( Miki, )

Jazykové kurzy Angličtina

Úradný preklad do angličtiny je preklad oficiálneho dokumentu, ktorý má právne platnosť v medzinárodnom kontexte. Takéto dokumenty môžu byť napríklad rodné listy, manželské osvedčenia, zmluvy, notárske overenia a podobne. Úradný preklad musí byť vykonaný kvalifikovaným prekladateľom, ktorý je oprávnený vyhotovovať preklady s právnou platnosťou.

Úradný preklad

Úradný preklad, tiež nazývaný aj súdny preklad alebo preklad s pečiatkou, je preklad dokumentu určený pripmárne pre právne účely. Najčastejšie sa dávajú úradne prekladať najmä rôzne zmluvy, technické preukazy, diplomy, výpisy z registra trestov, sobášne listy či podobne dôležité dokumenty.

Preklad a prekladateľ

Prekladateľ musí byť odborne zdatný v danej oblasti a zaručiť, že preklad zachováva presnosť a význam originálneho dokumentu. Preklad musí byť tiež overený podpisom prekladateľa a pečaťou prekladateľskej kancelárie. Tieto kroky sú nevyhnutné na zabezpečenie, že úradný preklad bude akceptovaný v medzinárodnom kontexte a bude mať právne platnosť.

Úradný preklad, ktorý úrady uznajú môže vyhotoviť len prekladateľ, ktorý je po úspešnom absolvovaní príslušných skúšok zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pod vedením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky. Prekladateľ musí takisto vlastniť preukaz prekladateľa s unikátnym evidenčným číslom a môže používať okrúhlu úradnú pečiatku s priemerom 36 mm. Celková činnosť úradných prekladateľov podlieha zákonu č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

Ako vyzerá úradný preklad?

Preklad s očíslovanými stranami musí byť zošitý, zviazaný trojfarebnou trikolórou s prekladaným originálom (ktorý sa zaraďuje pred preklad), musí obsahovať úvodnú časť s označením ´preklad´ a na konci sa k nemu pripojí aj prekladateľská doložka, kde prekladateľ uvedie číslo prekladateľského úkonu, pod ktorým ho eviduje vo svojom prekladateľskom denníku, svoje evidenčné číslo a podpisom a okrúhlou úradnou pečiatkou potvrdí, že preklad súhlasí s originálom.

Na čo slúži úradný preklad?

Úradné preklady do angličtiny sú často vyžadované pri procesoch súdnych sporov, pri uzatváraní zahraničných obchodných zmlúv, pri migrácii do anglicky hovoriacich krajín a podobne. Úradný preklad musí byť vykonaný presne a kvalitne, aby bol plne platný a účinný v medzinárodnom kontexte.

Prekladateľská kancelária

Preto je dôležité zvoliť kvalifikovaného prekladateľa alebo prekladateľskú kanceláriu, ktorá je schopná vykonávať úradné preklady do angličtiny a iných jazykov s potrebnými zárukami pre klientov. Vykonanie úradného prekladu je často časovo náročné a nákladné, ale je nevyhnutné pre zabezpečenie právneho poriadku a správneho priebehu medzinárodných procesov.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 23.7.2013 a aktualizovaný 31.5.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Komentár sa zobrazí až po schválení.