( Bc. Januska,  0)

Benchmarking

Benchmarking

Benchmarking je proces výmeny informácií prostredníctvom série meraní výkonnosti organizácie (procesov), s využitím štandardov známych ako „benchmarky“ je možné identifikovať najlepších v danej oblasti.

Následne je analyzovaný a identifikovaný spôsob dosahovania týchto výsledkov, aby tí, ktorí očakávajú zlepšenie, mohli prevziať a využiť spôsob dosahovania týchto najlepších výsledkov

Benchmarking sa zameriava predovšetkým na:

 • kľúčové oblasti – najmä to čo je dôležité a čo naliehavé)
 • kvantifikovateľné ukazovatele –patria tu ukazovatele smerujúce k stavu kde sme my, kde sú oni
 • prostredie, v ktorom sa podáva výkon – naznačuje aké sú podmienky
 • metódy, postupy, procesy – naznačujú ako to robia oni, ako to robíme my
 • prevzatie, prispôsobenie najlepších praktík (best practices)
 • aplikáciu najlepších praktík (skúseností) v organizáci.

Ciele benchmarkingu

Cieľom benchmarkingu je identifikovať najlepšie postupy a zlepšiť výkon a výsledky vlastnej organizácie.

Cieľom benchmarkingu je zlepšiť výkon a výsledky organizácie tým, že identifikuje najlepšie postupy, ktoré môžu byť následne implementované do vlastnej organizácie. Benchmarking môže pomôcť organizácii získať konkurenčnú výhodu, zlepšiť procesy a zvýšiť efektivitu a efektívnosť.

Kroky a základné fázy benchmarkingu

Prvá a najdôležitejšia fáza je plánovanie a zber údajov. Hlavnými činnosťami v tejto fáze sú:

 • výber a definovanie kritických faktorov úspechu
 • stanovenie indikátorov na meranie kritických faktorov úspechu
 • meranie hodnôt indikátorov organizáciou.

V druhej analytickej fáze sa porovnávajú namerané hodnoty indikátorov.

Tretia fáza integrácie pozostáva z preskúmania relevantných podnikových procesov a Identifikácie oblastí pre zlepšenie

V poslednej fáze nazývanej fáza akcie, ktorú je možné definovať na základe jej krokov ako monitorovanie stavu, plánovanie a implementácia zlepšení, prebratie “best practice” od benchmarkingových partnerov.

Realizácia benchmarkingu

Benchmarking môže byť realizovaný rôznymi spôsobmi. Napríklad, môže sa porovnávať výkon jednej organizácie s výkonom inej organizácie v rovnakej alebo podobnej oblasti, alebo môže sa porovnávať výkon jedného oddelenia s výkonom iného oddelenia v rovnakej organizácii. Okrem toho môže byť benchmarking realizovaný v rôznych oblastiach ako napríklad v marketingu, predaji, výrobe, logistike a pod.

V praxi sa benchmarking často realizuje pomocou externých poradenských spoločností alebo špecializovaných benchmarkingových skupín, ktoré sa zameriavajú na určitú oblasť. Na druhej strane organizácie môžu tiež realizovať interný benchmarking, kde sa porovnávajú rôzne oddelenia alebo pobočky v rámci jednej organizácie.

Benchmarking môže byť pre organizácie veľmi užitočným nástrojom na zlepšenie ich výkonu a výsledkov. Avšak, môže byť aj časovo a finančne náročným procesom, preto je dôležité zvážiť jeho náklady a prínosy. Celkovo však benchmarking prináša mnoho výhod a môže pomôcť organizáciám dosiahnuť úspech v konkurenčnom prostredí.

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 3.9.2015 a aktualizovaný 23.2.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Zdroje a literatúra

 1. BEŇOVÁ ET AL. 2007. Financie a mena, Bratislava: Iura Edition 2007. 391 s. ISBN 978-80-8078-142-2
 2. ČABYOVÁ,Ľ. 2009.Benchmarkingové porovnávanie v oblasti marketingovej komunikácie, Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2009. 150 s. ISBN 978-80-8105-135-7
 3. ČIŽINSKÁ, Romana a Pavel MARINIČ. Finanční řízení podniku: moderní metody a trendy. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3158-2
 4. DVOŘÁČEK, Jiří. Interní audit a kontrola. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-717-9805-3
 5. KARLOF, B. OSTBLOM, S. 1995. Benchmarking, Praha: Victoria publishing, 1995. 135 s. ISBN 80-85865-23-8
 6. KISLINGEROVÁ, E. a kol.: Manažerské finance. Praha: Nakladatelství C. H. Beck 2010. 864 s. ISBN:978-80-7400-194-9
 7. NENADÁL Jaroslav, VYKYDAL David, HALFAROVÁ Petra. Benchmarking – mýty a skutečnost. Praha: Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-224-6
 8. NENADÁL J. ET AL. 2011. Benchmarking mýty a skutečnost, Praha: Managemet Press, 2011. 268 s. ISBN 978-80-7261-224-6
 9. NIŽŇANSKÝ, V. et al. 2011. Benchmarking slovenských miest 2004-2009, Bratislava: Sprint dva, 2011. 105 s. ISBN 978-80-89393-47-3

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.