(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Kvalifikácia a vzdelanie sú ťažko kvantifikovateľné vlastnosti človeka a preto nie je ľahké identifikovať potreby podniku v oblasti vzdelávania. V tejto fáze ide o špecifikovanie potreby vedomostí, zručností, schopností a kompetencie pre cieľové skupiny pracovníkov. Potreby vzdelávania sa určia ako rozdiel medzi predpokladanými a skutočnými výsledkami podniku, alebo sa určia ako rozdiel medzi dosiahnutými výkonmi jednotlivých podnikových útvarov a medzi predpokladanými, alebo sa určujú úrovňou výkonnosti jednotlivých zamestnancov.

Potreby vzdelávania slúžia k stanoveniu cieľov vzdelávania. Ďalej nám to pomôže určiť poznanie cieľov podniku, analýza práce, úloh, vedomostí, schopností a zručností pracovníkov.
Potreby vzdelávania možno určiť na základe cieľov a podnikovej politiky , a to analýzou možností prispenia podnikového vzdelávania na ich realizáciu.

K základným podnikovým potrebám, kt. možno ovplyvniť podnikové vzdelávanie patrí:
1. udržanie úrovne výkonnosti pracovníkov organizácie. Zameriava sa na zdokonaľovanie schopností prac. formou plánovania a kariéry pracovníkov a nerovnováha týchto schopností potom vyvoláva potrebu vzdelávania
2. efektívnosť organizácie, zisk, náklady, kvalita výstupov – všetky tieto ukazovatele môžu signalizovať nedostatky, kt. je možné formou vzdelávania ovplyvniť /redukovať/.
3. kultúra organizácie, skúmanie hodnôt, noriem, tu môžeme nájsť oblasti, v kt. by podnikové vzdelávanie mohlo pomôcť k väčšiemu akceptovaniu /stotožneniu sa / hodnôt podniku.

Analýza potreby vzdelávania – pre ANALÝZU je možné použiť niekoľko METÓD:
1. analýza údajov o organizácii, pracovných miestach a jednotlivých pracovníkoch
2. analýza dotazníkov alebo iných foriem prieskumov názorov, postojov a požiadaviek pracovníka týkajúcich sa vzdelávania
3. analýza požiadaviek vedúcich pracovníkov na vzdelanie svojich podriadených
4. monitorovanie výsledkov porád a diskusií
5. skúmanie a hodnotenie pracovného výkonu jednotlivých pracovníkov
6. analýza pracovných záznamov, kt. vedie vedúci pracovník

Pre určenie potreby pracovníkov je potrebné opierať sa o údaje o pracovníkovi, o názory vedúceho prac. a o výsledky hodnotenia pracovného výkonu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár