( suedig,  1)

Čo je to autorské právo?

  • v objektívnom zmysle súhrn právnych noriem upravujúcich vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela
  • v subjektívnom zmysle súhrn oprávnení, ktoré autorovi (ako pôvodnému subjektu autorského práva) alebo jeho oprávnenému nástupcovi (ako odvodenému subjektu autorského práva) vyplývajú z noriem objektívneho práva

Prameň autorského práva

Základným prameňom autorského práva je tzv. Autorský zákon a viacero medzinárodných zmlúv (napr. Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel). Predmetom ochrany autorského práva je dielo.

Autorské právo zabezpečuje autorom výhradné práva na využívanie ich vlastných diel alebo na poskytnutie oprávnenia na ich používanie iným osobám, a tým získanie finančného ohodnotenia. Navyše práva súvisiace s autorským právom zabezpečujú ochranu aj pre výkonných umelcov (napríklad hudobníkov, hercov a výtvarných umelcov), producentov a vysielateľov.

Autorské právo v Európskej únii

Autorské právo trvá v štátoch EÚ najmenej 70 rokov po autorovej smrti, avšak v niektorých krajinách v rámci angloamerického právneho systému bolo trvanie týchto práv predĺžené až na 90 rokov od autorovej smrti. Keď uplynie doba ochrany autorského práva, dielo sa stáva voľným dielom a na jeho použitie nie je už potrebný žiaden súhlas. S ohľadom na osobnostné práva autora však autorstvo k dielu bude navždy patriť tej fyzickej osobe, ktorá dielo vytvorila.

Najväčšou obavou vlastníkov autorských práv je porušenie ich práv formou pirátstva a falšovania. Aj súčasné polemiky týkajúce sa napríklad sietí peer-to-peer a zdieľania súborov sú v podstate o porušovaní autorského práva a pirátstve, keďže v mnohých prípadoch vlastníci autorských práv nedostávajú kompenzáciu za šírenie svojich diel.

Hudobné diela a SOZA

Hudobné diela sú majetkom autorov a preto s nimi nemožno nakladať bez ich súhlasu. V prípade, že ste používateľom hudby, bez ohľadu na spôsob jej použitia, v zmysle Autorského zákona č.618/2003 Z.z. ste povinný získať licenciu / súhlas na verejné sprístupňovanie hudobných diel a zaplatiť autorské odmeny autorom používaných hudobných diel.

Slovenský ochranný zväz autorský na základe zmlúv o zastupovaní autorských práv a prostredníctvom recipročných zmlúv so zahraničnými autorskými organizáciami zastupuje 2000 domácich autorov a vydavateľov a viac než 1 milión autorov z celého sveta. Uzatvorením licenčnej zmluvy so SOZA tak získate oprávnenie použiť hudbu týchto autorov legálne a v súlade so zákonom.

Ukážka použitia autorského zákona a vymáhanie autorského práva

Citujem z článku na SME.sk: „Deti s rodičmi kráčali na fašiangy dedinou a s harmonikou spievali ľudové piesne. V dobrej nálade sa rozišli, no Obecný úrad v Heľpe nedávno rozhneval list od Slovenského ochranného zväzu autorského. Za podujatie žiada 65 eur. „Spievali sme To tá Heľpa a podobne. Nechápem, za čo musíme platiť. Kto má autorské práva k ľudovej piesni?“ pýta sa Mária Kemková z obecného úradu. Faktúry za podobné akcie prišli aj ďalšej dedine v okrese Brezno Závadke nad Hronom. Všetky podujatia boli pre ľudí zadarmo.

Faktúru na vyše 60 eur SOZA poslala obci Pohorelá za akcie ku Dňu matiek a k Mikulášovi. „V zmysle autorského zákona vás žiadame o vydanie bezdôvodného obohatenia za neoprávnené použitie hudobného diela,“ píše sa na faktúre. „Robíte niečo v dobrom úmysle, nevyberiete ani cent a príde vám takéto čosi. To je nehoráznosť,“ hnevá sa Ján Pompura z obecného úradu.

SOZA tvrdí, že na peniaze má nárok. V stanovisku napísala, že obec porušila autorský zákon, lebo na akcie neuzavrela hromadnú licenčnú zmluvu. Podujatia podľa zväzu nesplnili podmienky školského predstavenia, za ktoré by nesmel poplatok pýtať. Obci SOZA vyčíta, že nerešpektovala zákonnú povinnosť – najneskôr desať dní pred akciou ju nenahlásila spolu s repertoárom. Zväz preto „predpokladal“, že na podujatí odzneli diela, ktoré podliehajú autorskej ochrane.

Pompura sa s faktúrou nezmieril a SOZE sa sťažoval, že na podujatiach neporušil duševné vlastníctvo umelcov, ktorých zastupuje. „Zdôraznil som im, že deti iba ústne predvádzali riekanky a pohorelské ľudové piesne. Žiadne CD sme nepúšťali,“ hovorí Pompura. SOZA mu odpísala, že na faktúre trvá. „Ľudová hudba má svojich upravovateľov, a teda za ich použitie je potrebné zaplatiť autorskú odmenu,“ tvrdí v liste.

V stanovisku, ktoré zväz k prípadu Pohorelá vydal, vôbec nespomína, aké piesne na akciách odzneli. Ľudové piesne autorskej ochrane nepodliehajú. Chránené sú iba piesne s ľudovými motívmi, ktorých autori sú známi.

Prečo SOZA obci Heľpa vyúčtovala 30 eur za tohtoročné podujatie ku Dňu matiek, ktoré obec už dopredu oznámila, nie je známe. „Sme rozčarovaní, lebo deti skutočne len odspievali ľudovky,“ podotkla Kemková. Dediny sa sťažujú, že netušili o ohlasovacej povinnosti „veselíc“, na ktorých si občania zanôtia ľudové piesne. „Nezamestnávame právnikov, ktorí by nás na to upozornili,“ hovorí Kemková.

Usporiadateľ musí zväzu oznámiť každé „verejné vykonanie hudobného diela“. Akciu musí dať na vedomie najneskôr desať dní pred jej konaním. Zákon nerieši, čo ak sa niekto spontánne rozhodne podujatie usporiadať napríklad o tri dni. SOZA získava informácie o neohlásených akciách najmä z webu a od svojich inšpektorov“.

Postup pri organizácii verejných podujatí s hudobnou produkciou

Ako je teda potrebné postupovať pri organizovaní verejných podujatí s hudobnou reprodukciou? Za verejné predvedie/vykonanie sa považuje akékoľvek predvedenie/vykonanie diela na mieste, kde je alebo môže byť prítomná verejnosť, alebo na mieste, ktoré síce nie je prístupné verejnosti, ale kde je prítomné podstatné množstvo osôb mimo bežného rodinného kruhu a kruhu najbližších osobných známych.

Povinnosti usporiadateľa z hľadiska autorského zákona

Usporiadateľ je povinný:

  • zaslať na adresu SOZA (nie inšpektora) 2x vyplnené tlačivo Hromadnej licenčnej zmluvy minimálne 30 dní pred začatím používania hudobných diel. SOZA zmluvu zaregistruje a 1 potvrdený exemplár vám zašle naspäť. Na základe vami vyplnenej zmluvy SOZA vystaví faktúru podľa platného Sadzobníka SOZA. Autorskú odmenu neuhrádzajte bez faktúry;
  • pri živej hudobnej produkcii treba zaslať Zoznam predvedených hudobných diel do SOZA ako podklad na vyúčtovanie autorských odmien najneskôr do 7 dní po podujatí; vprípade, že zoznam diel v uvedenej lehote do SOZA nedodáte, je zákonný predpoklad, že práva na verejné vykonanie k predvedeným dielam spravuje SOZA, kým sa nepreukáže opak;
  • oznámiť mestskému alebo obecnému úradu, na území ktorého sa hudobná produkcia má konať, zámer usporiadať podujatie, v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

Pri nepravidelnom používaní hudobných diel v rámci opakujúceho sa podujatia je potrebné po uzavretí Hromadnej licenčnej zmluvy so SOZA zaslať SOZA do 15 dní po skončení štvrťroka (príp. mesiaca) vyplnené Hlásenie o použití hudobných diel.

V prípade, že usporiadate viac ako jedno podujatie, napr. koncertnú šnúru, turné a pod., zašlite do SOZA spolu s Hromadnou licenčnou zmluvou aj vyplnené tlačivo Príloha k Hromadnej licenčnej zmluve.

Sadzby autorských odmien

Sadzby autorských odmien sú stanoven v Sadzobníku SOZA. Druh verejnej hudobnej produkcie (napr. benefičné, charitatívne podujatie) alebo jej hospodársky výsledok (zisk, strata) nemá vplyv na výšku autorského honoráru, ktorý SOZA vypočíta.

Hromadná licenčná zmluva

Pre SOZA pracujú v teréne inšpektori, ktorí kontrolujú, či používatelia hudby majú súhlas na použitie hudobných diel, teda, či majú so SOZA uzavretú Hromadnú licenčnú zmluvu. Inšpektor SOZA sa preukáže preukazom s fotografiou a plnou mocou. Inšpektori nie sú oprávnení vyberať autorské honoráre v hotovosti.

Ak SOZA zistí, že usporiadateľ verejného podujatia s hudbou nemá uzatvorenú Hromadnú licenčnú zmluvu, bude žiadať o vydanie bezdôvodného obohatenia (v zmysle ustanovenia § 81 ods.1 písm. i) zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)) vo výške stanovenej podľa platného Sadzobníka SOZA. Súčasne podá podnet na prejednanie priestupku na úseku kultúry podľa ustanovenia § 32 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, prípadne podnet na začatie trestného stíhania za trestný čin porušovania autorského práva podľa ustanovenia § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Záver

Je dôležité, aby si organizátor podujatia za každých okolností naštudoval potrebné informácie o autorských právach pri používaní hudobných diel na verejnosti. Z príkladu vyplýva, že na podujatí sa spievali výlučne len ľudové piesne, ktoré nemajú autora, ale nemajú to podložené. Je potrebné dopredu informovať SOZA a vyhnúť sa tak nedorozumeniam, aj keď tieto konkrétne piesne by neboli spoplatňované. Informovať ich o piesňach, ktoré budú spievané.

http://www.sme.sk/c/6401467/za-spev-deti-musia-obce-platit.html

www.soza.sk

Autor: suedig

Tento príspevok bol vytvorený 18.3.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora suedig.


Ekonomická poradňa

  1. Elo Tichý

    Nikde v v autorskom zákone som nenašiel zmienku o tom, že treba niečo hlásiť SOZA. Kto zastupuje dalších umelcov – LITA, alebo ešte ďalšie organizácie? Kto vykladá zákon a kto dal nejakým organizáciam vzorec podľa ktorého vypočítajú sumu a ani nepotrebujú vedieť kto a co si spieval. To je výpalníctvo od buka do buka iniciovane umelcami a ich kamarátmi, ktorí sa nevdia uživiť poctivým prednesom svojho umenia, za ktoré by im boli poslucháči, alebo diváci ochotní zaplatiť.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: