(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Vysoká škola

Vysoká škola: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Sídlo: Prešov
Typ školy: súkromná vysoká škola
Vlastník: súkromná škola

Kontakt

Adresa: Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01, Prešov, Slovenská republika
Kontakty: email: studijne@ismpo.sk
www fakulty: www.ismpo.sk

Charakteristika

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (VŠMP ISM) je súkromnou, neuniverzitnou vysokou školou. Názov školy v jazyku slovenskom je Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove a v nemeckom Hochschule für internationales Unternehmen ISM Slovakia in Prešov. VŠMP ISM začala svoju činnosť na základe udelenia štátneho súhlasu vládou Slovenskej republiky uznesením č.639 zo dňa 24. augusta 2005 právnickej osobe ISM Medzinárodná škola manažmentu Odborná vysoká škola International School of Management Slovakia, s.r.o. so sídlom v Prešove.

Poslanie a hlavné úlohy vysokej školy je:

  • rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, humanitných a spoločenských vied a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti,
  • cestou ponuky kvalitných, relevantných, atraktívnych a flexibilných programov vytvára v Prešove vzdelávaciu inštitúciu pre objavovanie internacionálnej dimenzie podnikania,
  • vysoká škola poskytuje vzdelávanie v bakalárskych študijných programoch v 1. stupni, ako aj ďalšie vzdelávacie a výskumné aktivity,
  • vysoká škola spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, aktivizuje sa v medzinárodných projektoch. Formy a spôsoby spolupráce sú upravené zmluvami.

Vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov. V súčasnosti je akreditovaný 1 bakalársky študijný program , ktorý je konkretizovaný v študijných plánoch študenta. Podrobnosti sú uvedené v študijnom poriadku, ktorý je vnútorným predpisom. Na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove môžu študovať občania Slovenskej republiky a cudzí štátni príslušníci, ak splnia podmienky pre prijatie na štúdium a preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium v súlade s § 56 a § 57 zákona o VŠ.

Študijný program

Študijný program sa uskutočňuje v dennej forme štúdia a v externej forme štúdia v kreditnom systéme. Štúdium v akademickom roku sa uskutočňuje podľa študijného programu a je dvojsemestrálne. V zmysle § 61 ods. 1 zákona akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka. Bakalársky študijný program končí štátnou skúškou a obhajobou záverečnej práce, ktorá patrí medzi štátne skúšky. Absolventom sa udeľuje akademický titul bakalár (v skratke Bc.).

Vysokoškolské štúdium sa uskutočňuje za úhradu nákladov spojených so štúdiom. Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium. Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, sa stáva študentom odo dňa opätovného zápisu na štúdium. Študent pri zápise určí, akú časť povinností predpísanú študijným programom absolvuje v nasledujúcom období štúdia, ktorého zápis sa týka. Študent prestáva byť študentom odo dňa riadneho skončenia štúdia, zanechaním štúdia, neskončením štúdia v termíne určenom zákonom, vylúčením zo štúdia, zrušením študijného programu, ak študent neprijme ponuku pokračovať v štúdiu iného študijného programu alebo odo dňa prerušenia štúdia.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 25.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár