(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Michael Porter a jeho SWOT analýza

Michael Porter je slávny americký teoretik a konzultant v oblasti strategického managementu. Jeho prístup k analýze konkurencieschopnosti podniku sa stal veľmi populárnym v podnikateľskom svete. Jedným z nástrojov, ktoré Porter navrhol, je SWOT analýza. Táto analýza je určená na identifikáciu silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb, ktoré ovplyvňujú podnikateľskú stratégiu a konkurencieschopnosť podniku.

Silné a slabé stránky podniku

Silné stránky (Strengths) sú vnútorné faktory, ktoré podniku pomáhajú dosahovať svoje ciele a zlepšujú jeho konkurencieschopnosť. Slabé stránky (Weaknesses) sú naopak faktory, ktoré znevýhodňujú podnik a bránia mu v dosahovaní cieľov. Michael Porter definoval silné a slabé stránky podniku v rámci SWOT analýzy:

Prednosti

 • faktory zvyšujúce ochrannú vstupnú bariéru a posilňujúce celú skupinu
 • väčší výrobný rozsah v porovnaní so strategickou skupinou
 • nižšie náklady vstupu oproti ostatným
 • lepšie schopnosti realizácie zvolenej stratégie
 • schopnosť presunu do výhodnejších strategických skupín

Slabé stránky

 • faktory znižujúce ochranné bariéry a oslabujúce postavenie skupiny
 • menší výrobný rozsah
 • vyššie náklady
 • slabšia schopnosť realizácie stratégie
 • neschopnosť prechodu do výhodnejšej skupiny

Príležitosti a riziká

Príležitosti (Opportunities) sú vonkajšie faktory, ktoré podnik môže využiť na zlepšenie svojej situácie a zvýšenie konkurencieschopnosti. Hrozieb (Threats) sú vonkajšie faktory, ktoré môžu podniku ublížiť a zhoršiť jeho konkurencieschopnosť. Michael Porter definoval príležitosti a hrozby, ktoré ohrozujú podnik:

Príležitosti

 • vytvorenie, vznik novej skupiny
 • presun do výhodnejšej skupiny
 • posilnenie štrukturálnej pozície skupiny alebo firmy v skupine (podiel na trhu)
 • presun do novej skupiny a posilnenie jej štrukturálnej pozície

Riziká

 • riziko vstupu iných firiem do strategickej skupiny
 • riziko faktorov znižujúcich ochranu/vplyv skupiny
 • riziko, že investície zamerané na posilnenie postavenia firmy zvýšia prekážky jej pohybu
 • riziko spojené s prekonávaním bariér vstupu do výhodnejšej skupiny

SWOT analýza je užitočným nástrojom pre podniky, ktoré chcú lepšie pochopiť svoje silné a slabé stránky a nájsť príležitosti na zlepšenie svojej situácie a zvládanie hrozieb.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 6.12.2008 a aktualizovaný 25.3.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár