( Bc. Januska,  0)

Národ

Národ poznáme pod pojmom jazykové spoločenstvo, založené na duchovnom princípe, pocite kolektívnej spolupatričnosti, ktorý sa zakladá na dvoch prvkoch. Prvý je na zdieľanej pamäti a druhým je dobrovoľné priľnutie. Koncepcia národa sa teda vyhraňuje voči etnickej alebo kultúrnej definícii.

Národ spočíva v túžbe spoločne zdieľať život. Táto túžba sa odvíja od spomienok na zašlú slávu a utrpenie, a zároveň vyjadruje dobrovoľné prihlásenie sa k spoločenstvu, voči ktorému sa cítime zaviazaní. Spoločné vedomie, ktoré hlavným znakom národa, je teda morálne, a práve v tomto morálnom vedomí tkvie podstata sily národa.

Jedno a mnohonárodnostný štát

Reálne sa stretávame s jednonárodnostným štátom ale aj mnohonárodnostnými štátmi. Mnohonárodné štáty znamenajú, že v hraniciach jedného štátu žije a v istých oblastiach rozvíja svoju kultúru mnoho národov. Je potrebné zdôrazniť, že sa neusilujú o vytvorenie vlastnej organizácie.

Koncepcie národa

V národe môžeme rozlišovať tri koncepcie národa:

  • naturalistická koncepcia národa, ktorá považuje národ za genetickú skupinu, podmienenú biogénne. Národ chápe ako pôvod z jedného prapredka a jeho rodiny.
  • politologická koncepcia národa, ktorá stotožňuje národ s politickou spoločnosťou. Národ je akoby koreláciou štátu.
  • kultúrna koncepcia národa, ktorá hľadá základ národa v dejinnom formovaní sa spoločenstiev vytvárajúcich vlastnú národnú identitu. Národ je teda spoločenstvo kultúry, s formovaním vlastných inštitúcií, s pomocou ktorých riešia ľudia svoje základné problémy.

Argumenty koncepcie národa

Koncepcia národa sa odvíja od niekoľkých argumentov. Človek je rozumná a slobodná bytosť, inak povedané, človek nie je determinovaný svojou rasou (ak toto slovo má vôbec nejaký zmysel), jazykom, náboženstvom, zemepisom. Navyše, jeho vôľu treba rešpektovať. Čoho dôsledkom je, že národ nemožno chápať nezávisle od myšlienky dobrovoľnej akceptácie jeho členov.

Odtiaľ pochádza národnostné právo, ktoré oponuje právu dynastickému (to nie kráľovská vôľa robí národ národom) a zároveň historickému (to nie podobná, alebo rovnaká kultúra ľudu umožňuje jeho národnú integráciu).

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 6.7.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.