(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom N.

Ekonomické pojmy N:

 • Na samospráve má právo podieľať sa (aj ten, kto – má na území nehn. majetok, je prihlásený na prechodný alebo dlhodobý pobyt, má čestné… )
 • Na výkone samosprávy (sa môže podieľať aj ten, kto – má na území samosprávneho kraja nehnuteľný majetok, je prihlásený na… )
 • naberací otvor (Otvor palety alebo kontajnera umožňujúci zasunutie vidlice manipulačných zariadení… )
 • naberací vykladač (Vykladač, ktorého unášacím prostriedkom je korčekový elevátor alebo koleso… )
 • naberacia výška (Vzdialenosť medzi pojazdovou rovinou a vrchnou plochou nosnej vidlice motorového vozíka určujúca výš… )
 • Nábor poistenia (Náborom poistenia vykonávajú získatelia, ktorými môžu byť obchodní manažéri, obchodní referenti, obc… )
 • Náboženstvo (Všeobecná deklarácia ľudských práv určuje právo prejaviť svoje náboženstvo v súkromí aj na verejnost… )
 • Nacionalizmus (Nacionalizmus je politická ideológia, ktorá stavia záujmy jedného národa či národnostnej skupiny nad… )
 • Nacizmus (Nacizmus je ideológia a politika nemeckého fašizmu, pre ktorú bol charakteristický rasizmus, antisem… )
 • nadbytočné zásoby (Zásoby (napr. ekonomické, voľné alebo fyzické) mínus požadované zásoby (t. j. normované zásoby)… )
 • nadbytok alebo manko (Množstvo tovaru predstavujúce rozdiel medzi požadovaným a dohodnutým množstvom. Ak je rozdiel kladný… )
 • nadbytok (Množstvo tovaru dodané vo väčšom množstve, ako bolo objednané… )
 • nad-kapacita (Stav a / alebo rozsah v ktorom využiteľná kapacita je väčšia ako je potrebné pre výrobu na štandardn… )
 • Nadlimitná operácia (Finančná operácia, ktorá presahuje bankou určenú hranicu… )
 • nadmerná saturácia / oversaturation (Dopravná situácia, kedy počet prichádzajúcich presahuje kapacitu. – OVERSATURATION – – A traffic con… )
 • nadmerný náklad (Situácia a / alebo rozsah vo výrobnom procese v určitom okamihu keď je náklad väčší ako pri stanoven… )
 • Nadobúdací titul (listina na základe ktorej vlastník nehnuteľnosť získal (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o pre… )
 • Nadpoistenie (Stav, kedy poistná suma, dohodnutá v poistnej zmluve, je väčšia, ako poistná hodnota poisteného pred… )
 • nadradenosť / podradenosť relácie (Relácia jednoduchej úrovne v zozname materiálu, ktorá označuje materský prvok, výrobok, alebo zostav… )
 • nadradený prvok (Zostavený produkt v zozname komponentov, kde komponenty tvoria prvky jednej úrovne… )
 • nadrozmerná nákladná doprava (Nákladná doprava, ktorá prekročením niektorého rozmeru dopravného prostriedku alebo nákladu vo vzťah… )
 • nadrozmerný náklad (Náklad, ktorého rozmery presahujú normálne rozmery 20, alebo 40 stopého kontajnera, napr. veľká dĺžk… )
 • nádržkový kontajner (Uzavretý kontajner na plynné, kvapalné a sypké materiály… )
 • nadstavba palety (Samostatná konštrukcia (pevná, rozoberateľná, skladacia), ktorá pri spojení s jednoduchou paletou tv… )
 • nadstavba (1. Stavba nad hlavnou palubou námorného plavidla, rozkladajúca sa od boka k boku; pri vnútrozemských… )
 • nadstavný rám palety (Nádstavec na jednoduchú paletu umožňujúci fixáciu uloženého materiálu; nie je prispôsobený na stohov… )
 • nadväznosť predmetov (V kreditovom systéme štúdia existuje obmedzenie, že študent si nemôže zapísať predmet, ktorý vyžaduj… )
 • Nagara (Vykonávanie súčasných operácií na dvoch alebo viacerých strojoch jedným operátorom… )
 • náhle doručovanie (Prednostné doručovanie, príp. avizovanie zásielky osobitným poslom alebo osobitnou doručovacou pochô… )
 • náhodná požiadavka (Nepravidelné objednávky, ktoré zapríčiňujú špičky a sedlá v nakládke vo výrobe… )
 • Náhodná premenná (Náhodná premenná (porucha, zložka) reprezentuje vplyv ostatných nešpecifikovaných premenných nezahrn… )
 • Náhodná udalosť (Udalosť, ktorá vznikne neočakávane. V poistení ide o neočakávanú udalosť, ktorá vznikne v krátkom ča… )
 • Náhodné zložky (Náhodné zložky (error, disturbance) sú prítomné v každom ekonometrickom modeli, no nie je možné ich… )
 • náhodný výkyv – predajný incident (Porucha v časovom rade vyvolaná preukázateľnými udalosťami, ktoré sa vyskytujú nepravidelne. Poznámk… )
 • Náhrada škody (Odstránenie škody poskytnutím vecného, peňažného, alebo iného (morálneho) odškodnenia. Odškodnenie m… )
 • náhrada ((všeobecne) – Označenie, že predmet je zameniteľný za iný predmet, ale fyzicky vychádza z pôvodného… )
 • náhradná hodnota (Množstvo, ktoré by bolo potrebné na získanie, alebo výrobu hodnoty majetku, ktoré je ekonomicky zhod… )
 • náhradná preprava (1. Preprava iným dopravným prostriedkom zavedená dopravcom pri neschodnosti dopravnej cesty. 2. Neho… )
 • Náhradná prepravná listina (Doklad, ktorý nahradzuje chýbajúci nákladný list… )
 • Náhradné doby (Krátka definícia: Náhradné doby sú doby získané pred 1. januárom 2004 podľa právnych predpisov účinn… )
 • náhradný príjemca (Organizácia alebo osoba, ktorá prijíma zásielku od dopravcu namiesto príjemcu… )
 • náhradný trh (Tá časť trhu, ktorá je zameraná na uplatnenie určitého tovaru, nahradzujúca konkrétny, predtým nakup… )
 • náhradný výdaj (Odovzdanie zásielky dopravcom inej osobe alebo organizácii než príjemcovi… )
 • Najlepší výnos za tri mesiace (Najvyšší výnos fondu za tri za sebou nasledujúce mesiace zaznamenaná za 5 posledných rokov. Anglický… )
 • najneskôr možný začiatok (Posledný možný dátum, v ktorom sa môžu začať všetky činnosti, aby bol dodržaný dátumu objednávky… )
 • nájomca (Osoba, ktorá podpísala zmluvu o nájme s vlastníkom plavidla alebo lietadla, a preto prenajíma alebo… )
 • nájomná zmluva (Zmluva, na základe ktorej poskytovateľ leasingu poskytuje prenajímateľovi leasingu právo používať je… )
 • Nájomné náklady (Náklady sú dôsledkom existencie verejných častí v nehnuteľnosti. Stavba a správa stavebného celku vy… )
 • Najvyšší kontrolný úrad ((NKÚ) – Verejný orgán štátu, ktorý je stanovený, konštituovaný alebo organizovaný, vykonávaný účinný… )
 • náklad všetkých druhov (Jednoduchý náklad, ktorý je zaťažený poplatkami bez ohľadu na tovar… )
 • náklad (1. Tovar dovážaný alebo pripravený ma dovoz. 2. (v leteckej doprave) Tovar prepravovaný alebo pripra… )
 • nakladací mostík (Nakladacia pomôcka, ktorá sa používa na spojenie podlahy cestného vozidla s ochodzou skladiska alebo… )
 • nakladací výložník (1. Rameno upevnené otočne a sklopne nad pätou nakladacieho stožiara; je ovládané lanom vedeným cez k… )
 • nakladacia lehota (Lehota stanovená pre nakládku dopravného prostriedku… )
 • nakladacia plošinka (Pomocné zariadenie na uľahčenie premiestňovania drobného tovaru… )
 • nakladač s guľovou hlavou (Nakladač, pri ktorom unášacím prostriedkom je guľová naberacia hlava a pásový dopravník… )
 • nakladač (1. Zariadenie na nakladanie materiálu (sypkého, kusového a iného), ktorého unášacím prostriedkom je… )
 • Nákladisko (Miesto s odbočnou koľajou, ktoré vlaky obsluhujú spravidla bez uvoľnenia traťovej koľaje… )
 • nakládka (Ukladanie tovaru (materiálu) na dopravný prostriedok alebo dopravné zariadenie… )
 • nakládková rampa (Rovná plošina umožňujúca nakládku zvyčajne po boku skladu… )
 • nakládkové miesto – miesto nakládky (Miesto pre nakládku tovaru… )
 • nakládkový faktor (Podiel aktuálneho vyťaženia výrobných prostriedkov (skupina výrobných prostriedkov) alebo oddelenia… )
 • nakládkový sklad – výstupný sklad (Skladovanie zahrňujúce všetky tovary ktoré majú pokyny na rozvoz a ktoré doteraz nemajú faktúru, ale… )
 • nákladná jednotka prostriedku ((v leteckej nákladnej doprave) – 1. Ľubovoľný typ kontajnera alebo palety, ktorými môže byť prepravo… )
 • nákladná jednotka (Náklad obsahujúci prvky alebo komponenty, ktoré držia pokope, majú tvar a majú vybavenie pre manipul… )
 • nákladná prepravná zmluva (Zmluva, ktorou sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (náklad) podľa vnútroštátnych pr… )
 • nákladná tona (Jednotka hmotnosti alebo veľkosti, použitá ako základ pre výpočet nákladu… )
 • nákladné úkony (úkony prepravnej prevádzky týkajúce sa priamo nákladu, ktorý je predmetom prepravy (napr. balenie, n… )
 • nákladný automobil (Motorové vozidlo používané na prepravu tovaru… )
 • nákladný koeficient (Pomerové číslo udávajúce koľko ton nákladu sa vojde do jednej priestorovej jednotky… )
 • nákladný kontajner (Druh prepravného prostriedku: a. stálych vlastností, ktorý je dostatočne pevný, aby mohlo byť opakov… )
 • nákladný list (Dokument, ktorý je dokladom o zmluve o doprave po mori, prepravení a naložení tovaru dopravcom. Dopr… )
 • nákladová jednotka kombinovanej dopravy (Kontajner, výmenná nadstavba, náves, podvojný náves, cestné vozidlo. Kontajne… )
 • Nákladová jednotka (Tovar tvoriaci určitý samostatný celok (napr. balík, zväzok, tovar na palete, malý kontajner,…)… )
 • nákladový priestor (Priestor pod palubou plavidla, ktorý sa používa na prepravu nákladu… )
 • Náklady obetovanej príležitosti (Hodnota možných alternatív, ktorých sa osoba vzdá pri výbere jednej na úkor inej, tiež nazývaná alte… )
 • náklady z chýbajúcich zásob (Náklady vyplývajúce zo skutočnosti, že tovar nie je na sklade, ako sú zmeškaný predaj, oneskorená do… )
 • nakúp a objednaj (rozdeľovací bod – 5 (DP – 5) Rozdeľovací bod – 5 (DP – 5) je bod ktorý označuje, že žiadne zásoby ni… )
 • nákup bez dokladov (Nákupná operácia, pri ktorej nie sú nutné nákupné doklady, alebo kópie objednávok. V praxi tak zostá… )
 • nákup bez uloženia na sklad (Nákup materiálu, komponentov, náhradných dielov, atď. pre priame použitie v zainteresovaných oddelen… )
 • Nákup na splátky (je forma spotrebiteľského účelového úveru, ktorým je možné financovať tovar alebo služby i bez potre… )
 • nákup (1. Príprava a zakončenie zmluvy zákazníkom prevzatím tovaru od externého dodávateľa buď hneď, alebo… )
 • nakúpený výrobok (Výrobok kúpený od externého dodávateľa… )
 • nákupná cena podielovej jednotky (Je cena, za ktorú ju Poistník nadobúda a vypočíta sa z aktuálnej ceny Podielovej jednotky ku dňu alo… )
 • Nákupná cena podielu (je cena, vyplatená podielnikovi pri jeho vrátení. Cena, vyplatená podielnikov… )
 • nákupná cena ((produktu alebo služby) – Suma, ktorá predstavuje všetko, čo je potrebné zahrnúť a predvídané straty… )
 • nákupná objednávka (Objednávka odberateľa na jednu, alebo viacero zákaziek od dodávateľa na určité množstvo tovaru a / a… )
 • nákupná požiadavka (Dokument poskytujúci oprávnenie nákupnému oddeleniu na nákup určitých materiálov v stanovenom množst… )
 • nálepka (Prírez mäkkého materiálu (spravidla papiera) so záznamom údajov v jednoduchej grafickej úprave týkaj… )
 • Nálezy, závery a odporúčania (Nálezy sú špecifickým dôkazom, ktorý zozbieral kontrolór na naplnenie kontrolných cieľov; závery sú… )
 • Náležitá starostlivosť (Primeraný prvok starostlivosti a zručnosti, ktorý by mohol byť očakávaný od školeného kontrolóra na… )
 • Náležitý kontrolný dôkaz (informácia, ktorá sa týka kontrolných cieľov… )
 • naložený a vyložený bez poplatkov/fio/ (Podmienka transportu, ktorá uvádza, že z dopravnej sadzby je vylúčené naloženie a vyloženie tovaru a… )
 • námorná doprava (Najvýznamnejší realizátor dopravnej stránky medzinárodného obchodu, napomáhajúci globalizácii. Prech… )
 • námorné prístavy (Najvýkonnejšie a technologicky najnáročnejšie články logistických reťazcov. Rohodujúci význam v nich… )
 • námorný nákladný list – dopravný nákladný list (Neobchodovateľný dokument, ktorý zaznamenáva zmluvu o preprave tovaru po mori a nakládku tovaru dopr… )
 • naplánovaná stála objednávka (Naplánovaná objednávka, ktorá môže byť zmrazená v množstve a čase. Počítač ju nesmie automaticky men… )
 • Naplnenie finančného systému likviditou (podstatné meno. Prístup k regulácii, ktorý je založený na motívoch westernu, keď šerif, ktorý vystri… )
 • Náprava (Je činnosť na odstránenie zistenej nezhody. Činnosť na odstránenie zistenej n… )
 • nápravná činnosť (činnosť na odstránenie príčiny zistenej nezhody alebo inej neželateľnej situáciestr… )
 • Národ (Národ je spoločenstvo nelíšiace sa od ostatných markantnými telesnými črtami (aj keď je rasovo určen… )
 • Národné centrum výskumu a vývoja (Národné centrum výskumu a vývoja jeorganizácia, ktorej výsledky výskumu a vývoja majú celospoločensk… )
 • Národné projekty (projekty nespadajúce do kategórie veľké projekty, realizované vopred určeným subjektom s výsledkami… )
 • Národnosť (označuje aj príslušnosť k etnickej, resp. lingvistickej skupine. Prenasledovanie z národnostných dôv… )
 • národný koordinátor ECTS (Osoba, poverená Európskou komisiou koordináciou implementovania systému ECTS na vysokých školách v k… )
 • Národný monitorovací výbor (orgán zriadený centrálnym koordinačným orgánom po konzultácii s partnermi, ktorý je zodpovedný za mo… )
 • Národný program reforiem (Dokument, ktorý definuje konkrétne kroky a reformy, ktoré chce krajina prijať pre napĺňanie cieľov L… )
 • Národný projekt (v prípade ESF predstavuje národný projekt osobitný typ projektu, ktorý realizuje vybraný prijímateľ… )
 • Národný rozvojový plán ((NDP) – Základný strategický a plánovací dokument v oblasti regionálneho rozvoja. Obsahuje analytick… )
 • Národný strategický referenčný rámec ((National Strategic Reference Framework) – V zmysle legislatívy (nariadení) Európskej únie každý čle… )
 • narušenie dopravy / traffic violation (Činnosť, pri ktorej sú porušované zákony, smernice alebo pravidlá týkajúce sa rýchlosti, nákladu, pr… )
 • násada (Časť pracovného zariadenia lopatového rýpadla uložená na výložníku otočne a posuvne, alebo len otočn… )
 • nasávací pneumatický dopravník (Pneumatický dopravník, v potrubí ktorého sa vytvára podtlak (vákuum) a nasáva sa do neho materiál sp… )
 • Nasdaq Index (Americký akciový index najdôležitejších technologických akcií kótovaných na americkej elektronickej… )
 • následná fakturácia (Fakturácia až po obdržaní tovaru… )
 • Následná škoda (Strata, následne vyvolaná poistnou udalosťou (odpratávacie a zachraňovacie náklady, strata zisku a p… )
 • Následné investície (Minimálna suma, ktorá môže byť investovaná do fondu po prvotnej investícii. Anglický ekvivalent toht… )
 • Následné poistné (Poistné predpísané pri uzatvorení poistnej zmluvy na ďalšie poistné obdobie… )
 • Následné pojistné (Druhá a každá ďalšia platba poistného… )
 • Následný užívateľ (Je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve iná ako výrobca alebo dovozca, k… )
 • nastavovací čas (Čas potrebný na prípravu strojov a iných výrobných zdrojov na realizáciu výrobných operácií… )
 • nástroje marketingového mixu (Nástroje, s pomocou ktorých môže manažment vytvárať a vyvíjať dopyt po určitom výrobku. Tento market… )
 • nástupca (Výrobok, ktorý ako celok alebo čiastočne nahradí predchádzajúci výrobok (predchodca)… )
 • Naturálne plnenie (Vecné plnenie poisťovne predstavujúce konkrétnu službu alebo poskytnutie predmetov, ktoré boli poist… )
 • NAV – Nett asset value (Čistá hodnota majetku vo fonde, ktorá sa určuje v súlade so zákonom a všeobecne záväznými právnymi p… )
 • NAV (Nett asset value – čistá hodnota majetku vo fonde, ktorá sa určuje v súlade so zákonom a všeobecne z… )
 • navádzacie časti stohovacieho systému (Časti stohovacieho systému umožňujúce ľahké a bezpečné usadenie palety, ukladacej debny, prepravky p… )
 • naväznosť spojov (Zladenie spojov dvoch alebo viacerých liniek v cestovnom (letovom) poriadku v priemernom časovom ods… )
 • Náves (Cestné vozidlo určené na pripojenie za ťahač návesu osobitným zariadením tak, že časť hmotnosti náve… )
 • návestie ((avízo) – 1. Oznámenie dopravcu príjemcovi, že mu bude zásielka v určitom termíne dodaná, alebo že s… )
 • navigácia / navigation (Nastavenie pozície a určenie smeru k dosiahnutiu daného cieľa. – NAVIGATION – – Positioning and dete… )
 • návod na balenie (Dokument vydaný podnikom, ktorý obsahuje návod na to, ako sa má tovar zabaliť… )
 • návrat investícií (Čistý návrat vyjadrený ako percento kapitálových investícií… )
 • návratná paleta (Paleta určená na viac manipulačných a prepravných cyklov… )
 • Návratnosť (Návratnosť z kapitálovej investície, teda aj z cenných papierov, vyjadrená ako zisk v percentách za… )
 • návratný obal (Obal určený na opakované použitie pri dodávkach výrobkov… )
 • návrh na uzavretie životného poistenia (Je jednostranné vyjadrenie vôle poistníka, pripravené pre akceptáciu poistiteľom ako základ pre vzni… )
 • Návrh na vyhlásenie obce za mesto (– podáva vláda Národnej rade SR na základe žiadosti obce. Uznesenie NR SR o vyhlásení obce za mesto… )
 • Návrh symbolov (– predkladá ho Ministerstvo vnútra na zápis do Heraldického registra SR… )
 • Návrh zmluvy o poistení (Návrh na prijatie rizika poistenia pre poisťovateľa… )
 • Názov obce (– určuje alebo mení vláda… )
 • Názvy častí obce (– určuje a mení Ministerstvo vnútra na návrh obce… )
 • nbs (Slovenská národná banka… )
 • Ne bis in idem (Nie dvakrát v tej istej veci; spor v tej istej veci sa nemá viesť dvakrát, zásada procesného práva… )
 • Neadresná zásielka (Plošná distribúcia, plošný rozsev alebo aktivita, keď zásielka nie je adresovaná, ale distribuovaná… )
 • Nebezpečenské spoločenstvo (Dobrovoľné alebo povinné združenie poistníkov v poistnom fonde s rovnakým resp. spoločným nebezpečen… )
 • nebezpečenstvo straty hodnoty (Nebezpečenstvo, že výrobok zostane nepoužitý v dôsledku zmien plánovania alebo zmeny požiadaviek. Je… )
 • Nebezpečný odpad (Odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (napr. toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, karcinogénnymi vlast… )
 • nebezpečný tovar (Tovar, ktorý je klasifikovaný ako riskantný, osobitne vtedy, keď má byť prevážaný. s… )
 • Nečlenské štáty (viď Tretie krajiny… )
 • nedbalosť (Nerozvážny čin alebo zanedbanie, ktoré môžu zapríčiniť poškodenie alebo stratu… )
 • nedoručiteľná zásielka (Zásielka, ktorú nemožno z nejakej príčiny vydať oprávnenému alebo náhradnému príjemcovi (nesprávna a… )
 • Nedošlé vozne (Prázdne vozne, ktoré nedošli do stanice (na vyrovnávkové úlohy – opatrenie železnice, ktoré má zabez… )
 • Neembosovaná platobná karta (Údaje na karte sú vyznačené nehmatateľným, plochým písmom. Kartu klient môže použiť len v elektronic… )
 • Negatívna korelácia (Ak podpriemerné výnosy jedného CP sprevádzajú nadpriemerné výnosy druhého CP, t. j. kurzy CP idú pro… )
 • Negatívna slučka spätnej väzby (Pozri: slučka spätnej väzby (FEEDBACK LOOP) Anglický ekvivalent tohto výrazu je ADVERZE FEEDBACK LOO… )
 • Nehnuteľnosť (Pozemky a stavby spojené pevným základom so zemou… )
 • Nehnuteľnosti (sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom (§ 119 Občianskeho zákonníka). Je to opak hnute… )
 • Nehnuteľný majetok (Majetok, ktorý nemožno premiestniť. Jedná sa o budovy, obchodný kapitál, pozemky. Anglický ekvivalen… )
 • neistota v dopyte (Neistota alebo variabilnosť v dopyte, tak ako ju vykazujú štandardná odchýlka, priemerná najvyššia o… )
 • Nelineárna metóda najmenších štvorcov (Nelineárna metóda najmenších štvorcov (NMNŠ ; non-linear least squares) sa používa na odhad paramet… )
 • Nenávratný finančný príspevok ((NFP) – suma prostriedkov poskytnutých príjemcovi na základe schváleného projektu a podľa podmienok… )
 • Nenávratný finančný príspevok, NFP (Suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmieno… )
 • Nenko systém (Priazeň podľa služobného veku z hľadiska zodpovednosti pozície a platu… )
 • neobvyklá zásielka (Zásielka, ktorá svojimi rozmermi, hmotnosťou, úpravou alebo podstatou nemôže spôsobiť zvláštne ťažko… )
 • Neodvolateľný akreditív (Irrevocable Letter of Credit (neodvolateľný akreditív) – otvárajúca (vystavujúca) banka sa pri takom… )
 • Neoprávnená pomoc (nová pomoc, ktorú poskytovateľ štátnej pomoci poskytol bez predchádzajúcej notifikácie a schválenia… )
 • Neoprávnené výdavky (sú výdavky, ktoré vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov alebo boli predmetom financovania inej… )
 • neplatený dopravca ((… uvedené miesto) – cena nezahŕňajúca náklady na dopravcu /FCA/ – Incoterm /súbor pravidiel pre v… )
 • Neplatnosť poistenia (Poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov uvedených v poist… )
 • Neplnenie (Nesplnenie finančných záväzkov alebo porušenie zmluvy… )
 • nepodarky (Tie produkty, ktoré potom ako boli vyrobené, nedosahujú stanovené požiadavky na kvalitu. Nepodarky m… )
 • neporušená zásielka (Zásielka, ktorej pôvodný stav sa od podaja na prepravu až do výdaja príjemcovi nezmenil… )
 • nepoužiteľný odpad (1. Taká časť surovín, alebo iných materiálov ktorá zostáva po ich použití vo výrobnom procese a ktor… )
 • Nepovolené prečerpanie (Nepovolené prečerpanie nám vzniká, ak z účtu minieme viac peňazí, ako na bežnom účte máme, pokiaľ ne… )
 • nepretržitá doprava ((kontinuálna doprava) – Doprava, pri ktorej prúd (tok) dopravovaného materiálu je pri normálnej prev… )
 • nepretržitá výroba – nepretržitá prevádzka (Výrobný proces, pri ktorom výroba prebieha vo dne v noci bez prerušenia… )
 • Nepriama metóda najmenších štvorcov (Nepriama metóda najmenších štvorcov (NMNŠ ; indirect least squares) sa používa na presne identifiko… )
 • Nepriama platba (Indirect Payment (nepriama platba) – platba za postúpenú pohľadávku uskutočnená kupujúcim na účet in… )
 • nepriame náklady (Náklady, ktoré nemôžu byť priamo pridelené určitému produktu… )
 • Nepriamy vývoz (Transakcia, pri ktorej je tovar vyvezený z členského štátu do nečlenského cez iný členský štát, v kt… )
 • Neprijateľné riziko (Riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia. Ide najmä o poistenia, ktoré n… )
 • Neproporcionálne písmo (napr. COURIER, šírka všetkých znakov a medzier je rovnaká… )
 • Nerezident (Klient, ktorý je platcom daní v zahraničí: Fyzická osoba, ktorá nemá trvalý ani prechodný pobyt v SR… )
 • nerovnomernosť prepravy (Kolísanie prepravy v určitom období (časová nerovnomernosť prepravy) alebo v určitom prepravnom smer… )
 • Neschválená pohľadávka (Non-Approved Account Receivable (neschválená pohľadávka) – pohľadávka, ktorá nespadá do limitu ručen… )
 • neskladací kontajner (Kontejner tuhej konštrukcie, ktorého jednotlivé diely sú trvale spojené (opak skladacieho kontajnera… )
 • neskladná zásielka (Zásielka, ktorej tvar a povaha a z toho vyplývajúci spôsob uloženia nedovoľuje úplne využiť ložný pr… )
 • Neskreslenosť (Neskreslenosť (unbiasedness) je základnou požiadavkou bodových odhadov, vyjadrujúcou vlastnosť, kedy… )
 • Nesprávne použitá pomoc (pomoc použitá príjemcom individuálnej štátnej pomoci v rozpore s rozhodnutím Európskej komisie schva… )
 • Nesprevádzaná kombinovaná doprava (Nesprevádzaná kombinovaná doprava je preprava tovaru v intermodálnych nákladových jednotkách najmene… )
 • Neštandardná časová dimenzia (sleduje hodnoty ukazovateľov počas časových období, ktoré Transformer priamo nepodporuje. Neštandard… )
 • netestované na zvieratách (je termín informujúci spotrebiteľa, že daný kozmetický výrobok a v ňom obsiahnuté chemické látky neb… )
 • Netlačiteľné znaky (znaky, ktoré sa netlačia, pomáhajú pri formátovaní dokumentu, medzera (.), pevná medzera, tabulátory… )
 • netradičná ((nekonvenčná) nákladná doprava – Nákladná doprava, tovar prepravuje a manipuluje štandardizované nak… )
 • Netto poistné (Viď heslo kalkulované škody… )
 • Neúčelový ((bezúčelový) úver – je druh spotrebiteľského úveru, ktorý môže klient využiť na ľubovoľný účel, neče… )
 • neúplná zásielka (Zásielka, pri ktorej na rozdiel od záznamu v prepravnej listine sa zistila menšia hmotnosť, menší po… )
 • nevhodný obal (Obal, ktorý nemá všetky vlastnosti potrebné na ochranu prepravovanej zásielky… )
 • nevratná paleta (Paleta, určená na jedno použitie. Paleta, ktorú mienime zahodiť po jednoduchom cykle použitia… )
 • nevybavená objednávka (Nevybavená objednávka alebo záväzok voči zákazníkovi. Je to okamžitý (alebo včas nezaplatený) požiad… )
 • Nevyhnutný statok (Nevyhnutný statok taký typ statku, pri ktorom rastie nakupované množstvo statku pomalšie ako dôchodo… )
 • nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie (Do systému vzdelávania sú zapojené aj inštitúcie, ktoré nepatria medzi vysoké školy, ale získali prá… )
 • Nezaistený úver (nie je zaistený zálohou majetku, ručením a ani iným spôsobom. Finančná inštitúcia tento úver poskytn… )
 • nezaplatené na palube ((… uvedený prístav nalodenia) – cena zahŕňajúca všetky náklady predávajúceho až do nalodenia, s do… )
 • nezaplatené vedľa lode ((… uvedený prístav nalodenia) – cena zahŕňajúca všetky náklady predávajúceho až do zloženia tovaru… )
 • Nezavedené látky (Látka, ktorá nie je zavedenou látkou, a to v zmysle paragrafu 3. 20. Tie nezavedené látky, ktoré nepr… )
 • nezávislé plynutie (Plynutie činnosti, získané odpočítaním trvania tejto činnosti od rozdielu medzi najskorším možným vý… )
 • Nezávisle premenná (Nezávisle premenná (explanatory variable) je premenná (resp. premenné), ktorá tvorí ekonometrický mo… )
 • nezávisle určenie polohy / autonomous positioning (Určenie zemepisnej polohy vozidla s použitím vnútorného vybavenia vozidla, nezávisle na doplnkovom v… )
 • Nezávislosť (Sloboda NKÚ v kontrolných záležitostiach na pôsobenie v súlade s jeho kontrolným poverením bez vonka… )
 • nezávislý dopyt (Dopyt, ktorý nesúvisí s dopytom na ostatné výrobky. Príkladom nezávislého dopytu je dopyt na dokonče… )
 • Nezhoda (Nesplnenie požiadaviekNesplnenie požiadaviek sa označuje ako… )
 • Nezhodný produkt (Produkt, ktorý nespĺňa požiadavky naň kladené. Je produkt, ktorý nespĺňa poži… )
 • Nezrovnalosť ((iregularita) – akékoľvek porušenie legislatívy Európskych spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo… )
 • Neživotné poistenie (Je samostatný druh poistenia, ktorý zahŕňa poistenie úrazu, poistenie choroby, hnuteľných a nehnuteľ… )
 • NHM (Harmonizovaná nomenklatúra tovarov – slúži na kódovanie tovarov v železničnej preprave. Vznikla z ha… )
 • NIKKEI (Japonský akciový index 225 najvýznamnejších japonských firiem obchodovaných na tokijskej burze… )
 • nízke pracovné vyťaženie (Situácia, v ktorej a / alebo v rozsahu ktorej nie je využitá bežná alebo plná kapacita v určitom oka… )
 • NMNŠ (NMNŠ je skratka pre termín nepriama metóda najmenších štvorcov… )
 • Nominačná technika (Štruktúrovaná variácia diskusie v malých skupinách… )
 • Nominálna hodnota (Hodnota akcie vyjadrujúca podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti respektíve hodnota dlhopisu… )
 • Nominálna konvergencia ((nominal convergence) – proces začínajúci vstupom SR do ERMII v r. 2005, ukončený zavedením eura v r… )
 • Nominálna úroková miera (Nominálna úroková miera je bežná úroková miera uvedená v zmluve, alebo v úrokovom lístku banky, kto… )
 • norma obsluhy (Norma určujúca množstvo spotreby času na obsluhu strojových zariadení… )
 • norma spotreby paliva (Stanovená spotreba paliva pri určito jazdnom výkone motorového vozidla alebo pri určitom počte najaz… )
 • norma základnej spotreby paliva (Stanovená spotreba paliva na 100km jazdy motorového vozidla alebo na 1000 rušňových kilometrov za pr… )
 • normálna celková nákladná sadzba ((v leteckej nákladnej doprave) – normálna sadzba (v leteckej nákladnej doprave) – Je to sadzba pod 4… )
 • normálny dopyt (Aktuálny dopyt po eliminácií náhodných výkyvov. Poznámka: Ak nie sú dostupné údaje o dopyte, môžu sa… )
 • normálny odbyt (Aktuálny, alebo plánovaný predaj po eliminácií náhodných výkyvov… )
 • Normálny rozchod (Vzdialenosť medzi vnútornými stranami koľajníc železničnej koľaje – 1435 mm… )
 • Normatívna ekonómia (zaoberá sa predovšetkým výsledkami ekonomickej činnosti z hľadiska toho, čo je pre človeka dobré a č… )
 • normohodina (Normatívna jednotka času, ktorá sa musí vynaložiť na jednotku pracovnej úlohy alebo na celú pracovnú… )
 • Normominúta (Jednotka práce, množstvo práce, ktoré by malo byť dokončené za jednu minútu operátora pracujúceho št… )
 • normovaná dodávka množstva (Vopred dané množstvo produkcie jedného výrobku ktoré je dovezené v tom istom čase do určitej cieľove… )
 • normované zásoby – štandardné zásoby (Zásoby určitých výrobkov ktoré sú uložené ako štandard (norma) pre konkrétny časový úsek a sú vyjadr… )
 • Normovanie (Kľúčovou etapou vývoja tímu, kde sa vytvárajú pravidlá fungovania tímu… )
 • Normovaný čas (Doba, ktorú môže zabrať vykonanie úlohy ak operátor pracuje štandardným pracovným tempom… )
 • Normy o výkazníctve (Rámec pre kontrolóra, v ktorom vykazuje výsledky kontroly, zahrňujúci pokyny pre formu a obsah správ… )
 • normy zásob (Priemerné zásoby, napríklad predaja, stanovené ako štandard a vyjadrené ako percentá, alebo ako koef… )
 • nosič tvaroviek (Pracovné prídavné zariadenie motorového vozíka skladajúce sa zo sústavy nosných vidlíc s pevnou aleb… )
 • nosič (Dvojnápravový alebo viacnápravový motorový stroj na nesenie rôznych pracovných zariadení pre zemné,… )
 • nosné časti palety (Časti palety, ktoré zabezpečujú priestor pre zasunutie vidlíc (nosníky, klátiky, nohy)… )
 • nosník podlahy kontajnera (Diely, ktoré podopierajú podlahu kontajnera… )
 • nosnosť podlahy pre vysokozdvižné vozíky (Odolnosť podlahy proti tiažovým účinkom vyvolaným najväčšou hmotnosťou nákladu pripadajúcou na jedno… )
 • nosnosť žeriava (Maximálna prípustná hmotnosť bremena na dvíhanie, na ktoré je konštruovaný žeriav pri daných podmien… )
 • nosnosť (Najväčšia dovolená hmotnosť bremena, ktorým sa smie zariadenie (napr. dopravný prostriedok), dopravn… )
 • Notifikácia (Upozornenie na určitú skutočnosť. Napr. SMS notifikácia je služba pri ktorej banka zasiela klientovi… )
 • Nová cena (je aktuálna cena poškodenej veci v čase poistnej udalosti… )
 • Nové podanie (Prijatie došlého tovaru na ďalšiu prepravu na písomný návrh prijímateľa so súhlasom dopravcu, v tom… )
 • novinový kontajner (Uzamykateľný kontajner na špeciálnom podvozku, prispôsobený na mechanizovanú manipuláciu na prekládk… )
 • nový podaj (Ďalšia preprava došlého tovaru na návrh príjemcu v tom istom vozni s novým nákladným listom do novej… )
 • nový typ (Typ produktu ktorý nemá predchodcu v porovnateľnom prostredí… )
 • núdzové státie vozidla (Státie vozidla na cestnej komunikácii alebo dopravnej ploche spôsobené jeho poruchou alebo poškodení… )
 • Núdzový fond (Peniaze, vyčlenené na neočakávané výdavky alebo na živobytie, v prípade straty zamestnania… )
 • Nulová korelácia ((nekorelované výnosy) ak sa výnosy dvoch aktív vzájomne nesúvisia. Ak sa výno… )
 • Nulové hlásenie (INTRASTAT-SK hlásenie, v ktorom spravodajská jednotka deklaruje, že v sledovanom období neuskutočnil… )
 • Nulové navýšenie (je zvláštny prípad predaja na splátky, kedy sa súčet splátok a akontácia rovná zadováženej hodnote v… )
 • nulové zásoby (Filozofia výroby založená na plánovanej eliminácii všetkých odpadov a následné zdokonalenie produkti… )
 • nulový odpad (pod týmto pojmom sa myslí eliminácia súčasného spôsobu zneškodňovania odpadov (na skládkach a v spaľ… )
 • nútená frankatúra (Povinnosť odosielateľa zaplatiť prepravné pri podaji zásielky… )
 • Nútená migrácia (nastáva vtedy, keď človek opúšťa krajinu kvôli politickým a sociálnym problémom, vojnovým konfliktom… )
 • NYSE ((New York Stock Exchange) – Najväčšia burza cenných papierov v USA… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár