(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Fakulta: Národohospodárska fakulta
Vysoká škola: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Bratislava
Typ školy: univerzita
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Dolnozemská cesta 1, 852 35, Bratislava, Slovenská republika
tel: +421 2 67291221
fax: +421 2 67291124
e-mail: dekannhf@euba.sk
www fakulty: nhf.euba.sk

Katedry

Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Katedra ekonomickej teórie
Katedra financií
Katedra hospodárskej politiky
Katedra pedagogiky
Katedra poisťovníctva
Katedra sociálneho rozvoja a práce
Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

Charakteristika

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity (NHF EU) má trvale dôležité postavenie na Slovensku pri výchove ekonómov – národohospodárov. Jadro činnosti fakulty predstavuje získavanie, tvorba a rozvoj teoretických ale aj empirických poznatkov o trhovom hospodárstve a hospodárstve SR osobitne. Pedagogická a vedeckovýskumná činnosť fakulty sa v súlade s dlhodobou tradíciou orientuje na národohospodársku (makroekonomickú) úroveň národného hospodárstva ale aj na interakcie medzi národohospodárskou úrovňou a podnikateľskou sférou (na prepojenie makro-mikro), na ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, bankovníctvo, verejné, podnikateľské a medzinárodné financie, poisťovníctvo, sociálny rozvoj a prácu, regionálny rozvoj a verejnú správu, na pedagogiku a na prienik informatizácie a informačných technológii do rozhodovacích procesov s cieľom pripraviť koncepčných odborníkov tohto zamerania pre všetky stupne riadenia národného hospodárstva. NHF EU zabezpečuje komplexné vzdelávanie, a to:
– bakalárske štúdium dennou a externou formou (I. stupeň štúdia)
– inžinierske štúdium dennou a externou formou (II. stupeň štúdia)
– doktorandské štúdium dennou a externou formou (III. stupeň štúdia)

Na NHF EU pôsobí 141 pedagogických pracovníkov a z nich 16 profesorov, 4 mimoriadny profesori, 39 docentov a 2 hosťujúci docenti. Podiel profesorov z celkového počtu učiteľov je 11,34 %, podiel mimoriadnych profesorov 2,83 %, podiel docentov 27,65 % a podiel hosťujúcich docentov je 1,41 % a podiel profesorov a docentov spolu je 43,26 %. Pedagogický proces na fakulte zabezpečuje aj 78 odborných asistentov (z toho 37 – PhD.), čo predstavuje 55,31 % a 2 asistenti, čo je 1,41 % z celkového počtu učiteľov. V každom akademickom roku pôsobí na NHF EU 20 – 25 externých pedagógov z iných univerzít (vrátane zahraničných), resp. významní odborníci z hospodárskej praxe. V akad. roku 2005/2006 študovalo na fakulte celkom 2965 študentov, z toho inžinierske štúdium dennou formou 1577, externou 622 a na bakalárskom štúdiu študuje 457 študentov dennou formou a 309 študentov externou formou. Na doktorandskom štúdiu študuje 21 interných doktorandov a externou formou študuje 133 doktorandov.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár