )
 • Životné minimum (vyjadruje sa ním čiastka potrebná na zaistenie domácnosti a osobných potrieb členov domácnosti… )
 • životné poistenie (Poistenie, pri ktorom poistník, prípadne oprávnené osoby, v prípade vzniku poistnej udalosti – úmrti… )
 • životnosť (Schopnosť objektu (napr. dopravného prostriedku) plniť požadované funkcie do dosiahnutia medzného st… )
 • životný cyklus výrobku (Pojem životný cyklus výrobku je spojený s nástrojom na hodnotenie životného cyklu LCA (Life Cycle As… )
 • Životný cyklus (Životný cyklus (life cycle) je tvorený niekoľkými fázami, ktorými prechádza (napr. produkt alebo pod… )
 • ŽKV (Železničné koľajové vozidlo… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár