(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fakulta: Obchodná fakulta
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Bratislava
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava, Slovenská republika
www fakulty: of.euba.sk/

Katedry

Katedra marketingu
Katedra medzinárodného obchodu
Katedra služieb a cestovného ruchu
Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru
Katedra obchodného práva
Katedra informatiky obchodných firiem

Charakteristika

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave predstavuje vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá v oblasti obchodno-vedných disciplín zabezpečuje vzdelávanie v študijných odboroch jedinečných z hľadiska vzdelávacieho profilu ekonomických fakúlt v Slovenskej republike. Ako dlhoročne etablovaná fakulta má svoje pevné miesto medzi ostatnými vysokoškolskými ustanovizňami na Slovensku, ktoré poskytujú ekonomické vzdelávanie. Voči vonkajšiemu prostrediu vystupuje Obchodná fakulta svojím vnútorným charakterom ako pružne prepojená, komplexne dobudovaná inštitúcia, ktorá jednak svojimi študijnými programami vychádzajúcimi z medzinárodných komparácií, kvalitným odborným a personálnym zázemím, vypracovanou vlastnou literatúrou, odbornými prekladmi a praktickými prípadovými štúdiami, materiálno-technickým zabezpečením a v neposlednej miere aj svojou prestížou v hospodárskej praxi a v medzinárodných vzťahoch vychádza z kritérií, ktorú pre túto oblasť stanovuje Akreditačná komisia pri Vláde SR.

Transformačný proces si vyžiadal množstvo koordinovaných, systémových ale i vecných zmien. Prestavba štúdia, zavedenie kreditového sytému, odbornej praxe, nového systému hodnotenia práce študentov i pedagógov Obchodnej fakulty, i skutočnosť, že prevažná časť pedagogického procesu je pokrytá kvalitnou študijnou literatúrou, sú len hlavnými prvkami tohto dlhodobého procesu. Uvedenému cieľovému zameraniu budúceho postavenia fakulty boli podriadené aj jej novo formované zahraničné vzťahy, edičná stratégia, vedecko-výskumné smerovanie a tiež jej vnútorná štruktúra.

Poslaním Obchodnej fakulty je v súlade s jej štatútom poskytovať kvalitné ekonomické vzdelávanie a vychovávať tak vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti marketingu, obchodu, obchodného podnikania, medzinárodných podnikateľských aktivít, cestovného ruchu, hotelierstva, služieb, komerčného práva, manažmentu kvality tovaru, schopných presadiť sa a uspieť na trhu práce nielen v regióne, ale aj v európskom a širšom medzinárodnom priestore, a tiež produkovať vedeckých odborníkov ekonomicko-obchodných vied pre potreby vysokého školstva a praxe v podmienkach vysokokonkurenčného prostredia a so zreteľom na spoločenský záujem. Výchovu doktorandov zabezpečuje fakulta v študijných odboroch tretieho stupňa štúdia, ktorými sú „Odvetvové a prierezové ekonomiky so špecializáciou Ekonomika obchodu a priemyslu“, „Svetová ekonomika“, „Medzinárodné ekonomické vzťahy“.

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave pripravuje odborníkov pre prax v domácich i medzinárodne činných obchodných a výrobných organizáciách, poradenských firmách, v podnikoch služieb a cestovného ruchu, ako aj inštitúciách štátnej správy zameraných na všetky odvetvia národného hospodárstva, teda nielen pre podnikovo-hospodársku, ale i pre makroekonomickú sféru. Jej hlavným poslaním je s potrebným odborným predstihom vychovávať absolventov s komplexnými vedomosťami a odbornými návykmi, schopných porozumieť ekonomickým problémom a procesom v podmienkach trhového hospodárstva, bez ohľadu na predmet, ktorý budú čo najoptimálnejšie odborne zabezpečovať a rozhodovať na základe získaných poznatkov.

Štruktúra jej učebných osnov a obsah štúdia sú neustále dopĺňané a precizované. Rastúce a meniace sa požiadavky reálneho hospodárskeho života, ale aj celý systém bol flexibilný a variabilný. Katalóg predmetov je v závislosti od permanentného trhu práce, perspektívnych požiadaviek hospodárskej praxe, ako aj zmeny záujmu študentov neustále dopĺňaný a upravovaný. Časť predmetov je komplexne vyučovaná v cudzom jazyku (francúzskom, nemeckom, anglickom), vrátane skúšky a doporučenej literatúry. Dosiahnuté výsledky fakulty v uplynulom období boli predmetom akreditácie Obchodnej fakulty, ktorá úspešne prebehla v roku 2001 a na základe ktorej Obchodná fakulta poskytuje a bude i naďalej poskytovať vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia iba v akreditovaných študijných odboroch a programoch. Obchodná fakulta zabezpečuje pre študentov prijatých na štúdium v roku 2004 a skôr úplné vysokoškolské vzdelanie v študijných odboroch inžinierskeho štúdia „Obchod a marketing“, „Medzinárodné podnikanie“ a „Cestovný ruch“. Zároveň sa realizuje tiež štúdium v študijnom odbore bakalárskeho štúdia „Obchodné podnikanie“.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár