(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ekonomický slovník

Prehľad ekonomických výrazov v ekonomickom slovníku EuroEkonóm.sk. Odborné ekonomické výrazy začínajúce písmenom A.

Ekonomické pojmy A:

 • 5 S (Základná technika, realizovaná pred každým zlepšovaním… )
 • AAA (podstatné meno, archaické, Rétorický postup. Používa sa preto, aby boli klineti prinútení kúpiť si f… )
 • ABC a XYZ analýza (Najčastejšie prevádzaná analýza, ktorej výsledky slúžia ako podklad pre diferencovanú voľbu logistic… )
 • abc klasifikácia (1. Klasifikácia skupiny produktov do troch kategórií podľa účelu skladového hospodárstva a plánovani… )
 • abc kontrola stavu a pohybu zásob (Kontrola stavu a pohybu zásob založená na ABC klasifikácii produktov… )
 • abc plánovanie ((abc plánovacie obdobie) – Pohyblivé plánovacie obdobie /PPO/ s horizontom najmenej raz ročne, pri k… )
 • ABC prioritný systém (Systém, ktorý nám rozdeľuje činnosti podľa priorít na: A – Musí sa urobiť B – Malo by sa urobiť C –… )
 • absolútne údaje ((zásoby, predaj atď.) – Plánované údaje (zásoby, tržba, atď.) na určité obdobie sú začlenené v pláno… )
 • absolvent (Ten, ktorý úspešne absolvoval štúdium… )
 • Acquis communautaire (Acquis communautaire zahŕňa celú škálu princípov, zákonov, politík, záväzkov a cieľov prijatých v rá… )
 • Acquis Communitaire ((Acquis) – škála princípov, zákonov, politík, záväzkov a cieľov, prijatých v rámci Európskej únie a… )
 • ACTS ((Abroll-Container-Transport-System) – Systém prepravy tzv. návlečného kontajnera (nakládka a vykládk… )
 • Aditíva ((prídavné látky) – Aditíva (prídavné látky) – Prídavné látky (známe ako éčka), ktoré slúžia na vyl… )
 • Administratívny kontrolný systém (Skupina postupov, ktoré sú vnútornou časťou vnútorných kontrolných systémov týkajúce sa administratí… )
 • Adresár ((Directory) – logické miesto na pevnom disku, v ktorom sú uložené súbory alebo ďalšie podadresáre… )
 • Advertorial (Informačný článok v platenom priestore, používa sa vtedy, keď je potrebné kontrolovať presný obsah p… )
 • Affiliate marketing (Partnerský program, teda obchodný model, kde inzerent prevádzkuje svoj vlastný sledovací (trackovací… )
 • Afinita (Ukazovateľ, ktorý je významným meradlom kvality reklamnej kampane… )
 • Afinný diagram ((Diagram príbuznosti) – Technika organizujúca množstvo subjektívnych dát (ako sú názory) do kategóri… )
 • After-event (Aktivity nasledujúce po evente, napríklad vyhodnocovanie… )
 • Agenda 2000 (Dokument, v ktorom sa Komisia zaoberá perspektívami rozvoja EÚ do začiatku nového tisícročia, otázka… )
 • AGENDA 21 (je súborný dokument prijatý vládami viac ako 178 krajín na Konferencii OSN o životnom prostredí a ro… )
 • Agent (Zástupca poisťovne, ktorý ponúka a dojednáva poistenie v prospech jednej alebo viacerých poisťovní,… )
 • Agentúra (Obchodné zastúpenie poisťovne pre stanovenú územnú oblasť alebo činnosť. Prevažne vykonáva dojednáva… )
 • agregátna ponuka (je určená objemom výroby všetkých výrobcov a cenami, za ktoré chcú svoje výrobky predať… )
 • agregátny ((celkový) dopyt – je súhrn všetkých zamýšľaných kúp na trhu zo strany domácnosti, firiem a štátu. Je… )
 • Agresivita (Správanie, kde jedinec sa snaží presadiť len svoje záujmy, bez rešpektovania záujmov druhej strany… )
 • Agresívna investičná stratégia (Metóda riadenia portfólia, ktorej cieľom je dosiahnutie maximálnych výnosov. V portfóliách agresívny… )
 • Agresívny rastový fond (Fondy zhodnocujúci kapitál, investujúci do podstatne narastajúcich nástrojov. Agresívne rastové fond… )
 • agroturistika (Pojmom agroturistika sú označované turisticko-rekreačné služby osobitného charakteru, ktoré poskytuj… )
 • AIDA (Skrátená formulácia účinnej správy v marketingovej komunikácii vzhľadom na jej recipienta… )
 • Akadémia vzdelávania (Verejnoprávna, nezisková vzdelávacia inštitúcia s pobočkami v 38 mestách. Pôsobí predovšetkým v obla… )
 • akademická obec (Akademickú obec vysokej školy tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s vysoko… )
 • akademická pôda (Akademickú pôdu tvorí priestor vymedzený nehnuteľným majetkom, ktorý vysoká škola vlastní, spravuje,… )
 • akademická samospráva (Orgánmi akademickej samosprávy verejnej vysokej školy sú akademický senát verejnej vysokej školy, re… )
 • akademické insígnie a znaky (Akademické insígnie sú symbolom historických tradícií a samosprávnosti univerzity a jej fakúlt a prá… )
 • akademické obrady (Akademické obrady majú dlhoročnú tradíciu. Patria medzi nich imatrikulácia študentov, promócie absol… )
 • akademické tituly (Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul bakalár (v skratke Bc.). Absolventom… )
 • akademický rok (Akademický rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Z hľadisk… )
 • akademický senát (Akademický senát verejnej vysokej školy je jedným zo štyroch orgánov akademickej samosprávy verejnej… )
 • Akaikeho informačné kritérium (Akaikeho informačné kritérium (AIC; Akaikes information criterion) pomáha rozhodovať, či zaradenie ď… )
 • Akceptácia ((prijatie do poistenia) – Uznanie návrhu poistnej zmluvy poisťovňou za platný, pokiaľ spĺňa podmienk… )
 • Akceptačný úver (Acceptance credit (akceptačný úver) – akreditív, ktorý musí spĺňať podmienky cudzej zmenky, vrátane… )
 • Akceptačný (list Poisťovňa alebo zaisťovňa prostredníctvom tohto listu potvrdzuje, že akceptuje – t. j. preberá k… )
 • Akcia – účastina (Cenný papier, doklad o podiele člena akciovej spoločnosti na jej základnom kapitáli… )
 • akcia bez hlasovacieho práva (– druh akcie, ktorá jej majiteľovi nedáva právo hlasovať na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti… )
 • akcia grátis (– dodatočná emisia akcií z dôvodu zvýšenia akciového kapitálu spoločnosti, ktoré sa prideľujú podľa… )
 • akcia kmeňová (– druh akcie, poskytujúci jej vlastníkovi také základné práva, ako je právo podieľať sa na zisku – a… )
 • akcia na majiteľa (– druh akcie, ktorú možno previesť z osoby na osobu. Neuvádza sa na nej meno vlastníka. Právami s ňo… )
 • akcia na meno (– druh akcie, na ktorej sa uvádza meno jedného alebo viacerých vlastníkov. Jej vlastníctvo možno pre… )
 • akcia na meno vinkulovaná (– akcia, ktorá znie na meno a jej majiteľ je zaznamenaný v registri akcií príslušnej spoločnosti. Úč… )
 • akcia podielová (– (kvótna akcia) spravidla bez nominálnej hodnoty, ktorej sa neurčuje úradný kurz a predstavuje podi… )
 • akcia prioritná (– (tiež preferenčná, resp. privilegovaná) – druh akcie, ktorý jej vlastníkovi (vlastníkom), ktoré sa… )
 • akcia s hlasovacím právom (– akcia, ktorá je v pomere k ostatným akciám rovnakej spoločnosti napriek rovnakej nominálnej hodnot… )
 • akcia stúpajúca (– akcia, ktorej interná hodnota sa na základe nadpriemernej výnosovej sily podniku rázne zvyšuje. To… )
 • akcia zamestnanecká (– druh – akcia na meno, ktoré akciová spoločnosť vydáva výhradne pre svojich zamestnancov v snahe za… )
 • Akcia (Cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti,… )
 • akcionár (– člen akciovej spoločnosti, vlastník akcii, na ktoré poberá dividendu. Akcionár nemá právo na vráte… )
 • Akciová spoločnosť (– právnická osoba, druh kapitálovej spoločnosti, ktorá sa zakladá podľa stanov vypracovaných zaklada… )
 • Akciová spoločnosť v USA (Akciová spoločnosť založená v niektorom zo štátov USA. Akciovú spoločnosť môže založiť minimálne 1 o… )
 • Akciový index (Číslo vyjadrujúce zmenu priemernej hodnoty cien vybraných akcií kótovaných na príslušnej akciovej bu… )
 • Akontácia (Záloha, ktorá sa platí pred uskutočnením dodávky objednaného produktu alebo služby. … )
 • akreditácia (Činnosť, ktorú vykonáva akreditačná komisia… )
 • akreditačná komisia (Akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorého základnou úlohou je sledova… )
 • Akreditív (L/C: Letter of Credit (akreditív) – bežne používaný platobný nástroj používaný vo vnútornom i zahran… )
 • Akreditívne doklady (– doklady, na základe ktorých sa realizuje úhrada dokumentárneho akreditívu a ktoré sa vyžadujú v rá… )
 • Aktíva (Aktíva (assets) je všetok majetok z hľadiska jeho formy, t. j. konkrétnych druhov. Jeden konkrétny d… )
 • Aktívne metódy rozvoja (Tréningové metódy založené na možnosti získavať nové schopnosti na základe vlastných skúseností s ri… )
 • Aktívne počúvanie (Metóda, ktorej cieľom je naozaj sa snažiť porozumieť druhému a dať mu to verbálne najavo… )
 • Aktívne prvky (Manipulačné, dopravné, skladovacie, identifikačné, komunikačné, výpočtové a ďalšie technické prostri… )
 • Aktívne riadené ((spravované) fondy – Fondy, ktorých manažéri vyberajú akcie, alebo iné cenné papiere do portfólia s… )
 • Aktívny priamy marketing (Existujúci a potenciálni zákazníci sú zo strany firmy oslovení prostredníctvom vybraných nástrojov p… )
 • Aktívny telemarketing (Osobu z cieľovej skupiny vyhľadáva a telefonicky kontaktuje firma s cieľom ponúknuť produkt alebo sl… )
 • Aktualizácia poistného (Je to úprava výšky poistného (spravidla smerom hore) a to podľa ocenenia rizika v konkrétnych nových… )
 • aktuálna cena podielovej jednotky (Je rovná aktuálnej cene podielu Fondu HF uvedeného v Poistnej zmluve… )
 • Aktuálna cena podielu (je čistá hodnota majetku v podielovom fonde vydelená počtom podielov v obehu. strong… )
 • Aktuálna dôchodková hodnota (Krátka definícia: Aktuálna dôchodková hodnota. Definícia podľa zákona: (§ 64 zákona č. 461/2003 Z. z… )
 • aktuálny dopyt (Dopyt, ktorý predstavujú objednávky zákazníkov vo firme… )
 • Aktuálny zostatok (Aktuálny zostatok je informatívny údaj, ktorý zobrazuje objem peňazí na účte v určitom konkrétnom ča… )
 • aktuár (Zodpovedný poistný matematik. Aktuár zodpovedá za správnosť výpočtu poistných produktov a za výkazní… )
 • akumulačný zásobník ((zhromažďovací zásobník) – Fyzické miesto používané na sústredenie všetkých komponentov určených na… )
 • Akvizícia (Slovo prebraté z latinčiny; znamená získavanie nových zákazníkov, inzerentov a pod. V poisťovníctve… )
 • Akvizitér (Získavateľ zákazníkov, predplatiteľov, objednávok a podobne. V poisťovníctve ide o získavateľa poist… )
 • Alfa fondu v porovnaní s indexom najlepšieho porovnania ((súladu) – V tomto prípade pre výpočet alfy fondu Morningstar najprv určuje ten index, ktorý je najl… )
 • Alfa fondu v porovnaní so štandardným indexom (Pre výpočet alfy fondu, ktorý sa špecializuje na akciách, Morningstar používa ako štandardný index S… )
 • Alfa (Má tiež pomenovanie alfa Jensena. Ukazovateľ efektívnosti investičného portfólia. Určuje rozdiel med… )
 • Algoritmus ((Algorithm) – je transformácia vstupných údajov na výstupné pomocou všeobecných pravidiel alebo post… )
 • All risk poistenie (Druh poistenia zameraný na poistenie všetkých rizík, ktoré poistený má, prípadne na tie, ktoré pri v… )
 • alokácia investičnej časti poistného (Je nákup príslušného počtu Podielových jednotiek Poistníkom za Investičnú časť poistného pri použití… )
 • alokácia práce na inovácii (Rozdelenie inovačných aktivít medzi jednotlivé dôležité organizačné úseky… )
 • alokácia výroby (Alokácia tovární relevantných typov a produkcie vyrábajúcich relevantné výrobky… )
 • alokácia (Rozdelenie a pridelenie tovaru, činností, kapacity, nákladov a výrobných zdrojov organizačným jednot… )
 • alokovaný materiál (Materiál, ktorý je k dispozícii a / alebo už pridelený k určitej objednávke, ktorá už bola prijatá… )
 • alternatívny produkt (Produkt, ktorý má také funkčné a fyzikálne vlastnosti, ktoré umožňujú jeho výmenu za iný produkt pri… )
 • Americká aukcia (Aukcia cenných papierov, pri ktorej sú objednávky, ktoré boli akceptované, uspokojované za pôvodne p… )
 • Americká hypotéka (Americká hypotéka je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý môže byť na rozdiel od hypote… )
 • Americká opcia (Druh opcie, pri ktorej môže kupujúci využiť svoje právo v ktorýkoľvek deň trvania opcie až do dna ex… )
 • Amortizácia (Odpisy, v makroekonómii tiež hodnota investícií, ktoré kompenzujú opotrebenie kapitálových statkov (… )
 • amplikačný efekt – efekt podnikateľského reťazca, forresterov efekt (Efekt, ktorý sa vyskytuje v celom podnikateľskom reťazci, pretože kolísanie dopytu na konci reťazca… )
 • Amsterdamská zmluva (je výsledkom Medzivládnej konferencie EÚ, ktorá začala v marci 1996 summitom v Turíne a skočila v jú… )
 • analytický vzťah (Vzťah, ktorý uvádza, z akých častí sa skladá celok. Napr. materiál a komponenty, ktoré tvoria produk… )
 • analýza abc a xyz (Najčastejšie používané analýzy, ktorých výsledky slúžia ako podklad pre diferencovanú voľbu logistic… )
 • analýza časových sérií (Analýza minulých údajov poukladaných v sériách, za účelom aktivácie záverov a / alebo očakávaní týka… )
 • analýza čo – ak (Proces vyhodnocujúci alternatívne stratégie, ktorými sa predpovedajú následky zmien v predpovediach,… )
 • Analýza nákladov a prínosov ((cost benefit analysis) – nástroj, ktorý je používaný pri posúdení sociálno-ekonomickej výhodnosti f… )
 • Analýza práce (Proces detailného skúmania práce pre identifikovanie jeho pracovných komponentov, ako aj plánovanie… )
 • analýza rozpisu predaja (Proces kalkulácie predajnej schémy a jej percenta zavedením sezónnych faktorov do vývojového trendu… )
 • analýza trhu (1. Systematický prieskum rastu a zloženia trhu ako základu pre predpovede predaja. 2. Vysvetlenie vý… )
 • analýza zásob (Proces analýzy polohy zásob a spôsobu zásobovania, ako aj signalizácia rozdielov so zreteľom na záso… )
 • Analýza (Ide o rozklad celistvého javu na menšie časti, prvky, procesy, relácie a podobne za účelom hlbšieho… )
 • Andon (Svetelný signál na dielni, signalizujúci stav pracovísk… )
 • Anki (Podpora operátorov v strese vznikajúcom z obavy zlého vyhotovenia úlohy… )
 • anticipačné zásoby ((anticipačný inventár) – Zásoby vytvorené pre prípad nesúladu s predvídaným kolísaním dopytu, dodávk… )
 • Antisemitizmus (Antisemitizmus je zaujatosť voči Židom. Antisemitisti chybne predpokladajú, že Židia sú podstatne od… )
 • Anuita, anuitná platba, anuitná splátka (Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejš… )
 • Anuitná splátka (je rovnakou splátkou platenou v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnost… )
 • Anuitné platby, anuitné splátky (Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami, platenými v pravidelných intervaloch, najčastej… )
 • aplikačný logistický software (SW podporujúci strategické manažérske rozhodovanie simulačným modelovaním možných dôsledkov a umožňu… )
 • Aplikovaný výskum (je systematická tvorivá činnosť zameraná na získavanie nových poznatkov s cieľom priameho využitia z… )
 • Aproximácia práva SR legislatíve EÚ (Približovanie právneho poriadku SR s legislatívou EÚ a ich vzájomná harmonizácia… )
 • Aproximácia ((práva SR legislatíve EÚ) – približovanie právneho poriadku SR s legislatívou EÚ a ich vzájomná harm… )
 • Aranžmá (Vzhľad prostredia ovplyvňujúce komunikáciu… )
 • Arbitráž (Nákup (predaj) predmetného aktíva na jednom trhu a jeho následný predaj (nákup) na inom trhu za vyšš… )
 • Argumentácia (Racionálne odôvodňovanie pravdivosti či správnosti tvrdenia, názoru hľadaním správnych dôkazových pr… )
 • articles dangereux de route ((adr) – Európska dohoda týkajúca sa prepravy nebezpečných nákladov po cestách… )
 • ASCII tabuľka (ASCII – Americký štandardný kód pre výmenu informácií (American Standard Code for Information Interc… )
 • Asertivita (Schopnosť, komunikačná zručnosť, primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v int… )
 • Asimilácia (Asimilácia je proces, v ktorom sa skupina ľudí (jej člen) vzdáva svojej vlastnej kultúrnej tradície,… )
 • Asistencia ((asistenčné služby) Ide o pomoc poskytovanú poisťovňou alebo inou organizáciou osobám poisteným v za… )
 • Ask ((ponuka) – cena, za ktorú sa mena alebo iný finančný nástroj ponúka… )
 • Asociácia (Voľné združenie poisťovní, ktoré zastupuje a háji záujmy členských poisťovní pri rokovaniach s orgán… )
 • Asociačná dohoda (Asociačné dohody (tiež: dohody o pridružení) ustanovili Rímske zmluvy v čl. 238 EHS. Popis asociačne… )
 • Asociované alebo kandidátske krajiny (Krajiny, ktoré uzavreli s ES asociačnú dohodu… )
 • Asociované krajiny (Krajiny, ktoré uzavreli s ES asociačnú dohodu. V súčasnosti sú to: Bulharsko, Cyprus„ Česko, Estóns… )
 • Asociované, kandidátske krajiny (krajiny, ktoré uzavreli s ES asociačnú dohodu, napr. Turecko… )
 • Assesment centrum (Zamerané na zistenie úrovne zručností a schopností účastníkov… )
 • Asymptotická neskreslenosť (Asymptotická neskreslenosť (asymptotic unbiasedness) je vlastnosť estimátora, kedy s rastom výberu k… )
 • Asymptotická výdatnosť (Asymptoticky výdatný (asymptotic efficient) je estimátor ak je konzistentný, jeho asymptotické rozde… )
 • ata karnet (Medzinárodný colný dokument, ktorý používajú obchodníci, vystavovatelia na obchodných veľtrhoch, ser… )
 • ATM (Bankomat – zariadenie zabezpečujúce výdaj hotovostí pri použití platobnej karty… )
 • At-the-money option ((opcia na peniazoch) – Situácia, keď sa spotová cena predmetného aktíva rovná realizačnej cene… )
 • Audit štatistických údajov (Dobrovoľné overovanie kvalitatívnych ukazovateľov veľtrhov a výstav… )
 • Audit trail (podrobný popis riadenia a realizácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na všetkých ú… )
 • audit (Metodické preskúmanie a prekontrolovanie situácie a stavu (v rámci obchodného podnikania) ukončené d… )
 • Audítor (– overuje ročnú účtovné závierku. osoba s kompetentnosťou vykonávať audit… )
 • Aukcia (Typ transakcie, pri ktorej sa kupec vyberá podľa najvyššej ponúknutej ceny spomedzi viacerých záujem… )
 • aula (Miestnosť určená predovšetkým na vykonávanie akademických obradov… )
 • Aussie (Synonymum pre označenie austrálskeho dolára… )
 • Autokorelácia (Autokorelácia (autocorrelation) je sériová závislosť (korelácia) náhodných porúch, poprípade rezíduí… )
 • Autokratický štýl vedenia (Štýl vedenia, pri ktorom manažér rozhoduje individuálne, neposkytuje priestor k svojim podriadeným a… )
 • automatická identifikácia výrobcov ((aim) – Medzinárodná organizácia obchodných spoločností zapojených do alebo zaujímajúcich sa o oblas… )
 • automatická identifikácia (Technológia využívaná vo výrobe, v distribúcii a obchode, v doprave, vo vojenskej oblasti aj k zisťo… )
 • automatická ochrana pred infláciou (Nazýva sa tiež protiinflačné indexovanie. Princíp jej poskytovania je zahrnutý vo všeobecných poistn… )
 • Automatický investičný plán (Investičný program, ktorý umožňuje investorovi vkladať na účet do dôchodkovéo fondu, alebo podielové… )
 • automatizácia ložných prác (Najvyšší stupeň mechanizácie ložných prác, pri ktorom podiel ľudskej práce spočíva len v kontrole au… )
 • Automatizované uskladnenie / systém vyhľadávania (Široko rozšírený systém uskladnenia na regáloch s dopravnými prostriedkami, ktoré automaticky naklad… )
 • Automatizovaný riadený dopravný systém (Dopravné prostriedky bez posádky vybavené automatickým riadiacim zariadením, ktoré idú po predpísane… )
 • automobil so snímacou plošinou (Špeciálny nákladný automobil s ložnou plošinou upravenou tak, že ju možno i s nákladom sňať z podvoz… )
 • automobil so spúšťacím dnom (Špeciálny nákladný automobil, ktorého dno možno na uľahčenie nakládky a vykládky spúšťať až do malej… )
 • automobil so zdvíhacou plošinou (Špeciálny nákladný automobil zariadený na zdvíhanie plošiny nad základnú polohu (zvyčajne nožnicovým… )
 • automobil (Cestné dvojstopové alebo viacstopové motorové vozidlo, najmenej so štyrmi kolesami, s tepelným, zvyč… )
 • automobilová voznica (Plechová nádrž (cisterna) pevne uložená na automobilovom podvozku a vystrojená čerpadlom a kropiacim… )
 • automobilový park (Súbor automobilov, ktoré má organizácia v operatívnej správe… )
 • automobilový žeriav (Samohybný žeriav na automobilovom podvozku… )
 • Autonómne premenné (Autonómne premenné sú premenné, ktoré nie sú pod kontrolou riadiaceho subjektu a majú charakter vstu… )
 • Autoregresný model (Autoregresný model (autoregressive model) je typ modelu, kedy medzi vysvetľujúcimi premennými sa nac… )
 • autorozlišovanie (Schopnosť snímača čiarového kódu automaticky odlíšiť dve alebo viac symbolických vyjadrení (napr. p… )
 • Aval (Aval (aval) – neoddeliteľný finančný nástroj, ktorým sa efektívne dáva záruka za zmenkové plnenie, k… )
 • Avalista (Garantor per aval (avalista) – inštitúcia alebo osoba, ktorá dáva aval. Anglický ekvivalent tohto vý… )
 • average (V medzinárodnom obchode určitý akostný priemer tovaru (napr. fair average quality – dobrá stredná ak… )
 • avizér (Pracovník, ktorý podáva správu o zásielke… )
 • avízo (Dodávateľova správa odberateľovi o tom, kedy zásielku podal na prepravu (návestie). … )
 • avizovanie zásielky (Doručenie odberného lístku k zásielke, ktorú pošta nedoručuje, avizovanú zásielku vydá pošta tomu, k… )
 • AVV (Všeobecná zmluva o používaní vozňov… )
 • Azyl (medzinárodná forma ochrany… )
 • Azylant (cudzinec, ktorý splnil kritériá podľa Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov a zákona č…. )
 • Ážio (Rozdiel medzi reálnou a nominálnou hodnotou pri výmene peňazí alebo cenných papierov. V účtovníctve… )

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 13.9.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár