(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom P (PR-PZ).

Ekonomické pojmy PR-PZ:

 • Pracovná neschopnosť (Celková, lekársky konštatovaná, neschopnosť poisteného vykonávať akúkoľvek profesijnú činnosť, ktorá… )
 • Pracovná štúdia (Spoločný termín pre techniky, hlavne metodické štúdie a meranie práce, ktoré sú používané pri skúman… )
 • Pracovné miesto (Pozícia v zamestnaní, so špecifickými povinnosťami a odmenou… )
 • Pracovný príjem (Je príjem zo zamestnania vrátane provízií… )
 • Pracovný úraz (Krátka definícia: je poškodenie zdravia alebo smrť fyzickej osoby spôsobené nezávisle od jej vôle kr… )
 • Pragmatik (Človek, ktorý si overuje, či rôzne teórie, myšlienky a techniky fungujú v praxi… )
 • Prah oslobodenia (Určená hranica, ktorá oslobodzuje SJ od povinnosti predkladať hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru za… )
 • Prah transakcie (Umožňuje spravodajskej jednotke kumulovať transakcie podľa členských štátov, ktorých hodnota neprevý… )
 • Prah zjednodušenia (Umožňuje spravodajskej jednotke, ktorej celková ročná hodnota prijatí, resp. odoslaní je vyššia ako… )
 • Prah (Určená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť a jej rozsah… )
 • praktická funkcia ekonomickej teórie (poznatky, ku ktorým sa dopracuje, súť základom pre praktické konanie rozličných ekonomických subjekt… )
 • Pravidelná kontrola (Overenie finančnej zodpovednosti zodpovedných subjektov, zahrňujúca skúmanie a ohodnotenie finančnýc… )
 • Pravidlo kontroly štyroch očí (pravidlo overovania správnosti výkonu príslušnej činnosti dvomi osobami (spracovateľ a overovateľ);… )
 • Právna subjektivita (znamená, že podnik vystupuje vo vlastnom mene, uzatvára zmluvy s rôznymi subjektami, a zároveň si mu… )
 • Právo iniciatívy (#NÁZEV?… )
 • právo konať štátne skúšky (Právo konať štátne skúšky v konkrétnom študijnom programe udeľuje Ministerstvo školstva SR vysokej š… )
 • Prebytky rozpočtu (– možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo rozpočtu obce na ďalší rok… )
 • Prebytok (Prebytok rozpočtových príjmov nad rozpočtovými výdavkami… )
 • Prečarpávanie (Činnosť, ktorou sa vykonáva prekládka tovaru v kvapalnom skupenstve z jedného nádržkového vozňa do i… )
 • predajná cena podielovej jednotky (Je cena, za ktorú je Podielová jednotka spätne vyplatená Poistníkovi a vypočíta sa z aktuálnej ceny… )
 • Predajná cena podielu (je cena, za ktorú investor nadobúda podiel a pozostáva z aktuálnej ceny a poplatku. … )
 • Predajná opcia ((put) – Viď put opcia… )
 • predajný bod (Miesto, kde sa vykonáva uľahčenie spisovania a výpočtu odbytových údajov v čase a mieste predaja ces… )
 • predajný podus (Určitá zľava, ktorá sa pravidelne dáva každému zákazníkovi na základe celkového predaja počas určité… )
 • predajný sektor (Časť obchodu z pohľadu predaja… )
 • predajný výrobok (konečný komerčný produkt Produkt, ktorý sa dodáva externým zákazníkom… )
 • predajný vzor (Mesačný výsledok očakávaného predaja, ktorý je stanovený na každý kalendárny rok, buď v absolútnom m… )
 • predavač ((odsúhlasovač) – Osoba, ktorá zaznamenáva počty nákladov spolu s podmienkami v čase nakládky, alebo… )
 • predbežná cenová fakturácia (Predbežný návrh faktúry, ktorý posiela importér exportérovi pred potvrdením objednávky a zásielky ab… )
 • predbežná dohoda /pri lodnom náklade/ (Dohoda medzi zasielateľom a dopravcom týkajúca sa kontaktov medzi týmito stranami prostredníctvom pr… )
 • predbežná fakturácia (Fakturácia pred dodaním tovaru… )
 • predbežná informácia o lodnej nakládke (Informácie dodávateľa odberateľovi napr. o dátume nakládky, metódach nakládky a o čísle faktúry, atď… )
 • predbežná objednávka (Informácia od odberateľa dodávateľovi o budúcich požiadavkách, ktoré zatiaľ nie sú zahrnuté v objedn… )
 • predbežné expedovanie (Funkcia sledovania predbežných objednávok pred stanovením termínu dodania, aby sa zabezpečil dovoz m… )
 • predbežné krytie (Je nástrojom na pokrytie obdobia medzi vytvorením návrhu na uzavretie životného poistenia a vydaním… )
 • Predbežné posúdenie pôžičky (Po vyplnení a odoslaní žiadosti na internetovú pôžičku vyhodnotí systém automaticky zadané údaje a i… )
 • predbežné potvrdenie ((v leteckej nákladnej doprave) – Potvrdenie vydané dopravcom o ešte nevybavenej realizácii leteckého… )
 • Predčasné splatenie úveru (Ak klient banke po vzájomnej dohode uhradí nesplatenú časť úverovej pohľadávky skôr ako bola pôvodne… )
 • Predčasné splatenie (je mimoriadne doplatenie celého úveru ešte pred ukončením doby trvania zmluvy. Home Credit zaručuje… )
 • Predeterminované premenné (Predeterminované premenné reprezentujú všetky exogénne a časovo oneskorené endogénne premenné o ľubo… )
 • Predfinancovanie (poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľovi z verejnej správy (okrem štátnych rozpočtových org… )
 • Predhláška (Predbežná správa podávaná oprávneným zamestnancom dopravcu o pristavení vozňa na nakládku alebo vykl… )
 • predchodca (Výrobok, ktorého miesto v reťazci výrobkov bolo úplne alebo čiastočne nahradené iným, úspešným výrob… )
 • Predkladateľ (Osoba, ktorú oprávnil majiteľ účtu v podpisovom vzore na preberanie výpisov, predkladanie prevodných… )
 • Predmet činnosti združenia obcí (– oblasť soc. vecí, starostlivosti o ŽP, miestna doprava, CR, školstvo, kultúra… )
 • Predmet lízingu (hmotný predmet alebo majetkové právo. Sú dôvodom uzatvorenia lízingovej operácie. Vstupuje do nej vý… )
 • Predmet projektu (cieľ, ktorého dosiahnutie garantuje prijímateľ realizáciou nosných aktivít špecifických pre príslušn… )
 • Predmety dlhodobej spotreby (Predmety dlhodobej spotreby (PDS) sú predmety, ktoré majú dlhodobú životnosť, trvalý úžitok, vyzna… )
 • Prednosta obecného úradu (– zamestnanec obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Podpisuje s ním zápisnice zo zasadn… )
 • prednostný systém (Konkrétny súbor modulov odberateľa, finálnych produktov a/alebo komponentov, ktoré vystupujú v katal… )
 • Predpísané poistné (Poistné, ktoré je stanovené na dohodnuté poistné obdobie… )
 • predpokladaná potreba (Množstvo, ktoré predpokladáme stiahnuť zo zásob v čase, potrebnom na vybavenie objednávky, keď je sp… )
 • predpokladané konečné množstvo (Plánované množstvo pracovných príkazov po predpokladaných nepodarkoch a strate výnosu… )
 • predpokladaný čas odchodu (Očakávaný dátum a čas, kedy opustíme určitý prístav alebo letisko… )
 • predpokladaný čas príchodu (Očakávaný dátum a čas príchodu do určitého prístavu alebo na letisko… )
 • Predpoklady viacnásobného lineárneho ekonometrického modelu (Pre viacnásobný lineárny ekonometrický model platia podobné predpoklady, ako pre predpoklady lineárn… )
 • Predpoveď ex ante (Predpoveď ex ante (ex ante forecast(ing)) znamená, že v období predpovede nepoznáme ani hodnotu pred… )
 • Predpoveď ex post (Predpoveď ex post (ex-post forecast(ing)) získame vtedy, ak môžeme stanoviť, tak hodnoty endogénnych… )
 • predpoveď mixu (Týka sa tej časti výrobkov, ktoré sa budú predávať v stanovenej skupine výrobkov, alebo časti varian… )
 • predpovedanie (Proces, ktorým dospejeme k prognóze. Môže byť založený na prenesení skúseností z minulosti do budúcn… )
 • predregistrovaná spoločnosť (Nami zakladané spoločnosti vo vybraných krajinách z dôvodu ich ďalšieho rýchleho predaja. Spoločnost… )
 • Predseda môže uložiť pokutu (– do výšky 500 000, – Sk. Je príjmom samosprávneho kraja… )
 • Predsudky (Pokiaľ si utvoríte mienku o niekom, koho ešte nepoznáte, na základe prijatých charakteristík skupiny… )
 • Predsun (Je pristavenie objednaných prázdnych vozňov na vlečku obsluhou skôr, ako je plánovaná nakládka na vl… )
 • predvedená kapacita (aktuálna kapacita Preukázaná kapacita vypočítaná z aktuálnych prevádzkovo-technických údajov, zvyčaj… )
 • Predvstupové fondy (Finančné nástroje EÚ, ktoré Slovenská republika využíva pred vstupom do EÚ a po vstupe z nich môže č… )
 • preferenčný pôvod (Preferenčné tarifné spracovanie podľa oficiálnej obchodnej dohody, ktoré sa aplikuje ak výrobok spĺň… )
 • prehľad objednávok (Prehľad situovania objednávky v daných časových údajoch, pre daný produkt a / alebo daného zákazníka… )
 • Prehľad peňažných tokov ((Cashflow) – Prehľad príjmov a platieb za dané obdobie; pomáha pri zostavovaní rozpočtu; tiež známy… )
 • Prehlásenie o overení (dokument vyplnený riadiacim orgánom/ sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom potvrdzujúci… )
 • prehlásenie o pôvode (Príslušné prehlásenie o pôvode tovaru, urobené v súvislosti s vývozom, ktorý realizuje výrobca, dodá… )
 • prehlásenie o súlade so štandardom (Prehlásenie dodávateľa, v ktorom sa zaručuje, že produkt, postup alebo služba sú v súlade so špecifi… )
 • Prechodné obdobie (Obdobie, počas ktorého sa na členský štát nevzťahujú všetky práva alebo povinnosti vyplývajúce z acq… )
 • prechodová rýchlosť (Priemerné množstvo tovarov, informácií, objednávok, atď., ktoré sú vykonávané za jednotku času vo vý… )
 • Prekážka administratívneho vyhostenia (cudzinca nemožno administratívne vyhostiť do štátu, v ktorom by bol ohrozený jeho život z dôvodov je… )
 • Prekážka pri dodaní (Skutočnosť, ktorá znemožňuje vydanie zásielky prijímateľovi v stanici určenia z dôvodov odmietnutia… )
 • Prekladače (Mechanizmy s cestným podvozkom umožňujúce prekládku kontajnerov medzi jednotlivými dopravnými prostr… )
 • prekladisková preprava (Preprava, ktorá sa začína alebo končí v prekladisku alebo ním prechádza… )
 • prekládka dopravníka (Presúvanie dopravníka (po rozpojení, naložení a odťažení nerastnej suroviny z porubu) bližšie k dobý… )
 • prekládka (1. (Všeobecne) Činnosť, počas ktorej sa tovar premiestni z jedného dopravného prostriedku na iný v p… )
 • prekládkové zariadenie (Mechanické alebo polomechanické zariadenie, umožňujúce prekládku prepravovaného nákladu… )
 • prekládkový mostík (Drevená alebo oceľová plošina rôzneho tvaru (napr. lichobežníkového) umožňujúca prekládku tovaru ale… )
 • prekládkový tovar (Tovar určený na preloženie medzi rôznymi dopravnými prostriedkami alebo medzi vozňami rôzneho rozcho… )
 • prekročenie dodacej lehoty (Prichystanie zásielky na odber (príp. dodanie do domu) až po uplynutí dodacej lehoty… )
 • Prémia opcie (Cena, ktorá sa platí za nákup menovej opcie, čiže cena za právo kúpiť dané aktívum… )
 • premiestniteľné dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie, ktorého nosná konštrukcia nie je trvalo zakotvená na základ; zariadenie sa prem… )
 • Premiums (Darček alebo odmena, ktorou reklamní pracovníci odmeňujú spotrebiteľov za nákup produktu… )
 • Premlčanie (Doba po ktorú môže občan uplatniť svoje nároky voči povinnému (fyzickej, alebo právnickej osobe). Ak… )
 • prenajímateľ leasingu (Strana, ktorá nadobudne ekonomické vlastníctvo majetku na základe nájomnej zmluvy… )
 • Prenasledovanie (je ohrozenie života a slobody z dôvodov rasy, náboženstva, a príslušnosti k určitej sociálnej a etni… )
 • prenášanie (Ručné premiestňovanie kusov; o možnostiach prenášania rozhoduje predovšetkým hmotnosť, tvar, rozmery… )
 • preniknutie na trh (Zvýšenie podielu na existujúcom trhu… )
 • prenosné dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie, ktoré sa premiestňuje ako celok ručne alebo mechanizačnými prostriedkami… )
 • prenosný pásový dopravník (Pásový dopravník ľahkej oceľovej konštrukcie bez podvozka, ktorý možno ľahko premiestňovať podľa zmi… )
 • preprava balastu (Nehospodárna preprava surovín alebo výrobkov s veľkým podielom vody, hliny alebo iných neužitočných… )
 • preprava baleného tovaru (Preprava tovaru v prepravných obaloch… )
 • preprava nebaleného tovaru (Preprava tovaru bez prepravných obalov alebo tovaru baleného len v spotrebiteľských obaloch… )
 • preprava pre cudziu potrebu (Preprava vykonávaná osobou alebo organizáciou na uspokojovanie prepravných potrieb cudzích osôb a or… )
 • preprava pre vlastnú potrebu (Preprava vykonávana organizáciou pre potrebu vlastných organizačných jednotiek dopravnými prostriedk… )
 • preprava s chladením (Preprava skaziteľného tovaru v chladiacich dopravných a prepravných prostriedkoch (preprava v chladi… )
 • preprava z domu do domu (transport od dverí do dverí transport z miesta na miesto – – Preprava nákladu z areálu odosielateľa… )
 • preprava (Výsledný efekt premiesťovacieho (dopravného) procesu, vlastná výsledná zmena pri prekonaní priestoru… )
 • prepravca (Vlastník hmotného tovaru (jeho predávajúci alebo kupujúci) vystupujúci ako zákazník dopravcu, spotre… )
 • prepravka (Prepravný prostriedok so stohovacím systémom na rozvážanie tovaru najmä v distribučnej sieti, prispô… )
 • prepravná jednotka (Akýkoľvek materiál tvoriaci jednotku spôsobilú bez ďalších úprav na prepravu… )
 • prepravná kapacita (Maximálny počet osôb, vecí, ich hmotnosť alebo objem, ktoré možno prepraviť za jednotku času po dane… )
 • prepravná klietka (Štvorkolesový vozík na ukladanie poštových vriec a balíkov a na ich prepravu z výpravne k vozidlám;… )
 • prepravná lehota (Zložka dodacej lehoty stanovená podľa tarifných kilometrov za prepravnú vzdialenosť z odosielacej st… )
 • Prepravná listina (Doklad o uzatvorení prepravnej zmluvy (nákladný list, sprievodka na prepravu prázdnych špeciálnych v… )
 • prepravná manipulácia (úkony dopravcu so zásielkou nevyhnutné na uskutočnenie prepravy… )
 • prepravná objednávka (pokyny na prepravu zásielky Inštrukcie na prepravu zásielky… )
 • prepravná oblasť (územný celok vyznačujúci sa určitou charakteristikou prepravných potrieb a spôsobom ich uspokojovani… )
 • prepravná operácia (Súvislá činnosť so zreteľným začiatkom a ukončením, pri ktorej manipulovaný predmet zotrváva na dopr… )
 • prepravná plošina (Prepravný prostriedok s ložnou podlahou na vidlicovú manipuláciu, neprispôsobený na stohovanie; podľ… )
 • prepravná pomôcka (Predmet určený na zaistenie bezpečnej a kvalitnej prepravy, príp. na urýchlenie nakládky a vykládky… )
 • prepravná ponuka (Ponuka prepravných služieb v určitom prepravnom vzťahu, v určitom čase a s určitou prepravnou kapaci… )
 • prepravná potreba (Potreba premiestniť sa, ako aj potreba osoby alebo organizácie premiestniť iné osoby alebo veci… )
 • prepravná povinnosť (Povinnosť dopravcu vykonať určitú prepravu, ak sú splnené stanovené prepravné podmienky… )
 • prepravná požiadavka (Požiadavka na uspokojenie prepravnej potreby uplatnená u prevádzkovateľa dopravy… )
 • prepravná práca (Ukazovateľ charakterizujúci prepravu určitého počtu osôb alebo určitej hmotnosti vecí na určitú prep… )
 • prepravná prekážka (Skutočnosť (prírodná udalosť, prevádzková porucha, opatrenie orgánu štátnej správy a pod.), pre ktor… )
 • prepravná rýchlosť (Podiel dĺžky dopravnej cesty a celkového času potrebného na prepravu cestujúceho (nákladu) do cieľov… )
 • prepravná sadzba (Cena stanovená na jednotku hmotnosti alebo miery pri preprave na určitú vzdialenosť; závisí od druhu… )
 • prepravná služba (Služba vykonávaná na prepravu tovaru, osôb, atď. po určenej trase. Príklady: Let = cesta vzduchom, p… )
 • prepravná škoda (Škoda vzniknutá poškodením, čiastočnou stratou, úplnou stratou alebo zničením prepravovaných vecí, u… )
 • prepravná technológia (Vecne a časovo na seba nadväzujúce usporiadanie prepravných úkonov v záujme hospodárnosti prepravy… )
 • prepravná úprava tovaru (Technická úprava tovaru za účelom jeho účinnejšej ochrany proti vplyvom, ktorým je vystavený za prep… )
 • prepravná vzdialenosť (Dĺžka dopravnej cesty z miesta nástupu do miesta výstupu cestujúceho alebo z miesta nakládky do mies… )
 • prepravná zmluva (Zmluva uzavretá medzi dopravcom a organizáciou alebo osobou, pre ktorú sa preprava uskutočňuje; podľ… )
 • prepravná zodpovednosť (Zodpovednosť dopravcu, cestujúceho a prepravcu vyplývajúca z prepravnej zmluvy a rozsahu stanovenom… )
 • prepravné balenie (Balenie tovaru určené na prepravu ako manipulačná jednotka… )
 • prepravné naloženie (Usporiadanie nákladu a jeho fixácia vo vozni na prepravu… )
 • prepravné označovanie (Je známka (nálepka) pripojená na prepravnú jednotku, nesúca jednu, alebo viac prepravných prvkov nas… )
 • prepravné plánovanie (Plánovanie metód prepravy a požadovanej prepravnej kapacity… )
 • prepravné podmienky (Všetky podmienky dohodnuté medzi dopravcom a zasielateľom (odosielateľom) týkajúce sa druhu nákladu… )
 • prepravné poistenie (Poistenie na nebezpečie poškodenia, alebo straty tovaru počas prepravy… )
 • prepravné tovaroznalectvo (Kvalifikovaná znalosť vlastností vecí, na ktoré treba prihliadať v prepravnom procese (tzv. prepravn… )
 • prepravné výdavky (Súhrnný názov pre výdavky spojené s prepravou tovaru; sem patria. Napr. prepravné, nájomné za loď, p… )
 • Prepravné (Dovozné a doplňujúce poplatky… )
 • prepravnozasielateľské poplatky (Poplatky za zasielateľské úkony súvisiace s prepravou, vykonávané železnicou za prepravcu na základe… )
 • Prepravný a tarifný vestník ((PTV) – Periodická publikácia na uverejnenie prepravných a tarifných vyhlášok a pokynov v železnične… )
 • prepravný čas (Časové obdobie na prepravu tovaru z jedného miesta na druhé. Poznámka: Prepravný čas nezahŕňa čakaci… )
 • Prepravný doklad (Súhrnný názov pre prepravnú listinu vrátane jej príloh (sprievodné listiny)… )
 • prepravný dokument (Dokument potrebný pre procedúru spojenú s prepravou (pohybom) tovaru… )
 • prepravný kilometer (Vzdialenosť jedného kilometra prejdená dopravným prostriedkom pri vykonávaní prepravy… )
 • prepravný marketing (Marketing podriadený osobitostiam prepravného trhu a špecifickému charakteru prepravných služieb v i… )
 • Prepravný poriadok Železničnej spločnosti Cargo Slovakia, a.s. (Obchodné podmienky o preprave tovarov (vecí) vo vnútroštátnej preprave zásielok… )
 • prepravný prestoj dopravného prostriedku (Čas, v ktorom prevádzkyschopný dopravný prostriedok v priebehu dopravného procesu neproduktívne stoj… )
 • prepravný proces (Súhrn časovo a vecne nadväzujúcich úkonov, ktorými sa uskutočňuje preprava… )
 • Prepravný prostriedok (Prostriedok (napr. paleta, prepravka, kontajner) spoluvytvárajúci manipulačnú alebo prepravnú jednot… )
 • prepravný reťazec (účelný sled čiastkových procesov pri preprave, manipulácii, balení a skladovaní nutných na premiestň… )
 • prepravný substrát (V prepravnej praxi alternatívne používaný názov pre tovar, vec, predmet, látku, náklad, ktoré sa pre… )
 • prepravný systém (Stanovený spôsob vykonávania prepravy určitého druhu alebo v určitom územnom obvode… )
 • prepravný trh (Vyvolaný potrebou výroby a spotreby prepravovať suroviny a výrobky; na prepravnom trhu sa jednotlivé… )
 • prepravný výkon (Prepravná práca vykonaná za stanovenú časovú jednotku… )
 • prepravný vzťah (1. Vzťah medzi dvoma miestami (územným celkami) vyplývajúci zo vzniknutej prepravnej potreby a možno… )
 • prepravovaný tovar (Tovar, ktorý bol odoslaný z počiatočného miesta nakládky, ale ešte nedošiel na konečné miesto vyklád… )
 • prerušenie štúdia (Študent môže za podmienok stanovených študijným poriadkom prerušiť štúdium študijného programu. Prer… )
 • prerušovaný dopyt (Model dopytu, ktorý charakterizuje vysoký dopyt, prerušovaný obdobiami, kedy nie je žiaden dopyt ako… )
 • Preskúmanie manažmentom – Management review (Je opakovaná činnosť manažmentu za účelom zisťovania vhodnosti, správnosti, efektívnosti systému man… )
 • preskúmanie obsahu zásielky (Kontrolné zistenie obsahu zásielky dopravcom, či súhlasí zásielka so zápismi v prepravnej listine a… )
 • preskúmanie rozhodnutia o neprijatí (Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto ro… )
 • preskupenie (Rozdelenie väčších zásielok do menších zásielok (rozdeľovanie) a združovanie malých zásielok do väčš… )
 • preskúšanie hmotnosti zásielky (úkon, ktorým dopravca zisťuje hmotnosť zásielky zapísanej v prepravnej listine z vlastnej iniciatívy… )
 • presmerovanie (Stanovenie ďalšej trasy ako bolo dané zmenou miesta určenia tovaru v reťazci činností… )
 • Press kit / Press pack (Súbor informačných materiálov pre novinárov… )
 • prestavba (Vykonanie všetkých úkonov potrebných na vytvorenie výrobného zdroja vhodného na spracovanie iného pr… )
 • prestavbové náklady (Náklady vyvolané zmenou v alokácii prístroja a iných výrobných zdrojov z jedného produktu alebo činn… )
 • Prestoj (Čas kedy pracovníci, materiál alebo zariadenia nie sú využité na pomocnú alebo hlavnú výrobu… )
 • prestoj, stratový čas ((v logistike) – Časové obdobie, kedy sa na pracovisku nemôže pracovať kvôli funkčným nedostatkom… )
 • prestoje ((vo výrobe) – Množstvo času, čakanie práce v pracovných centrách pred tým ako sa začne práca vykonáv… )
 • presuvné dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie, ktoré je ako celok bočne premiestniteľné prevažne mechanickými prostriedkami, n… )
 • presyp (Zariadenie v pásovej doprave na usmernenie toku materiálu pri premiestňovaní materiálu z jedného dop… )
 • Preťaženie (Hmotnosť tovaru, o ktorú je prekročená hranica zaťaženia, ktorá je uvedená nápisom na vozni… )
 • Pretest (Výskum zameraný na hodnotenie kreatívnych návrhov kampaní, produktov, značiek, marketingových aktiví… )
 • pretlakový dopravník (Mechanické zariadenie na dopravu sypkého a práškovitého materiálu pomocou prúdu stlačeného vzduchu v… )
 • pretržitá doprava (Doprava v krátkych časových intervaloch (napr. doprava korčekovým elevátorom) a kyvadlová doprava s… )
 • pretržitý nakladač (Nakladač s pretržitým pracovným spôsobom; jeho naberacím prostriedkom je spravidla lopata alebo drap… )
 • preukaz študenta (Preukaz študenta je základným dokladom o štúdiu. Študentovi ho vydá vysoká škola po zápise do regist… )
 • prevádzka cestného vozidla (Používanie cestného vozidla na účely cestnej dopravy, vrátane bežnej činnosti súvisiacej s týmto pou… )
 • prevádzka (Určité množstvo hmotných zdrojov (budovy atď.) na samostatnom geografickom mieste, kde sa uskutočňuj… )
 • Prevádzková doba dopravcu (Je spravidla doba od 6. 00 – 18. 00 hod., v ktorej dopravca poskytuje služby zákazníkovi. Dopravca ju… )
 • prevádzková nerovnomernosť (Kolísanie v stupni využitia parku vozidiel na prepravu… )
 • prevádzková porucha (Porucha spôsobená nedodržaním stanovených prevádzkových predpisov alebo podmienok… )
 • Prevádzkovanie dopravy na vlečke (Je prevádzkovanie dopravy na dráhe v zmysle Zákona NR SR č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpi… )
 • prevádzkovanie dopravy (Súhrn činností prevádzkovateľa dopravy, ktorými sa zabezpečuje a uskutočňuje doprava. p… )
 • Prevádzkovanie vlečky (Je prevádzkovanie dráhy v zmysle Zákona NR SR č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov… )
 • Prevádzkovateľ dopravy na dráhe ((dopravca) – Dopravca je právnická alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky stanovené zákonom na p… )
 • Prevádzkovateľ motorového vozidla (V prípade poistenia motorových vozidiel ide o fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá fakticky používa… )
 • Prevádzkovateľ systému (– prevádzkovateľom systému je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. alebo spoločnosť SkyToll, a. s. ako… )
 • Prevádzkovateľ vozidla oslobodeného od mýta (– je prevádzkovateľ vozidla v zmysle § 4 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užíva… )
 • Prevádzkovateľ vozidla (v zmysle § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemn… )
 • prevádzkové podmienky (Skutočnosti, ktoré majú vplyv na jazdu motorového vozidla, spôsob jeho používania, opotrebenie a spo… )
 • prevádzkový čas (Čas, počas ktorého je stroj obsadený vyrábaním výrobku… )
 • prevádzkový výskum (Vedecký výskum činnosti prevádzkového systému, aby manažment mohol čo najlepšie využiť všetky zdroje… )
 • prevádzkový zisk prostredníctvom času a manažmentu zásob (Metóda zviditeľňujúca časy na prípravu, platobnú štruktúru a zásoby v určitých bodoch zásobovacieho… )
 • prevádzkyschopný stav (Stav objektu (napr. dopravného prostriedku), v ktorom je schopný plniť (alebo plní) stanovené funkci… )
 • Preväzovanie vozňov (Preväzovanie podvozkov širokorozchodných vozňov na normálnerozchodné a naopak… )
 • Prevencia (Stratégia orientovaná na budúcnosť, ktorá zvyšuje kvalitu a produktivitu analýzou a činnosťou smerov… )
 • preventívna činnosť (činnosť na odstránenie príčiny potenciálnej nezhody alebo inej potenciálne neželateľnej situácie… )
 • Preventívna údržba (Denná kontrola obrábacích strojov… )
 • Prevodný príkaz (Jednorazová platba, písomný príkaz klienta na platbu… )
 • Prevzatie a odovzdanie vozňa (Fyzické prevzatie a odovzdanie vozňa na stanovenom mieste odovzdávky… )
 • prevzatie objednávky (Proces prijatia a potvrdenia objednávok, daná dostupnosť tovaru, zmluva s hlavným dôrazom na dovoz…. )
 • prevzatie (Proces vyzdvihnutia finálnych produktov zo skladu pre zaslanie odberateľovi alebo komponentov pre vý… )
 • prevzdušňovací vykladač (V pneumatickej doprave výpust zo zásobníka na plynulé vypúšťanie prašných a múčnych materiálov, opat… )
 • priama dodávka (Odbytová cesta, ktorá nemá žiadne medzičlánky (veľkoobchodníkov a maloobchodníkov) medzi výrobcom a… )
 • priama kalkulačná metóda (Kalkulačná metóda, pri ktorej sa iba variabilné náklady pripočítavajú k jednotlivým nákladom na doru… )
 • priama kontajnerová preprava (Kontajnerová preprava vykonávaná jedným druhom dopravy… )
 • Priama kotácia (Vyjadrenie kurzu ako počet jednotiek domácej meny za jednotku zahraničnej meny… )
 • priama platba / manual payment (Platba formou hotovosti, karty alebo šeku vyplatená pokladníkovi alebo automatu. – MANUAL PAYMENT -… )
 • priama preprava (1. Preprava vykonávaná z miesta začatia do miesta skončenia prepravy jedným druhom dopravy (napr. že… )
 • priama trasa (Celková trasa od počiatočného bodu až po miesto určenia… )
 • priame dodávky (Klasické dodávky z výroby do predajní maloobchodu alebo zákazníkov, po novom tiež dodávky prostrední… )
 • priame dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie na priamočiaru dopravu v smere pohybu materiálu… )
 • priame doručenie (Doprava tovaru priamo od predajcu ku kupujúcemu. Tento termín sa veľmi často používa, ak vystupuje t… )
 • priame náklady (Náklady, ktoré sa priamo pripočítavajú k určitému produktu. Poznámka: Klasifikácia priamych a/alebo… )
 • PRIBOR (PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) je referenčná hodnota úrokových sadzieb na medzibankovom trhu… )
 • pridaná hodnota (1. (Všeobecne) Hodnota pripísaná produktu na základe určitého fyzikálneho procesu (výrobný proces, s… )
 • prídavný materiál (Materiál používaný pri výrobe, ktorý však už daný produkt neobsahuje. Napr. rezný olej, materiál na… )
 • Pridružené krajiny (pozri asociované krajiny… )
 • pridržiavač nákladu (Pracovné prídavné zariadenie motorového vozíka, vybavené vertikálne pôsobiacou, hydraulicky ovládano… )
 • priebežná doba ((všeobecne) – Doba medzi začiatkom prvej činnosti a koncom poslednej činnosti v rámci určitej postup… )
 • Priečinok ((Folder) – logické miesto na pevnom disku, v ktorom sú uložené súbory alebo ďalšie podadresáre… )
 • Priemer (Predstavuje priemerný výnos fondu za mesiac v ročnom vyjadrení, na základe ktorého sa vypočítava uka… )
 • priemerná dĺžka jazdy s nákladom (Vzdialenosť pripadajúca na jednu jazdu motorového vozidla s nákladom, bez ohľadu na stupeň využitia… )
 • Priemerná faktická ((efektívna) durácia – Miera citlivosti obligačného fondu na zmeny úrokových mier. Čím vyšší je tento… )
 • priemerná hodnota ((pri lodnej doprave) – 1. Rozdelenie straty na plavidle, náklade alebo bremene pri neodvratných neho… )
 • Priemerná kvalita úverov (Je to všeobecné hodnotenie úverovej kvality portfólia fondu, ktorý je zložený z dlhopisov, vážených… )
 • priemerná prepravná vzdialenosť (Priemerná vzdialenosť, na ktorú sa prepravuje osoba alebo jednotka hmotnosti vecí… )
 • Priemerná splanosť. (Priemerná splanosť. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Average maturity… )
 • Priemerný ročný výnos (Daný ukazovateľ sa zvyčajne ukazuje v správe o historickom výnose podielového fondu; ukazovateľ prie… )
 • Priemerný sklon k spotrebe (Priemerný sklon k spotrebe (APC; average úropensity to consume) vyjadruje podiel spotreby na disponi… )
 • Priemyselné hnojivá (Priemyselné hnojivá – Umelé hnojivá z chemickej výroby, ktoré majú za následok zasoľovanie pôd a zho… )
 • priemyselný park (Sústredenie výrobných eventuálne skladových kapacít dodávateľov v areáli priestorovo blízkom montážn… )
 • Priemyslové inžinierstvo ((PI) – Disciplína orientovaná na pracovné štúdie, zlepšovanie pracovných metód a zvyšovanie produkti… )
 • Prierezové údaje (Prierezové údaje (cross-sectional data) sú reprezentované pozorovaniami premennýc h, týkajúcich sa j… )
 • priestorové dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie, ktorého unášací prostriedok dopravuje materiál vo vodorovných, šikmých i zvislý… )
 • priestorový konvejer (Konvejer, ktorý sa pohybuje všetkými smermi; má korčeky výkyvne uložené v rámoch tak, že pri vzájomn… )
 • priestorový ložný dopravník (Priestorový reťazový dopravník, ktorého lisovaná reťaz s krížovými čapmi prebieha v drážke nad podla… )
 • priestorový závesný dopravník (Závesný reťazový dopravník, ktorého jazdce nesú bremená pod dráhou umiestnenou vo výške na závesoch… )
 • prihlásená hodnota tovaru v colnom prehlásení pri dovoze (Hodnota tovaru nahlásená zasielateľom dopravcovi pre účely určenia poplatkov alebo stanovenia limitu… )
 • prihláška na štúdium ((1) Uchádzač o štúdium na vysokej škole musí podať v stanovenej lehote písomnú prihlášku na štúdium… )
 • prijatá objednávka (Objednávka, ktorá je prijatá na vybavenie… )
 • Prijatie a vydanie zásielky (Potvrdenie prijatia zásielky na prepravu a vydanie zásielky po ukončení prepravy v nákladnom liste… )
 • Prijatie do poistenia (Akceptácia, alebo uznanie poisťovňou návrhu poistnej zmluvy za platný, pokiaľ spĺňa podmienky stanov… )
 • Prijatie nariadenia (– súhlas 3/5 všetkých poslancov. Nariadenie a uznesenie podpisuje starosta do 10 dní od ich schválen… )
 • prijatie tovaru (Proces prijatia zásielky od odosielateľa zvyčajne s vystavením potvrdenky o prijatí. V tejto chvíli… )
 • Prijatie uznesenia (– súhlas jednej polovice všetkých poslancov… )
 • Prijatie (Pohyb tovaru z členského štátu do Slovenskej republiky… )
 • Príjem UCITS (Príjem UCITS, ktorý nie distribuovaný a je súćasťou Net Asset Value. Anglický ekvivalent tohto výraz… )
 • Príjem z úrokov (Peniaze, ktoré získava veriteľ od finančných inštitúcií, štátu, podnikov alebo iných subjektov za po… )
 • príjem zásob (Počítanie výrobkov aktuálne držaných na sklade, ako základ pre verifikáciu skladových dokladov a účt… )
 • príjem (1. (Všeobecne) Proces obdržania a prijatia tovaru, dokumentov, informácií, atď. 2. Proces obdržania… )
 • príjemca platby (Strana ktorej sa má vykonať platba… )
 • príjemca, adresát (Strana, ktorá sa spomína v nákladnom liste ako tá, ktorej má byť tovar doručený… )
 • prijímacie konanie (Prijímacie konanie je proces, ktorý umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok… )
 • prijímajúca vysoká škola (Podľa zákona o vysokých školách môže študent v rámci svojho študijného programu absolvovať časť štúd… )
 • Prijímateľ (hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, zodpovedný za začatie v… )
 • Príjmové fondy (Fondy, ktorých cieľom je zabezpečiť stabilný príjem finančných prostriedkov. Tento cieľ sa dosahuje… )
 • Príjmy verejných financií (Všetky daňové a nedaňové príjmy, ktoré sa stávajú súčasťou štátneho rozpočtu alebo rozpočtu iného su… )
 • príkaz na prepravu (prepravné inštrukcie zasielateľské inštrukcie Je príkaz na prepravu určitých tovarov k zákazníkovi,… )
 • Príkaz ((order) – Viď order… )
 • Príkazom k úhrade (požaduje majiteľ účtu od banky prevedenie určitej platby z jeho účtu na účet iného subjektu. Od toht… )
 • Príliš veľký na to, aby mohol skrachovať (Idióma. Banky, poisťovacie spoločnosti, ratingy popularity prezidenta, predsedovia Federálneho rezer… )
 • priložená zásielka (Zásielka prijatá na prepravu v súvislosti s prepravou inej zásielky za účelom lepšieho využitia vozi… )
 • Primárny trh (Prvotný predaj daného aktíva priamo od emitenta… )
 • Primátor (– uchováva vlajku mesta a pečať mesta. Používa mestské insígnie… )
 • Prime rate (Úroková sadzba, za ktorú banka poskytuje úver svojim najlepším klientom. takt… )
 • Princíp asymetrie (Na tomto princípe spočíva asociačná dohoda. Znamená priznanie väčších výhod pridruženej krajine. EÚ… )
 • Princíp subsidiarity (Do právomoci vyšších orgánov prechádzajú len tie kompetencie, ktoré nemožno účinnejšie uplatniť na n… )
 • Priorita (Jedna z hlavných zámerov stratégie prijatej do Rámca podpory Spoločenstva alebo pomoci. Každej prior… )
 • Prioritná os ((priority axis) – jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájo… )
 • prioritné plánovanie (Plánovanie činností na báze priorít… )
 • Prípad Cassis de Dijon (Rozhodnutie Súdneho dvora EU z r. 1979, známe ako Cassis de Dijon stanovilo, že výrobok, ktorý sa le… )
 • Prípadová štúdia (Jedna z najefektívnejších metóda manažérskeho vzdelávania slúžiaca na rozvoj analytického myslenia,… )
 • Pripoistenie (Rozšírenie základného poistenia o ďalšie riziká alebo miestnu platnosť poistenia. Často sa realizuje… )
 • prípojný spoj, prípoj (Spoj, ktorý v mieste prestupu alebo prerušenia cesty nadväzuje v priamom časovom odstupe na príchod… )
 • Prípojová prevádzka (Je súhrn dopravných činností, ktorými sa zabezpečí obsluha vlečky a vzájomné odovzdanie a prevzatie… )
 • príprava výroby – pracovná príprava (1. Organizačná jednotka vo výrobnom centre poverená prípravnými činnosťami vo výrobe. 2. Všetky činn… )
 • prípravná doba objednávky (Časový úsek medzi okamihom determinujúcim objednávku produktu (dátum požiadavky objednávania) a okam… )
 • prípravný čas nakládky (Časové obdobie medzi spracovaním dodávacích inštrukcií a dátumom faktúry alebo aktuálnym dátumom odo… )
 • prípravný čas (1. (Všeobecne) Obdobie, ktoré predchádza začiatku danej činnosti a ktoré je potrebné na vykonanie je… )
 • Prípravok (Je zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok… )
 • Prírastok kapitálu, kapitálový rast (Zisk rozdeľovaný po roku medzi podielnikmi (akcionármi) fondu pripadajúci na jednu akciu. Býva zdaňo… )
 • Prírastok príjmov (Prírastok príjmov, namiesto ich výplaty vo forme dividend. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Accum… )
 • prirážka ((v preprave) – Príplatok ku zvyčajnému, alebo zákazníckemu poplatku za prepravu… )
 • prirodzená povaha tovaru (Povaha tovaru daná jeho prirodzenými vlastnosťami relevantnými z hľadiska prepravy, napr. výbušnosť,… )
 • Príručka k nákladnému listu CIM ((GLV-CIM) – Dokument CIT, ktorý obsahuje predpisy na používanie nákladného listu; táto príručka je… )
 • Príručka pre žiadateľa (povinný dokument riadiaceho orgánu vo vzťahu k žiadateľovi, v ktorom žiadateľ nájde informácie o tom… )
 • prísavné zariadenie (Prídavne pracovné zariadenie motorového vozíka, ktorého nosné časti predstavujú prísavné elementy, p… )
 • príslušenstvo dopravného zariadenia (Pomocné zariadenie, ktoré je súčasťou dopravného zariadenia, ale nepatrí do jeho základného vybaveni… )
 • Príslušenstvo pohľadávky banky (Úroky, úroky z omeškania, náklady a trovy spojené s uplatnením pohľadávky banky, poistné, ktoré uhra… )
 • Prispôsobenie (Nepresadzujúce sa a spolupracujúce správanie – je opakom súperenia… )
 • prístavisko (Miesto na zakotvenie lodí, za účelom nakládky a vykládky tovaru… )
 • prístavné prekládkové zariadenie (Mechanické alebo polomechanické zariadenie v prístave alebo v prístavnom prekladisku umožňujúce prek… )
 • prístavné skladisko (Skladisko v prístave určené spravidla na dlhodobé skladovanie tovaru… )
 • prístavný konosament (Konosament vystavený rejdárom pri prevzatí tovaru, keď loď už pripláva do naloďovacieho prístavu… )
 • pristavovací žeriav (Stabilný žeriav s vežou pripevnenou k stavanému objektu… )
 • pristavovacia jazda (Jazda motorového vozidla z jeho stanovišťa (odstavného stojiska) na miesto nakládky alebo prvého nás… )
 • pristavovacie stojisko (Stojisko určené na pristavenie cestného vozidla pred začatím prepravnej práce… )
 • prisunová doprava (Doprava predchádzajúca hlavnej doprave… )
 • príťažlivosť / attractiveness (Popisuje kvalitu zariadení a služieb ponúkaných v danej oblasti. – ATTRACTIVENESS – Describes the qu… )
 • príves (Dopravný prostriedok bez vlastného pohonu, skonštruovaný pre prepravu nákladu. stron… )
 • prívesný vozík (Trojkolesový alebo štvorkolesový vozík bez vlastného pohonu pohybujúci sa v závese za ťažným prostri… )
 • Pro rata (V poistení sa takto označuje pomerná časť poistného za časť poistného obdobia. Zvyčajne ide o prepoč… )
 • Proaktívne riadenie (Spôsob riadenia zameraného na prevenciu a plánovanie dlhodobých úloh, ktorý zabraňuje vzniku problém… )
 • procedúra (1. Spôsob pôsobenia alebo získavania niečoho. 2. Súhrn po sebe idúcich krokov v nejakom slede. 3. Be… )
 • Proces spolurozhodovania (Spolurozhodovanie predstavuje procedúru zakotvenú v Maastrichtskej zmluve s cieľom posilniť postaven… )
 • Proces (Procesom možno rozumieť súbor dielčích činností meniacich vstupy na výstupy za spotreby určitých zdr… )
 • procesná jednotka ((v logistike) – Najmenšia výrobná jednotka, ktorá môže byť použitá pri plánovaní a signalizovaní s d… )
 • procesná súčinnosť / procedural interoperability (Existencia spoločne definovaných prvkov údajov, rovnakých pracovných postupov a dodávaných údajov a… )
 • procesné náklady (Výrobné náklady vzniknuté na výrobok cestou priameho upotrebenia operátora a stroja… )
 • procesné plánovanie (1. (Všeobecne) Plánovanie fyzického procesu. 2. (S dôrazom na výrobu): – Určenie spôsobu ako sa majú… )
 • procesný čas – pobytový čas (Doba počas ktorej je materiál menený, či už je to strojná operácia, alebo ručná montáž… )
 • Procesný prístup (Činnosť využívajúcu zdroje, ktorá sa riadi tak, aby umožnila transformáciu vstupov na výstupy, možno… )
 • Procesor ((Processor) – zariadenie, ktoré vykonáva príkazy programu… )
 • Process Flow (Série krokov a tok materiálov prechádzajúcich procesom… )
 • Process Ownership (Získanie zamestnancov pre privlastnenie si časti procesu, ktorý môžu kontrolovať… )
 • Process time (Operačný čas, tiež nazývaný task time (čas úlohy)… )
 • prodekan (Prodekani zastupujú dekana v ním určenom rozsahu. Prodekanov vymenúva a odvoláva po schválení akadem… )
 • Produkčná medzera ((production gap) – rozdiel medzi potenciálnym a aktuálnym produktom (HDP v stálych cenách) vyjadrený… )
 • Produkt (Definujeme ako výsledok procesu. Pod pojmom produkt sa rozumie materiál, tovar, služba a pod… )
 • produktivita práce (Podiel množstva tovaru vyrobeného v určitom časovom úseku a množstva práce požadovanej na výrobu toh… )
 • produktivita (Informácia týkajúca sa miery produkcie pracovnej sily, alebo strojného času. … )
 • Produktové PR (Pôsobenie na spotrebiteľa spojené s vysvetľovaním atribútov produktu s cieľom získať rozum klienta… )
 • profesor ((1) vedecko-pedagogický titul, (2) funkcia v ktorej môže pôsobiť vysokoškolský učiteľ. Riadnym prof… )
 • profil absolventa (Popis vedomostí a zručností, ktoré získa študent absolvovaním daného študijného programu a kde v pra… )
 • profil nakládky – súčiniteľ profilu nakládky (Zobrazenie budúcich kapacitných požiadaviek vytvorené na základe plánovaných a otvorených objednávok… )
 • Profit-take (Realizovanie zisku, zatvorenie otvorených pozícii s cieľom pripísať si dosiahnutý zisk… )
 • prognóza prevádzky / traffic forecasting (Predpoveď parametrov (dopravných charakteristík) dopravného systému ako sú požiadavky na dopravu, sp… )
 • prognóza (Formálna správa, ktorá je založená na výpočtoch o budúcej situácii a/alebo predpokladanom trende bud… )
 • Program (je postupnosť príkazov konkrétneho programovacieho jazyka, ktorá vedie k riešeniu úlohy na počítači… )
 • Programový doplnok (Dokument, ktorý implementuje stratégiu pomoci a priorít. Obsahuje podrobné prvky na úrovni opatrení… )
 • Programový manuál (dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý operačný program cieľa 1 a cieľa… )
 • Programy EÚ (Nástroje EÚ, ktoré formou grantov podporujú rozmanité oblasti ľudskej činnosti, najmä školstvo (Leon… )
 • Progresívne splácanie (je spôsob splácania úveru, pri ktorom počas celej platnosti úveru sa klientovi objem splátky zvyšuje… )
 • Projekt generujúci príjmy (každý projekt zahŕňajúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spoplatnené a priamo hra… )
 • projekt (1. Špecificky a presne stanovený rozsah činností cielený na dosiahnutie určitého neopakovateľného ci… )
 • Projektovanie logistického systému (Postup zostavený z úvodnej analýzy, spracovanie štúdie prevedenia a detailného (technického) riešeni… )
 • promócia (Jeden z akademických obradov, konajúci sa po skončení štúdia, pri ktorom sa odovzdávajú absolventom… )
 • promótor (Osoba poverená vykonaním promočného aktu… )
 • Promptný obchod (Spotový obchod – k vyrovnaniu dochádza o dva pracovné dni… )
 • Proporcionálne písmo (napr. Arial, každý znak si zachováva svoju prirodzenú šírku… )
 • prorektor (Akademický funkcionár, ktorý zastupuje rektora v rozsahu určenom rektorom. Prorektorov vymenúva a od… )
 • protihodnota času pracovného cyklu (Technika používaná v MRP, kde plánovaná objednávka v jednom časovom úseku bude vyžadovať skoršie ods… )
 • Provízia (Odmena za sprostredkovanie obchodu patriaca sprostredkovateľovi. Z latinčiny,… )
 • Proxemika (Fyzické vzdialenie alebo priblíženie partnerov… )
 • prvá počiatočná objednávka (Prvý prípad záväznej objednávky… )
 • Prvé poistné (Poistné, ktoré je stanovené na prvé poistné obdobie po uzatvorení PZ. Obyčajne sa uhrádza pri uzatvo… )
 • prvok systému (Časť systému, ktorá na danej rozlišovacej úrovni je považovaná za nedeliteľnú (nerozlišujeme jej štr… )
 • Prvotná investícia (Suma, ktorú investor vkladá ako prvú investíciu kapitálu do fondu. Anglický ekvivalent tohto výrazu… )
 • prvý dnu, prvý von – fifo (1. Metóda ocenenia zásob, považujúc za samozrejmé, že najstaršie zásoby sa spotrebujú čo najskôr. 2… )
 • prvý dopravca (Dopravca, ktorý v skutočnosti realizuje prvú časť transportu… )
 • prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania (Vysoké školy uskutočňujú študijné programy v troch stupňoch. Študijný program prvého stupňa je bakal… )
 • Public affairs (Špecializovaná časť public relations, ktorá buduje a udržiava vládne a komunitné vzťahy s cieľom ovp… )
 • Public relations agentúra (Poradenská spoločnosť špecializujúca sa na strategické poradenstvo a realizačné služby v oblasti PR… )
 • Public relations (Vzťahy s verejnosťou – snahy o budovanie pozitívnych vzťahov k danej firme, vytváranie dobrého inšti… )
 • Publicita (Funkcia PR, ktorá zahŕňa rozširovanie zámerne plánovaných a spracovaných správ cez vybrané média, be… )
 • pull princíp (Usporiadanie materiálového toku medzi dvoma článkami logistického reťazca, kde predchádzajúci článok… )
 • Pull System / Ťahový systém (Výrobu toho, čo je potrebné na základe signálu o tom, čo bolo práve predané… )
 • Purchaser / Odberateľ (Zákazník v zmluvnom vzťahu, resp. osoba alebo organizácia, ktorá kupuje alebo získava… )
 • Push System (Nákup, výroba a dodávanie výrobkov (služieb) na základe dlhodobých predpovedí bez ohľadu na prípadnú… )
 • Put opcia (Opčný kontrakt, ktorým sa kupuje alebo predáva právo na predaj predmetného aktíva za dohodnutú reali… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 25.1.2015 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár