(, EuroEkonóm.sk ,  3)

Opravné prostriedky

– možno charakterizovať ako právne inštitúty, ktorými sa opravnená osoba (účastník, zodpodvedný zástupca) domáha preskúmania rozhodnutia jemu predchádzajúceho konania opravným súdom za účelom dosiahnutia nápravy. Podľa súčasného OSP sú opravnými prostriedkami odvolanie, dovolanie, obnova konania a dočasne v obmedzenej miere aj sťažnosť pre porušenie zákona.

Opravné konanie

– je konanie, v rámci ktorého sa preskúmava věc v rozsahu ustanovenom zákonom
za účelom dosiahnutia nápravy napadnutého rozhodnutia, či už v podobe jeho
zmeny alebo zrušenia..

Opravný súd

– sa rozumie súd, kt. napadnuté súdne rozhodnutie preskumáva v rámci opravného
konania.

Triedenie opravných prostriedkov

1. Podľa časového momentu ich pripustenia:
a) riadne – sú prípustné v zákonom stanovenej lehote (odvolanie). Začiatok plynutia tejto lehoty sa
viaže na moment doručenia rozhodnutia
b) mimoriadné – začiatok plynutia lehoty sa viaže až na moment právoplatnosti rozhodnutia
(dovolanie, obnova konania)
2. Podľa opravného súdu:
a) opravné prostriedky s devolútnym účinkom
b) opravné prostriedky bez devolútného účinku
3. Podľa účinku viazaného na podanie opr. prostriedku:
a) opravné prostriedky so suspenzívnym účinkom
b) opravné prostriedok bez suspenzívneho účinku
4. Podľa dôvodu, za ktorého možno opr. prostriedok podať:
a) úplné – umožňujú napadnúť rozhodnutie z akychkoľvek dôvodov bez obmedzenia (odvolanie)
b) neúplné – viažu sa na podanie len na existenciu určitých zákonných dôvodov (dovolanie) 5. Podľa práva prednášať nové skutočnosti a dôkazy:
a) opravné prostriedky s právom novôt
b) opravné prostriedky bez neho
6. Podľa spôsobu vybavenia opr. prostiredku:
a) opr. prostriedok s kasačným účinkom
b) opr. prostriedok s revíznym účinkom
Odvolanie – je opr. prostriedok, kt. môže účastník využiť v prípade nespokojnosti s vydaným
rozhodnutím. Podmienky:
– prípustnosť odvolania – je prípustné len proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa
– včasnosť podania odvolania – zakotvuje dľžku lehoty odvolania (15 dní od doručenia rozhodnutia)
– podanie odvolania oprávnenou osobou – môže ju uskutočniť len účastník konania

Formálne náležitosti odvolania

– každé odvolanie môže byť urobené ústne do zápisnice, písomne alebo telegraficky. Každé odvolanie by malo obsahovať:
– označenie súdu, ktorému je určené
– kto ho podáva
– proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje
– uvedenie nových skutočností a dôkazov
– čoho sa odvolateľ domáha
– podpis a dátum

Účinky odvolania

– odvolanie podané v lehote osobou oprávnenou na jeho podanie a proti rozhodnutiu, kt. zo zákona nie je vylúčené vyvoláva suspenzívny účinok – podstata odvolanie nenadobudne právoplatnosť, kým o ňom nerozhoduje odvolací súd.
Konanie o odvolaní – celý priebeh konania o odvolaní začínajúceho sa dôjdením odvolania na súd a končiaceho sa vynesením rozhodnutia, sa rozdeľuje medzi súd prvého a druhého stupňa.

Spôsoby rozhodovania odvolacieho súdu

– spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu o podanom odvolaní závisí od výsledku zistenia, k akému tento súd dôjde po preskúmaní napadnutého rozhodnutia.

Možnosti súdu:

– zastaviť konanie
– odmietnúť konanie
– potvrdiť rozhodnutie – ak je vecne správne
– zrušiť rozhodnutie – ak nie sú splnené podmienky na jeho zmenu
– zmeniť rozhodnutie – ak sa súd prvého stupňa dopustil chyby

Dovolanie – nahradilo mimoriadný opravný prostriedok, stažnosť pre porušenie zákona.
Podmienky dovolania – aby došlo k prejednaniu dovolania dovolávacím súdomm musí spľnať všetky podmienky predpísané zákonom:
a) podanie dovolania oprávnenou osobou (subjek. podmienka) – výlučne účastník konania
b) prípustnosť dovolania (objekt. podmienka) –

dovolanie je prípustné

– len proti rozhodnutiu odvolacieho súdu
– len proti právnem rozhodnutiu
– závisí od formy odvolacieho súdu
– dovolanie smie smerovať len proti výroku rozhodnutia
– pri vadách, kt. mali za následok nesprávne rozhodnutie
– včasnosť dovolania – 1 mesiac

Formálne náležitosti

– všeobecné náležitosti
– proti ktorému rozhodnutiu smeruje
– v akom rozsahu sa rozhodnutie napadá
– čoho sa dovolateľ domáha, tj petit
– kt. dôkazy by sa mali vykonávať na preukázanie dôvodu povolania
– z akých dôvodov sa toto rozhodnutie napadá

Konanie o dovolaní

– sa rozdeľuje medzi súd, ktorý rozhodoval v prvom stupni a dovolací súd

Spôsoby rozhodnutia dovolacieho súdu o dovolaní

– zastavenie konania
– odmietnutie konania
– zamietnutie dovolania
– zrušenie rozhodnutia

Sťažnosť pre porušenie zákona

– je mimoriadný opravný prostriedok. Oprávnený je ho podať iba generálny prokurátor a to iba vo veciach, ktoré môžu vstúpiť do už začatého konania. Lehota je do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Obnova konania

– podmienky na obnovu konania:
prvým predpokladom na dosiahnutie povolenia obnovy konania je zachovanie podmienok prípustnosti, splnenie ktoré vyžaduje OSP a ktoré teória delí na objektívne a subjektívne. Sú nimi:

1. Podanie na obnovu konania osobou na to oprávnenou – je ňou len účastník konania
2. Podanie návrhu na obnovu konania z niektorého z dôvodov uvedených v zákone (§288) –
vykonanie dôkazov, ktoré sa nemohli vykonať v pôvodnom konaní. Skutočnosti, dôkazy, kt.
účastník nemohol použiť v pôvodnom konaní.
3. Podmienka návrhu na obnovu konania proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je zo zákona vylúčené
4. Podanie návrhu na obnovu konania v stanovenej lehote. subjektívna – 3 mesiace, objekt. – 3 roky.

Náležitosti návrhu na obnovu konania

– zákonom predpísané náležitosti
– označenie rozhodnutia
– dôkazy obnovy
– skutočnosti, kt. svedčia o tom, že návrh je podaný včas
– dôkazy, kt. sa má preukázať dôvodnosť návrhu
– petit, t. j. čoho sa navrhovateľ domáha

Konanie o návrhu na obnovu konania

– charakteristickým znakom je, že o obnove konania bude vždy rozhodovať súd, kt. vo věci konania rozhodoval na prvom stupni. Má dve štádiá:
1. konania o povolenie obnovy
2. konanie vo věci samej pre povolenie obnovy

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 4.12.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

  1. Anonym

    kto mi poradi ked ma policajtka oklamala a vyniesla mi trest na dobu 4rokou za alkohol za volantom a 1000eur a nikomu som nic nspravila a nemal som ziadny vazni priestupok? a taky papalasi tam chodia po pol roku pre vodicak a sumou zaplatit 400eur

  2. Jedovaty Jozko

    Predaj auto a prejdi na tvrdsie drogy…

  3. anonym

    nepi a budes mat na pokutu a je len dobre ze nebudes 4 roky na cestách, takých co sadnu za volant pod vplivom by mali rovno do basy zatvarat a nie len pokuty im davat!!!!!

Pridaj komentár