(, EuroEkonóm.sk ,  17)

Fakulta: Katedra manažmentu
Vysoká škola: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sídlo: Liptovský Mikuláš
Typ školy: vysoká vojenská a policajná škola
Vlastník: štátna škola

Kontakt

Adresa: Demänová 393, P. O. BOX 45, 031 01, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Katedry

Skupina všeobecného manažmentu
Skupina operačného manažmentu
Skupina ekonomiky

Charakteristika

Katedra manažmentu je súčasťou Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Vznikla 15. augusta 2004, pri reorganizácii Vojenskej akadémie, na základoch katedry vojenského manažmentu Fakulty pozemného vojska. Poslaním katedry je vzdelávanie a výskum v oblasti manažérskych metód, techník a nástrojov riadenia v sociálno-ekonomických procesoch. Katedra manažmentu je profilovým vedecko-pedagogickým pracoviskom Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši pre vzdelávanie a vedecko výskumnú činnosť v disciplínach manažmentu. V oblasti vzdelávania katedra zabezpečuje výučbu v manažérskych a s ním súvisiacich predmetov so zameraním na všeobecný manažment, kvantitatívny manažment, právo, makro a mikroekonomické a marketingové disciplíny, vo všetkých vysokoškolských študijných programoch akreditovaných v Akadémii ozbrojených síl, v dennom, externom i celoživotnom vzdelávaní.

Chcete aktualizovať tieto údaje? Napíšte nám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 10.7.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Ekonomická poradňa

 1. gabika

  dobry den, chcem vás poprosiť o informaciu,,,
  mám syna ktory chce studovať na vojenskej škole, je žiakom 8 ročnika,,, ale mi by sme chceli vedieť už teraz , ako a kde sa informovať, ja viem že niekedy taka to stredna skola bola v Mikuláši, ale už je zrušena,,, ??alebo ako sa dostať študovať na tento odbr?
  dakujem za informaciu ,,,,s pozdravom smolenakova

 2. lenka

  mnoo i mna by zaujimalo ze kdee sa to da studowat

 3. Laci

  BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
  ——————————————————————————–

  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika oznamuje záujemcom o štúdium, že v akademickom roku 2010/2011 otvorí štúdium v dvoch trojročných bakalárskych študijných programoch takto:
  1. V študijnom programe „Manažment vojenskej organizácie“ v študijnom odbore
  8.4.1. Manažment vojenských systémov.
  2. V študijnom programe „Elektronické systémy“ v študijnom odbore
  5.2.13 Elektronika.

  Štúdium na AOS je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium zároveň stávajú profesionálnymi vojakmi v štátnej prípravnej službe.

  P O S T U P pri prihlásení sa na vysokoškolské štúdium na AOS
  KONTAKT:
  AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika
  v Liptovskom Mikuláši
  031 06 Liptovský Mikuláš 6,
  oddelenie vzdelávania – tel.: 0960/423 458, 0960/423 550
  http://www(.)aos(.)sk e-mail: vzdelavanie@aos.sk

  Na AOS môžu študovať len študenti, ktorí vykonávajú štátnu službu profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky. Na AOS môžu ďalej študovať aj študenti, ktorí sú v služobnom pomere podľa osobitného predpisu upravujúceho služobný pomer príslušníka bezpečnostných zborov (napr. zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore, zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov) a študenti vojenských vysokých škôl so sídlom v zahraničí.

  Termín podania prihlášky do: 12. februára 2010
  Termín splnenia podmienok na prijatie do prípravnej štátnej služby: február – apríl 2010
  Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky: 15. – 18. júna 2010

  Prihláška na bakalárske štúdium
  Poplatok za prijímacie konanie: bez poplatku

  ——————————————————————————–
  Študijné programy

  Manažment vojenskej organizácie Odporúčaný študijný plán štud. programu MVO
  Forma štúdia – D
  Titul – Bc.
  Doba štúdia – 3 roky
  Počet študentov – 33

  Elektronické systémy Odporúčaný študijný plán štud. programu ES
  Forma štúdia – D
  Titul – Bc.
  Doba štúdia – 3 roky
  Počet študentov – 17

  AOS prijíma študentov na štúdium bakalárskych študijných programov len v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na akreditované študijné programy manažment vojenskej organizácie a elektronické systémy.

  Prijímacie konanie
  Prijímacie konanie pozostáva z:
  – výberového konania na prijatie do prípravnej štátnej služby (vykoná Skupina personálneho doplňovania Územných vojenských správ a stredisko pre výber personálu), na ktorom uchádzač absolvuje:
  lekárske vyšetrenie,
  psychodiagnostické vyšetrenie,
  previerku fyzickej zdatnosti.

  – písomného testu z matematiky a anglického jazyka.

  Prehľad látky, vzorový test a študijný materiál z matematiky
  Požiadavky na prijímacie skúšky z anglického jazyka
  Vzorový test z anglického jazyka
  Požiadavky na študenta AOS v predmete TV

  Na základe úspešne vykonaného výberového konania (február – apríl 2010) sa uchádzači o štúdium zúčastnia na vedomostnej skúške (15. – 18. júna 2010), ktorá pozostáva z písomného testu z matematiky a anglického jazyka. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium – bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.
  FAQ – často kladené otázky

  ——————————————————————————–
  Ďalšie informácie
  Uchádzači o štúdium musia splniť podmienky na prijatie do štátnej služby podľa § 13, zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Podmienky prijatia do prípravnej štátnej služby
  Prihlášky na štúdium zašlú uchádzači na adresu:
  Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
  oddelenie vzdelávania,
  031 06 Liptovský Mikuláš 6.

  Po doručení prihlášky na AOS bude uchádzačom zaslané potvrdenie o registrácii prihlášky a pokyny k ďalšiemu postupu prijímacieho konania.

  Štúdium bude 3-ročné, jeho absolventi získajú akademický titul „bakalár“ („Bc.“) a sú menovaní do hodnosti poručík.
  Po skončení vysokoškolského štúdia sú absolventi vyslaní do špecializačného kurzu (vstupný odborný dôstojnícky kurz), absolvovaním ktorého získajú kvalifikáciu na výkon konkrétnych funkcií v ozbrojených silách Slovenskej republiky.
  Študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe.
  Profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa v 1. platovom stupni (§ 152 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) – v roku 2009 je to suma 293,- €.
  Štúdium je bezplatné. Bezplatne je poskytované aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. Študenti sa písomnou dohodou zaväzujú zotrvať po skončení prípravnej štátnej služby v služobnom pomere profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe po dobu výsluhy v hodnosti poručík.

  SMERNICE o základných podmienkach a zásadách prijímacieho konania na bakalárske štúdium v akademickom roku 2010/2011

  INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
  ——————————————————————————–

  Na základe Nariadenia ministra obrany Slovenskej republiky č. 98/2009 o študijných programoch otváraných v akademickom roku 20010/2011 zo dňa 17. decembra 2009 vyhlasuje rektor Akadémie ozbrojených síl prijímacie konanie pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia v 1-ročnej externej forme. Štúdium je určené pre kadetov, ktorí skončili štvorročné bakalárske štúdium na AOS v akademickom roku 2007/2008 a 2008/2009 v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch.

  Otvárané študijné programy:
  Študijný program „Manažment obranných zdrojov“ v študijnom odbore 8.4.2 ekonomika a manažment obranných zdrojov – počet prijímaných študentov 54.
  Študijný program „Zbraňové systémy, zbrane a ich časti“ v študijnom odbore 8.4.3 výzbroj a technika ozbrojených síl – počet prijímaných študentov 13.
  Študijný program „Elektronické systémy“ v študijnom odbore 5.2.13 Elektronika – počet prijímaných študentov 44.

  Podmienky prijatia:
  Uchádzač musí byť absolvent štvorročného bakalárskeho študijného programu v príbuznom študijnom odbore na AOS v akademickom roku 2007/2008 alebo 2008/2009.

  Uchádzač si musí podať prihlášku na štúdium v termíne do 30. apríla 2010, ktorú zašle na adresu:
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
  Oddelenie vzdelávania
  031 06 Liptovský Mikuláš 6

  Na základe splnenia uvedených podmienok a výsledkov dosiahnutých v bakalárskom štúdiu rozhodne do 14. mája 2010 rektor AOS o prijatí alebo neprijatí uchádzačov na štúdium. O výsledku rozhodnutia rektora AOS oddelenie vzdelávania bezodkladne upovedomí uchádzačov o štúdium. Úspešní uchádzači požiadajú služobným postupom o vyslanie na externé štúdium na AOS podľa § 27a zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Poznámka:
  Prihláška na 2. stupeň vysokoškolského štúdia
  Uchádzač vyplní len prvú stranu prihlášky, doplní dátum a podpis.

 4. zuzanka1324

  Chcela by som sa opytať,ake su podmienky prijatia na AOS v Liptovskom mikulaši,moja dcera bysa tam chcela isť učiť,tento rok je ôsmačka a budu davať predbežné prihlášky,nosí okuliare,zasoru odpoved dakujem
  tel.: 0908866414

 5. zuzana

  je nejaka vojenská škola,do ktorejsa dá dostať zo základnej školy?a aké su podmienky prijatia na školu?

 6. Tina

  Chcela by som sa opýtať ako to je so strednou školou vojenskou v Liptovskom Mikuláši (alebo nikde inde v SR ) , pretože na internete som sa stretla s informáciami , že v nasledujúcom , školskom roku sa otvorí opäť stredná škola vojenská . Je to pravda …bola by som šťastná ak by som sa dočkala odpovede. Dakujem 🙂

 7. miro

  Dobrý deň, ja by som sa chcel spítať, že kde by som našiel prihlášku na školu, a kde by som ju mal poslať, lebo by som sa chcel dostať k ozbrojeným silám. Skončil som strednú školu a momentálne som nezamestnaný… Dakujem

 8. patrik

  po prihlasku sa ide do presova aj dakde inde len newiem kde

 9. obnažené vajcia

  Milý Mirko, je to v . Keby si tomu nerozumel, tak si to otoč zvisle!

 10. tomas

  aj ja by som rad isiel studovat na strednu vojensku skolu len neviem kde a potredbujeem poradit co je najidealnesie pre mna byvam v TO a co je aj tak naj dostupnesie dochadzkou diki

 11. Andrej

  Som s topolcian a chcel by som sa dostat na Strednu vojensku skolu ak niekde je…..a ake su poziadavky????..pls lebo ja neviem na aku trednu skolu mam ist

 12. Radoslav

  Chcem byt odmalička policajtom,alebo FBI chcel by som íst študovat na policajnú akadémiu do Liptovského Mikuláša,aké sú požiadavky,som z Považskej Bystrice z obce Brvnište,idem do 9.ročníka na ZŠ

 13. Jan

  Som ziakom 9 roc a na vysoku sa mi cakat nechce preto chcem ist uz teraz zo zakladnej ale vraj stredna uz tak kde nieco take kde je spolocne s armadov a akesu podmienky ale nech internat je zadarmo dakujem

 14. renca73

  kto mi poradi adresu kde si dcera pošle prihlašku ????????????,

 15. BezMena

  Prosím spamätajte sa ! Chalani toto je vysoká škola kde najskôr potrebujete ukončiť strednú s maturitou, potom zvládnuť fyzické testy a psychologický test, na základe ktorého zistia či ste vhodný na štúdium na tejto VŠ a potom vás podľa jednotlivých odborov čakajú napríklad aj ďalšie testy napr. z matematiky. Prihlášku na VŠ zašlete buď poštou (dostať v hociktorom papiernictve ), alebo elektornickou formou, kt. nájdete na stránke školy aos.sk ( aj tú však treba vytlačiť, zaplatiť a poslať rovnako poštou ).

 16. martin

  Som profesionalny vojak v docasnej statnej sluzbe chcel by som sa spytat ci sa da popri praci studovat akademiu v liptovskom mikulasi externe. Co by mi bolo treba na to a ci to je vlastne mozne dakujem za odpoved

 17. Zuzana

  Chcela by aom sa spýtať či je aj stredná škola (vojenská akadémia) kde by som mohla podať prihlášku ďakujem.

Pridaj komentár