(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom K.

Ekonomické pojmy K:

 • Kábel ((cable) – Synonymum označenia pre kurz britskej libry voči americkému doláru… )
 • kabotáž (Vnútroštátna preprava tovaru medzi dvoma prístavmi alebo miestami, vozidlom registrovaným v inom štá… )
 • KAIKAKU (Obnovenie, ktoré tvorí novú realizu, zmena existujúceho, základom je negácia existujúceho (IDEAS)… )
 • Kaizen (Trvalé, postupné zlepšovanie po malých krokoch, vo všetkých činnostiach organizácie… )
 • kalkulácia na požiadavky (Kalkulácia požiadaviek na konkrétny časový úsek, napríklad na základe: – obdržanej a / alebo očakáva… )
 • Kalkulácia poistného (Činnosť súvisiaca s výpočtom poistného pre konkrétne riziko. Zahrňuje stanovenie netto poistného, pr… )
 • Kalkulačný vzorec (Matematický vzťah pre výpočet poistného. Poistné Pb (brutto) je súhrn netto poistného (Pn), príspevk… )
 • Kalkulované škody (Ide o netto poistné, teda časť poistného, ktorá je v kalkulácii určená na poistné plnenie (náhrady)… )
 • kampaňová doprava (Sezónna doprava zabezpečujúca napríklad prepravu poľnohospodárskych plodín a poľnohospodárskych prod… )
 • kanál logistického reťazca (Cesta, po ktorej sa v rámci logistického reťazca (systému) pohybujú suroviny, materiály, výrobky, in… )
 • kanban (Bezzásobová technológia na báze samoriadiacich regulačných okruhoch tvorených dodávajúcim a odoberaj… )
 • Kancelária poistiteľov (Pripravovaný nový zákon o povinne zmluvnom poistení motorových vozidiel počíta so zriadením Slovensk… )
 • Kancelária zelených kariet (Združenie poisťovní zaoberajúcich sa v danej krajine poistením zodpovednosti za škody spôsobené prev… )
 • kanister (Prepravný alebo spotrebiteľský obal z plechu alebo plastov, spravidla tvaru pravouhlého rovnobežnost… )
 • kanva (Prepravný obal, spravidla z oceľového alebo hliníkového plechu, valcovitého alebo kužeľovitého tvaru… )
 • kapacita dopravného prostriedku (Maximálne prípustné množstvo nákladu alebo maximálny počet cestujúcich, ktorý možno umiestniť v (na)… )
 • kapacita kontajnerového dopravného prostriedku (Maximálne prípustné množstvo kontajnerov, ktoré možno umiestniť na kontajnerovom dopravnom prostried… )
 • kapacita skladu (Maximálna zásoba, ktorú možno v sklade hospodárne a účelne uložiť… )
 • kapacita uložených zásob (Zásoby, ktoré vznikajú v dôsledku rozhodnutia, že určitá dostupná výrobná kapacita musí byť k dispoz… )
 • kapacita (1. (Všeobecne) Združený rozsah pracovnej náplne. Pozri si aj heslo: celkové množstvo kapacity, zaťaž… )
 • Kapitál (Umelo vytvorené aktíva schopné generovať ďalšie hodnoty, jeden zo štyroch výrobných faktorov, patria… )
 • kapitálová hodnota poistnej zmluvy (Aktuálny počet alokovaných Podielových jednotiek Poistnej zmluvy vynásobený aktuálnou cenou Podielov… )
 • Kapitálová spoločnosť (Spoločnosť, ktorej kapitál je rozdelený na podiely a ktorej spoločníci ručia za jej záväzky do výšky… )
 • Kapitálová strata (Peňažná strata, ktorá vznikne, keď predajná cena majetku klesne pod pôvodnú kúpnu cenu majetku… )
 • Kapitálové výdavky (Kapitálovými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného a nehmotného… )
 • Kapitálové životné poistenie (Vyznačuje sa kombináciou poistenia a sporenia… )
 • Kapitálový trh (Segment finančného trhu, na ktorom sa obchoduje s cennými papiermi, ktoré majú dobu splatnosti viac… )
 • Kapitálový výnos (Príjem, ktorý sa dosiahne, keď predajná cena majetku presiahne jeho pôvodnú kúpnu cenu… )
 • Kaptívna poisťovňa (Z angličtiny – captive insurance company. Je to poisťovacia spoločnosť, ktorej zakladateľom je podni… )
 • Kargo (Poistenie tovarov a vecí proti poškodeniu alebo zničeniu počas prepravy rôznymi dopravnými prostredk… )
 • Kariéra (Pojem kariéra predstavuje, v širšom zmysle slova, spôsob života a sociálne prostredie, v ktorom tráv… )
 • karnet tir (Colný dokument medzinárodnej prepravy vydaný garančnou asociáciou a overený colnými orgánmi, pod och… )
 • Kartenabfrage (Technika skupinového riešenia problémov… )
 • kartotéka o umiestnení inventáru (Kartotéka, ktorá špecifikuje fyzické umiestnenie každej jednotky inventáru a ukazuje, kde je čo ulož… )
 • Karty s uloženou hodnotou (Predplatené plastové karty, ktoré umožňujú nákup do výšky predplateného limitu. Po jeho vyčerpaní sa… )
 • Kasko (Zo španielčiny – trup. Ide o poistenie dopravného prostriedku pre prípad jeho poškodenia alebo zniče… )
 • Katalóg Internetu (predmetový adresár, predstavuje hierarchicky, podľa kategórií a podkategórií, usporiadané zoznamy hy… )
 • Katalógový predaj (Zasielanie ponuky tovarov a služieb prostredníctvom katalógu na adresy zákazníkov… )
 • Kataster nehnuteľností (súhrn údajov o nehnuteľnostiach na území Slovenskej republiky, zahŕňajúci ich súpis a popis a ich po… )
 • Kataster (Verejný kataster a administratívne dokumenty umožňujú vyhľadanie majiteľov v jednotlivých obciach. D… )
 • Katastrálna mapa (je mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti v katastrálnom území s vyznačením čísla… )
 • katedra (Pedagogické pracovisko fakulty, spravidla organizované podľa vedného odboru, z oblasti ktorého rieši… )
 • Kategória (Kategória sa pripisuje v závislosti od toho, aké cenné papiere sú základom portfólia fondu. V tom je… )
 • Kategórie fondov podľa klasifikácie Lipper (Kategórie fondov v súlade s klasifikáciou firmy Lipper Analytical Services: Fondy mikrokapitalizáci… )
 • Kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov ((categorisation of Structural Fund assistance) – kategorizácia pomoci zo štrukturálnych fondov zaved… )
 • Keyword – kľúčové slovo (Slovo, ktoré vystihuje informáciu, produkt alebo službu hľadanú návštevníkom vyhľadávača, alebo je s… )
 • Keyword bank (Zoznam kľúčových slov, teda zoznam relevantných slov, ktorý slúži pre potreby vytvorenia reklamnej k… )
 • Kinetika (Pohyby rúk, nôh, hlavy a tela, chôdza v neverbálnej komunikácii… )
 • Kiwi (hovorové označenie páru NZD/USD… )
 • kjótsky protokol (je doplnok Rámcového dohovoru OSN o zmenách klímy. V dokumente, ktorý v decembri 1997 na konferencii… )
 • kladka (1. Otáčavý kotúč so žliabkom na obvode, ktorým prechádza lano alebo reťaz na zdvíhanie bremien; rozl… )
 • kladkostroj (Zariadenie skladajúce sa z kladiek a lán, príp. reťazí, ktoré umožňujú malou silou zdvíhať bremená;… )
 • kladková trať (Ložná trať, ktorej unášacím prostriedkom sú otočne uložené kladkové súpravy; kladkové trate sa rozde… )
 • kladkový spádový dopravník (Valčekový spádový (gravitačný) dopravník skladajúci sa z veľmi malých valčekov (kladiek)… )
 • kladôčková trať (Ložná trať, ktorej unášacím prostriedkom sú otočne uložené kladôčky alebo kladôckové súpravy; kladôč… )
 • Klanice (Súčasť nízkostrenných a plošinových vozňov. Zabezpečujú bočnú oporu pre tovar naložený na vozni… )
 • klasifikácia gus (Klasifikácia produktov do troch kategórií, urobená v prospech kontroly tovarového toku a kontroly st… )
 • klasifikácia materiálu (Združovanie položiek materiálu do skupín podľa fyzických a ďalších znakov v záujme uľahčenia riešení… )
 • klasifikácia úrovne (Označenie relatívnej úrovne s využitím jednej časti alebo celého kompletu v rámci štruktúry výrobku… )
 • Klasifikovaný úver (znamená problémový úver, tzn. úver, ktorého splácanie je nejakým spôsobom ohrozené. … )
 • Klaster (je najčastejšie definovaný ako geografické koncentrácie vzájomne prepojených spoločností, špecializ… )
 • klepetový nakladač (Nakladač skladajúci sa z reťazového dopravníka, na ktorý sa materiál prihŕňa prihŕňacími klepetami… )
 • Klient (Client (klient) – spoločnosť, s ktorou má faktoringová spoločnosť uzatvorenú zmluvu o faktoringu. Ro… )
 • Klieštiny (Zariadenie umožňujúce vertikálnu manipuláciu výmennej nadstavby, príp. cestného návesu prostredníctv… )
 • klimatická zmena (pod pojmom klimatická zmena alebo zmena klímy rozumieme iba zmeny klimatických pomerov súvisiace s a… )
 • klimatické zmeny (termín klimatické zmeny alebo zmeny klímy sa v minulosti používal pre všetky zmeny súvisiace s klímo… )
 • Klonované fondy (Výsledok regulácie, ktorá sa používa vo vzťahu k zahraničným investíciám do dôchodkových a sporiteľn… )
 • klub dekanov (Je dobrovoľné záujmové združenie, ktorého členmi sú dekani fakúlt vysokých škôl Slovenskej republiky… )
 • Kľúčové kvalifikácie (Základné predpoklady nevyhnutné pre väčšinu riadiacich pozícií, ako je schopnosť preberať zodpovedno… )
 • Kľúčové procesy (Patria sem najdôležitejšie procesy v organizácií, ktoré ovplyvňujú schopnosť plniť požiadavky zákazn… )
 • kľúčové ukazovatele logistickej výkonnosti (Komplexný ale ohraničený súbor jednoducho aplikovateľných ukazovateľov, ktoré zabezpečujú spätnú väz… )
 • Kľúčové ukazovatele (ukazovatele, ktoré sú najmä na úrovni výstupov a výsledkov OP vykazované členským štátom umožňujúce… )
 • Kmeňová akcia (Druh akcie, poskytujúci jej vlastníkovi také základné práva, ako je právo podieľať sa na zisku – akc… )
 • kňazské semináre (Inštitúcie, ktoré zriaďuje biskup a ktoré slúžia na formáciu budúcich kňazov. Keďže v nich prebieha… )
 • kniha objednávok (Celkový počet prijatých objednávok, ktoré ešte nie sú doručené, stornované a/alebo faktúrované… )
 • Knock-in opcia (Opcia, ktorá začne platiť keď spotová cena predmetného aktíva presiahne v priebehu životnosti opcie… )
 • Knock-out opcia (Opcia, ktorá prestane platiť, keď spotová cena predmetného aktíva presiahne v priebehu životnosti op… )
 • Know-How (Technicko-ekonomický pojem, ktorý vyjadruje súbor nezverejnených poznatkov a praktických skúsenosti… )
 • Kocka (Štruktúra, ktorá ukladá dáta multidimenzionálne a poskytuje zabezpečený prístup k dátam a rýchly výb… )
 • Kód ITMS (11 miestny kód, ktorý je po zaregistrovaní v ITMS pridelený žiadosti o NFP, ktorá je na základe toht… )
 • Kód meny (Currency Code (kód meny) – kód pre každú menu jednotlivých krajín podľa medzinárodného štandardu ISO… )
 • Kodanský summit (Hlavy štátov a vlád členských krajín EÚ na schôdzke v Kodani v júni 1993 stanovili kritériá, ktoré m… )
 • kódovací systém predajných prvkov(Kódovací systém umožňujúci identifikovať individuálne, alebo identické prvky predaja. Poznámka: Vo v… )
 • Kódovanie (je transformácia určitej informácie z jednej formy na druhú pomocou určitého postupu – algoritmu, kt… )
 • Koeficient daňovej efektívnosti fondu (Tento štatistický ukazovateľ (nezohľadňujúci daňové nedoplatky, alebo preplatky) sa vypočítava ako v… )
 • Koeficient determinácie (Koeficient determinácie (R Square) vyjadruje, akú časť celkovej variability endogénnej premennej vys… )
 • koeficient obehu obalu (Číslo udávajúce priemerný počet obehov, pre ktorý je návratný obal konštruovaný a vyrobený… )
 • koeficient úložnosti (Pomer objemu nákladu k jeho hmotnosti vyjadrený v kubických stopách na tonu alebo v metroch kubickýc… )
 • koeficient využitia kapacity skladiska (Pomer hmotnosti zásielok priemerne skladovaných v skladisku v určitom období k celkovej kapacite skl… )
 • koeficient využitia skladiska podľa obratu (Pomer polovice hmotnosti zásielok prijatých na skladovanie a zásielok vydaných zo skladiska za určit… )
 • koeficient využitia skladiskovej plochy (Pomer užitočnej skladiskovej plochy k celkovej skladiskovej ploche… )
 • Koenkerov-Bassettov test (Koenkerov–Bassettov test (Koenker-Bassett test) je jednoduchý test heteroskedasticity, v ktorom sa t… )
 • Kohézne krajiny (Ide v súčasnosti o Grécko, Portugalsko, Írsko a Španielsko Tieto krajiny potrebujú príspevky z takzv… )
 • Kohézne póly rastu ((cohesion growth poles) – sú tvorené definovanými centrami osídlenia kohézneho významu v príslušnom… )
 • Kohézny fond (Z fondu sú financované projekty v oblasti životného prostredia a dopravnej infraštruktúry. Odlišuje… )
 • Kohézny fond, KF (Finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpn… )
 • Kolaterál (Hodnota zabezpečujúca bankový úver (napríklad nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, drahé… )
 • Kolaudačné rozhodnutie (Rozhodnutie vydané stavebným úradom, v ktorom povoľuje užívanie stavby… )
 • Kolbov cyklus (Základným modelom učenia sa zo skúsenosti, akčného učenia… )
 • kolégium (Poradný orgán rektora vysokej školy alebo dekana fakulty. Členmi kolégia rektora sú okrem členov gr… )
 • koleso s núteným vyprázdňovaním (Koleso kolesového rýpadla, pri ktorom sa narýpaná hornina vyhadzuje z korčeka v stanovenej polohe do… )
 • koleso s odstredivým vyprázdňovaním (Koleso kolesového rýpadla, pri ktorom sa narýpaná hornina vyhadzuje z korčeka pôsobením odstredivej… )
 • kolesové rýpadlo (Rýpadlo s nepretržitým (kontinuitným) spôsobom práce, rýpuce nerozpojenú horninu korčekmi umiestnený… )
 • kolesový nakladač (1. Nakladač skladajúci sa z kolesa a pásového dopravníka s pásom. 2. Pojazdný nakladač s nepretržitý… )
 • kolesový výložník (Výložník kolesového rýpadla, na ktorom je umiestnený pásový dopravník a na konci ktorého je uložené… )
 • Komanditista (Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu… )
 • Komanditná spoločnosť ((k. s.) – Spoločnosť, ktorej jedným alebo viacerými spoločníkmi sú komanditisti a jedným alebo viac… )
 • kombinácia výrobkov (Kombinácia jednotlivých typov výrobkov, ktoré tvoria celý rozsah… )
 • kombinovaná doprava (Druh intermodálnej prepravy, pri ktorej sa tovar prepravuje v nákladovej jednotke s obsahom ktorej s… )
 • Kombinovaná nomenklatúra ((KN, tiež CN) – Systém opisu a číselného označovania tovaru používajúceho položky so štvormiestnym č… )
 • kombinovaná rampa (Rampa, ku ktorej sa môžu vozidlá pristavovať bokom i čelom… )
 • kombinované označenie (Označenie tovaru vytvorené radou Európskeho spoločenstva (EC, /ES/), ktoré vychádza v ústrety súčasn… )
 • Kombinované poistenie (Zlúčenie viacerých rizík v jednej poistnej zmluve. Obyčajne je jedno riziko základom poistenia a mus… )
 • kombinované zasielanie (Zasielanie odlišných komodít, tovarov alebo predmetov zabalených alebo zviazaných dohromady alebo v… )
 • kombinovaný podvozok (Podvozok, ktorý môže odviezť buď jeden 40-stopový alebo 30-stopový kontejner alebo dva spojené kratš… )
 • komerčné varianty ((štandardných produktov) – Rozsah štandardných produktov, z ktorých si zákazník môže vybrať tie, kto… )
 • komerčné zásoby (Zásoby, ktoré priamo kontroluje a za ktoré preberá zodpovednosť obchodný manažment: – výrobky a kome… )
 • komerčný druh produktu (Triedenie tovaru, určeného na predaj, ktoré sa používa za účelom orientácie z hľadiska marketingu… )
 • Komisie (– zastupiteľstvo zriaďuje mandátovú a finačnú komisiu. Členom mandátovej komisie môže byť iba poslan… )
 • Komisionársky poplatok za výber prostriedkov (Komisionársky poplatok, ktorý sa vyberá od investora keď vystupuje z fondu. V slovenskom prostredí m… )
 • Komisionársky poplatok (V USA a iných krajinách s vyspelým kapitálovoým trhom ide o poplatok investora maklérovi, alebo pred… )
 • komoditný kód (Kód, ktorý sa používa v koordinovanom systéme (Harmonized system) na klasifikáciu takého tovaru, kto… )
 • komoditný nákup (Forma získania tovaru, pri ktorej je zoskupený podobný tovar alebo materiál pod kontrolu jedného kup… )
 • kompatibilita / compatibility (Vhodnosť výrobkov, procesov alebo služieb k spoločnému využitiu za určitých podmienok k splneniu rel… )
 • Kompatibilita (zlúčiteľnosť… )
 • Kompenzačná námietka (vzájomný návrh, započítanie (§97, §98 Občianskeho súdneho poriadku)… )
 • Kompetentný kontrolný dôkaz (informácia, ktorá je kvantitatívne dostatočná a vhodná na získanie kontrolných výsledkov; a je kvali… )
 • Komplementár (Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky celým svojím majetkom… )
 • komplexná akreditácia vysokej školy (Proces, v rámci ktorého Akreditačná komisia komplexne posúdi a zhodnotí vzdelávaciu, výskumnú, vývoj… )
 • Komplexná služba elektronického výberu mýta (je služba, ktorú poskytuje prevádzkovateľ systému na základe Zmluvy o poskytovaní komplexnej služby… )
 • Komplexný prístup (uplatňovaný v rámci realizácie horizontálnej priority MRK pri riešení problémov marginalizovaných ró… )
 • komponent (Jednoduchý prvok, ktorý nemožno rozobrať bez toho, aby sme ho tým nezničili… )
 • komprador – sprostredkovateľ medzi cudzím kapitálom a domácim trhom(Miestny poradca alebo sprostredkovateľ, zamestnaný zahraničnou stranou alebo obchodnou spoločnosťou,… )
 • Komprimovaná kocka (má zmenšenú veľkosť o 20 – 80 %, dočasne odstránené indexy a skomprimované zvyšné dáta. Kvôli menšej… )
 • Kompromis (Správanie s miernymi znakmi presadzovania aj spolupráce, ktorého cieľom je nájsť vzájomne prijateľné… )
 • Komunikácia (týkajúci sa medziľudských vzťahov a stykov- prenos a výmena, vzájomné odovzdávanie myšlienok, postoj… )
 • Komunikačné schopnosti (Schopnosti podávať a získavať informácie, ako aj počúvať ostatných… )
 • Komunikačný plán operačného programu (dokument, ktorý predstavuje základ na vybudovanie komunikačného systému riadiaceho orgánu, ktorý def… )
 • komunitná záhrada (je záhrada vytvorená a spravovaná komunitou ľudí (napr. susedov) a slúži pre dobro a úžitok celej ko… )
 • konanie na vymenúvanie profesorov (Proces, ktorého výsledkom je získanie vedecko-pedagogického titulu profesor… )
 • Koncentrácia ((concentration) – princíp, na ktorého základe sa intervencie implementujú selektívnym spôsobom na vy… )
 • koncesia / concession (Oprávnenie k poskytovaniu služieb, vydaná orgánom zodpovedným za príslušnú infraštruktúru. – CONCESS… )
 • Koncesia (Oprávnenie vykonávať určitú činnosť. Vydaná na určený čas konkrétnemu subjektu pri dodržaní stanoven… )
 • koncesovaný poskytovateľ služieb, držiteľ koncesie (concession holderOperátor alebo iný subjekt poskytujúci služby na základe povolenia vydaného prísluš… )
 • konečná cena (Cena pre zákazníka stanovená výrobcom, ktorá môže alebo nemusí zahŕňať daň z predaja… )
 • konečné zásoby (Zásoby, vytvorené s prihliadnutím na fakt, že daný produkt sa už viac nebude vyrábať. Ak je to potre… )
 • Konečné zaťaženie ((výstupný poplatok) – Má tiež pomenovanie odložený poplatok za predaj (deffered sales charge / fee… )
 • konečný efekt logistického reťazca (Efekt synergickej povahy dosahovaný v logistickom reťazci… )
 • Konečný prijímateľ (Orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorá má prospech… )
 • Konečný užívateľ (Orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorá má prospech… )
 • konferencia spojených národov o obchode a rozvoji (united nations conference on trade and development/ /UNCTAD/ – Agentúra Spojených národov, ktorej či… )
 • konfigurácia – zostava ((výrobku) – výrobná zostava – Opis fyzických a funkčných charakteristík produktu vrátane jeho štrukt… )
 • konfiguračná identifikácia (Identifikácia zostavy výrobku a zmien na schválenom produkte… )
 • konfiguračná kontrola (Systematické ohodnotenie, koordinácia, schválenie a vypustenie nových výrobných projektov a navrhnut… )
 • konfiguračné riadenie (Konvenčná disciplína riadenia zostavy produktu prostriedkami integrálnej konfiguračnej kontroly, ide… )
 • konfigurátor (Zariadenie na prenášanie požiadaviek zákazníka (žiadané aplikačné funkcie) do výrobných modulov a pr… )
 • Konfirmácia (Písomné potvrdenie uzavretého obchodu zmluvnými stranami… )
 • Konflikt záujmov (situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zdieľaných medzi žiadateľom o poskyt… )
 • Koniec banky (Podstatné meno. 1. Proces, počas ktorého americké mestá strácajú neschopných bankárov, aby ich miest… )
 • koniec poistenia (Od okamihu skončenia platnosti poistnej zmluvy. Termín (dátum a čas), ktorý… )
 • Koniec poistnej doby (Termín, ktorým sa ukončí platnosť poistnej zmluvy… )
 • Konkurencia medzi ponukou a dopytom (výrobca chce draho predať, spotrebiteľ lacno kúpiť = nutnosť kompromisu protichodných záujmov… )
 • Konkurencia medzi spotrebiteľmi (nakúpiť čo najviac a čo najlacnejšie, obdobia previsu dopytu nad ponukou… )
 • Konkurencia medzi výrobcami (snaha predať čo najviac a najvýhodnejšie a získať dominantné postavenie na trhu, najvypuklejšia pri… )
 • konkurenčné postavenie (Postavenie spoločnosti, zameranej na určitý produkt, na určitom trhu, vo vzťahu k iným konkurenčným… )
 • konosament (Listina, ktorú je dopravca povinný vydať odosielateľovi na požiadanie po prevzatí nákladu na námornú… )
 • Konotatívny význam slova (Emocionálny odraz objektu vo vedomí, obsahujúci isté vnútorné napätie a je závislé od predchádzajúce… )
 • konsignačný sklad (Sklad tovaru pre zahraničného zákazníka, ktorý je stále vlastníctvom dodávateľa. Platbu za tovar pri… )
 • Konsolidácia pôžičky (Je zlúčenie viacerých pôžičiek do jednej, ktorá má nižšiu mesačnú splátku ako bol súčet všetkých spl… )
 • Konštatný symbol (Konštantný symbol je štvormiestne identifikačné číslo definované Národnou bankou Slovenska, ktorý je… )
 • konštrukčná rýchlosť dopravného prostriedku (Rýchlosť dopravného prostriedku, ktorá sa z hľadiska jeho konštrukčných parametrov nesmie prekročiť… )
 • kontajner iso (Kontajner vyhovujúci všetkým predpisom ISO, ktoré platia v čase jeho výroby… )
 • kontajner na špecifické náklady (Kontajner, ktorý je určený na prepravu špeciálnych materiálov… )
 • kontajner na špecifické použitie (Kontajner s konštrukčnými úpravami uľahčujúci plnenie a vyprázdňovanie inak než dvermi v čelnej sten… )
 • kontajner na všeobecné náklady (Hocaký typ kontajnera, ktorý nie je určený na prepravu určitého druhu materiálu, napr. nákladov vyža… )
 • kontajner na všeobecné použitie (Uzavretý kontajner odolný proti poveternostným vplyvom, ktorý má pevnú strechu, bočné a čelné steny,… )
 • kontajner s otvorenými stenami (Námorný kontajner s rámom a so stenami s drôteného pletiva prikrytý nepremokavou plachtovinou ktorá… )
 • kontajner s plošinovým spodkom s neúplnou nadstavbou a pevnými čelnými stenami (Kontajner bez pozdĺžnych dielov, ktoré prenášajú zaťaženie v pozdĺžnom smere medzi čelnými stenami;… )
 • kontajner s plošinovým spodkom s neúplnou nadstavbou s voľne stojacími stĺpikmi (Kontajner s plošinovými spodkom bez priečnika pripevneného k hociktorému stĺpiku… )
 • kontajner s plošinovým spodkom s úplnou nadstavbou (Kontajner s pozdĺžnými dielmi, ktoré prenášajú zaťaženie a ktoré sú trvale pripevnené na vrchu medzi… )
 • kontajner s plošinovým spodkom (kontajner s plošinovým spodkom s neúplnou nadstavbou a skladovacími čelnými stenami – Kontajner bez… )
 • kontajner zhora otvorený (Nákladný kontajner ktorý je svojim účelom a všetkými hlavnými znakmi podobný univerzálnemu kontajner… )
 • kontajner (Prepravný prostriedok s týmito vlastnosťami: tvorí úplne alebo čiastočne uzavretý priestor a je urče… )
 • kontajnerizácia (Používanie kontajnerov ako prostriedkov na vytváranie väčších manipulačných jednotiek kontajnerovate… )
 • kontajnerizovaný (Označenie, že tovar je umiestnený v kontajneroch… )
 • kontajnerová kusová zásielka (Kusová zásielka s tovarom uloženým do jedného alebo viacerých kontajnerov alebo prázdny kontajner (k… )
 • kontajnerova zásielka (Kontajner alebo skupina plných, resp. prázdnych kontajnerov pripravených na prepravu na základe jedn… )
 • kontajnerové prekladisko (Zariadenie, v ktorom sa prekladajú kontajnery z dopravných prostriedkov alebo dopravných zariadení n… )
 • kontajnerový fixačný prostriedok (Zariadenie, ktoré upevňuje kontajnery za rohové prvky medzi sebou pri stohovaní alebo na dopravnom p… )
 • kontajnerový lanový záves (Zariadenie umožňujúce zavesenie kontajnera na zdvíhacie zariadenie za rohové alebo čapové prvky… )
 • kontajnerový náklad (Kusový náklad prepravovaný v jednotných kontajneroch alebo náklad obsahujúci plné alebo prázdne kont… )
 • kontajnerový nakladač (Nakladač na nakládku a vykládku kontajnerov na seba alebo za seba… )
 • kontajnerový náves / príves (Náves/príves bez podlahy, vybavený fixačnými prostriedkami a určený len na prepravu kontajnerov… )
 • kontajnerový portálový žeriav (Portálový žeriav (na koľajach alebo pneumatikách) určený len na manipuláciu kontajnerov; spravidla j… )
 • kontajnerový prekladač (Čelné alebo bočné zariadenie na nakládku, vykládku alebo prekládku kontajnerov… )
 • kontajnerový prepravný systém (Prepravný systém, ktorým sa v rámci danej dopravnej sústavy prepravujú kontajnery… )
 • kontajnerový samohybný voz (Samohybný voz vybavený zdvíhacím alebo stohovacím zariadením, závesným rámom alebo iným zariadením n… )
 • kontajnerový terminál – kontajnerový dvor (Miesto doručenia (prijatia) dodávky naložených alebo prázdnych kontajnerov, ktoré sú naložené alebo… )
 • kontajnerový záves (Zariadenie na automatické zavesenie, zdvíhanie a otáčanie kontajnera vystrojeného čapmi… )
 • kontajnerový závesný rám (Zariadenie na zdvíhanie kontajnerov za horné rohové alebo čapové prvky; môže byť mechanický, poloaut… )
 • Kontaktné miesto (je miesto, kde sú poskytované zákaznícke služby v rozšírenom rozsahu a kde možno uzatvárať Zmluvy o… )
 • kontinuita služieb / continuity of service (Kontinuita zaistenia služieb vymedzením administratívnych alebo technických hraníc. – CONTINUITY OF… )
 • Kontokorektný úver (Bank Overdraft (kontokorentný úver) – úver poskytnutý na jedinom bežnom účte dlžníka. Jeho zvláštnos… )
 • kontraband (1. Tovar, ktorý sa prepravuje (vyváža, dováža alebo preváža) cez colnú hranicu protiprávne (pašovaný… )
 • kontrola celkovej kvality (Kontrola všetkých faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spokojnosť užívateľa / zákazníka. Ciele kontroly kv… )
 • kontrola dodania (Potvrdenie príjmu podpísané príjemcom po doručení… )
 • Kontrola dodržiavania liečebného režimu (Krátka definícia: Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca, ktorý… )
 • kontrola došlého tovaru (Kontrola doručeného tovaru s prihliadnutím na: – množstvo podľa nákupného príkazu alebo dokladu, kto… )
 • kontrola fyzickej distribúcie (Spoločný termín pre všetky typy plánovania priamo spojenými s fyzickou distribúciou tovarových tokov… )
 • kontrola objednávky (Kontrola výrobných činností podľa individuálnych výrobných, pracovných alebo obchodných objednávok v… )
 • kontrola pokroku (Postup pri ktorom sa porovnávajú dokončené činnosti s činnosťami plánovanými s dôrazom na to či sú p… )
 • kontrola postupu objednávky (Záznam na postupe objednávky so zreteľom na plánovanie objednávky a / alebo čas dodania… )
 • Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu (Krátka definícia: Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu. Definícia podľa zákona: Kontrola posu… )
 • kontrola reťazca činností (Celkový súčet aktivít, ktoré zabezpečujú, že fyzický tok surovín, polotovarov a výrobkov sa pohybuje… )
 • kontrola tovarového toku (kontrola pohybu tovaru riadenie pohybu tovaru – Kontrola rôznych tokov tovaru takým spôsobom, že zab… )
 • kontrola zásob (Kontrola zásob, ktorá zahrňuje nasledujúce činnosti: – determinovanie noriem zásob, – účtovnú eviden… )
 • kontrola ((pri rozhodovaní) – Urobenie rozhodnutia, iniciovanie činností a pôsobenie činností, ktoré sa vykona… )
 • Kontrolná lekárska prehliadka (Krátka definícia: opätovné posúdenie zdravotného stavu u poberateľa dôchodkovej dávky podmienenej dl… )
 • kontrolné limity (Dopredu určený stupeň, označujúci hornú a dolnú hranicu, v rámci ktorej určité premenné veličiny (na… )
 • Kontrolné medze (Čiara (alebo čiary) regulačného diagramu používaná ako základňa pre rozhodovanie o význame zmeny tri… )
 • Kontrolné normy (Kontrolné normy poskytujú kontrolórovi minimálne vedenie a pomáhajú vymedziť rozsah kontrolných krok… )
 • Kontrolné postupy (Testy, pokyny a podrobnosti zahrnuté v kontrolnom programe budú vykonávané systematicky a primerane… )
 • Kontrolné poverenie (Kontrolné zodpovednosti, právomoci, diskrétnosti a povinnosti pridelené NKÚ ústavou alebo inou plnop… )
 • Kontrolné zisťovanie hmotnosti (Preskúšanie správnosti údajov o hmotnosti zásielky uvedených odosieľateľom… )
 • Kontrolný cieľ (Presné tvrdenie, ktorým sa určuje splnenie kontroly a/alebo zodpovedanie otázky kontroly. Toto môže… )
 • Kontrolný dôkaz (Informácie, ktoré formujú podklad, ktorí podporí názory kontrolóra alebo NKÚ, závery alebo správy… )
 • Kontrolný manažment (Analýzy verejných výdavkov vo svetle princípov správnosti manažmentu… )
 • Kontrolný rámec (Rozsah alebo hranice a predmety kontroly… )
 • Kontrolný systém v EP (Kontrolný systém v EP – Garantom kontroly dodržiavania zásad ekologického poľnohospodárstva pri pest… )
 • kontrolný systém výroby (Jednotné súbory, procedúry, transakcie a správy, ktoré sú súčasťou plánovania a kontroly výroby… )
 • Kontrolovaný subjekt (Organizácia, program, činnosť alebo funkcia podriadená kontrole NKÚ… )
 • konvejer (Výťahový dopravník s korčekmi výkyvne zavesenými tak, že ťažné zariadenie môže byť vedené zvisle, vo… )
 • Konvenčné poľnohospodárstvo (Konvenčné poľnohospodárstvo – Jeho cieľom je maximalizácia výnosov a minimalizácia nákladov na hektá… )
 • Konvergencia ((convergence) – približovanie, vyrovnávanie úrovne. Celková konvergencia pozostáva z troch parciálny… )
 • Konvergenčné kritériá (Členom menovej únie sa môže stať len tá krajina, ktorá spĺňa prísne požiadavky finančnej a hospodárs… )
 • Konvergentné postupy (Riešenia, ktoré slúžia na zúženie informačného poľa, výber a analýzu informácií, námetov a variant č… )
 • Konverzia (Konverzia – Kým sa pestovateľ môže stať certifikovaným ekologickým poľnohospodárom, musí prejsť tzv… )
 • Konverzný pomer (Percentuálne vyjadrenie úspechu pri pretavovaní jednoduchej návštevnosti na konverzie alebo dosiahnu… )
 • konvexné dopravné zariadenie (Dopravné zariadenie na prepravu materiálu s prechodom smeru zo šikmého do vodorovného (vydutý tvar)… )
 • Konzistentnosť (Konzistentnosť (consistency) je taká vlastnosť estimátor a, ak jeho rozdelenie pravdepodobnosti s ra… )
 • konzolový žeriav (Žeriav výložníkového typu, ktorý má uchopovací prostriedok zavesený na konzole spojenej so stĺpom al… )
 • konzulárna faktúra (Faktúra za prepravu tovaru, potvrdená konzulárnym úradníkom cieľovej krajiny, ktorú bežne používajú… )
 • konzulárne poplatky (Poplatky účtované konzulátom za overenie obchodných dokladov… )
 • Konzultácia (Metóda vzdelávania pri práci, pri ktorej manažér alebo iný zamestnanec poskytuje vysvetlenie, odporú… )
 • Konzultatívny štýl vedenia (Štýl vedenia ľudí s vysokým zameraním manažéra na úlohu aj vzťahy… )
 • konzumerizmus (Hnutie na ochranu záujmu spotrebiteľov alebo aj teória hovoriaca o tom, že vzrastajúca spotreba tova… )
 • koordinátor (Osoba, vymenovaná rektorom alebo dekanom, ak ide o pôsobenie na fakulte z radov vysokoškolských uči… )
 • koordinovaný systém – koordinovaný popis tovaru a systém kódovania(Medzinárodná terminológia produktov, vyvinutá pod patronátom Customs Cooperative Council (CCC), ktor… )
 • Kópia dohody o zlúčení sa zasiela (– samosprávnemu kraju, ŠÚ SR, OÚ, DÚ… )
 • korbový vozík (Vozík, ktorého nosnú časť tvorí nádoba tvaru koryta (korba), spravidla z oceľového plechu… )
 • korček (Nádoba tvaru vedra slúžiaca na naberanie a prepravu kvapalín alebo sypkých materiálov, príp. na rýpa… )
 • korčekové plávajúce rýpadlo (Korčekové rýpadlo umiestnené na lodi, ktoré rozpája a ťaží horniny (najmä piesky, štrkopiesky) pod v… )
 • korčekové rýpadlo s dopravníkom (Rýpadlo pracujúce pomocou korčekov na korčekovej reťazi, pričom zemina padá do výsypiek… )
 • korčekové rýpadlo (Rýpadlo s nepretržitým spôsobom práce, ktoré zeminu alebo horninu rýpe (rozpája a dopravuje) k výsyp… )
 • korčekový dopravník (Dopravník na vodorovnú a šikmú dopravu sypkých a kusových materiálov; skladá sa z nosnej konštrukcie… )
 • korčekový elevátor s neprerušovaným pásom (Korčekový elevátor s korčekmi nasledujúcimi tesne za sebou; používa sa len pri malých dopravných rýc… )
 • korčekový elevátor s prerušovaným pásom (Korčekový elevátor s korčekmi vzdialenými od seba na určitú vzdialenosť, ktorá sa rovná najmenej dvo… )
 • korčekový elevátor so zmiešaným plnením (Korčekový elevátor, pri ktorom násypka plní korčeky vzdialené od seba priamo ako pri nasýpacom korče… )
 • korčekový elevátor (Elevátor na zvislú alebo šikmú dopravu sypkého alebo hrubozrnného materiálu; tvorí ho plechová alebo… )
 • korčekový nakladač s prihŕňacími závitovkami (Nakladač skladajúci sa z korčekového elevátora, dopravníka a prihŕňacích závitoviek… )
 • korčekový nakladač (Nakladač skladajúci sa z korčekového elevátora a pásového dopravníka… )
 • Korelácia (Veličina, ktorá vyjadruje vzájomné súvislosti medzi cennými papiermi:veličin… )
 • Korelačná matica (Korelačná matica (correlation matrix) je matica koeficientov korelácie pre všetky dvojice nezávislýc… )
 • Korešpondenčná banka (Banka, v ktorej je otvorený nostro účet, a ktorá má u nás otvorený loro účet pre zahraničný platobný… )
 • Korigovaný koeficient determinácie (Korigovaný koeficient determinácie (Adjusted R Square) je kritériom pre porovnanie vyrovnania niekoľ… )
 • korýtkovo-drapákový žeriav (Mostový žeriav s prostriedkom na uchopenie bremena pomocou drapáka a zariadenia na dopravu korýtok… )
 • korýtkovo-magnetový žeriav (Mostový žeriav s prostriedkom na uchopenie bremena pomocou elektromagnetu a zariadenia na dopravu ko… )
 • korýtkový dopravník (Článkový dopravník, ktorého články sú na okrajoch ohnuté nahor, takže na linke tvoria koryto… )
 • korýtkový šmyk (Prenosný šmyk, ktorého koryto tvoria samostatné časti (z dosiek, plechu a pod.) nastavované na seba… )
 • korytový šmyk (Šmyk, pri ktorom sa drevo šmýka dreveným alebo plechovým korytom rôzneho tvaru, uloženým na podperác… )
 • Kôš (skupina mien používaná k riadeniu menového kurzu danej meny… )
 • Kotácia (Kurzový záznam, stanovenie ceny… )
 • Koučovanie (Štýl vedenia opierajúci sa o priebežný rozvoj zamestnancov a manažérov, vhodný v situácii podnikovýc… )
 • kovová debna (Debna prevažne z oceľového plechu, neskladacia alebo skladacia, s vekom alebo bez veka, spravidla vy… )
 • kovová ohradová paleta (Paleta skladajúca sa z pevnej časti, ktorú tvorí ložná podlaha s nosnými časťami a tri pevné steny,… )
 • kráčavé rýpadlo (Rýpadlo vybavené kráčavým podvozkom s niekoľkými pohybovými podstavami, umožňujúcimi premiestňovanie… )
 • Krádež identity (Je vydávanie sa za inú osobu používaním jej mena, čísla kreditnej alebo debetnej karty, čísla sociál… )
 • krajina odchodu (Krajina, z ktorej odchádza dopravný prostriedok podľa stanoveného odchodu… )
 • krajina odoslania (provenienčná krajina krajina zaslania tovaru – Krajina, z ktorej má byť tovar pôvodne odoslaný do kr… )
 • krajina pôvodu – pôvod (Krajina, v ktorej sa tovar produkuje alebo vyrába podľa kritérií, stanovených pre účely požiadaviek… )
 • Krajina pôvodu (Krajina, v ktorej bol tovar úplne vyrobený alebo získaný. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľajú dva… )
 • krajina zdroja (Krajina, kde je umiestnená objednávka… )
 • Krajiny Maghrebu (Maghreb po arabsky znamená západný. Patrí sem Alžírsko, Maroko a Tunisko. S každou z týchto krajín u… )
 • Krajiny Mašriku (Mašrik po arabsky znamená východný. Patria sem Egypt, Jordánsko, Libanon a Sýria. S každou z týchto… )
 • Krátka pozícia ((short position) – Ak pasíva v danej mene prevyšujú aktíva, investor zaujíma krátku pozíciu v prípad… )
 • krátkodobé plánovanie (Plánovanie týkajúce sa rozhodnutí ktoré majú hlavne krátkodobý účinok (maximálne určitý počet mesia… )
 • Krátkodobý termínovaný vklad (Krátkodobý termínovaný vklad je vklad klienta na vopred dohodnuté obdobie a úrokovú sadzbu. Minimáln… )
 • Kreditná karta (Kreditná i debetná karta sú obe druhom platobnej karty, často sú však tieto pojmy nesprávne zamieňa… )
 • kreditový systém štúdia (Systém štúdia, ktorý prostredníctvom zavedenia tzv. kreditov umožňuje hodnotiť študentovu záťaž pri… )
 • kredity (Číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, vyjadrujúce množstvo práce, potrebnej na… )
 • krídlo palety (Časti podlahy jednoduchej palety prečnievajúce cez nosné časti palety… )
 • kritická cesta – ((systémy sieťového plánovania) – Séria úspešných činností zaradená do vzťahového diagramu – od času,… )
 • Kritika (Odhaľovanie a prekonávanie omylov a nedostatkov, rozlišovanie správneho a nesprávneho, pravdivého a… )
 • krivka rastu (Rozsah a rýchlosť, ktorými je výrobok prijatý na trhu (kupovaný zákazníkmi) počas jeho uvedenia na t… )
 • Kríza prázdnej stoličky (- prebiehala od júla do decembra 1965, keď sa francúzski ministri na základe inštrukcií prezidenta C… )
 • Krízová komunikácia (Efektívna komunikácia v období náhlej, zvyčajne nepredvídanej udalosti, ktorá vyžaduje okamžité rieš… )
 • Krížové financovanie (v súlade s čl. 34 Nariadenia Rady ES 1083/2006 komplementárny spôsob financovania výdavkov (z fondov… )
 • Krúžok kvality (Malá dobrovoľná skupina spolupracovníkov zo závodu/kancelárií, ktorí sa pravidelne stretávajú, aby f… )
 • Krycí list (Písomné potvrdenie, že poisťovna za klienta splní záväzok stanovený v tomto liste – uvedenému subjek… )
 • kryt kontajnera (Odnímateľné časti (plachty a pod.) určené na ochranu proti poveternostným vplyvom pri kontejneroch s… )
 • Krytie (V bankových operáciách dostatok finančných prostriedkov na nákup alebo zaplatenie šeku… )
 • kultúra (súbor základných hodnôt, vnímania spoločnosti, prianí a správania, ktoré jedinec preberá od rodiny a… )
 • Kúpna opcia ((call) – Viď Call… )
 • kúpna sila (Schopnosť nakupovať zo strany individuálneho kupca, skupiny kupcov alebo zoskupenia všetkých kupcov… )
 • kúpna spôsobilosť – kúpna kapacita (Dohoda, podľa ktorej sa kupujúci záväzne vyjadruje k odberu určitého množstva tovaru zo zdrojov dodá… )
 • kúpna zmluva (Dohoda medzi spoločnosťou a dodávateľom o cenách a podmienkach dodávky tovaru a služieb dodávaných t… )
 • kúpne rozhodnutie (Voľba zákazníka kúpiť špecifický produkt z celkového rozsahu produktov. Voľba môže byť: – racionálna… )
 • kúpny zámer (Dokument, na základe ktorého nákupca informuje predajcu o tom, že nákupca akceptuje ponuku a zamýšľa… )
 • Kupón (Poukážka na úrok alebo dividendu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dlhopisu alebo akcie… )
 • Kupujúci (Buyer (kupujúci) – právnická alebo fyzická osoba, ktorá má na základe kontraktu prevziať tovar, resp… )
 • kurz (Smer pohybu dopravného prostriedku… )
 • Kurzor (určuje miesto v dokumente, kam sa bude vkladať text… )
 • Kurzový lístok (Informácia o pomere hodnoty EUR k CM. Platný kurzový lístok aj s históriou kurzov nájdete na stránke… )
 • kusová zásielka (Zásielka prepravovaná podľa osobitných prepravných podmienok, spravidla spolu s inými zásielkami, na… )
 • kusový náklad (Náklad spravidla nerovnakého druhu, v obaloch alebo bez obalu, ktorý možno počítať na kusy (napr. st… )
 • kvalifikácia (Stupeň odbornej spôsobilosti na výkon určitej zložitej práce v povolaní; jeho súčasťou sú odborné vz… )
 • kvalita dopravného prúdu / traffic flow quality (Kvalitatívne meradlo charakterizujúce prevádzkové podmienky dopravného prúdu založené na takých char… )
 • kvalita prepravnej služby (Celkový súhrn vlastnosti a znakov prepranej služby, ktorý jej dávajú schopnosť uspokojovať vopred st… )
 • kvalita (miera, s akou súbor vlastných charakteristík produktu spĺňa požiadavkyKvalit… )
 • Kvalitatívne údaje (Kvalitatívne údaje (qualitative data) sú údaje prezentované v textovej forme. Najčastejšie ide o soc… )
 • Kvalitatívny výskum (Súhrn výskumných postupov zameraných na získanie a analýzu informácii, odpovedajúcich na otázky Ako?… )
 • Kvantitatívny výskum (Súhrn výskumných postupov zameraných na získanie a analýzu informácii, odpovedajúcich na otázky Koľk… )
 • kvestor (Jeden z vedúcich zamestnancov verejnej vysokej školy, ktorý je podriadený priamo rektorovi a ktorý z… )
 • Kvitancia (je potvrdenie o splatení v plnom rozsahu, resp. čiastočnom splatení dlžnej sumy. str… )
 • kvóty (Systém kontrolovania importov, exportov, alebo výroby špecifikáciou určitej limitácie… )
 • kyvadlová doprava (Opakujúca sa doprava medzi dvoma určitými miestami po stále rovnakej trati vykonávaná tak, že časové… )
 • kyvadlová služba (Preprava tam a späť často vykonávaná medzi dvoma bodmi… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár