(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Prehľad použitej literatúry a zdrojov na starších stránkach a v starších článkoch ekonomickej encyklopédie EuroEkonóm.sk. Nové články obsahujú odkazy na zdroje a použitú literatúru v obsahu stránky, prípadne sú zdroje vyznačené a uvedené pod článkom v časti Použitá literatúra a zdroje.

 1. Armstrong, M. : Personální management. Grada Publishing, Praha 1999.
 2. Atkinsonová R.L., Atkinson R.C. a kol. : Psychologie. Victoria publishing, Praha 1996
 3. Bakytová, H. a kol. : Štatistika pre ekonómov, Bratislava, ES, 1991, 1993, 1996.
 4. Bakytová, H.- Pažitná, M. : Metódy štatistického porovnávania. Bratislava, ES EU, 1995.
 5. Bakytová, H., Pažitná, M. : Meódy štatistického porovnávania, ES EU, Bratislava, 1995
 6. Baláž P. a kol. : Medzinárodné podnikanie – rozšírené vydanie, Vyd. : SPRINT, Bratislava, 1997
 7. BALÁŽ P. a kol. : Medzinárodné podnikanie. Bratislava : Sprint, 2000.
 8. BALÁŽ P. a kol. : Regionalizácia a globalizácia vo svetovej ekonomike. Bratislava : ES EU,
 9. Belušek, M. : Umenie diplomacie, Belimex, Bratislava, 1996
 10. Bland, D. : Insurance principles and practice, The Chartered Insurance Institute, Londýn 1993
 11. blog.h1.cz
 12. BOWMAN, CH. : Strategický management. Praha, Grada Publishing 1996.
 13. Brealey, R.-Myers,S. : Teorie a praxe firemních financií. Victoria Publishing, Praha 1993
 14. Caunt, J. : Time management jak hospodařit s časem, Computer Press, Praha 2001.
 15. Cole – Mogab: The Economics of TQM: Clashing Paradigms in the Global Market. Blackwell, 1995, 264 s.
 16. Cook, M. : Time management, Get more done with less stress by efficiently managing your time, Adams Media Corporation, Massachusetts 1999.
 17. Časopis Bankovníctvo
 18. Časopis Biatec
 19. Časopis Manažér
 20. Časopis Moderní řízení
 21. Časopis Účtovníctvo v praxi
 22. Čejková, V. : Poistenie a poisťovníctvo, Elita Bratislava 1994
 23. Čejková, V. : Poisťovníctvo, 1994 ES EU v Bratislave.
 24. Čepelová, A. : Manažment času – návody na cvičenia, Ekonóm, Bratislava, 1999.
 25. Čepelová, A. : Manažment času, Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 2000.
 26. Čorejová, T. : Bankovníctvo I. Postavenie a úloha bánk na našej ekonomike.
 27. Čunderlík, D. : Podnikateľské riziko. HEURÉKA, Bratislava 2. vydanie. 1996, ISBN 80-900481-5-3.
 28. Dale: Managing Quality. Prentice Hall, 1994, II. vydanie, 611 s.
 29. Daňková A. a kol. : Podnikanie v MSP – praktikum, Ekonóm Bratislava, 2001.
 30. Daňková, A. : Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Ekonóm Bratislava, 1997. 92 s.
 31. Daňové zákony v roku 2001, vydavateľstvo Pravda, ročník X., február 2001
 32. Dejiny ekonomických teórií., Ján Lisý a kol., Elita Bratislava 1996.
 33. Dejiny ekonomických teórií., Ján Lisý a kol., Elita Bratislava 1999.
 34. DILLON, W.R.- MADDEN, T.J.-FIRTLE, N.H. : Marketing research in a marketing environment. Boston : Homewood, 1990.
 35. Drucker: Řízení v turbulentní době. Manažment Press, Praha 1994.
 36. DUDINSKÁ, E. : Globálny marketing. Bratislava : Ekonóm, 2001, 89 s., ISBN 80 – 225- 1337- 7
 37. DUDINSKÁ, E. : Medzinárodný marketing. Bratislava : Ekonóm, 1999. 235 s.ISBN 80-225-1144-7
 38. Dudinská, E. : Metodika vypracovania diplomovej práce. Bratislava, Ekonóm, 1997.
 39. DUDINSKÁ, E. : Moderný marketing. Prešov : Manacon, 1999. 211 s. ISBN 80 – 85668 – 83 – 1
 40. DUPAĽ, A. a kol. : Logistika. Zb.príkladov. Bratislava : Ekonóm, 2000.
 41. Ekonómia – všeobecná ekonomická teória., Ján Lisý a kol., Jura Edition, spol. s r.o. Bratislava 1998. (druhé prepracované vydanie 1999, tretie prepracované vydanie 2000)
 42. Ekonómia I. a II., Samuelson Nordhaus Brolish Bradlo 1992
 43. Ekonomická encyklopédia slovník A-Z. Prof. Ľ. Michnik, CSc., Sprint 1995.
 44. Ekonomická teória – metodická pomôcka na semináre z VET., Doc. Ing. J. Táncošová, CSc. a kol., Ekonóm 1996.
 45. Farkaš, R. : Konsolidovaná účtovná závierka. Komentár k opatreniu MF SR č. 65/393/1993 z 22. dec. 1993, ELITA, Bratislava 1994
 46. Farkaš: Náklady a hospodárnosť
 47. Fáziková, M. : Ekonomika životného prostredia. VŠP Nitra 1995
 48. Fecenko, J., Sakálová, K. : Matematika 2, Elita, Bratislava, 1999
 49. Fecenko, J.,Pinda, J. : Matematika 1. Elita, Bratislava,1998
 50. FECENKO, J. : Matematika, ES EU, Bratislava, 1997
 51. Fekete, J. : Leasing. Vydavateľ M. Mračko, Bratislava 1998.
 52. FENDEK,M. – MLYNAROVIČ,V. : Optimálne programovanie I. Zbierka úloh, Edičné stredisko, VŠE v Bratislave, 1988
 53. Fendeková – Strieška: Mikroekonómia, ES EU, Bratislava, 1998
 54. Ferjenčík,Bosáková:Riadenie ľudských zdrojov. Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2001.
 55. Fifek E. : Operácie v zahraničnom obchode, ES EU, Bratislava, 1995
 56. FORBES LEY, D. : Nejlepší obchodník. Praha: Grada, 1995.ISBN 80-7169-199-2
 57. FOSTER, R. : Strategie podnikání. Praha, Melantrich 1990.
 58. Frehr: TQM – zlepšení kvality. UNIS, Brno 1994, 258 s.
 59. GASS,S.,I. : Lineárne programovanie,matódy a aplikácie. ALFA,Bratislava,1972
 60. GERVAIS, M. – KITA, J. – VOLOŠIN, M. : Stratégia podniku – cesty zvyšovania jeho pružnosti a reakčnej schopnosti. Prešov, Manacon 1999.
 61. Gibbs P. : Obchod v Evropském spoločenství, vyd. : Grada 1993
 62. Giddens, A. : Sociologie, Argo, Praha 1999
 63. Gitlow – Oppenheim – Oppenheim: Quality Management: Tools and Methods for Improvement. Irwin, 1995, II. vydanie, 508 s.
 64. Goetch – Davis: Introduction to Total Quality. Prentice Hall, 1997, II. vydanie, 660 s.
 65. Gonda, V. : Diplomová práca. Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu. Bratislava, Ekonóm, 1998.
 66. GRETZ, K. F. – DROZDECK, S. R. : Psychologie prodeje. Praha: Victoria Publishing, 1992., ISBN 80-85605-03-1
 67. Gutenberg, E. a kol. : Grundladgen der Betriebswirtschafslehre, Band I. Die Produktion, Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg 1989
 68. HANSENOVÁ, H. : Medzinárodná preprava tovaru. Bratislava : Ekonóm, 1997.
 69. Hisrich, R.D., Peters, M.P. : Založení a řízení nového podniku. Viktoria Publishing, 1994.
 70. HLÔŠKA, B., KAČEŇÁK, J., MLÁKAY, J. : Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru. Bratislava : Ekonóm, 2001.ISBN 80-225-1256-7
 71. Hofmaister, R. – Stiegler, H. : Controlling. Babtext, Praha 1991.
 72. Holcr, K. : Logika, metodológia a metódy vedeckého poznania. Bratislava, APZ SR 1996.
 73. Horáková, I. : Marketing v súčasnej svetovej praxi, Grada, 1992
 74. Horáková,Starečková: Matematika 1, Zbierka úloh,Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 2001
 75. Hrabovský, J. – Maršálová, L. : Metodológia výskumu. Bratislava, SPN, 1990.
 76. Hradecký, Král: Řízení režijních nákladů
 77. Hrvoľová, B. : Kapitálové trhy, Ekonóm 1997
 78. HUŤKA, V. – BENKO, E.- ĎURIKOVIČ, V. : Matematika, ALFA, Bratislava
 79. Huťka,V.,Benko, E.,Ďurikovič,V. : Matematika, AlFA, Bratislava, 1991
 80. Hvoždárová, J. : Konsolidovaná účtovná závierka. SÚVAHA, Bratislava 1995
 81. Charáth, F.- Orlík, J. : Lexikon spoločenského správania, Matýs, 1997
 82. Chodasová, A., Bujnová, D. Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Ekonóm Bratislava, 2001.
 83. Chovan, P.- Čejková, V. : Výkladový slovník poisťovníctva, SNP, Bratislava 1992
 84. CHOVAN, P. : Poistná ekonomika I. Poistná ekonomika II. Ekonomika poisťovacieho podniku, Brno MU 1997
 85. Chovan, P. : Poisťovníctvo. Teória a prax. Bratislava 2000.
 86. Chovancová, B., Sásik, M. : Finančný trh, Ekonóm 1997
 87. INCOTERMS 1990, vyd. : SOPK 1994
 88. IVANIČOVÁ,Z.- JAMRIŠKOVÁ,M. : Optimálne programovanie.Zbierka úloh.Edičné stredisko, VŠE Bratislava,1978
 89. IVANIČOVÁ,Z. : Optimálne programovanie.Zbierka úloh.Edičné stredisko,VŠE Bratislava,1981
 90. James H. Donnelly, Jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich: Management vydavat. GRADA 1997.
 91. James H. Donnely, jr., James L. Gibson, John M. Ivancevich: Management. Vydavateľstvo GRADA 1997.
 92. James: Total Quality Management. Prentice Hall, 1996, 374 s.
 93. Jana Czillingová a kol. : Daňová sústava, vydavateľstvo EKONÓM, 1999
 94. JEANNET, J.P. – HENESSEY, H.D. : Global marketing strategies. Boston : Mifflin Company, 1995. 896 s.ISBN 0-395-71045-6
 95. Jednotné pravidlá pre inkasá, vyd. : SOPK 1994
 96. Jílek, J. : Finanční trhy, Grada 1997
 97. Jones G. : Cesta k prosperite, GRADA, Praha 1996
 98. Jurga, R., Kostková, A. : Zbierka úloh zo štatistiky, ES EU, Bratislava, 1993
 99. Kadlečíková: Bankovníctvo II. Platobný styk a nástroje platobného styku.
 100. Kachaňáková : Riadenie ľudských zdrojov. Vydavateľstvo EKOŃOM, Bratislava 1999 .
 101. Kachaňáková :Riadenie ľudských zdrojov – praktikum. EU Bratislava, 2001.
 102. Kanji – Asher: 100 Mtehods for TQM. Sage, 1996, 237 s.
 103. Keller, J. : Úvod do sociologie. SLON, Praha 1997
 104. Kern H. a kol. : Přehled psychologie. Portál, Praha 1999
 105. Kita a kol. : Marketing, Ekonom EU, Bratislava, 1996
 106. Kita a kol. : Marketing. Ekonóm EU, Bratislava 1996.
 107. KITA, J. a kol. : Marketing. Bratislava : Ekonóm, 1996. ISBN 80-88715-70-9
 108. Kokles, M. : Automatizovaná kancelária. Bratislava, Ekonóm 1996.
 109. Kokles, M. : Automatizovaná kancelária. Bratislava, Ekonóm 1999.
 110. Kolektív: Dejiny poisťovníctva 1, 2 a 3, SP v ALFA KONTI 1993
 111. Kolektív: Riadenie kvality vo firme. I. a II. diel. MASM, Žilina 1995, 509 s.
 112. KOLEKTÍV: Zbierka úloh z matematiky, ES EU, 1997, Bratislava
 113. Kolektív: Zbierka úloh z matematiky, ES EU, Bratislava,1997
 114. Kollár V., a kol. : Technické prekážky obchodu, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 1996
 115. KOLLÁR, V. : Systém a špecifika produktovej politiky. Bratislava : SRINT, 1999.ISBN 80-888848-05-9
 116. Kontšeková a kol. : Úvod do hospodárskej štatistiky, ES EU, Bratislava, 1994
 117. Koontz, H., Weihrich, H. : Management 1993, Victoria PUBLISHING.
 118. Korčmároš J., a kol. : Zahranično – obchodné operácie, Vydavateľstvo EKONÓM , Bratislava, 2000
 119. Korčmároš J., a kol. : Zahranično – obchodné operácie, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava, 1996
 120. Košta, J. : Sociológia. Ekonóm pri EU, Bratislava 1996
 121. KOTLER, PH : Marketing podle Kotlera. Praha : Managament Press, 2000. ISBN 80-7261-010-4
 122. Kotler, Ph. : Marketing management. Grada, Praha 1998.
 123. KOTLER, PH. : Marketing management. Praha : Grada, 1998. ISBN 80-7169-600-5
 124. Kotler, Ph. : Marketing managment, GRADA, Praha 1998
 125. KOTLER, PH. : Marketing podle Kotlera. Praha: Management Press, 2000.ISBN 80-7261-0104
 126. Koubek a kol. : Personální řízení. ES VŠE Praha 1996.
 127. Koubek, J. : Řízení lidských zdrojů. Management Press, Praha 1995.
 128. Krajník, Ledvényi, Mozdík: Základy informatiky, Vydavateľstvo Ekonóm 1998
 129. Král a kol. : Nákladové a manažerské účetnictví, Prospektrum 1997 Praha
 130. Kráľovič J. Polednáková A. : Finančný manažment – zbierka príkladov, Ekonóm,Bratislava 2001
 131. Kratochvíla, J. a kol. : Krátka gramatika ruského jazyka s cvičeniami. Ekonóm, Bratislava 1996
 132. KULČÁKOVÁ, M.- RICHTEROVÁ, K. a kol. : Metódy marketingového výskumu. Bratislava: EU, 1997.
 133. Kupkovič a kol. : Kalkulácie a rozpočty, ELITA 2000
 134. Kupkovič, M. a kol. : Podnikové hospodárstvo – komplexný pohľad na podnik. SPRINT Bratislava 2000.
 135. Kupkovič, Rajňák: Náklady, kalkulácie a ceny v priemysle
 136. Lacová,Ľ., Mačejová, S., Hvastová,J. : Zbierka príkladov zo Základov účtovníctva, Edičné stredisko EU Bratislava 1998
 137. LAŠČIAK,A. a kol. : Optimálne programovanie. Bratislava, ALFA,1990
 138. Lenghardtová, J. : Španielčina 1. SPN, Bratislava 1995
 139. LESÁKOVÁ, D. : Marketingová stratégia. EU Bratislava, 1996. ISBN 0779-2
 140. Levy,H.-Sarnat, M. : Kapitálové investice a finanční rozhodování, Grada Publishing, Praha, 1999
 141. Lindenroth,H.-Bentzen, J.- Gottwald, J. : Průvodce psaním seminárních a diplomových prací. Ostrava, Grafie, 1997.
 142. LIPKOVÁ Ľ. : Svetové hospodárstvo. Bratislava: Sprint, 2000.
 143. Majtán, M. a kol. : Manažment. Bratislava, vydavateľstvo Ekonóm 2001.
 144. Majtánová, A. : Poistný trh, Elita Bratislava 1993
 145. Majtánová, A. : Poisťovníctvo, Praktikum EU v Bratislave.
 146. Makúch a kol. : Komerčné banky. ELITA, Bratislava 1994.
 147. Marušin, J. : Dane a daňové systémy. Ekonomická fakulta TU, Košice 1997
 148. Marušin, J. : Daňové aspekty leasingu (v príprave).
 149. Mateides – Styk – Paulová: Základy manažérstva kvality. ESOX, Banská Bystrica 1996, 173 s.
 150. Materiály zo seminárov Kráľovského anglického inštitútu poisťovníctva, konané v Slovenskej asociácii poisťovní.
 151. Máziková,K. : Základy účtovníctva. Zbierka neriešených príkladov a úloh. ELITA, Bratislava 1996
 152. Meffert, H. : Marketing management. Grada, Praha 1996.
 153. MEFFERT, H. : Marketing management. Grada, Praha 1996. ISBN 80-7169-329-4
 154. MEFFERT, H. : Marketing management. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-329-4
 155. Meffert, H. : Marketing managment, GRADA, Praha 1996
 156. MESÁROŠOVÁ, M. : Psychológia predaja. Bratislava: Ekonóm, 2000.ISBN 80-225-1245-1
 157. Microsoft OFFICE 2000- manuál firmy Microsoft.
 158. Microsoft OFFICE 97 – manuál firmy Microsoft.
 159. Mihalik: Trh práce a manažment ľudských zdrojov. ES EU Bratislava 1994.
 160. MICHNÍK Ľ, ŠESTÁK J. : Slovensko a Európska únia. Bratislava : Sprint, 1997.
 161. Michník Ľ., Šesták J. : Slovensko a Európska únia, vyd. : SPRINT 1997
 162. Michník Ľ. : Analýza zahraničnoobchodnej činnosti – rezervy a priority, Vyd. : SPRINT, 1996
 163. Michník Ľ. : Zahraničný obchod – makro a mikro východiská, SPRINT 1996
 164. Michník Ľ. : Zahraničný obchod – stratégia a formy podnikania, Vyd. : SPRINT, 1994
 165. Mikovich, George T.-Boudreau, John W. : Řízení lidských zdrojů. Grada, Praha 1993.
 166. Mishkin: Ekonomie peňez bankovnictví a finančních trhú. Praha 1991.
 167. Mišunová, E. : Vybrané kapitoly z ekonomiky životného prostredia. EU Bratislava 1995
 168. Mizla, M.(ed.): Manažérstvo kvality – prípadové štúdie. Oriens, Košice 1998, 253 s., ISBN 80-88828-11-2.
 169. Mizla, M: TQM v procese zmien. Oriens, Košice 1999, 143 s., ISBN 80-88828-15-5.
 170. Nákonečný M. : Lexikon psychologie. Vodnář, Praha 1995
 171. Nekuda, J.- Slaný, A. : O metodice zpracovaní bakalářskych a diplomových prací v ekonomických odborech a vhodních informačních zdrojích. Brno, Masarykova univerzita, 1996.
 172. Novák, R. a kol. : Mezinárodní přeprava a zasílatelství. ES VŠE Praha 1996.
 173. NOVÁK, R. a kol. : Mezinárodní přeprava a zasílatelství. Praha : ES VŠE, 1996.
 174. Oakland: Total Quality Management. Butterworth-Heinemann, 1993, II. vydanie, 463 s.
 175. Občiansky zákonník
 176. Obchodný zákonník
 177. Oravec P. : Zahraničný platobný styk, Elita 1992
 178. ORAVEC, P. : Zahraničný platobný styk. Bratislava : Elita, 1992.
 179. Ott R. : Vytváření poptávky, GRADA, Praha 1997
 180. Ott, R. : Vytváření poptávky. Grada, Praha 1997.
 181. PAPULA, J. a kolektív: Strategický manažment podniku. ES EU Bratislava 1992.
 182. Pažitná,M.a kol. : Zbierka úloh zo štatistiky „A“, ES EU, Bratislava, 1998
 183. PETERS, T.- WATERMAN, R. : Hledání dokonalosti. Praha, Svoboda 1993.
 184. Petr Swoboda: Kalkulácie nákladov a cenová politika v trhovej ekonomike
 185. Pidany, J., Kafková, E., Kyseľová, V. : Poisťovníctvo. Košice, ROYAL UNICORN 1999
 186. Pichňa, J. : Základy personalistiky II. Sofa Bratislava 1995.
 187. Plotnik R. : Introduction to psychology. Random house, New York 1989
 188. POLÁK, M. : Moderné spôsoby pestovania obchodnej úpravy a marketingu koreňovej zeleniny. Prešov : Manacon, 2000.ISBN 80 – 89040 – 02 – 0
 189. PORTER, M. : Konkurenční strategie. Praha, Victoria Publishing 1992.
 190. PORTER, M. : Konkurenční výhoda. Praha, Victoria Publishing 1993.
 191. Postler, M. : Metodika zpracování a úprava diplomových prací. Praha, VŠE, 1994.
 192. Príručky MS Word, MS Excel. MS Power Point, MS Access, MS Outlook, Pegasus Mail, Internet Explorer.
 193. RICHTEROVÁ, K. a kol. : Kapitoly z marketingového výskumu. Bratislava : Ekonóm 1998.
 194. Rose, P. S. : Peňežní a kapitálové trhy, Victoria Publishing
 195. RYCHETNÍK,I. – ZELINKA, J. – PELZBAUEROVÁ,V. : Sbírka příkladú z lineárního programování, SNTL,Praha,1968
 196. Sabo a kol. : Právne formy podnikateľských vzťahov. JURA EDITION, 1994.
 197. Sabo a kol. : Právo pre ekonómov. JURA EDITION, 1998.
 198. Said Baloui: EXCEL 7.0 kompendium, 1. diel, 2. diel, UNIS Publishing 1996
 199. Said Baloui: EXCEL 7.0 kompendium, 1. diel, 2. diel, UNIS publishing ’96
 200. Samuelson, P. A.- Nordhaus, W. D. : Ekonómia, Praha, Svoboda, 1991
 201. Satková, B. a kol. : Podnikové hospodárstvo – praktikum. ES EU Bratislava 1999
 202. Sedlák, M. a kol. : Podniková ekonomika, ELITA Bratislava 1995.
 203. SEKEROVÁ, V. a kol. : Zbierka úloh z matematiky I., ES VŠE, Bratislava, 1990
 204. Sekerová,V.a kol. : Zbierka úloh z matematiky I., ES VŠE, Bratislava,1990
 205. Senge: The Fifth Discipline. Century Business, 1990.
 206. Sharpe – Alexander: „Investice“ Victoria Publishing, Praha, 1997
 207. Schroll, Báča, Janout: Kontrola nákladů, kalkulace a rozpočetnictví v průmyslu
 208. SIPKO, J. : Medzinárodný platobný styk. Bratislava : Elita, 2000.
 209. Skalka, Jakab: Windows a Office 2000, Vydavateľstvo AM-Skalka, Nitra 2000
 210. SLÁVIK, Š. a kol. : Strategický manažment – prípadové štúdie. Bratislava, Ekonóm 2001.
 211. SLÁVIK, Š. a kolektív: Strategický manažment – prípadové štúdie. Bratislava, Ekonóm 1997.
 212. SLÁVIK, Š. : Strategický manažment. Bratislava, Ekonóm 1997.
 213. Slimák, I. : Manažovanie kvality. (v tlači)
 214. Smejkal, V. : Lexikon spoločenského chování, Grada, Praha, 1993
 215. Smreková M. : Dovozný a vývozný obchodný prípad, vyd. : SOPK Bratislava, 1995
 216. Smreková M. : Dovozný a vývozný obchodný prípad, vyd. : SOPK Bratislava, 1997
 217. Sociologické školy, směry, paradigmata. SLON, Praha 1994
 218. Sodomová, E. a kol. : Štatistika, modul A, ES EU, Bratislava, 1998
 219. Sopira, A. : Korrespondencija dľa ekonomistov. Ľubovoľné vydanie.
 220. Soukupová, B., Šlosárová, A., Baštincová, A. : Účtovníctvo, EKONÓMIA Bratislava 2001
 221. Soukupová,B. : Účtovníctvo, EKONÓMIA Bratislava 2000
 222. Soukupová,B. : Účtovníctvo, ELITA Bratislava 1997
 223. Sprievodca dohovorom o karnete ATA, vyd. : SOPK 1995
 224. Stav malého a stredného podnikanie, NARMSP, Bratislava, 2000.
 225. Súbor odporučaní pre zjednodušenie MO, vyd. : SOPK 1995
 226. Suchoža a kol. : Obchodný zákonník s komentárom, Eurounion, Bratislava 1997
 227. Synek, M. a kol. : Podnikové hospodárstvo. Vydavateľstvo C.H. Beck, Praha 1999.
 228. Szczepánski, J. : Základné sociologické pojmy. NPL, Praha 1966
 229. Šauer, P. – Livingston, M. : Ekonomie životního prostředí, VŠE Praha 1996
 230. Šebestová, V. : Russkij jazyk v rynočnoj ekonomike, časť I. Ekonóm, Bratislava 1995
 231. Šebestová, V. : Russkij jazyk v rynočnoj ekonomike, časť II. Ekonóm, Bratislava 1996
 232. ŠÍBL D., ŠAKOVÁ B. : Svetová ekonomika. Bratislava : Sprint, 2000.
 233. ŠÍBL D. : Medzinárodná ekonomická integrácia a Európska únia. EU Bratislava : Ekonóm, 1998.
 234. Šlosárová, A. : Analýza účtovnej závierky. SÚVAHA, Bratislava 1995
 235. Šlosárová, A. : Účtovná závierka. SÚVAHA, Bratislava 1993
 236. Štubňová, Mázik, Preisinger: Rozpočtovníctvo a kalkulácia (zbierka príkladov)
 237. Štubňová: Nákladové účtovníctvo, vydavateľstvo Ekonóm 1998, Bratislava
 238. Tapiero: The Management of Quality and its Control. Chapman & Hall, 1996, 413 s.
 239. Terek, M. – Hrnčiarová, Ľ. : Štatistické riadenie kvality. Ekonóm, Bratislava 1999, 293s.
 240. Theis, J. : Legislatíva slovenského bankovníctva. Pravis, Bratislava 1995.
 241. Thomas Chester: EXCEL7, GRADA Publishing 1996
 242. Tissen – Andrierssen – Deprez: Value-Based Knowledge Management. Longman, 1998.
 243. Torma Š. : Medzinárodný platobný styk, ES EU 1993
 244. Torma Š. : Riziká a poistenie v medzinárodnom obchode, ES EU 1995
 245. TORMA, Š. – SIPKO, J. – VALACH, V. : Medzinárodný platobný styk a menové vzťahy. Bratislava : Ekonóm, 1997.
 246. Tóth L. : Protokol a etiketa v diplomacii a obchode, THB 1994
 247. Tóth Ľudovít: Protokol a etiketa v diplomacii a obchode, THB, Bratislava, 1994
 248. URBAN, E. a kol. : Vybrané kapitoly z medzinárodného marketingu. Bratislava : EU, 1997. 367 s., ISBN 80-225-0837-3
 249. Valach, J. a kol. : Finanční řízení podniku, 2. vydání Ekopess Praha, 2000
 250. Valach, J. a kol. : Finanční řízení podniku, 2. vydání Ekopress Praha, 2000
 251. Valach, J. : Investiční rozhodování a dlouhodobé financování II., VŠE Praha, 1998
 252. Varcholová, T. : Rozhodovacia analýza pre manažérov. Ekonóm, Bratislava 2000. 206 s. ISBN 80-225-1284-2.
 253. Varcholová,T. – Čunderlík,D. : Podnikateľské riziká. Praktikum. Ekonóm, Bratislava 1997. 172 s. ISBN 80-225-0912-4.
 254. Varcholová,T. : Hodnotenie rizika. Manacon, Prešov 1997. 97 s. ISBN 80-85668-42-4.
 255. Vavrinčík, P. : Organizovanie a organizačné štruktúry. Bratislava, vydavateľstvo Ekonóm 1999.
 256. Vavrinčík, P. : Organizovanie a organizačné štruktúry. Prípadové štúdie. Bratislava, vydavateľstvo Ekonóm 2001.
 257. Vavrinčík, P. : Tímová koncepcia reinžinieringu. Prešov, ManaCon 1999.
 258. Veľký sociologický slovník I. a II. diel. Karolinam, Praha 1996
 259. Viestová K. , : Obchodná logistika
 260. Viestová, K. a kol. : Distribučné systémy a logistika. ES EU, Bratislava 1994.
 261. VIESTOVÁ, K. a kol. : Obchodná logistika. Bratislava : Ekonóm, 1998.
 262. Viestová, K.- Labská, E.- Daňo, F. : Úvod do logistiky, ES EU, Bratislava 1991.
 263. Vladimír Mlynarovič: „Modelovanie finančných investícií“, ES EU, Bratislava, 1996
 264. Vlachynský, K. a kol. : Finančný manažment, ELITA Bratislava, 1996
 265. VOLOŠIN, M. a kol. : Marketingová stratégia. Bratislava : Ekonóm 1998.ISBN 80-225-1001-9
 266. VOLOŠIN, M.- MIHALČOVÁ, B. : Cvičenia zo strategického manažmentu. Bratislava, Ekonóm 1996.
 267. VOLOŠIN, M. : Podnikateľská stratégia. Bratislava, ES EU 1993.
 268. VOLOŠIN, M. : Podnikateľská stratégia. ES EU Bratislava 1993.
 269. VOLOŠIN, M. : Strategický manažment – prednášky a konzultácie.
 270. Vružek: Nástroje podnikového manažmentu. Vysokoškolské skriptá – rukopis pripravený na vydanie).
 271. Waller – Allen – Burns: The TQM Toolkit. Kogan Page, London 1995, 263 s.
 272. Willkesová, A. – Shavkell, J. : Začíname s ruštinou. Moje prvé vety v ruštine. Fraus, Bratislava 1997
 273. Wisniewski: Metody manažerského rozhodování. Grada, Praha 1998.
 274. Wolffová, I. : Džinsy alebo smoking – Moderné spoločenské správanie s koment. D. Ječného, Vydavateľstvo Nezávislosť, 1998
 275. www.dobryweb.cz
 276. www.h1.cz
 277. www.jakpsatweb.cz
 278. www.keymaker.cz
 279. www.krutis.com
 280. www.lupa.cz
 281. www.netmonitor.cz
 282. www.snizekweb.cz
 283. www.tocelabs.sk
 284. www.tvorba-webu.cz
 285. www.wedia.cz
 286. Zákon o kolektívnom vyjednávaní
 287. Zákon o mzde
 288. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže
 289. Zákon o štátnej podpore malého a stredného podnikania
 290. Zákon o účtovníctve, daňové zákony
 291. Zákonník práce
 292. Zalai, K. : Finančno-ekonomická analýza podniku. SPRINT, Bratislava 1998.
 293. Živnostenský zákon

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008 a aktualizovaný 21.3.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár