(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Zlaté pravidlo financovania a zlaté bilančné pravidlo

Štruktúra podnikového majetku alebo zloženie podnikového majetku má úzku väzbu na štruktúru finančných zdrojov, ktorými je tento majetok krytý. Osobitnú dôležitosť má kvalita aktív z hľadiska ich likvidity, pretože likvidnosť aktív významne determinuje zloženie finančných zdrojov.

Zlaté pravidlo financovania

Platí tu všeobecne akceptované zlaté pravidlo financovania, ktoré požaduje, aby zdroje, ktorými sú jednotlivé zložky majetku finančne kryté, boli v podniku k dispozícii minimálne na dobu, po ktorú je príslušná zložka majetku v podniku viazaná.

Zlaté pravidlo financovania je jedným z kľúčových princípov, ktoré riadia finančné rozhodnutia v podniku. Jeho podstata spočíva v zabezpečení toho, aby finančné zdroje, ktorými sú jednotlivé zložky majetku kryté, boli k dispozícii minimálne na dobu, počas ktorej je daná zložka majetku v podniku viazaná. Tento princíp zabezpečuje stabilitu a likviditu podniku, čím prispieva k jeho dlhodobej finančnej udržateľnosti.

Základné princípy zlatého pravidla financovania

 1. Harmonizácia doby splatnosti: Zlaté pravidlo financovania požaduje, aby doba splatnosti zdrojov financovania bola v súlade s dobou viazanosti príslušnej zložky majetku. To znamená, že ak podnik investuje do dlhodobého majetku, ako sú budovy alebo stroje, mal by tieto investície financovať dlhodobými zdrojmi, ako sú dlhodobé úvery alebo vlastný kapitál. Naopak, krátkodobé aktíva, ako sú zásoby alebo pohľadávky, by mali byť financované krátkodobými zdrojmi.
 2. Minimalizácia rizika likvidity: Dodržiavanie zlatého pravidla financovania pomáha minimalizovať riziko likvidity. Ak podnik financuje dlhodobý majetok krátkodobými úvermi, môže sa dostať do situácie, kedy nebude schopný splácať svoje záväzky v prípade, že krátkodobé úvery budú splatné skôr, než podnik dosiahne výnosy z dlhodobých investícií.
 3. Finančná stabilita a flexibilita: Zabezpečenie správneho časového rozloženia zdrojov financovania umožňuje podniku udržať si finančnú stabilitu a zároveň flexibilitu pri riadení finančných tokov. Tým sa podnik vyhýba náhlym finančným tlakom a je schopný lepšie reagovať na zmeny v trhových podmienkach.

Praktické uplatnenie zlatého pravidla financovania

Dlhodobé investície

Pri financovaní dlhodobých investícií, ako sú nehnuteľnosti, technologické vybavenie alebo iné kapitálové výdavky, by mal podnik hľadať dlhodobé finančné zdroje. Tieto môžu zahŕňať:

 • Dlhodobé úvery: Banky často ponúkajú úvery s dobou splatnosti zodpovedajúcou životnosti financovaného majetku.
 • Emisia dlhopisov: Podnik môže emitovať dlhopisy s dlhou dobou splatnosti, čím získa kapitál na financovanie dlhodobých projektov.
 • Vlastný kapitál: Podnik môže získať financovanie aj z vlastných zdrojov, napríklad z reinvestovaných ziskov alebo vydaním nových akcií.

Krátkodobé potreby

Na druhej strane, financovanie krátkodobých potrieb by malo byť zabezpečené krátkodobými zdrojmi, ako sú:

 • Krátkodobé úvery a kontokorentné úvery: Tieto formy financovania poskytujú podniku flexibilitu pri riadení krátkodobých výdavkov a pohľadávok.
 • Obchodné úvery: Dodávatelia môžu poskytnúť obchodné úvery, ktoré umožňujú podniku odložiť platby za dodané tovary alebo služby.
 • Faktoring: Predaj pohľadávok faktoringovým spoločnostiam môže poskytnúť rýchly prístup k hotovosti.

Výhody a nevýhody

Výhody

 • Stabilita: Dodržiavanie zlatého pravidla financovania zabezpečuje stabilitu finančnej štruktúry podniku.
 • Nižšie riziko likvidity: Podnik má menšiu pravdepodobnosť čeliť problémom s likviditou, keďže doba splatnosti zdrojov je v súlade s viazanosťou majetku.
 • Lepšie plánovanie: Harmonizácia finančných zdrojov a investícií umožňuje lepšie plánovanie a riadenie finančných tokov.

Nevýhody

 • Obmedzená flexibilita: Striktné dodržiavanie tohto pravidla môže obmedziť flexibilitu pri hľadaní najvýhodnejších zdrojov financovania.
 • Vyššie náklady: Dlhodobé zdroje financovania môžu byť nákladnejšie v porovnaní s krátkodobými zdrojmi, čo môže zvýšiť celkové náklady na financovanie.

Zlaté pravidlo financovania je dôležitým nástrojom na zabezpečenie finančnej stability a udržateľnosti podniku. Jeho dodržiavanie umožňuje efektívne riadiť finančné zdroje a minimalizovať riziká spojené s likviditou. Napriek niektorým nevýhodám prináša tento prístup mnoho výhod, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý úspech podniku. Uvedomelé a strategické riadenie finančných tokov v súlade s týmto pravidlom môže významne prispieť k stabilite a rastu podniku v dynamickom a meniacom sa trhovom prostredí.

Zlaté bilančné pravidlo

Na to nadväzuje zlaté bilančné pravidlo, ktoré požaduje, aby dlhodobo viazaný majetok bol financovaný kapitálom, ktorý má podnik dlhodobo, resp. trvalo k dispozícii, a aby krátkodobo viazaný majetok bol financovaný kapitálom, ktorý má podnik k dispozícii len krátkodobo.

Zlaté bilančné pravidlo je ďalším základným princípom finančného riadenia podnikov, ktorý úzko súvisí so zlatým pravidlom financovania. Tento princíp vyžaduje, aby dlhodobo viazaný majetok bol financovaný kapitálom, ktorý má podnik dlhodobo, resp. trvalo k dispozícii, a aby krátkodobo viazaný majetok bol financovaný kapitálom, ktorý má podnik k dispozícii len krátkodobo. Dodržiavanie tohto pravidla je kľúčové pre udržanie finančnej stability a likvidity podniku.

Základné princípy zlatého bilančného pravidla

 1. Dlhodobé financovanie dlhodobého majetku: Podnik by mal zabezpečiť, aby dlhodobo viazaný majetok, ako sú budovy, stroje, pozemky alebo iné nehnuteľnosti, bol financovaný dlhodobými zdrojmi kapitálu. Tieto zdroje môžu zahŕňať vlastný kapitál, dlhodobé úvery alebo emisie dlhopisov. Tento prístup zabezpečuje, že podnik nebude musieť čeliť riziku likvidity, keďže dlhodobý majetok bude krytý dlhodobými finančnými záväzkami.
 2. Krátkodobé financovanie krátkodobého majetku: Na druhej strane, krátkodobo viazaný majetok, ako sú zásoby, pohľadávky a hotovosť, by mal byť financovaný krátkodobými zdrojmi kapitálu. Tieto zdroje zahŕňajú krátkodobé úvery, kontokorentné úvery alebo obchodné úvery od dodávateľov. Tento princíp umožňuje podniku flexibilne riadiť svoje krátkodobé finančné potreby a optimalizovať finančné toky.

Praktické uplatnenie zlatého bilančného pravidla

Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok, ktorý podnik využíva na svoju činnosť, by mal byť financovaný zdrojmi, ktoré sú k dispozícii na rovnaké obdobie alebo dlhšie. Medzi hlavné zdroje dlhodobého financovania patria:

 • Vlastný kapitál: Investície vlastníkov podniku, ktoré sú trvalo k dispozícii a poskytujú pevný základ pre financovanie dlhodobého majetku.
 • Dlhodobé úvery: Bankové úvery s dlhou dobou splatnosti, ktoré umožňujú podniku rozložiť splácanie na dlhšie obdobie.
 • Emisie dlhopisov: Podnik môže emitovať dlhopisy s dlhou dobou splatnosti, čím získava kapitál na financovanie dlhodobých investícií.

Krátkodobý majetok

Krátkodobý majetok, ktorý podnik používa na zabezpečenie každodennej prevádzky, by mal byť financovaný krátkodobými zdrojmi. Medzi tieto zdroje patria:

 • Krátkodobé úvery: Úvery, ktoré je potrebné splatiť v krátkom časovom horizonte, zvyčajne do jedného roka.
 • Kontokorentné úvery: Úverové linky, ktoré umožňujú podniku čerpať prostriedky podľa potreby a flexibilne riešiť krátkodobé výkyvy v peňažných tokoch.
 • Obchodné úvery: Úvery od dodávateľov, ktoré umožňujú odložené platby za tovar alebo služby, čím sa podniku poskytuje dočasná likvidita.

Výhody a nevýhody

Výhody

 • Finančná stabilita: Dodržiavanie zlatého bilančného pravidla zabezpečuje, že dlhodobý majetok je financovaný stabilnými a dlhodobými zdrojmi, čo znižuje riziko finančných problémov.
 • Optimálne riadenie likvidity: Tento princíp umožňuje podniku efektívne riadiť svoju likviditu tým, že krátkodobé potreby financuje krátkodobými zdrojmi.
 • Zlepšenie kreditného hodnotenia: Podniky, ktoré dodržiavajú zlaté bilančné pravidlo, môžu získať lepšie kreditné hodnotenie, čo im umožňuje získať financovanie za výhodnejších podmienok.

Nevýhody

 • Vyššie náklady na financovanie: Dlhodobé financovanie môže byť nákladnejšie ako krátkodobé, čo môže zvýšiť celkové náklady na kapitál.
 • Obmedzená flexibilita: Dodržiavanie tohto pravidla môže obmedziť schopnosť podniku rýchlo reagovať na zmeny v trhových podmienkach a využiť krátkodobé financovanie v prípadoch, kde by to bolo výhodné.

Zlaté bilančné pravidlo je základným princípom finančného riadenia, ktorý pomáha podnikom udržiavať finančnú stabilitu a likviditu. Dodržiavanie tohto pravidla zabezpečuje, že dlhodobo viazaný majetok je financovaný dlhodobými zdrojmi a krátkodobo viazaný majetok krátkodobými zdrojmi. Tento prístup minimalizuje riziká spojené s nesúladom medzi časovou viazanosťou majetku a zdrojov financovania, čím prispieva k celkovej finančnej udržateľnosti podniku. Napriek niektorým nevýhodám, ako sú vyššie náklady na financovanie a obmedzená flexibilita, prináša zlaté bilančné pravidlo mnoho výhod, ktoré sú kľúčové pre dlhodobý úspech a stabilitu podniku.

Štruktúra podnikového majetku

Štruktúra podnikového majetku závisí od odboru podnikania, veľkosti podniku, vnútornej štruktúry jeho činnosti, hospodárskej politiky podniku a od mnohých ďalších skutočností. Práve tak, ako je rôznorodá táto majetková štruktúra, sa v závislosti od toho diferencuje aj finančná štruktúra jednotlivých podnikov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.5.2008 a aktualizovaný 27.5.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár