(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ak chceme zaradiť politológiu do systému vied, potrebujeme najprv definovať nielen politológiu samotnú, ale predovšetkým potrebujeme vymedziť jej obsah. Vo všeobecnosti sa politológia definuje jako spoločenská veda o politike, resp. o štátnej moci, tiež sa označuje jako štátoveda.

Ešte ťažšie je však vymedziť predmet politológie, a to najmä vzhľadom na jej rozsah, obsah a členitosť. V širšom ponímaní sa chápe ako súhrn poznatkov o spoločenskom živote predovšetkým s ohľadom na moc, v užšom ponímaní je sa moc absolutizuje. Základná definícia hovorí, že je to veda o politike. Ale politika alebo politické systémy sa v každej krajine vzájomne odlišujú. Existencia národných špecifík sa odráža v rozdielnych reáliach jednotlivých krajín a následne aj v rôznych teoretických koncepciách a prístupoch k predmetu politológie. Kedže politológia nie je exaktná veda, každý prístup nachádza odozvu a ukazuje udalosti pod prizmou subjektívneho videnia.

Politológia patrí medzi spoločenské vedy. Je to relatívne mladá veda, ktorej existencia sa datuje od roku 1957. Vyčlenila sa z filozofie. Najviac vztyčných bodov nechádza s týmito disciplínami:

  • História
  • Filozofia
  • Právo
  • Ekonómia

M. Duveger definoval tri hlavné prístupy chápania postavenia politológie:

Politológia ako priesečník

Politológia navzájom prepája spoločenské vedy.

Politológia ako reziduálna veda

Politológia funguje jako „zberný kontajner“, ktorý zhromažďuje časti ostatných vied, kroré sa dotýkajú problematiky štátu a politickej moci, ale materské vedy im nevenujú väčšiu pozornosť.

Politológia ako syntetická veda

Zhromažďuje poznatky ostatných vied, ktoré poskytujú relevantné informácie o fungovaní štátu, spoločenskom a politickom systéme.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár