(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom U.

Ekonomické pojmy U:

 • Účastník súkromného poistenia (Zmluvné strany, t. j. poisťovateľ a poistník a ďalej poistený (osoba, ktorá je uvedená v poistnej zm… )
 • ÚaO (Údržba a opravy… )
 • Úbytok vidieckeho obyvateľstva (- jeden z protiargumentov vstupu do EÚ, napr. aj počas kampane pred referendom v Rakúsku. Pretrvával… )
 • ucelený kontajnerový vlak (Kontajnerový vlak, ktorého zloženie vozňov sa nemení po sledovanej ceste z východiskovej stanice do… )
 • Ucelený vlak v medzinárodnej preprave (Vo vývoze – je vlak, z jednej odosielacej stanice od jedného odosielateľa, prepravovaný cez jednu po… )
 • Ucelený vlak vo vnútroštátnej preprave (Je vlak, do ktorého sú zaradené vozňové zásielky naložené v jednej odosielacej stanice od jedného od… )
 • Ucelený vlak ((pojem pre účely Dohody o cene medzi dopravcom a zákazníkom) – A) vo vnútroštátnej preprave: je to v… )
 • Účelnosť (Vzťah medzi výkonom, z hľadiska tovaru, služieb alebo iných výsledkov a zdrojmi využívanými na ich v… )
 • Účelová pôžička (Ide o pôžičku poskytnutú na financovanie konkrétneho účelu (kúpa nehnuteľnosti, vybavenie domácnosti… )
 • Účelový úver (je druh úveru, ktorý môže klient využiť iba na financovanie dopredu stanoveného konkrétneho tovaru a… )
 • Účet poistníka (Účet vedený poistiteľom pre každého poistníka ku každej poistnej zmluve… )
 • Účinnosť ((efficiency) – pomer medzi plánovanými a dosiahnutými hodnotami jedného merateľného ukazovateľa (pom… )
 • účtovná evidencia konfiguračného stavu (Vedenie záznamov, dokumentácia, archivovanie a distribúcia platných výrobných konfigurácií schválené… )
 • účtovná evidencia (Systematické zhromažďovanie, záznamy, spracovanie dodávok a výklad informácií o organizácii… )
 • Účtovníctvo (Systém na účtovanie všetkých operácií v určitej organizácií… )
 • Účtovný doklad (doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pre účely pre… )
 • Účtovný kontrolný systém (Skupina postupov, ktorá je považovaná za časť úplného vnútorného kontrolného systému týkajúceho sa r… )
 • Účtovný zostatok (Účtovný zostatok nás informuje o stave na účte v konkrétnom čase, ale na rozdiel od aktuálneho zosta… )
 • Údaj (informácia uložená v binárnom (dvojkovom) kóde v počítači… )
 • Udržateľnosť (schopnosť efektov (výsledkov a dopadov) projektu pretrvať v strednodobom a dlhodobom horizonte po uk… )
 • Údržba vlečky (Súhrn výkonov, ktorými sa zabezpečuje požadovaný technický stav zariadení vlečky… )
 • udržovateľnosť (Vlastnosť objektu (dopravného prostriedku) spočívajúca v spôsobilosti na predchádzanie porúch predpí… )
 • uhlíková stopa (je pomerne novým ukazovateľom, ktorý hovorí o množstve vyprodukovaných skleníkových plynov spojených… )
 • uchopovač (Prídavné pracovné zariadenie, ktorým sa spravidla samočinne uchopí a uvoľní dopravovaný predmet; pri… )
 • Ukazovateľ cena/hotovostné toky (Ukazovateľ cena / hotovostné toky fondu predstavujú vážený priemer ukazovateľov cena/hotovostné toky… )
 • ukazovateľ hmotnosti (Bezpečnostné prídavné zariadenie motorového vozíka (váhový mechanizmus) spojené so zdvíhacou platňou… )
 • Ukazovateľ obratu aktív (Ukazovateľ obchodnej aktivity fondu, ktorý poukazuje na to ako často sa mení skladba portfólia. Vyja… )
 • Ukazovateľ P/E (Ukazovateľ P/E fondu predstavuje vážený priemer hodnoty ukazovateľov P/E všetkých akcií, ktoré sú v… )
 • Ukazovateľ rizika Morningstar (Ukazovateľ rizika vypočítavaný Morningstar ohodnocuje pravdepodobnosť pádu hodnoty fondu v porovnaní… )
 • Ukazovateľ Sharpa (Tento ukazovateľ, ktorého vzorec je vypočítaný laureátom Nobelovej ceny Billom Sharpom, poukazuje na… )
 • Ukazovateľ výdavkov (Percentuálny podiel aktív podielového fondu, ktorý sa ročne vydáva na zabezpečenie jeho činnosti. Pr… )
 • ukazovateľ výkonnosti (Variabilný ukazovateľ efektívnosť a/alebo výkonnosti časti alebo celého procesu alebo systému podľa… )
 • Ukazovateľ výnosnosti Morningstar (Ukazovateľ výnosnosti fondov vypočítavaný Morningstar porovnáva výnosnosť určitého fondu s výnosnosť… )
 • ukazovateľ zaťaženia vozíka (Hydraulická alebo mechanická kontrolná sústava spojená so zdvíhacím zariadením; počas funkcie vyznač… )
 • Ukazovateľ ((miera) – číslo, ktorého hodnota kvantitatívne vypovedá o výkonnosti organizácie, jej časti alebo o… )
 • ukladacia debna (Prepravný prostriedok so stohovacím systémom určený na ukladanie materiálu; prispôsobený je na ručnú… )
 • ukladacia strata (Ujma, ktorá vznikne tým, že po uložení nákladu ostane v lodi nevyužitý priestor; zníženie ukladacej… )
 • Ukladacie inštrukcie (Príkaz o spôsobe uloženia určitého tovaru, ktorý dáva prepravca, alebo jeho agent… )
 • ukladač (1. Zariadenie určené na ukladani materiálu a predmetov na skládkach a v skladoch. 2. Odborník na ukl… )
 • ukladanie (1. Umiestňovanie manipulačných jednotiek do regálov, rámov, stojanov a podobných zariadení. 2. Odbor… )
 • Úkolová dávka (Určené množstvo určitej časti alebo produktu, ktoré sa vyrobí naraz… )
 • ulička na obracanie (Ulička v slade so šírkou potrebnou na obracanie smeru jazdy manipulačného zariadenia o 180 stupňov… )
 • ulička na pravouhlé stohovanie (Teoretická šírka uličky potrebná na postavenie motorového vozíka pri pravouhlom stohovaní… )
 • ulička na pravouhlé ukladanie (Manipulačná ulička v sklade so šírkou potrebnou na ukladanie materiálu čelným vozíkom… )
 • Úlohy obce pri výkone samosprávy (– riadne hospodárenie s majetkom obce, rozhoduje vo veciach miestnych daní a poplatkov, usmerňuje ek… )
 • Úlohy obecného zastupiteľstva (– hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom štátu, schvaľuje rozpočet obce, územný plán o… )
 • Úlohy samosprávneho kraja (– stará sa o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov, zabezpečuje plnenie soc… )
 • Umelé premenné (Umelé premenné (dummy variables) sa najčastejšie využívajú na kvantifikáciu kvalitatívnych premennýc… )
 • Úmor (Splatenie dlhu stálymi pravidelnými splátkami po dohodnutú dobu. Každá splátka predstavuje časť dlhu… )
 • Umorenie, odkup (Vrátenie investorovi základnej sumy kapitálovej investície do cenných papierov ako sú obligácie, akc… )
 • Úmrtie (zastavenie dôležitých funkcií ľudského tela, najmä zastavenie srdcovej činnosti, ktorej následkom je… )
 • UN (Štvormiestne číslo na označenie nebezpečných látok a predmetov… )
 • Unca (Váhová miera. 1 unca = 28, 3495231 gramov. Používa sa pri obchodovaní s drahými kovmi ako napríklad:… )
 • únia učiteľských fakúlt (Občianske združenie fakúlt pripravujúcich učiteľov. Vzniklo v roku 1994 za účelom spoločného postupu… )
 • UNICA (Institucional Network of the UNIversities from the CApitals of Europe – združenie viac ako 30 univer… )
 • unikátny prvok (Komponent alebo súčiastka, ktorý sa nachádza iba v jednom výrobku z celého rozsahu výrobkov. Poznámk… )
 • Univerzálna poisťovňa (Poisťovňa, ktorá má oprávnenie vykonávať poisťovaciu činnosť pre všetky druhy rizík vo všetkých pois… )
 • univerzálny kontajner (Nákladný kontajner, úplne uzavretý a vodotesný, ktorý má pevný strop, pevné bočné steny, pevné konco… )
 • univerzálny materiál (Materiál, ktorého použitie je prípustné pre celý rozsah možných aplikácií… )
 • univerzálny nakladač (Nakladač, ktorý môže nakladať viac druhov sypkého, príp. kusového materiálu a vykonávať aj iné práce… )
 • univerzálny nákladný kontajner ((v leteckej nákladnej doprave) – Toto je všeobecný termín, ktorý je možno použiť na každý typ kontaj… )
 • univerziáda (Medzinárodné vysokoškolské športové hry… )
 • Up Time (Čas práce stroja, teda čas, v ktorom je stroj schopný pracovať… )
 • úpadné dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie, ktorým sa materiál dopravuje smerom nadol od vodorovnej roviny; uhol sklonu je… )
 • Upgrade (prestup z nižšej verzie softwaru na vyššiu. (cenovo výhodnejšie ako kupovať novú licenciu)… )
 • úplné sledovanie (Tento pojem sa týka schopnosti systému automaticky sledovať požiadavky na daný komponent až ku posle… )
 • Upload (zaslanie súboru na FTP server… )
 • Upomienka (Písomné upozornenie o nedodržiavaní dohodnutých záväzkov. je výzva klientovi,… )
 • upovedomenie o dodávke (Dokument obstaraný dodávateľom, alebo jeho agentom prepravcovi, operátorovi multimodálnej dopravy, t… )
 • upovedomenie o zásielke (Informácia od dodávateľa k jeho zákazníkovi týkajúca sa dátumu dodávky, metódy a čísla faktúry, atď… )
 • upozorňujúce limity (Vyššie a nižšie limity dané v pláne s dôrazom na určitú plánovanú úroveň na špecifikované obdobie. V… )
 • úprava nákladu (Činnosť spočívajúca v odstránení ložnej chyby vozňovej zásielky… )
 • Úprava poistného (Zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia rizika a oprávnenej požiadavky pois… )
 • upravená prúdová výroba (Spôsob organizácie a výroby jednotlivého produktu tak, aby sa vyrobil upravený produkt v rôznych mož… )
 • upraviteľný druh tovaru (Druh tovaru alebo služby, ktoré môžu byť upravené na špeciálne použitie… )
 • upresnenie zákazníka (Špecifikácia toho, čo zákazník chce. Pri upresňovaní objednávky sa táto špecifikácia akceptuje a pre… )
 • Úraz (Neočakávané a náhle pôsobenie vonkajších síl alebo vlastnej sily poisteného alebo neočakávané a nepr… )
 • Určenie dynamickej veľkosti dávky (Proces alebo technika používaná v periodickom prepočítavaní veľkostí dávok, aby sme ich tak prispôso… )
 • určenie oprávnenej osoby (Keď sa uzavrie životné alebo úrazové poistenie v prospech tretej osoby, poistník určí, kto má dostať… )
 • urgentný zoznam (Zoznam výrobkov usporiadaných podľa času v ktorom budú zásoby príslušného výrobku opúšťať sklad. Ten… )
 • URL ((Uniform Resource Locator) – slúži na jednotné označenie adresy zdroja v sieti Internet, je to adres… )
 • urob a pošli do skladu (oddeľovací bod – 1 (DP – 1) Oddeľovací bod 1 (DP – 1) označuje že, výrobky sú dodávané zákazníkom zo… )
 • Úrok z omeškania (Úrok z omeškania je suma, ktorú musí dlžník uhradiť banke v prípade omeškania splátky úveru. Spôsob… )
 • Úrok (Úrok je cena peňazí za poskytnutie peňažných prostriedkov na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch… )
 • Úroková marža (je pomer čistého zisku úrokov k primeraným celkovým aktívam. Pomer čistého zi… )
 • Úroková miera (Úroková miera (interest rate) vyjadruje pomer úrok u a veľkosti kapitálu. Vytvára sa na trhu kapitál… )
 • Úroková opcia (Viď Interest rate caps… )
 • Úroková sadzba (Úroková sadzba je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách daná napríklad ako pomer úro… )
 • Úrokový diferenciál (Rozdiel v úročení dvoch mien… )
 • Úrokový swap (Viď Interest rate swap… )
 • úroveň plánovania (úroveň v plánovacej hierarchii, ktorej sa plánovanie týka: stratégia (podnikateľský plán), politika… )
 • úroveň predaja (Množstvo predaja, uskutočnené za štandardnú časovú jednotku po eliminácii sezónnych komponentov. Poz… )
 • Úroveň rizika v rámci kategórie (Úroveň (skóre) rizika fondu v rámci kategórie sa pripisuje fondu agentúrou Morningstar na základe po… )
 • úroveň služieb (1. Miera rozsahu, do ktorého môžu byť realizované objednávky odberateľa za podmienok bežne uznávanýc… )
 • úroveň trendu (Priemer bežných ukazovateľov bez sezónnych výkyvov v určitom časovom období alebo pre budúce ukazova… )
 • úroveň zákazníckych služieb (koeficient zákazníckych služieb – Merítko plnenia dodávky zvyčajne vyjadrené v percentách. V spoloč… )
 • úroveň zlučovania (úroveň, po ktorú sa zlučovanie uskutočňuje alebo bude uskutočňovať… )
 • úroveň (1. Určitá úroveň v štruktúre výrobku. 2. Pozícia organizačnej jednotky vo vnútri jednej organizácie… )
 • Úschova účtovných dokladov (Proces udržiavania riadnych účtovných záznamov finančných záležitostí osoby, vrátane získaných príjm… )
 • uskladnenie materiálu (Uskladnenie súprav, materiálov, komponentov, surovín a pomocného materiálu… )
 • usmernená nakládka (Zabezpečená nakládka vozňových zásielok na stanovený deň pre určitý smer v rôznych železničných stan… )
 • Usmernenie CKO (formalizovaný metodický predpis centrálneho koordinačného orgánu, popisujúci povinnosti orgánov zapo… )
 • usporiadanie kategórie (Zber výrobkov pre ktoré platia tie isté zásady aplikované s ohľadom na objednávku. Napríklad tá istá… )
 • usporiadanie materiálu (Usporiadanie zásob na sklade v technickom sektore tak, aby sa mohli vydávať v presných množstvách… )
 • Úspory (Úspory (S; savings) predstavujú nespotrebovanú časť dôchodku. Vzťah medzi úsporami a dôchodkom opisu… )
 • ústav (Vedecké alebo pedagogické pracovisko vysokej školy alebo fakulty, ktoré plní podobnú funkciu ako kat… )
 • Ústavný (Záležitosť, ktorá je povolená alebo oprávnená základným zákonom krajiny… )
 • Utečenec na mieste (Osoba sa stáva utečencom na mieste následkom udalostí, ku ktorým došlo v rodnej krajine počas jej… )
 • Utečenec (Je to človek, ktorý uteká pred nebezpečím, v situácií ohrozenia života. Utečenci sú niekedy definova… )
 • UTI/ILU (Intermodálna prepravná jednotka používaná na železniciach ako základná merná jednotka pre účtovné a… )
 • UTV (Univerzita tretieho veku. Poskytuje starším ľuďom záujmové, nekvalifikačné štúdium. Pri Univerzite K… )
 • útvar logistiky (útvar v podnikovej organizačnej štruktúre, poverený koordináciou, synchronizáciou a celkovou optimal… )
 • Uvedenie na trh (Je dodávanie alebo sprístupnenie tretej strane, za úhradu alebo bezplatne. Dovoz sa považuje za uved… )
 • Úver (Úver je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňažných p… )
 • Úverová karta (je založená na princípe revolvingu a umožňuje jej majiteľovi nakupovať či čerpať hotovosť až do výšk… )
 • Úverová linka (prídavné meno a podstatné meno. Určitý objem úverových zdrojov, ktoré sú dostupné len tým, ktorí ich… )
 • Úverová poradenská služba (Organizácia, poskytujúca poradenstvo v oblasti zvládania dlhov a nakladania s peniazmi a poradenstvo… )
 • Úverová zmluva (je písomná dohoda medzi finančnou inštitúciou a zákazníkom, ktorá tvorí formálny základ úverového vz… )
 • úverové investičné životné poistenie ((uižp) – Je životné poistenie spojené s investovaním, pri ktorom riziko a náklady spojené s investov… )
 • Úverové podmienky (zakotvujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou a klientom, ktorému spoločnosť poskytuje úver na zák… )
 • Úverové riziko (charakterizuje možnosť, že dlžník nebude schopný načas alebo vôbec plniť svoje záväzky vyplývajúce z… )
 • Úverové skóre (Štatistická miera bonity žiadateľa o úver, ktorá predstavuje pravdepodobnosť splatenia úveru… )
 • úverové životné poistenie (Je to životné poistenie len pre prípad smrti… )
 • Úverový rámec (je maximálny objem úveru, ktorý môže klient čerpať. Výšku úverového rámca možno dohodou meniť nahor… )
 • Úverový register (Úverový register spravuje informácie o úveroch, o povolenom prečerpaní na účte, vydaných kreditných… )
 • Úverový účet (Úverový účet je špeciálny účet, ktorý slúži len na úhradu splátok úveru. Existencia tohto účtu je sp… )
 • Úveru schopný, bonitný (Predpoklad, že konkrétny dlžník má dostatočný majetok, aktíva a/alebo inklináciu splácať pôžičku… )
 • Úvodné zaťaženie (Úvodné (počiatočné) zaťaženie fondu. Poplatok, ktorý fond vyberá pri predaji cenného papiera investo… )
 • uzatvorený okruh ppm ((plánovanie požiadaviek na materiál) – Súhrnný systém, v ktorom je plánovanie požiadaviek na materiá… )
 • uzáver obalu (Všeobecný názov pre uzavieracie prostriedky obalov, súčasti obalov a spoje (zvary, švy, zlepenia a p… )
 • uzavierací prostriedok obalu (Pomocný obalový prostriedok ako samostatná súčasť balenia, ktorou sa obal uzaviera (veko, zátka, lep… )
 • Uzavretá ekonomika (znamená obmedzovanie zahranično-obchodnej činnosti ochranárskymi zásahmi(clá, dovozné prirážky, kvót… )
 • Uzavreté fondy ( Uzavreté fondy, podobne ako verejné akciové spoločnosti, získavajú investície vydávaním obmedzenéh… )
 • uzavretý kontajner (Kontajner, ktorého ložný priestor je úplne uzavretý… )
 • uzavretý paletový okruh (Spôsob obehu paliet v relácii odosielateľ – príjemca – odosielateľ… )
 • Uzavretý vetraný kontajner (Kontajner, ktorý je podobný uzatvorenému kontajneru na všeobecné použitie, ale konštruovaný tak, aby… )
 • Územie obce (– územný celok, kt. tvorí jedno katastr. územie al. viac katastrálnych území… )
 • Územné konanie (je rozhodovanie správnych orgánov, ktorého výsledkom je autoritatívne rozhodnutie o určitom uskutočn… )
 • Územné rozhodnutie (Dokument vymedzujúci polohu nehnuteľnosti (pozemku či stavby) vzhľadom na pôdorys mesta a určujúci p… )
 • Územný obvod samosprávneho kraja (je zhodný s územným obvodom kraja… )
 • Územný plán obce (stanoví urbanistickú koncepciu a rieši funkčné využitie a usporiadanie plôch s cieľom zabezpečiť súl… )
 • Územný plán (je dokument územného plánovania, v ktorom sa stanoví funkčné využitie všetkých plôch na celom území… )
 • uznávanie dokladov o vzdelaní (Rozumie sa tým uznanie dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou za rovnocenný s doklad… )
 • Úžerník (Osoba, ktorá požičiava peniaze za neprimerané úroky… )
 • užitočná skladovacia plocha (Pôdorysná plocha, ktorú zaberá skladovacie zariadenie vrátane skladovaného materiálu bez manipulačný… )
 • Užitočnosť (Užitočnosť označuje subjektívny pocit uspokojenia, ktorý jednotlivec dosahuje spotrebou určitého sta… )
 • užitočný náklad (Hmotnosť osôb (vrátane batožín) a tovaru alebo iného nákladu (napr. špeciálneho alebo pracovného výs… )
 • užitočný vnútorný objem kontajnera (Vnútorný priestor kontajnera zaplnený materiálom… )
 • Užívateľ vlečky (V zmysle týchto obchodných podmienok je subjekt, ktorý využíva vlečku na uspokojovanie svojich prepr… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár