(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom P (PA-PL).

Ekonomické pojmy PA-PL:

 • p. a. ((z lat. per annum, ročne, za rok) – pri úvere značí úrokovú sadzbu za jeden rok. V prípade, že splát… )
 • p. m. ((z lat. per mensis, mesačne, za mesiac) – pri úvere označuje mesačnú úrokovú sadzbu… )
 • Pace maker (Bod (proces) vo výrobnom systéme, od ktorého môže zákazník ťahať výrobky… )
 • Pack – out quantity (Dopravná dávka, teda malá dávka rovná počtu kusov, ktoré môžu byť dopravované cez tok hodnôt a zaist… )
 • Page Rank (Hodnotenie stránky spoločnosťou Google… )
 • Paid search results (Platené výsledky vyhľadávania, teda výsledky vo vyhľadávači, za ktorých preklik musí inzerent platiť… )
 • paketizácia (Manipulačný systém spočívajúci v používaní zväzkovaného materiálu ako manipulačných jednotiek na upl… )
 • paketovanie (Spájanie vhodného počtu výrobkov drôtom, sťahovacou páskou a pod. a vytváranie manipulačnej jednotky… )
 • pákový uzáver prepravného obalu(Uzáver sťahujúci kovovú obruč (zvierací kruh), ktorý spája veko s plášťom kovového prepravného obalu… )
 • paleta pre vlastnú potrebu (Paleta, ktorá sa používa iba vnútri jednej firmy alebo uzavretého distribučného systému… )
 • paleta s otvorenými naberacími otvormi (Paleta s otvormi, ktorá umožňuje prechod kladiek vidlice nízkozdvižného paletového vozíka bez preruš… )
 • paleta (Pevná horizontálna plošina s minimálnou výškou vhodnou na manipuláciu s paletovým vozíkom alebo vidl… )
 • paletizácia (Systém prepravy a manipulácie s materiálom spočívajúci v používaní prepravných plošín, paliet, uklad… )
 • paletová jednotka (1. Štandardné množstvo tovaru ložené na jednej palete. Toto množstvo musí byť násobkom balenej jedno… )
 • paletová preprava (1. Preprava tovaru s použitím paliet. 2. Preprava naložených i prázdnych paliet v rámci prepravného… )
 • paletovacie zariadenie (Zariadenie na mechanizované ukladanie tovaru (materiálu) na paletu a vytváranie manipulačnej jednotk… )
 • paletový stohovací vozík (Stohovací vysokozdvíhací vozík, ktorého vidlica je výsuvná z rámu… )
 • paletový vozík (Vidlicový nízkozdvíhací vozík s kráčajúcou obsluhou, alebo sediacim vodičom… )
 • paletový zásobník (Utesnený štvorstenný zásobník na palete, vybavený tesniacim vekom a vyprázdňovacím zariadením v spod… )
 • palubný náklad (Náklad prepravovaný loďou mimo nákladných priestorov… )
 • Pamäť ((Memory) – je časť počítača, v ktorej sú uchované údaje… )
 • paneurópske dopravné koridory (Multimodálne dopravné koridory v strednej a východnej Európe, prepájajúce región s Transeurópskou do… )
 • Parafrázovanie (Lingvistická operácia, ktorá spočíva vo vyjadrení toho istého obsahu, ako má východiskový výraz, kon… )
 • paralelné plánovanie (Proces prispôsobovania plánov jednotlivých oddelení, kde vykonávané činnosti musia byť ukončené v to… )
 • Paralingvistika (Dotváranie lexikálneho (slovníkového) významu reči emocionálnymi prvkami, zvukovosťou reči, tým, ako… )
 • parameter (Merateľná veličina, ktorá vyjadruje technické, ekonomické alebo prevádzkové vlastnosti určitého obje… )
 • Parametre (Parametre ekonometrického modelu sú neznáme numerické konštanty, ktoré sa však dajú štatisticky odha… )
 • parcel (Označenie malých zásielok (napr. balíčkov vzoriek, bižutérie), ktoré sa prepravujú za minimálne dovo… )
 • Parcela registra C (parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené na katastrálnej mape (čo je hlavný rozdiel… )
 • Parcela registra E ((EKN parcela) je parcela zapísaná v katastri, ale jej hranice nie sú v teréne viditeľné (na rozdiel… )
 • Parcela (pozemok s jedným alebo viacerými vlastníkmi, zapísaný na jednom liste vlastníctva a na rozdiel od po… )
 • Parciálne korelačné koeficienty (Parciálne korelačné koeficienty (partial correlation coefficient) sú korelačné koeficienty z regresi… )
 • Paretov diagram (Jednoduchý nástroj pre riešenie problémov, ktorý obsahuje zoradenie všetkých možných problémových ob… )
 • Paretova analýza (Analýza, ktorá pomáha určiť priority v postupnom riešení problémov, vytriedením niekoľkých skutočne… )
 • Parížska zmluva (- zmluva o Európskom spoločenstve uhlia a ocele, ktorú podpísala Šestka v apríli 1951 v Paríži. Zmlu… )
 • park (Súhrn dopravných prostriedkov s príslušenstvom, strojov alebo strojového zariadenia… )
 • Parkova metóda (Parkova metóda (Park test) je metóda, ktorá sa používa pri testovaní heteroskedasticity. Je veľmi je… )
 • parkovanie (Používanie časti pozemnej komunikácie alebo dopravnej plochy na umiestnenie vozidla; môže byť krátko… )
 • parkovisko (Plocha na parkovanie motorových vozidiel… )
 • Participatívny štýl vedenia (Štýl vedenia s vysokým zameraním na ľudí, resp. vzťahy a s nízkym zameraním manažéra na úlohu… )
 • participujúci dopravca ((v leteckej nákladnej doprave) – 1. Tarifný participujúci dopravca, ktorý účtuje všetky tarifné sad… )
 • Partner žiadateľa (hospodársky subjekt, orgán alebo podnik, či už verejnoprávny alebo súkromný, ktorá sa zúčastňuje na… )
 • Partnerstvo (Dlhodobý záväzok medzi dvoma alebo viacerými organizáciami za účelom dosiahnutia špecifických obchod… )
 • Pasíva ((Liabilities) – Vlastné a cudzie zdroje evidované v súvahe spoločnosti na pravej strane (vlastný kap… )
 • pasívne prvky (Materiál, obaly, prepravné prostriedky a informácie premiesťované, triedené, skladované, kompletizov… )
 • Pasívne riadené fondy (Tento termín sa zvyčajne používa pri indexových fondoch. Manažér pasívne riadeného fondu sa nezaober… )
 • Pasívny priamy marketing (Marketing, ktorý využíva, že sa spotrebitelia sami identifikujú ako potenciálni zákazníci vybraného… )
 • Pasívny telemarketing (Iniciatíva telefonického hovorcu vychádzajúca zo strany spotrebiteľa, existujúceho alebo potenciálne… )
 • páska (Obruč z kovu, plastu, alebo iného ohybného materiálu používaná na pridržanie nákladu, alebo debničie… )
 • páskovacie zariadenie (Zariadenie na fixáciu a stiahnutie jednotky balenia páskou… )
 • pásmo bez colných poplatkov (Priestor, kde môže byť tovar alebo náklad, čakajúci na ďalší transport, uskladnený bez platenia coln… )
 • pásmový plán (Plán predstavujúci počet pásiem, množstvo a druh produktov, ktoré majú byť vyrobené v určitom časovo… )
 • pásový dopravník (Dopravník, ktorý sa používa na prepravu materiálov. Pás je zvyčajne ťahaný valcom na jednej strane a… )
 • pásový korčekový elevátor (Korčekový elevátor na zvislú a šikmú dopravu sypkého materiálu s korčekmi pripevnenými na zadnej ste… )
 • pásový nakladač s prihŕňacími závitovkami (Nakladač pozostávajúci z prihŕňacích závitoviek a pásového dopravníka… )
 • pásový nakladač (Samohybný nakladač s pásovým podvozkom… )
 • pásový podávač (Podávač, ktorého unášacím prostriedkom je dopravný pás… )
 • pásový voz (Pásový dopravník na pojazdnom podvozku na odovzdávanie materiálu medzi jednotlivými pásovými dopravn… )
 • pásový vrhací dopravník (Prenosný alebo pojazdný vrhací dopravník na drobnozrnný materiál, poháňaný pohybovou energiou získan… )
 • pásový zakladač (Zakladač bez naberacieho zariadenia, ktorý je spojovacím mostom napojený priamo na diaľkovú pásovú d… )
 • pašovaný tovar (Tovar, ktorý zákony danej krajiny zakazujú exportovať alebo importovať… )
 • Päta (dolná časť strany v textovom dokumente… )
 • Pätkové písmo (písmo s pätkami (napr. Times New Roman)… )
 • Patriotizmus (Je to vlastenectvo, hrdosť na príslušnosť k určitému národu. Patriotizmus vychádza z emotívneho vzťa… )
 • pavúz (Hrubšia žrď, ktorou sa pozdĺžne upevňuje náklad na voze (napr. seno, snopy obilia) pomocou pavúznika… )
 • paženie (Konštrukcia z drevených, oceľových alebo iných nosných prvkov na zabezpečenie kompaktnosti celého ná… )
 • PDS (PDS je skrátený názov pre termín predmety dlhodobej spotreby… )
 • peáž (Použitie cudzích dopravných ciest na základe dohodnutých podmienok v peážnej dohode… )
 • peážna doprava (Vnútroštátna doprava medzi dvoma miestami na území toho istého štátu, pri ktorej časť dopravnej cest… )
 • Peážna preprava (Vnútroštátna preprava, ktorej časť prepravnej cesty vedie cez územie cudzieho štátu… )
 • pedel (Osoba, ktorá sprevádza rektora alebo dekana pri slávnostných príležitostiach so žezlom rektora alebo… )
 • Penále (sú peňažný postih (pokuta), ktoré platí odberateľ alebo dodávateľ postihnutému subjektu, ak nedodrží… )
 • Peňažný agregát (Objem peňazí v obehu s rôznym stupňom likvidity… )
 • Peňažný trh (Trh, na ktorom sa stretávajú banky a iné finančné inštitúcie, aby si navzájom predávali krátkodobé f… )
 • percentá chýbajúcich zásob (Miera efektívnosti s ktorou firma reaguje na aktuálnu požiadavku. Percentuálne vyjadrenie chýbajúcej… )
 • Percento zálohy (Initial Percentage (percento zálohy) – percentuálne vyjadrenie výšky zálohovej platby poskytnutej fa… )
 • Percentuálny podiel piatich základných investícií (Percentuálny podiel piatich najväčších investícií v celkových aktívach fondu. Anglický ekvivalent to… )
 • perióda (časová perióda 1. (Všeobecne) Doba trvania určitej dĺžky. 2. (Konkrétne) Štandardné časové periódy,… )
 • periodická výroba (Výrobný proces, v ktorom sa určitý výrobok vyrába s prerušeniami (neberúc do úvahy bežné prerušenie… )
 • periodický objednávkový systém (Objednávkový systém, v ktorom je presne časovo určené, či musí byť daný príkaz na objednávku a v ako… )
 • peristaltický prenos informácií (Spôsob, akým informácie prechádzajú obchodným reťazcom. Informácie o kolísaní v obrate sa zbierajú v… )
 • Permakultúra (Permakultúra – Filozofický systém, ktorý sa týka celého spôsobu žitia, ale aj praktický návod na usp… )
 • personálne plánovanie (Plánovanie personálu potrebného na vykonávanie určitých činností v určitom období, pričom sa okrem i… )
 • pešia doprava (Bezmotorová doprava, ktorá spočíva v ťahaní alebo tlačení dopravných prostriedkov… )
 • Petícia (– petíciu overujú aspoň 3 poslanci a vyhlási hlasovanie obyvateľov obce do 90 dní od doručenia petíc… )
 • Pevné jadro (V septembri 1994 vypracovali kresťanskodemokratickí poslanci nemeckého Bundestagu dokument s názvom… )
 • PGP (program na šifrovanie obsahu… )
 • PHARE (Fond EÚ určený na predvstupovú pomoc kandidátskym krajinám. fond EÚ určený na… )
 • Phillips 66 (Diskusná metóda vhodná najmä pre početnejšie skupiny, ktorá slúži na získanie prehľadu názorov, náme… )
 • piggy back (huckepack systém, cestný náves na plošinovom vozni kenguru Preprava cestných dopravných prostriedkov… )
 • piktogram (Obrazová značka nahrádzajúca text zákazu, príkazu alebo informácie… )
 • Pílový efekt (Ak ste odtrhnutý od riešenia nejakého problému, potrebujete dodatočný čas na to, aby ste mohli plne… )
 • PIN (PIN Osobné Identifikačné Číslo (Personal Identification Number). Ide o bezpečnostný číselný kód, kto… )
 • Pivot (je bod, oproti ktorému se udáva poloha jednotlivých vertexov modelu… )
 • pivotná hmotnosť ((v leteckej nákladnej doprave) – Minimálna zúčtovateľná hmotnosť jednotky nákladu… )
 • Plachta (Prepravná pomôcka na ochranu niektorých druhov tovarov prepravovaných v otvorenom vozni, prípadne aj… )
 • plán činnosti (Plán celkovej činnosti úseku alebo oddelenia na konkrétny kalendárny rok vypracovaný na základe prav… )
 • plán doručenia (Plán schválený obchodným a technickým oddelením, ktorý uvádza, aké množstvo časových jednotiek má by… )
 • Plán kvality (Plán kvality, resp. plán systému manažérstva kvality je dokument špecifikujúci, ktoré postupy a súvi… )
 • plán mesačného odbytu (Prebiehajúci plán odbytu rozpísaný na jednotlivé mesiace uplatňujúci odbytový vzor… )
 • plán podnikateľskej činnosti (Rozsiahly dlhodobý plán, ktorý je výsledkom plánovania podnikateľskej činnosti… )
 • plán predaja (Plán vytvorený obchodnou organizáciou, ktorý stanovuje koľko jednotlivých dokončených výrobkov sa bu… )
 • Plán príjmov a výdavkov (Je to iný výraz pre rozpočet… )
 • plán výrobku (Dokument, ktorý obsahuje nasledovné údaje pre každý obchodný typ: 1. Všeobecný opis výrobku (hlavné… )
 • plán (1. Základný plán skladovania, v ktorom sú manipulačné uličky, triedička, dopravníky, atď. 2. Základn… )
 • plánovací horizont (Budúce časové obdobie, s ktorým súvisí konkrétny plán vyjadrené v dohodnutých jednotkách času… )
 • plánovacia skupina (Najnižšia súhrnná úroveň zbierania výrobných zdrojov, ktorá má tak vysoký stupeň premenlivosti, že n… )
 • plánovacie obdobie (Naznačenie časového obdobia, ktorého sa týkajú naplánované čísla (napr. ročné výsledky, mesačné výsl… )
 • plánovaná objednávka (Predpokladané objednávacie množstvo a dátum splatnosti vytvorené systémom. Plánované objednávky budú… )
 • plánované potvrdenie (Potvrdenka na nákupnú alebo výrobnú objednávku… )
 • plánované rozmery nákladnej jednotky (Rozmery obdĺžnika ohraničené na horizontálnej ploche štyrmi vertikálnymi rovinami pretínajúcimi sa v… )
 • plánované výdaje – kontrolované výdaje (Náklady položiek predpokladané metódou MRP prostredníctvom utvorenia hrubej požiadavky, alebo alokác… )
 • plánované zaťaženie (Štandardné hodiny práce potrebné podľa plánovaných výrobných postupov… )
 • plánovanie cesty / travel planning (Výber spôsobu cestovania, trasy jazdy a doby odchodu alebo príchodu. – TRAVEL PLANNING – – Selection… )
 • plánovanie distribúcie prostriedkov /drp – ii/ (Rozšírenie plánovania distribučných požiadaviek na plánovanie kľúčových zdrojov obsiahnutých v distr… )
 • plánovanie distribúcie (Plánovanie distribúcie t. j. výber distribučných kanálov a samostatných odbytísk a vytvorenie systému… )
 • plánovanie kapacity (Plánovanie kapacity zdrojov (priestor v sklade, dopravné zdroje, stroje, ľudia), ktoré budú vykonáva… )
 • plánovanie kvality (časť manažérstva kvality, ktorá sa zameriava na vytvorenie cieľov kvality, špecifikuje nevyhnutné pr… )
 • plánovanie materiálových požiadaviek – /mrp – i/ (1. Hlavná plánovacia technika, ktorá sa riadi hlavným výrobným plánom a spája požiadavky na komponen… )
 • plánovanie nakládky (Plánovanie distribúcie plánovanej kapacity na možnú kapacitu jednotlivých zamestnancov, výrobných zd… )
 • plánovanie obchodnej spoločnosti (Plánovanie hlavných línií stratégie spoločnosti. Je to predovšetkým dlhodobé plánovanie… )
 • plánovanie obchodných požiadaviek (Prístup k plánovaniu podnikateľskej činnosti, ktorého cieľom je súlad všetkých aspektov podnikania u… )
 • plánovanie objednávok na dovoz (Plánovanie objednávok na dovoz podľa času a množstva, v ktorom musia byť doručené dôležité objednávk… )
 • plánovanie objednávok (Plánovanie vybavenia objednávok do stanoveného termínu, stanovenie reálnych dodacích lehôt a ak treb… )
 • plánovanie odbytu (Výber distribučných kanálov a odbytísk a plánovanie tovarového toku pre selekciu v distribučnom plán… )
 • plánovanie podnikateľskej činnosti (Dlhodobé plánovanie základných línií obchodnej politiky aspoň na jeden rok. Pozostáva z vypracovania… )
 • plánovanie pomocou stĺpcových diagramov (Proces plánovania, pri ktorom sú činnosti schematicky prezentované do stĺpcových diagramov. Šírka st… )
 • plánovanie požiadaviek na distribúciu /drp – i/ (úloha stanovenia potreby na doplnenie zásob v sklade pobočky. Veľmi často sa používa prístup rozdele… )
 • plánovanie požiadaviek na kapacitu (Systém, ktorý plánuje požiadavky na kapacitu, rozdelené do časových úsekov podľa typu zdroja tak, ab… )
 • plánovanie požiadaviek na zdroje (hrubé plánovanie kapacít hrubé plánovanie požiadaviek – Zjednodušená forma plánovania kapacít, ktorá… )
 • plánovanie prevádzky (Plánovanie, týkajúce sa výberu miesta prevádzky (sklady, pobočky, závody atď.) na rozmanitú činnosť… )
 • plánovanie prírastku (Plánovanie postupu nadobúdania vrátane určenia taktiky s ohľadom na kroky, ktoré budú nasledovať, ab… )
 • plánovanie projektu (Plánovanie ako a kedy má byť projekt vykonaný. Poznámka: odhadovanie, kontrola, oprava a formálne od… )
 • plánovanie rozvoja (Plánovanie inovačných aktivít… )
 • plánovanie sériovej výroby (Množstvo dávky používané v plánovaní a vyplývajúce zo sériovej zásielky a sériovej výroby… )
 • plánovanie siete (Plánovanie činností prostredníctvom sieťového plánovacieho systému… )
 • plánovanie systému siete (Technika vytvárania časového harmonogramu pre realizáciu projektu. Tento má tri etapy: – analýza pro… )
 • plánovanie výdaja materiálu (Plánovanie množstiev materiálov a komponentov, ktoré musia byť vydané zo skladu do výrobných oddelen… )
 • plánovanie výskumu a vývoja (Plánovanie výskumných a vývojových programov, ktoré zahrňujú selekciu výskumných oblastí, stanovujú… )
 • plánovanie zoznamu materiálu (Umelé zoskupenie komponentov používané na zjednodušenie hlavného programu a / alebo materiálového pl… )
 • plánovanie (Proces regulácie a koordinácie činností na časovom základe a taktiež spôsob a zdroje, ktorými budú t… )
 • Platba inkasom (Automatické uhrádzanie pravidelných platieb, na základe písomného súhlasu klienta… )
 • platba na faktúru (Inštrukcie poskytnuté dodávateľom banke za účelom toho, aby príjemca mohol zozbierať dokumenty nevyh… )
 • platba v hotovosti pri dovoze (Platobné podmienky: Ak dopravca preberie platbu od príjemcu zásielky a uhradí sumu zasielateľovi… )
 • platba v hotovosti pri prevzatí dokladov (Platobné podmienky: Ak kupujúci zaplatí za tovar tak, že dostane doklady prevedené na jeho meno, kto… )
 • platba vopred / pre-payment (Spôsob platby, pri ktorom sú peňažné prostriedky prevedené užívateľom pred použitím dopravnej služby… )
 • Platba vopred, zálohová platba (Advance Payment (platba vopred, zálohová platba) – poskytnutie peňažných prostriedkov na určitú dobu… )
 • platba (Prevod peňazí, alebo peňažnej hodnoty jednej strany strane druhej… )
 • platca dovozného (Strana, ktorá je podľa dohody zodpovedná za zaplatenie dovozných poplatkov dopravcovi… )
 • Platenie poistného (realizácia úhrady ceny za poistenie, ktoré poskytuje poistiteľ poistenému podľa poistnej zmluvy. Jed… )
 • Platiteľ (Fyzická alebo právnická osoba, ktorá uhrádza dovozné alebo prepravné… )
 • Platnosť PK (Lehota, doba funkčnosti karty, ktorá je spravidla vyznačená priamo na samotnej karte v tvare MM/RR (… )
 • Platnosť zmluvy (– súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov… )
 • Platobná jednotka (Verejný alebo súkromný orgán vykonávajúci určité úlohy delegované z platobného orgánu. Rozsah a defi… )
 • Platobná karta ((PK) – Platobná karta je platobný prostriedok, ktorý majiteľovi umožňuje vyberať hotovosť (z bankoma… )
 • Platobná metóda (Spôsob vyrovnania finančného záväzku – hotovosťou, bezhotovostne (platobným príkazom), poštovým peňa… )
 • Platobná schopnosť (je schopnosť hradiť práve splatné záväzky voči veriteľovi… )
 • Platobná ((banková) karta – je moderný platobný nástroj, ktorý nahradzuje hotovosť a umožňuje zákazníkovi prís… )
 • Platobné inštrukcie (Údaje o účtoch klienta a kódoch bánk, pre prevod jednotlivých mien… )
 • platobné médium / payment medium (Doklad o zaplatení cesty platobnými prostriedkami, ako je lístok, karta, alebo palubný lístok. – PAY… )
 • platobné podmienky (Podmienky a metódy platby za tovar a / alebo služby dohodnuté medzi dodávateľom a odberateľom… )
 • platobné prostriedky / payment means (Hodnota (napríklad hotovosť alebo elektronická peňaženka) alebo kontrakt (napríklad lístok), ktorá u… )
 • Platobný orgán (Orgán, ktorý administruje platby zo štrukturálnych a kohézneho fondu. jeden a… )
 • Platobný príkaz (Pokyn klienta adresovaný banke na uskutočnenie bankového prevodu, vkladu alebo výberu peňažných pros… )
 • platobný systém / payment system (Finančný systém, ktorý zahrňuje kompletný proces emisie a používania platobných prostriedkov, vyúčto… )
 • Platobný terminál ((POS – Point of Sale) – Je elektronické zariadenie v obchodoch, ktoré umožňuje klientovi platiť za t… )
 • plávajúci kontajner (Kontajner prispôsobený na plavbu a následnú alebo predchádzajúcu prepravu na špeciálnych koľajových… )
 • plavebný ponor ((pri lodnej preprave) – Ponor plavidla je vertikálna vzdialenosť medzi čiarou ponoru lode bez náklad… )
 • plimsoll značka (Značka privarená na oboch stranách plavidla, ktorá udáva limit, do ktorého môže byť plavidlo naložen… )
 • Plná a trvalá invalidita (Telesné poškodenie poisteného, ktoré mu definitívne znižuje oviac ako 70% schopnosť vykonávať akúkoľ… )
 • Plná moc (Plná moc je dokument potvrdzujúci poverenie jednej osoby vykonávať práva inej osoby. Zvyčajne sa pln… )
 • plnenie ((v manipulácii s materiálom) – Nakládka nákladu dovnútra kontajnera. Uspokoje… )
 • plocha dopravných ciest skladu (Súčet plôch v sklade používaných výhradne na dopravu… )
 • plocha dopravných uličiek skladu (Súčet plôch uličiek v sklade používaných výhradne vnútroobjektovými dopravnými prostriedkami… )
 • plocha manipulačných uličiek skladu (Plocha v sklade na pohyb manipulačných zariadení pozdĺž skladovacieho zariadenia; umožňuje ukladacie… )
 • plocha rámp skladu (Manipulačná plocha skladu prevýšená nad úrovňou komunikácie, ktorá umožňuje nakládku a vykládku v úr… )
 • plomba ((v doprave) – Zariadenie používané pri kontajneroch, skrinkách, nákladných autách a kamiónoch pre ko… )
 • plombovanie (Vystrojenie jednotky balenia, kontajnera alebo vozňa plombou z kovu, plastov, vosku a pod., zaisťujú… )
 • plošina motorového vozíka (Nosná časť motorového vozíka určená na priame uloženie užitočného nákladu; rozoznávame: pevnú plošin… )
 • plošina (Plochá, horizontálna plocha umožňujúca prepravu nákladu, buď zložená z dosiek, alebo celistvá… )
 • plošinová paleta (Paleta bez nadstavby… )
 • plošinový kontajner – flat kontajner (Kontajner s dvoma koncovými stenami a otvorenými stranami… )
 • plošinový kontajner (Plošina na ktorú sa dá nakladať. Nemá klasickú konštrukciu, ale má rovnakú dĺžku a šírku ako je zákl… )
 • plošinový kontajnerový náves (Náves s plošinou vybavený fixačnými prostriedkami na uchytenie kontajnera… )
 • plošinový kontajnerový príves (Príves s plošinou dodatočne vybavený fixačnými prostriedkami na uchytenie kontajnera… )
 • plošinový nízkozdvíhaci vozík (Nízkozdvíhaci motorový vozík s plnou plošinou určený na horizontálnu dopravu ukladacích plošín… )
 • plošinový príves (Kolesový príves s rovnou nosnou plochou na prevoz nákladu bez nadstavby… )
 • plošinový vozík (Stohovací vysokozdvíhací vozík so zdvíhacou nákladnou plošinou… )
 • plynulý nakladač (Nakladač s plynulým (kontinuitným) pracovným spôsobom; jeho naberacími prvkami sú spravidla korčeky,… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár