(EuroEkonóm.sk,  0)

Dôležitá personálna činnosť aj z ekonomického aj z psychologického hľadiska. Je spojená s postavením, uznaním. Pôsobí ako silný motivačný prostriedok. Na to, aby finančná odmena pôsobila motivačne, musia ľudia veriť, že za svoj čas, úsilie a prácu, ktoré venujú organizácií, budú spravodlivo odmenení.
V súčasnosti je tiež dôležitá úloha aj v nefinančných odmenách: poskytovanie zamestnaneckých výhod, postup, možnosť rozhodovať, pochvala.
Systémy odmeňovania – ide o spôsob stanovenia miezd a platov, prípadne aj zamestnaneckých výhod. Systém slúži ako prostriedok kompenzácie pracovníkov za odvedenú prácu. Plní aj ďalšie funkcie:
– musí prispieť ku konkurencieschopnosti podniku
– zaujač kvalitných uchádzačov o zamestnanie
– stabilizovať pracovníkov
– odmeňovať pracovníkov za lojalitu
– stimulovať k zvýšeniu kvalifikácie
– motivovať

Pri vytváraní systému odmeňovania sa musí odpovedať na tieto otázky:
1. Čo chce podnik pomocou systému dosiahnúť?
2. Čo pracovníci od systému očakávajú?
3. Ktoré vonkajšie faktory budú vplývať na systém?

Odpovede umožnia konkretizovať najdôležitejšie princípy systému, a to :
– úroveň miezd v porovnaní s ostatnými organizáciami
– vnútorná štruktúra miezd v náväznosti na hodnotenie práce
– odmeňovanie prac. v náväznosti na hodnotenie pracovníkov

Formy odmeňovania:
– doplnkové formy
– zamestnanecké výhody
– riadenie a kontrola miezd a platov

Mzdové systémy v organizácií
Mzda podľa zákona o mzde, odmene za pracov….. predstavuje peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty /naturálna/ poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu. Dojednáva sa v pracovnej, kolektívnej alebo inej zmluve. Výška mzdy musí dosahovať výšku minimálnej mzdy. Predstavuje významnú zložku v nákladoch podniku. Mzda závisí od vnútropodnikových mzdotvorných faktoroch a vonakjších mzdotvorných faktorov.
Vnútropodnikové mzdotvorné faktory:
1. faktory, ktoré súvisia s požiadavkami na prac. miesto a jeho postavením v organizačnej štruktúre, zdrojom informácií je popis práce, špecifikácia prac. a hodnotenie práce prac. daného prac. miesta
2. faktory, ktoré súvisia s prac. chovaním zamestnanca, s výsledkom práce, vedomostí, schopností. Zdrojom informácií je hodnotenie prac.
3. faktory, ktoré sa týkajú podmienok prac. miesta a zvlášť tie, ktoré môžu mať dopad na ochranu zdravia a bezpečnosť zdravia prac.
Ďalšie členenie vnútropodnikových mzdových faktorov:
1. Charakteristika prac. – zahŕňame vzdelanie, kvalifikácia, schopností, skúseností, fyzická kondícia,….
2. charakteristika prac. procesu: rozhodovanie, zodpovednosť, tvorivosť, riešenie problémov, vzťah ku kolegom, iniciatíva, organizovanie, presnosť, spoľahlivosť,……
Vonkajšie mzdotvorné faktory:
1. situácia na trhu práce
2. odmeňovanie prac. v iných podmienkach
3. životná úroveň spoločnosti
4. platné zákony a predpisy
5. výsledky kolektívneho vyjednávania

Už ste čítali?


Pridaj komentár