( simona7,  6)

Daňový systém pred reformou

Stav daňovej sústavy na Slovensku pred daňovou reformou:

 • mnoho novelizácií, výnimiek a podmienok
 • výrazné skomplikovanie daňového práva
 • selektívna daňová politika
 • nejasný vzťah k štátnemu rozpočtu
 • rôzne a nejasné zdaňovanie rôznych skupín obyvateľstva
 • vhodné podmienky pre rozvoj daňovej kriminality

Úloha daňovej reformy

Úlohou daňového systému bolo odstrániť nedostatky a deformácie. Charakteristické znaky daňovej reformy na Slovensku:

 • ide o zdanenie všetkých druhov príjmov rovnako a takto dosiahnuť čo najväčšiu spravodlivosť, neutralitu, zjednodušenie a účinnosť.
 • výsledkom daňovej reformy je zníženie váhy priamych daní.
 • doterajšiu selektívnu daňovú politiku nahradila plošná daňová politika, ktorá vytvára všeobecne priaznivé podmienky pre podnikanie a investovanie.
 • základnou podmienkou prijatia daňovej reformy je fiškálna neutrálnosť, teda neutrálnosť vo vzťahu k štátnemu rozpočtu

Reforma zdaňovania príjmov

Dôležitým medzníkom bola daňová reforma z roku 2014. Jej cieľom bolo odstránenie deformačných účinkov daňových zákonov, odstránenie dvojitého zdanenia príjmov, zjednodušenie daňovej sústavy a zatraktívnenie Slovenska ako krajiny zaujímavej pre zahraničných investorov.

Daňová reforma bola formulovaná s cieľom nastoliť v SR daňový systém, ktorý motivuje ľudí pracovať viac, resp. aktívne si hľadať zamestnanie, podnikateľov investovať a vytvárať tak nové pracovné miesta.

Základným a najviditeľnejším znakom reformy bolo zavedenie rovnej 19% sadzby dane pri dani z príjmov a DPH. Znížilo sa daňové zaťaženie fyzických osôb a právnických osôb a daňové bremeno sa presunulo z priamych daní na nepriame. Pilier daňovej reformy – nový zákon o dani z príjmov. K zníženiu zaťaženia fyzických osôb prispelo aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 22,5-násobku sumy životného minima (obdobie 2009 až 2010).

Reformou prijaté zákony o spotrebných daniach – prijatých 5 nových zákonov o daniach zo spotreby piva, vína, liehu, tabaku a tabakových výrobkov a minerálnych olejov.

Ciele daňovej reformy

 • vytvorenie priaznivého podnikateľského a investičného prostredia,
 • zjednodušenie, odstránenie slabých stránok a deformačných účinkov daňových zákonov,
 • dosiahnutie vysokého stupňa daňovej spravodlivosti rovným zdaňovaním všetkých druhov príjmov,
 • presun daňového bremena z priamych daní na nepriame, tzn. presun od zdaňovania výroby smerom k zdaňovaniu spotreby,
 • zavedenie nízkych daňových sadzieb a eliminácia všetkých výnimiek, oslobodení od dane a špeciálnych režimov,
 • zrušenie progresívneho zdaňovania príjmov zavedením rovnej dane,
 • odstránenie deformujúcich prvkov daňovej politiky,
 • odstránenie dvojitého zdanenia príjmov v maximálnej možnej miere
 • zjednodušenie zdaňovania priamymi daňami.

Paušálna daň a rovná daň

Od 1.1.2004 došlo k zrušeniu paušálnej dane (dôvod – je to nesystémový prvok). Podľa nového zákona o daniach z príjmov dochádza k zredukovaniu okruhu príjmov oslobodených od dane.

Výhody rovnej dane

 • zjednodušenie systému
 • obmedzenie daňových únikov
 • vyššia motivácia
 • prílev investícií zo zahraničia
 • zdaňovanie iba raz

Nevýhody rovnej dane

 • zdraženie potravín, energií, liekov, pomôcok pre telesne postihnutých, školských potrieb, bývania, stavebných prác a pod. v dôsledku stanovenia jednotnej, no súčasne vyššej DPH,
 • existenčné problémy niektorých skupín obyvateľstva
 • pokles životnej úrovne strednej vrstvy obyvateľstva a naproti tomu výrazná podpora najsolventnejšej časti obyvateľov.

Autor: simona7

Tento príspevok bol vytvorený 16.3.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora simona7.


Ekonomická poradňa

 1. Tadeas Meciar

  Aké boli hlavné ciele daňovej reformy na Slovensku?

 2. Stanislav Cavajda

  Hlavné ciele daňovej reformy zahŕňali vytvorenie priaznivého podnikateľského a investičného prostredia, zjednodušenie daňových zákonov, dosiahnutie vysokého stupňa daňovej spravodlivosti a presun daňového bremena z priamych daní na nepriame.

 3. Helena

  Boli ciele daňovej reformy úspešne dosiahnuté bez negatívnych dopadov na sociálne slabšie skupiny?

 4. David Kostolnak

  Reforma mala za cieľ vytvoriť lepšie podmienky pre podnikanie a investície, ale kritici poukazujú na možné negatívne dopady na sociálne slabšie skupiny v dôsledku presunu daňového bremena na nepriame dane.

 5. Tobias

  Môže byť rovná daňová sadzba považovaná za spravodlivú, keď zohľadňuje rovnaké zaobchádzanie s príjmami rôznej výšky?

 6. mastericuuu

  Rovná daňová sadzba prináša jednoduchosť a môže motivovať investície, avšak debata o spravodlivosti takéhoto systému pretrváva, pretože neberie do úvahy rozdielne ekonomické schopnosti jednotlivcov.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.