( EuroEkonóm.sk,  1)

Účtovníctvo a účtovnícke služby pre podnikateľov a firmy

S podnikaním je spojenej veľa administratívy a iných povinností vyplývajúcich so zákonov a nariadení štátu. Niektoré sa firmy snažia riešiť v rámci vlastných zdrojov ale niektoré je lepšie riešiť cez externých dodávateľov.

Vedenie účtovníctva pre firmy

Jedným z takýchto úkonov je aj vedenie účtovníctva. Samotné vedenie je zložitý proces. Okrem toho sem vstupuje ešte faktor častej zmeny zákonov súvisiacich s danom problematikou. Z týchto dôvodov sa vedenie účtovníctva stáva komplexným procesom ktoré je preto lepšie zveriť skúseným odborníkom.

Problematikou účtovníctva a auditmi sa zaoberajú špecializované účtovnícke firmy. Medzi ich hlavné činnosti patrí vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a daňové poradenstvo. Aktívne sú rovnako tak v školeniach na túto tému a v auditoch účtovných závierok.

Chcete v tomto článku odkaz na Vašu firmu?

Ste firma, ktorá sa zaoberá účtovníctvom a chcete získať nových zákazníkov, alebo sa zviditeľniť? Tento článok Vám ponúka priestor vo forme odkazu na Vaše webové stránky. V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Účtovné služby pre firmy

 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • vedenie podvojného účtovníctva
 • vytvorenie ročnej účtovnej závierky
 • vytvorenie mimoriadnej účtovnej závierky
 • podávanie daňového priznania
 • registrácia na úradoch a na daňových úradoch
 • administratívne služby
 • vypracovanie odborných znaleckých posudkov
 • vzdelávanie zamestnancov v účtovníctve a súvisiacich oblastiach

Mzdy a personalistika

 • evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • vedenie mzdových listov
 • rekapitulácia miezd – podklad pre účtovníctvo
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, …
 • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)

Daňové poradenstvo a DPH

 • daňové priznania DPH
 • daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
 • daňové priznania k dani z príjmu FO typ B
 • daňové priznania k dani z príjmu PO
 • daňové priznania k dani z motorových vozidiel
 • hlásenia, prehľady, oznámenia
 • prihlášky k registráciám na dane
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti
 • písomné stanoviská k daňovým problémom klienta
 • spracovanie a vyhotovenie daňových priznaní  pre fyzické a právnické osoby
 • daňová evidencia
 • daňové povinnosti vo vzťahu k Európskej únii

Pozrite si cenníky účtovných služieb. Ceny za vedenie účtovníctva sú orientačné a závisia od závisia od konkrétnej dohody s klientom, kde sa zvažujú faktory ako sú forma spolupráce (napr. paušálna spolupráca) a počet účtovných položiek.

Cenník vedenia jednoduchého účtovníctva

Pri paušálnom vedení jednoduchého účtovníctva je cena za vypracovanie jednoduchého účtovníctva už od 45 € za jeden mesiac. Cenník za vedenie jednoduchého účtovníctva – všetky uvedené ceny sú s DPH.

Počet zaúčtovaných položiek Paušál – Neplatca DPH Paušál – Platca DPH
1-50 45 € 50 €
51-100 55 € 60 €
101-200 85 € 90 €
201-300 130 € 150 €
301-400 160 € 180 €
401-600 200 € 240 €
600 a viac
po dohode s klientom

Jednoduché účtovníctvo – služby

Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je pri neplatcovi DPH je:

 1. vedenie peňažného denníka
 2. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 3. vedenie bankovej knihy
 4. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 5. vedenie pokladničnej knihy
 6. vedenie odpisových kariet

Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je pri platcovi DPH je:

 1. vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačné alebo kvartálne)
 2. vedenie peňažného denníka
 3. evidencia daňových dokladov
 4. vedenie pokladničnej knihy
 5. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 6. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 7. vedenie odpisových kariet
 8. vedenie bankovej knihy
 9. vypracovanie súhrnného kvartálneho výkazu k DPH

Cenník vedenia podvojného účtovníctva

Pri paušálnom vedení podvojného účtovníctva je cena za poskytovanú službu už od 70 € mesačne za komplexné spracovanie účtovníctva. Paušálna cena sa dohaduje zvyčajne do 100 účtovných položiek mesačne. Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden doklad, napr. jedna faktúra, pokladničný doklad alebo položka výpisu z bankového účtu. Cenník za vedenie podvojného účtovníctva – všetky uvedené ceny sú s DPH

Počet zaúčtovaných položiek Paušál –
Neplatca DPH
Paušál –
Platca DPH
1-50 70 € 75 €
51-100 80 € 90 €
101-200 110 € 125 €
201-300 160 € 200 €
301-400 220 € 250 €
401-600 300 € 360 €
600 a viac
po dohode s klientom

V cene za vedenie podvojného účtovníctva by Vám Váš dodávateľ účtovníckych služieb mal doručiť kompletný účtovný a daňový servis bez akýchkoľvek ďalších príplatkov za jednotlivé podania, výkazy a výstupy (s výnimkou vypracovania ročného daňového priznania), ako aj daňové zastupovanie a zastupovanie pred orgánmi štátnej správy (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa).

Podvojné účtovníctvo – služby

Súčasťou služby vypracovania podvojného účtovníctva je pri neplatcovi DPH:

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie pokladničnej knihy

Súčasťou služby vypracovania podvojného účtovníctva je pri platcovi DPH:

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie knihy daňových dokladov
 7. vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 8. vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu
 9. vedenie pokladničnej knihy

Cenník vypracovania daňového priznania

Pre mnohých klientov je vhodné využiť samostatne službu vypracovania daňového priznania z dôvodu, že si spravujú účtovníctvo vo vlastnej réžii. Cenník za vypracovanie daňového priznania je rozdelený pri jednoduchom účtovníctve podľa typu daňového priznania A alebo B, pri podvojnom účtovníctve je jednotná sadzba za uvedenú službu. Pri obidvoch variantoch je vždy uvedená celková suma s DPH za kompletné vypracovanie daňového priznania. Cenník za vypracovanie daňového priznania – všetky uvedené ceny sú s DPH

Typ daňového priznania Cena za vypracovanie
Fyzická osoba – typ A 30 €
Fyzická osoba – typ B
(prenájom nehnuteľností, podnikanie – paušálne výdavky)
50 €
Fyzická osoba – typ B
(podnikatelia – daňové priznanie + účtovná závierka)
70 €
Právnicka osoba – vrátene všetkých príloh
(Výkazu ziskov a strát, Súvahy, poznámok, Cashflow)
180 €
Daň z motorových vozidiel 5 € za vozidlo
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 8 € za zamestnanca

Daňové priznanie pre jednoduché účtovníctvo

Daňové priznanie Typ A: Daňové priznanie typu A sa podáva v prípade, ak zamestnanec nepožiada zamestnávateľa v stanovenom termíne o ročné zúčtovanie – v danom prípade si ho musí vypracovať samostatne. Cena za vypracovanie daňového priznania typu A je 30 € s DPH. Cena za vypracovanie zahŕňa samotné vypracovanie daňového priznania ako aj osobné odovzdanie prípadne odoslanie na príslušný daňový úrad.

Daňové priznanie Typ B: Daňové priznanie typu B je povinná podať samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba ktorá má iné príjmy podliehajúce zdaneniu. Cena za vypracovanie daňového priznania typu B  je 50 € s DPH. Vypracoavnie daňového priznania fyzickej osobe, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo a súčasťou daňového priznania je aj účtovná závierka, výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch je 70 € s DPH.

Daňové priznanie pre podvojné účtovníctvo

Orientačná cena za vypracovanie daňového priznania pre podvojné účtovníctvo je 180 € s DPH. Súčasťou ceny za vypracovanie daňového priznania sú:

 1. Výkaz ziskov a strát v skrátenom alebo plnom rozsahu
 2. Súvaha v skrátenom alebo plnom rozsahu
 3. prehľad o peňažných tokoch (Cashflow) – v prípade ak je účtovná jednotka povinná dať overiť účtovnú závierku auditorom
 4. poznámky k účtovnej závierke
 5. zaslanie fotokópie účtovnej závierky do ORSR

Chcete v tomto článku odkaz na Vašu firmu?

Ste firma, ktorá sa zaoberá účtovníctvom a chcete získať nových zákazníkov, alebo sa zviditeľniť? Tento článok Vám ponúka priestor vo forme odkazu na Vaše webové stránky. V prípade Vášho záujmu nás neváhajte kontaktovať.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.9.2015 a aktualizovaný 3.1.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.


Ekonomická poradňa

 1. Peter

  Dobry den, potreboval by som spracovat a podat danove priznanie, uz dlsi cas zhanam uctovnika ale nedari sa mi.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.