(, EuroEkonóm.sk , )

EuroEkonóm.sk
O GDPR si myslíme svoje. Napriek tomu Vás chceme uistiť, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

I. Základné ustanovenia

01. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa §5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679) (ďalej len „GDPR“ „Zákon o ochrane osobných údajov„) je Falcon Air s.r.o., Národná trieda 60, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 47 68 59 13 (ďalej len „prevádzkovateľ„)
02. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: Falcon Air s.r.o., Národná trieda 60, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 47 68 59 13, Ing. Tomáš Černaj, 0907 234 066, simona@euroekonom.sk
03. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

II.  Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

01. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
02. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

01. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, (čl.6 odst. 1 písm. b, GDPR)
 • právnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §13 ods. 1 písm. f Zákona o ochrane osobných údajov, (čl. 6. odst. 1 písm. f, GDPR)
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, (čl. 6. odst. 1 písm. f, GDPR) v spojení s §7 odst. 2 zákona č.480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že  nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
02. Účelom spracovania osobných údajov je: A, vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, B, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

03. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle (§ 28 Zákona 18/2018 Z.z.) čl.22 GDPR . S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

01. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

02. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

01. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

02. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

01. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR , poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok,
 • právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

01. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
02. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.
03. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

01. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.
02. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
03. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25. 5. 2018.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 11.10.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?