( simona7,  0)

Základné aspekty vládnych systémov

Medzi základné aspekty vládnych systémov patria:

 1. právny aspekt
 2. aspekty riadenia a teórie organizácie
 3. ekonomický aspekt vo verejnej správe
 4. sociálny aspekt

Právny aspekt vládnych systémov

 • Prístup rozvíjaný vedou správneho práva
 • Štúdium právnych noriem upravujúcich organizáciu a výkon štátnej správy a samosprávy
 • Právny rámec verejnej správy, ktorý nie je základným východiskom pre formovanie demokratickej štátnej správy a samosprávy

Aspekty riadenia a teórie organizácie

 • Správa je osobitným druhom riadiacej činnosti, pričom ide o permanentnú činnosť
 • Verejná správ je zameraná na reguláciu jednotlivých činností štátnej správy a samosprávy
 • Princípy formulované teóriou riadenia organizácie majú všeobecný charakter a možno ich preto využívať aj vo verejnej správe
 • Vhodné štrukturálne usporiadanie – význam optimalizácie štátnej správy a samosprávy – nadviazať na poznatky teórie organizácie, najmä pokiaľ ide o spôsob deľby práce, prideľovanie činnosti organizačným jednotkám, vymedzenie právomoci a zodpovednosti, typy organizačných vzťahov medzi organizačnými stupňami, veľkosť jednotiek a pod.

Aspekt – ekonomika vo verejnej správe

 • Ekonomické účinky verejnej správy
 • Štátna správa a samospráva nie je samoúčelná, ale má za úlohu zabezpečovať komplexný sociálno-ekonomický rozvoj spracovaného celku
 • Štátna správa a samospráva má zabezpečovať rozvoj regiónov, rozvoj komunálneho vlastníctva, samosprávnu finančnú politiku a podporu podnikateľských aktivít

Aspekt sociálny

 • Zákonitosti charakteru sociálno-psychologického a sociologického
 • Aplikácia vied o človeku v systéme riadenia(úradník – občan)
 • Činnosti štátnej správy a samosprávy smerom k občanovi môžeme chápať ako služobné činnosti (služby občanovi)

Podstata vládnych systémov

 • Štát – subjekt s vecnou a fiškálnou funkciou
 • Štát – forma organizácie ľudskej spoločnosti, ktorá je budovaná na politickom základe a uplatňuje svoju suverenitu na určitom území
 • Verejná moc národa, konštitucionálne organizovaná a vybavená výkonným aparátom
 • Štát tvoria verejné úrady a inštitúcie, ktorých funkcia je odvodená z politických procesov
 • Zohľadňujú sa verejné záujmy ekonomické, politické a sociálne
 • Štát môže mať rozdielne formy, v závislosti na forme organizácie štátnej moci, spôsoboch jej uplatňovania
 • Štát – prvok ekonomického systému
 • Donucuje ostatné prvky systému vykonávať určité aktivity, ktoré by inak nevykonávali a naopak iným ich prirodzeným aktivitám zabrániť
 • Moc je právne podložená (ústavou a inými právnymi normami), že ide o práve všeobecne uznané a zároveň výlučné, to znemená právo, ktoré má len štát
 • Formy štátu sa líšia práve tým, ako štát túto moc získava, s akými cieľmi a pomocou akých prostriedkov je užíva
 • V demokratickom štáte – moc dobrovoľne delegovaná (ako v politickom, ta aj v ekonomickom zmysle)
 • V demokratickom štáte výkonná zložka štátneho mechanizmu pod kontinuálnou verejnou kontrolou

Čo vymedzuje formu štátu?

Formu štátu vymedzuje:

 1. Štátny režim – metódy uskutočňovania štátnej moci – štáty demokratické a nedemokratické (totalitné)
 2. Forma vlády – sústava štátnych orgánov a ich vzájomné vzťahy a vzťahy medzi štátnou mocou a obyvateľstvom (monarchie a republiky)
 3. Forma usporiadania štátu – územno-organizačná štruktúra

Typy a príklady štátoprávnych usporiadaní

 • V sústave vzťahov medzi štátom ako celkom a jeho časťami – skladba a pôsobnosť ústredných a miestnych orgánov – štáty unitárne a federálne
 • Prezidentský systém vládneho režimu – USA, juhoamerické štáty, ázijské a africké štáty – osobitná politická situácia v tom čase, kedy vznikal
 • USA – vzťah výkonnej a zákonodarnej moci nebol základným politickým konfliktom, nebolo treba oddeľovať hlavu štátu od vlastnej výkonnej moci
 • Parlamentný systém vládneho režimu (parlamentarizmus) je tradičný pluralitno-demokratický systém, založený na klasickej deľbe moci (zákonodarná moc, výkonná moc, súdna moc) spojenej so suverenitou občianskej spoločnosti a je typický hlave pre európskej štátne útvary.
 • V republikách i monarchiách vychádza z konštitucionalizmu (ústavu), z tzv. reprezentatívnej demokracie (existencie voleného parlamentu) a pri deľbe moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu predpokladá určitú spoluprácu medzi legislatívou a exekutívou (parlamentom a vládou).

Autor: simona7

Tento príspevok bol vytvorený 18.3.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora simona7.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.