(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Hlavná úloha obchodnej činnosti je nábor nových poistení.

Formy zabezpečovania obchodných činností:
– údržba poistení
– intervenčná činnosť
– organizácia obchodnej služby (pracovníkmi môžu byť profesionálne náboroví pracovníci, referenti, referenti – špecialisti, úschovy náborový pracovník).

Obchodná služba – sústava útvarov, ktoré sa zaoberajú ponukou a predajom: marketing, propaganda, ponuka a konkurencia, uzatvorenie poistnej zmluvy a údržba poistení.

Čiastkové činnosti:
– propagácia
– vyhotovenie poistnej zmluvy
– príslušnosť pre dojednávanie poistných zmlúv
– administratíva obchodu
– priehradková služba
– údržba poistenia

Činnosť uzatvárania poistnej zmluvy môžu vykonávať: náborár, dôverník, agent
Ich úlohou je oboznámiť zákazníkov so všetkými poistnými podmienkami, aby sa dali poistiť, musia ovládať základné pravidlá likvidácie poistení.

Makléri (sprostredkovatelia)
– závislí (musia mať súhlas od ministerstva financií SR, pracujú pre 1. poisťovňu)
– nezávislí (pracujú pre viac poisťovní, môžu to byť FO alebo PO, ktoré sú združené do slovenskej asociácie poistných maklérov, ktorá vznikla v roku 1996).
Pokiaľ dôverník sa venuje len 1 skupine poistení napr. majetkové, maklér má za sebou určité „pozadie“ to sú odborné teamy, ktoré robia dôslednú analýzu poistného trhu a umiestňujú poistný produkt do tej poisťovne, ktorá ponuka najlepšie podmienky.

Maklér – jeho starostlivosť nekončí uzavretím poistnej zmluvy, ale tento proces je dlhodobý a vždy, keď sa objaví nový poistný produkt, maklér informuje svojho zákazníka a tiež aj opačne zákazník pociťuje potrebu zmeny rozsahu poistnej ochrany, obráti sa na svojho makléra, v ktorom vidí predovšetkým svojho finančného poradcu.

Poistná zmluva musí obsahovať

Pri uzatváraní poistnej zmluvy musia byť všetky náležitosti správne vyplnené, poistná zmluva musí byť bezchybná, nesmú tam byť žiadne chyby, poistná zmluva sa uzatvára v mieste trvalého bydliska poistníka.

Intervenčná služba

– inkasná (spojená s vymáhaním inkasa)
– neinkasná (napr. zmena identifikačných údajov)

Faktory, ktoré ovplyvňujú nábor nových poistení :
– ekonomické a sociálne podmienky obyvateľstva a podnikateľských subjektov
– postoj jednotlivých subjektov k poistnej ochrane
– rozmiestnenie jednotlivých zastupiteľstiev
– sortiment ponuky a kvalita produktov
– kvalifikácia jednotlivých pracovníkov – profesiálna úroveň
– zabezpečenie správy (prevádzky) poistení
– zabezpečenie a úroveň likvidačnej služby
– úroveň automatizácie
– kvalita a rozsah marketingu
– systém hmotnej zainteresovanosti pracovníkov obchodnej služby
– formy a metódy zaistenia

Formy obchodu
1. ponukový list, kde sa poistenému vysvetlia všetky podmienky poistenia
2. osobná ponuka – individuálne, kolektívne
3. telefonicky
4. internet (1. 7. 2000 SP, a. s. – poistenie liečebných nákladov
5. automaty
6. kombinácia

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.6.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár