( SZSZO,  1)

Poslanie politickej strany

Naša vízia

Bránime práva zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov, ich opatrovateľov, rodinných príslušníkov a zamestnancov v zdravotníckych a sociálnych službách.

Naše poslanie

Sme mladí i starí, zdraví i postihnutí, prijímatelia i poskytovatelia zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Zastupujeme našich priateľov, rodinných príslušníkov a klientov – chorých, starých, telesne a duševne postihnutých občanov. Vytvárame lepšie podmienky pre opatrovateľov, zdravotnícky a sociálny personál, rodinných príslušníkov a ich priateľov.

Naše ciele

 1. Priame vyplácanie príspevkov (na ošetrovanie, opatrovanie, seniorom, znevýhodneným, postihnutým)
 2. Zvýšenie miezd pracovníkov v sociálnych službách.
 3. Decentralizácia správy sociálnych služieb.
 4. Zmena legislatívy
 5. Zvýšenie finančných príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb
 6. Sociálne služby doma
 7. Viac žien do politického života

Volebný program

Analýzu a stav Slovenska v sociálnej a zdravotnej oblasti, ako aj konkrétne návrhy strany SZSZO si môžete prečítať nižšie.

Volebný program politickej strany

1. Priame vyplácanie príspevkov

Príspevky určené na starostlivosť majú byť vyplácané priamo seniorm, zdravotne postihnutým, chorým a ich opatrovateľom. V súčasnosti ich štát vypláca samosprávam, tie ich však preposielajú s veľkým oneskorením, vyplácanie sa zdržiava, je netransparentné a peniaze sa cestou “rozkotúľajú”.

2. Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

Vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre nezávislý a slobodný život všetkých občanov odkázaných na pomoc spoločnosti v prirodzenom sociálnom prostredí.

3. Inovatívne a alternatívne príležitosti na neformálne vzdelávanie v sociálnej sfére

Vytvorenie prostredia pre inovatívne a alternatívne príležitosti na neformálne vzdelávanie v sociálnej sféere, rozvoj talentu a záujmových činností ľudí s postihnutím predovšetkým v nízkokapacitných zariadeniach.

4. Debarierizácia

Pokračovanie v odstraňovaní fyzických bariér, ktoré uľahčia život nie len zdravotne postihnutým a seniorom, ale aj zdravým ľuďom.

5. Integrácia

Integrácia nielen v oblasti školského vzdelávania, ale v širšom slova zmysle – integrácia prostredníctvom umenia, športu, záujmových činností, neformálneho vzdelávania a pod.

6. Zvýšenie miezd pracovníkov v sociálnych službách

Mzdové podmienky pracovníkov v sociálnych službách, sú dlhodobo poddimenzované. Od väčšiny zamestnancov v sociálnych službách sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Ich mzda sa napriek tomu pohybuje na úrovni minimálnej mzdy. Pritom ich práca – pomoc ľuďom, ktorí sú nevládni a bez opatrovateľov by neprežili – je pre spoločnosť nenahraditeľná a teda aj nezaplatiteľná. Keď porovnáme mzdu za jednu hodinu práce pracovníčky v iných službách, tak napríklad kaderníčka zarobí za jednu hodinu viac ako opatrovateľka za dva pracovné dni.

7. Decentralizácia správy sociálnych služieb

Našim cieľom je decentralizácia verejnej správy tak, aby občan dostával dostupné a kvalitné zdravotnícke a sociálne služby a aby tieto služby i informovanosť o nich boli dostupné v každom regióne.

8. Zmena legislatívy

Pripravujeme zmenu legislatívy v sociálnej a zdravotnej oblasti tak, aby bola jednoduchá, prehľadná a optimálne riešila životné situácie ľudí so zdravotným postihnutím a sociálnym znevýhodnením.

9. Zvýšenie finančných príspevkov poskytovateľom sociálnych služieb

Finančný príspevok pre neštátnych prevádzkovateľov sociálnych služieb je nižší ako finančný príspevok pre verejné sociálne služby. Navrhujeme zrušenie preferencie štátnych zariadení a vyrovnanie finančných príspevkov všetkým prevádzkovateľom bez ohľadu na to, či to sú alebo nie sú štátne organizácie.

10. Sociálne služby doma

Presadzujeme dostupnosť domácej sociálnej starostlivosti a financovanie sociálnych a zdravotníckych služieb v domácnostiach tak, aby o ne prijímatelia mohli požiadať v každom meste a obci.

11. Premena verejného priestoru miest na miesta spoločného stretávania

Ulice a námestia nie sú len miestami, cez ktoré ľudia prejdú bez zastavenia. Môžu slúžiť spoločenskému životu a premeniť sa na miesta, kde sa ľudia zastavia, stretávajú a trávia čas. Podporujeme projekty a komunity ľudí, ktorí do verejného priestoru prinášajú ľudský rozmer.

12. Viac žien do politického života

V sociálnej oblasti pracujú väčšinou ženy a ženy pracujú ako odborníčky vo vedúcich funkciách všetkých druhov zariadení sociálnych služieb. Preto musia mať zastúpenie v politickom živote. Ženy prinášajú do politiky kultúru, slušnosť a sociálne cítenie.

Stav Slovenska v sociálnej a zdravotnej oblasti

 1. Na politickej úrovni rozhodujú o sociálnej problematike muži, v sociálnej oblasti ale pracujú väčšinou ženy. Ženy pracujú ako odborníčky aj vo vedúcich funkciách všetkých druhov zariadení sociálnych služieb.
 2. Mzdové podmienky pracovníkov v sociálnych službách, sú dlhodobo poddimenzované. Od väčšiny zamestnancov v sociálnych službách je požadované vysokoškolské vzdelanie. Ich mzda sa napriek tomu pohybuje na úrovni minimálnej mzdy.
 3. Dlhodobo nízka cena sociálnej práce, napríklad opatrovateľka na severe Slovenska má na 1 hodinu 2,80 – 2,90 EUR a jej čistá mzda na mesiac je 280 EUR.
 4. Finančné prostriedky na sociálne služby sú poskytované cez zriaďovateľov (ministerstvo, samosprávne kraje, samosprávy obcí) prevádzkovateľom sociálnych služieb, zriaďovatelia doporučujú občanom prevádzkovateľa sociálnych služieb, prevádzkovatelia či uzavrú s občanom zmluvu o poskytovaných službách, pričom oficiálne neexistuje kľúč na prerozdeľovanie finančných podľa kvality služieb (napr. : kvalitný prevádzkovateľ sociálnych služieb má vyšší príspevok ako prevádzkovateľ s dlhodobo nízkou kvalitou).
 5. Finančný príspevok pre neštátnych prevádzkovateľov sociálnych služieb je nižší ako finančný príspevok pre verejné sociálne služby, nižší finančný príspevok je odplata štátu zato, že si dovolí vstupovať do poskytovania sociálnych na základe osobnej motivácie a rozhodnutia a nepýtal sa na to “kompetentných úradníkov”.
 6. Štát má dlhodobú nedôveru k občanovi a preto je zatiaľ u nás (z nepochopiteľných dôvodov) neprijateľné, aby po posúdení odkázanosti poskytol finančný prostriedok priamo občanovi a ten sa následne rozhodol s kým uzavrel zmluvu o poskytovaných službách.
 7. Sociálne služby sú ešte stále nedostatkové, mnohokrát nedostupné pre občanov v prípade, že ich požaduje v mieste bydliska a kvalita služieb je zatiaľ viac-menej internou záležitosťou prevádzkovateľa.
 8. Sociálnej služby sú podfinancované, z čoho pramení nízky príspevok na odkázanosť a na prevádzku, z ktorého sa potom odvíjajú všetky ostatné povinné platby všetkých zariadení poskytujúcich sociálne služby. Napriek tomu, že štátni úradníci a úradníčky sa pri komunikácii s vedeniami všetkých zariadení poskytujúcich sociálne služby radi opierajú o zákony, ktoré sú postavené úplne mimo reality, komplikujú prácu a starostlivosť zamestnancov a v konečnom dôsledku na to doplatí zase len ten úbohý a bezbranný prijímateľ sociálnej služby. Máme za to, že keby sa mali dodržiavať tie zákony, o ktoré sa momentálne radi opierajú títo úradníci (úradníčky), muselo by byť financovanie zariadení minimálne v trojnásobnej výške.
 9. Stalo sa pravidlom, že keď sa ozve niektorý z majiteľov, resp. riaditeľov s protestom na príslušné oddelenie zriaďovateľov, že predsa z toho, čo pošle zriaďovateľ na klienta, nemôže byť klientom poskytnutá dostatočná sociálna služba, ktorá je popísaná v zákone, o ktorý sa tak radi opierajú, je okamžite odbitý slovami „nech si hľadá iné zdroje financovania a nech tým neobťažuje tieto pracovníčky, lebo oni sa držia zákonov“. A práve takéto zákony je potrebné bezodkladne zmeniť. Nie je možné tolerovať v demokratickej spoločnosti v štáte, ktorý patrí do Európskeho spoločenstva, resp. do Európskej únie, aby sa nedokázal dôstojne postarať o vlastných občanov, ktorí sú spoločensky znevýhodnení na základe akéhokoľvek telesného, alebo duševného postihnutia.
 10. Nie je možné ďalej tolerovať, aby sa majitelia, resp. prevádzkovatelia sociálnych služieb, mali doprosovať verejnosti, firmám, aby sa zľutovali a namiesto štátu poskytovali svoje finančné prostriedky, aby zariadenia mohli poskytovať sociálnu službu, ktorá sa tým len priblíži bežnému štandardu, ktorý je v Európskej únii. Takto to ďalej nejde a sme pripravení to zmeniť.

Návrhy, ktoré presadzujeme

Občania, ktorých sa bytostne dotýkajú zdravotné znevýhodnenia, sú ako všetci ostatní občania – utiahnutí, agresívni, rezignovaní, spokojní, sebavedomí, zorientovaní i dezorientovaní. Všetci potrebujú vedieť čo konkrétne môžeme pre nich spraviť. Pozrite si konkrétne návrhy, ktoré budeme presadzovať a ku ktorým sa budeme vyjadrovať:

 1. decentralizácia verejnej správy tak, aby občan dostával dostupné, dostatočné a kvalitné služby, ktoré zabezpečujú dôstojné podmienky pre ich život, reorganizácia verejnej správy, zrušenie samosprávnych krajov a prenos kompetencií na obce
 2. systémová multidisciplinárna preventívna, sekundárna a terciárna starostlivosť a služba poskytovaná od narodenia, resp. od času vzniku sociálnej odkázanosti a v jej priebehu
 3. najsilnejšou časťou spektra strany bude osloviť majoritnú časť spoločnosti, bez účasti ktorej nemajú ľudia so zdravotným postihnutím šancu na zmenu. Bez ohľadu na motiváciu je potrebné so všetkými spolupracovať
 4. aby sme mali legislatívu, ktorá rieši životné situácie ľudí so zdravotným postihnutím, úradníkov, ktorí rešpektujú zákon, majú individuálny prístup k občanom, poskytujú im služby a službu
 5. dosiahnuť zvýšenie financovania sociálnych služieb a tým ich skvalitneniu
 6. dosiahnuť zvýšenie miezd pracovníkov v sociálnych službách vzhľadom k ich vzdelaniu, spoločenskému uplatneniu, aby boli porovnateľné so mzdami v iných profesiách a aby naša spoločnosť neprichádzala o dobrých sociálnych pracovníkov ich odchodom za tou istou prácou do zahraničia
 7. oslobodiť poskytovateľov sociálnych služieb od odvodových povinností, nakoľko odvody platia poskytovatelia sociálnych služieb z financií, ktoré dostanú na chod zariadení zo štátneho rozpočtu a obratom ich vracajú späť do štátneho rozpočtu
 8. viac žien do politického života
 9. sociálne služby doma – podporiť dostupnosť a financovanie sociálnych služieb poskytovaných v domácnostiach tak, aby o ne prijímatelia mohli požiadať v každom meste a obci.
 10. zvýšenie invalidných dôchodkov.
 11. zvýšenie príspevkov na odkázanosť.
 12. odbúranie byrokracie pri posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu vrátane určenia miery poklesy schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
 13. prepracovať a zjednodušiť tabuľku trvalých následkov úrazu platnú od 1. 7. 2009.
 14. znížiť na minimálnu možnú mieru posudzovanie trvalých následkov podľa funkčných alebo nefunkčných pahýlov ruky po amputácii, zorného poľa oka, úchopovej činnosti ruky, či rozsahu pohybu dolnej končatiny na základe centimetrov, percent a tým ešte viac nesťažovať týmto ľuďom nenahraditeľné straty končatín, zmyslových orgánov, prípadne ochrnutia v dôsledku úrazu a podobne, zamerať sa a klásť dôraz na psychický dopad, ktoré tieto poškodenia majú na týchto ľudí

Ing. Ľubomír Kolárik
Politická strana SZSZO

Autor: SZSZO

Tento príspevok bol vytvorený 9.6.2016 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora SZSZO.


Ekonomická poradňa

 1. Lenka Briliaková

  Pán Kolárik nam neodpovedá, nezdvíha telefon. Vyplaťte nám čo nám dlhujete. Faktúru máte, číslo účtu máte tak kde je problém?????Veď musite mať aj peniaze keď zakladate novu stranu nie? Či zas chcete okrádať ďalej – naivných ľudí ktorí ešte nevedie čo ste za človeka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: