(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Burza cenných papierov

Burza cenných papierov je zvláštnym spôsobom organizované priame alebo nepriame zhromaždenie osôb, ktoré sa koná pravidelne v určenú dobu a obchoduje sa s cennými papiermi podľa platných pravidiel a burzových predpisov:

 • Sústreďuje sa tu ponuka a dopyt po CP (vecná koncentrácia)
 • Koncentrované na presne určenom mieste alebo v danom počítačovom systéme (miestna koncentrácia)
 • Ponuka a dopyt sa realizujú medzi profesionálne určenými osobami (koncentrácia osobná)

Všetci účastníci burzy sa môžu zúčastňovať obchodov pri oznámených cenách. Burza CP mala veľký význam v období vzniku (hlavne pri pôvodnej akumulácii kapitálu). Burza sa stala jednou z najdôležitejších inštitúcií trhovej ekonomiky, dodnes sa považuje za barometer ekonomiky.

Funkcie burzy

Medzi hlavné funkcie burzy patria tieto:

 1. obchodná funkcia
 2. alokačná funkcia
 3. cenotvorná funkcia
 4. špekulatívna funkcia

Obchodná funkcia burzy

Burza umožňuje vlastníkom voľných finančných prostriedkov ich investovať do voľných CP a zároveň umožňuje transformovať finančné prostriedky na likvidné prostriedky. Burzový trh znamená len zmenu majiteľa CP.

Pre dobré fungovanie burzového trhu je dôležitá likvidita.

Likvidný trh

Likvidný trh by mali byť:

 • hlboký (trh, na ktorom je ľahké odhaliť nákupné a predajné signály nad a pod bežnú transformačnú cenu)
 • široký (veľký objem obchodov)
 • pružný (na ňom dôjde k prísunu nových príkazov hneď ako dôjde k zmene trhovej ceny)
 • tenký (ani hlboké, široké a pružné; bez výrazných zmien trhovej ceny môže byť absorbovaný, len malý objem transakcií)

Alokačná funkcia burzy

Funguje len vtedy, ak sú cenné papiere emitované prostredníctvom primárneho alebo sekundárneho trhu.

Cenotvorná funkcia burzy

Pri vyrovnávaní ponuky a dopytu dochádza k oceňovaniu kapitálu. Kurzový vývoj má vplyv na rozhodovanie makroinštitúcií, ale aj mikroekonomických subjektov.

Špekulatívna funkcia burzy

Hlavným objektom špekulovania na burze bývajú akcie. Burzové špekulácie sú podnikateľskou činnosťou, ktorá je založená na zvážení na burze vzniknutých okolnostiach, ktoré spôsobujú zmeny trhovej ceny akcií a burzový podnikateľ to využíva vo svoj prospech.

Špekulanti sú paratiziti trhu (snažia sa zarobiť na burzovom pohybe). Špekulanti neustále nakupujú a predávajú a tým zvyšujú obrat (čím je vyšší obrat, tým je vyššia likvidita burzového trhu). Cieľom špekulovania nie je dlhodobé investovanie.

Špekulačné obchody

Špekulačné obchody majú národohospodársky význam, pretože prispievajú k stabilite a vyrovnávaniu cien a ich obchody sú nutným predpokladom pre zabezpečenie likvidity burzového trhu. Preberajú na seba riziko.

Špekulácia kúpy a predaja cenných papierov na niekoľko dní, týždňov a s cieľom predať alebo kúpiť so ziskom. Zisk je kurzový rozdiel medzi predajným a kúpnym kurzom bez zaťaženia daňami a transakčnými nákladmi.

Špekulácie môžu byť na vzostup (long position) alebo na pokles (short position). Bez špekulantov nemôže ekonomika existovať. Špekulanti prispievajú k stabilite a vyrovnávaniu cien a ich obchody sú nutným predpokladom pre zabezpečenie trhu.

Predpoklady špekulačných obchodov

Medzi hlavné predpoklady špekulačných obchodov patria:

 1. dostatok informácií
 2. kvalitný obchodný systém burzy
 3. fungovanie vysporiadania burzových obchodov bez problémov
 4. nízke transakčné náklady
 5. primerané daňové zaťaženie kapitálových ziskov

Zlaté burzové pravidlo

Zlaté burzové pravidlo znie: „Kto má málo peňazí a ťažko zarobených a slabé nervy nech na burzu nechodí.“

Burzy strácajú na svojom význame, pretože sa prudko rozvinuli mimoburzové obchody. Ale aj napriek tomu majú stále veľký význam.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008 a aktualizovaný 8.9.2022. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Zdroje a literatúra

 • DĚDIČ, J., Burza cenných papírů a komoditní burza, 1. vydanie, Praha: Prospektum, 1992, 295 strán, ISBN 80-85431-62-9
 • HRVOĽOVÁ, B. a kolektiv. Analýza finančných trhov. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 512 s. ISBN 978-80-7478-948-9
 • JIRŮKOVÁ, M, Marek, K., Tomíčková, S. Banky, burza cenných papírů, 1. vydanie, Brno: Masarykova univerzita, 1994, 230 strán, ISBN 80-210-0924-1
 • JÍLEK, J. Akciové trhy a investování. Praha: Grada, 2009. 656 s. ISBN 978-80-247-2963-3
 • MUSÍLEK, P., BENEŠ, V., Burzy a burzovní obchody, 2. dop. vydanie Praha: Informatorium, 1992, 252 strán, ISBN 80-85427-25-7
 • PAVLÁT, Vladislav. Burzy cenných papírů. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2003. 125 s. ISBN 802390230X
 • PAVLÁT, Vladislav. Kapitálové trhy. 2.vyd. Praha: Professional Publishing, 2005. 318s. ISBN 80-86419-87-8
 • REJNUŠ, O. Finanční trhy. Vyd. Grada Publishing, 2014, 4.vyd., 760s. ISBN 978-80-
  247-3671-6
 • SEKNIČKA, P. a kol. Vybrané otázky kapitálových trhů v České republice, 1. vydanie Praha: Vodnář, 2003, 105 strán, ISBN 80-85889-52-8

Pridaj komentár