Daňová teória

Daňová teória

07.10.2022 - Daň, daňová teória a politika a charakteristika daní. Daňovník a platiteľ dane. Predmet, sadzba, nezdaniteľné minimum, úľavy a oslobodenie od dane.

Marketingový plán odevnej spoločnosti

Marketingový plán odevnej spoločnosti

23.05.2021 - Marketingový plán odevnej spoločnosti SLOVENKA-Silver, s.r.o. SWOT analýza, Porterova analýza, Ansoffova matica, analýza produktu, marketingový mix.

Zahraničné daňové systémy

21.02.2019 - Spôsob výpočtu základu dane v Českej republike. Špecifiká daňových systémov v EÚ: Belgicko, Dánsko, Nórsko, Holandsko, Rakúsko, Maďarsko, Estónsko, Poľsko.

Podnikateľsky zámer Baby Shop

21.02.2019 - Ukážka podnikateľského plánu firmy Baby Shopu Anjelik, Brezno. Podnikateľský zámer: konkurencia, marketingový mix, cena, produkt, propagácia a distribúcia.