( simona7,  6)

Charakteristika a popis organizácií a spoločností, ktoré pôsobia v dopravnej a spojovej sústave Slovenskej republiky.:

 • Slovenská pošta, a. s.
 • Slovak Telecom, a. s.
 • Železnice Slovenskej republiky – ŽSR
 • Slovenská plavba a prístavy, a. s.
 • Letové prevádzkové služby SR, š. p. (LPS SR)
 • Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS)
 • Výskumný ústav spojov
 • Protimonopolný úrad
 • Rada pre vysielanie a retransmisiu
 • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
 • Poštový regulačný úrad
 • Telekomunikačný úrad
 • Medzinárodné inštitúcie v cestnej doprave

Slovenská pošta, a. s.

Slovenská pošta, a. s. je samostatný podnikateľský subjekt, ktorý hospodári bez dotácie štátneho rozpočtu (ŠR). Zo štátneho podniku (š. p.) sa 1. 10. 2004 Slovenská pošta pretransformovala na a. s. Vznik Slovenskej pošty: 1. 1. 1993. Slovenská pošta má svoje sídlo v Banskej Bystrici. Svoje služby ponúka prostredníctvom siete viac ako 1500 pôšt.

Predmet činnosti:

 • poskytovanie poštových služieb,
 • preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty,
 • podanie, preprava, dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku,
 • vydávanie poštových cenín a činnosť poštového múzea.

Univerzálna služba a poštová licencia

Univerzálna služba je súbor poštových služieb, ktoré musí Slovenská pošta poskytovať trvalo za prijateľné ceny, za rovnakých podmienok a v určitej kvalite tak, aby boli dostupné všetkým obyvateľom na celom území SR.

Poštová licencia je rozhodnutie, ktoré vydáva Poštový regulačný úrad poštovému podniku na poskytovanie univerzálnych služieb. Môže sa udeliť najviac na 20 rokov.

Požiadavky na kvalitu poštovej univerzálnej služby sú prílohou poštovej licencie a obsahujú základné zásady a charakteristiky kvality, ktoré musí spĺňať univerzálna poštová služba:

 • miestna a časová dostupnosť
 • lehota prepravy zásielok
 • bezpečnosť zásielok
 • informácie o univerzálnej službe
 • vybavovanie reklamácií
 • spokojnosť zákazníkov

Univerzálna služba (US) v elektronických komunikáciách

Univerzálna služba (US) v elektronických komunikáciách, požiadavky na kvalitu univerzálnej služby a financovanie ošetruje Zákon č. 610/2003. Pod univerzálnou službou rozumieme súbor služieb, ktoré sú za prijateľnú cenu dostupné v určitej kvalite na celom území štátu všetkým užívateľom bez ohľadu na ich geografickú polohu. Predmetom univerzálnej služby sú:

 • poskytovanie telefónnej služby a funkčný prístup k internetu
 • poskytovanie telefónneho zoznamu účastníkov
 • zabezpečenie dostupnosti verejných telefónnych automatov
 • poskytovanie bezplatného a nepretržitého prístupu k číslam tiesňových volaní vrátane 112
 • poskytovanie a prevádzkovanie informačnej služby
 • zabezpečenie prístupu k službám pre zdravotne postihnutých užívateľov

Kvalitu US určuje telekomunikačný úrad v súlade s usmernením Európskej komisie. Podnik má právo na úhradu čistých nákladov vzniknutých pri vykonávaní povinností US, ak sú jeho výnosy z tejto služby nižšie ako náklady.

Slovak Telecom, a. s.

Spoločnosť Slovak Telekom a. s. je súčasťou nadnárodnej skupiny firmy Deutsche Telekom GroupDo činnosti Slovak Telecom, a. s. patrí:

 • vlastní a prevádzkuje telekomunikačnú sieť
 • poskytuje telekomunikačné služby za úhradu pre potreby FO a PO
 • prevádzkovanie, výstavba, údržba, zriaďovanie a servis telekomunikačných zariadení a informačných technológií vo vlastníctve iných subjektov v rozsahu uzatvorených zmlúv
 • predaj zoznamu účastníkov

Železnice Slovenskej republiky – ŽSR

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vznikli 1. 1. 1993. Hlavné činnosti ŽSR:

 • správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty,
 • zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí,
 • výstavba, úprava a údržba železničných a lanových dráh.

Dňa 1. januára 2002 vznikla Železničná spoločnosť, a. s., ktorá sa zaoberá osobnou a nákladnou dopravou. V roku 2005 bola rozdelená na dva podniky:

 1. Železničná spoločnosť Slovensko – osobná doprava
 2. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia – nákladná doprava

Slovenská plavba a prístavy, a. s.

Spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, a. s. bola založená v roku 1922. Je to dominantná spoločnosť v oblasti preprava, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území SR. Slovenská plavba a prístavy je priamo napojená na železničnú a cestnú dopravu, interný produktov rafinérie Slovnaft. Orgány spoločnosti sú valné zhromaždenie, dozorná rada a predstavenstvo. Dcérske spoločnosti spoločnosti Slovenská plavba a prístavy sú:

 1. Lodenica, s. r. o.
 2. Ferroservis Bratislava, s. r. o.

Letové prevádzkové služby SR, š. p. (LPS SR)

Spoločnosť Letové prevádzkové služby SR, š. p. vznikla 1. januára 2000. Sídlo: Letisko M. R. Štefánika v BA. LPS SR sú podnikateľský subjekt, ktorého poslaním je komplexné zabezpečenie a poskytovanie leteckých navigačných služieb:

 • letové prevádzkové služba
 • letecké telekomunikačné služby, informačné služby a služby pátrania a záchrany.

Hlavným cieľom vykonávania týchto činností je zabezpečenie bezpečného, efektívneho a usporiadaného toku letovej prevádzky v stanovenom vzdušnom priestore na určitých letiskách.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS)

Charakteristika a úlohy Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. : NDS vznikla 1. februára 2005 na základe zákona o NDS. Založil ju štát, ktorý jej je 100 % vlastníkom. Medzi hlavné činnosti NDS patrí:

 • príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na základe vládou schváleného Plánu rozvoja diaľnic a ciest SR
 • zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a vyberanie poplatkov za ich používanie
 • zabezpečovanie finančných zdrojov na pokrytie potrieb NDS
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • prevádzkovanie a činnosť akreditovaného cestného laboratória

NDS využíva na financovanie výstavby okrem štátneho rozpočtu aj zdroje z európskych fondov, úveru a predaja nálepiek. Ďalším zdrojom budúcich príjmov spoločnosti má byť zavedenie mýtneho systému.

Budovanie základnej infraštruktúry intermodálnej dopravy

Intermodálna doprava predstavuje ekologický a energetický výhodný systém prepravy tovarov v logistických prepravných reťazcoch nákladnej dopravy. Efektívne využívanie vychádza z cenovej úrovne a úrovne dopravnej infraštruktúry. Na Slovensku sú terminály v Dunajskej Strede, Košiciach, Žiline a v Bratislave. Slovensko ako členský štát EÚ môže počítať s pomocou fondov EÚ, ale musí aj investovať z vlastných zdrojov.

Bezpečnosť cestnej premávky

Za prvoradý dôvod úmrtnosti na cestách sa považuje správanie účastníkov premávky:

 • jazda nebezpečnou rýchlosťou
 • konzumácia alkoholu alebo drog
 • únava
 • nepoužívanie bezpečnostných pásov alebo ochrannej helmy

V Európskom akčnom programe pre cestnú bezpečnosť sú určené niektoré z hlavných oblastí činností:

 • podpora zodpovedného správania na cestách,
 • zabezpečenie vozidiel podpornými technickými zariadeniami
 • zlepšovanie cestnej infraštruktúry pomocou informačných a komunikačných technológií

Výskumný ústav spojov

Postavenie a úlohy Výskumného ústavu spojov: Výskumný ústav spojov je organizácia, na čele ktorej je správna rada, riaditeľ a dozorná rada. VÚS slúži ako výskumný, vývojový a testovací ústav pre telekomunikačnú, rádiokomunikačnú, elektromagnetickú kompatibilitu a pošty. Má na Slovensku vyše 30-ročnú tradíciu, bol založený v Banskej Bystrici v roku 1976. V súčasnosti plní VÚS postavenie poprednej výskumnej inštitúcie pre oblasť elektronických komunikácií a služieb. V súčasnosti sa zaoberá prechodom z analógového na digitálne TV vysielanie.

Protimonopolný úrad

Úlohou Protimonopolného úradu je ochrana hospodárskej súťaže na trhoch výrobkov, výkonov prác a služieb proti jej vylučovaniu, obmedzovaniu alebo skresľovaniu ako aj vytváranie podmienok pre jej ďalší rozvoj s cieľom podporiť hospodársky rozvoj v prospech spotrebiteľov.

Rada pre vysielanie a retransmisiu

Základné funkcie a činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu:

 • rozhoduje o licenciách na vysielanie
 • o registráciách retransmisie a zastavenie retransmisie
 • ukladá sankcie vysielateľom a prevádzkovateľom retransmisie ako aj tým, ktorý vysielajú alebo prevádzkujú retransmisiu bez oprávnenia

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) – Sojka 🙂

Základnou úlohou Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) je kontrola predaja výrobkov a poskytovanie služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu pri plnení tejto úlohy presadzuje u všetkých subjektov na vnútornom trhu dodržiavanie platných právnych predpisov pri predaji výrobkov a poskytovanie služieb.

Poštový regulačný úrad

Činnosti Poštového regulačného úradu:

 • štátna regulácia je vytváranie podmienok na vznik a udržiavanie konkurenčného prostredia na trhu poštových služieb
 • povoľovanie poštovej činnosti (registrácia poštových podnikov)
 • pôsobnosť univerzálnej služba (stanovenie podmienok pre reguláciu cien univerzálnej služba poštového platobného styku).

Telekomunikačný úrad

Hlavná činnosť Telekomunikačného úradu je výkon regulácie a štátny dohľad v elektronických komunikáciách a ukladanie sankcií. Elektronické komunikácie zabezpečujú výmenu alebo prenos informácií medzi konečnými užívateľmi.

Elektronická komunikačná služba je služba poskytovaná za úhradu, ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach.

Medzinárodné inštitúcie v cestnej doprave

 1. ČESMAD (Česko-slovenskí medzinárodní automobiloví dopravcovia) Slovakia je najvplyvnejšie záujmové združenie na Slovensku, profesne orientované na cestnú dopravu. Vznikla 21. januára 1966 v Prahe.
 2. Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU: sídlo: Ženeva. Hlavným cieľom je sústreďovanie a zastupovanie živnostenských záujmov spojených s medzinárodnou cestnou dopravou. ČS sa stalo riadnym členom IRU v r. 1966 ihneď po zriadení ČESMAD-u.
 3. Európska konferencia ministrov dopravy CEMT je medzivládna organizácia, ktorá sa skladá z ministrov dopravy 41. štátov. SR sa stala členom CEMT-u od 1. januára 1993.
 4. Ďalšie vybrané inštitúcie v medzinárodnej cestnej doprave: Medzinárodná cestná federácia IRF, Stále medzinárodné združenie cestných kongresov.

Kombinovaná doprava

Koncepcia a rozvoj kombinovanej dopravy: Kombinovaná doprava (KD) je intermodálna doprava s podstatnou časťou po železnici, vode príp. letecky, pričom začiatočná a konečná fáza dopravy je cestnou dopravou a mala by byť čo najkratšia.

Výhody: Eleminovane zvýhodnený priamej cestnej dopravy, odľahčenie cestnej siete, menšia nehodovosť, menšie škodliviny, menšie prevádzkové náklady dopravcu, presná kalkulovateľnosť času prepravy so zreteľom na grafikon železničnej prepravy.

Zo dňa 17. januára 2007 bola schválená koncepcia rozvoja KD do r. 2010 na základe analýzy stavu KD na Slovensku. Koncepcia definuje potenciál pre KD, navrhuje vedenie liniek, potrebnú infraštruktúru na prevádzkovanie liniek, najmä terminály. Navrhuje opatrenia na podporu KD, oblasti právnych noriem a špecifikuje výšku a účel finančných prostriedkov zo ŠR na zabezpečenie navrhnutého rozvoja a podporu KD na Slovensku do roku 2010.

Autor: simona7

Tento príspevok bol vytvorený 20.3.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora simona7.


Ekonomická poradňa

 1. Mirek Kuchar

  Aké organizácie pôsobia v dopravnej a spojovej sústave Slovenskej republiky?

 2. Ales Medved

  Medzi kľúčové organizácie patria Slovenská pošta, Slovak Telecom, Železnice Slovenskej republiky, Slovenská plavba a prístavy, Letové prevádzkové služby SR a Národná diaľničná spoločnosť.

 3. Ondrej Vavrik

  Ako sa financuje výstavba a údržba diaľničnej siete na Slovensku?

 4. Miroslav Brno

  Financovanie zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť z rôznych zdrojov, vrátane štátneho rozpočtu, európskych fondov, úverov a predaja diaľničných známok.

 5. Adam Rabcan

  Je dostatočná infraštruktúra pre intermodálnu dopravu na Slovensku?

 6. Dusan Macasek

  Infraštruktúra sa rozvíja, avšak pre plné využitie potenciálu intermodálnej dopravy sú potrebné ďalšie investície a podpora zo strany štátu.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.