( Miki,  0)

ROA, ROE, ROI a DuPontova analýza

Rozklad celkovej efektívnosti spoločnosti na jednotlivé komponenty je užitočný pre hĺbkovú analýzu jej finančného zdravia a výkonnosti. Máme tri základné ukazovatele: ROA (Return on Assets – Návratnosť aktív), ROE (Return on Equity – Návratnosť vlastného kapitálu) a ROI (Return on Investments – Rentabilita základného imania). Každý z nich hovorí niečo iné o výkonnosti a efektívnosti spoločnosti. Ich rozklad nám môže pomôcť lepšie pochopiť, odkiaľ prichádza zisk a ako efektívne spoločnosť využíva svoje zdroje.

ROA (Return on Assets – Návratnosť aktív)

ROA ukazuje, ako efektívne spoločnosť využíva svoje aktíva na generovanie zisku. Vypočíta sa ako:

ROA = Čistý zisk / Priemerné celkové aktíva

ROE (Return on Equity – Návratnosť vlastného kapitálu)

ROE ukazuje, ako efektívne spoločnosť využíva vlastný kapitál (t.j. investície vlastníkov) na generovanie zisku. Je to kľúčový ukazovateľ pre akcionárov, pretože im hovorí, akú návratnosť môžu očakávať na svoje investície do spoločnosti. Vypočíta sa ako:

ROE = Čistý zisk / Priemerný vlastný kapitál

ROI (Return on Investments – Rentabilita základného imania)

Tento ukazovateľ je podobný ROE, ale zameriava sa špecificky na základné imanie, ktoré je časťou vlastného kapitálu. Rentabilita základného imania sa vypočíta podobne ako ROE, ale namiesto celkového vlastného kapitálu sa použije základné imanie.

Rentabilita základného imania = Čistý zisk / Základné imanie

DuPontova analýza

Pre ešte podrobnejšiu analýzu výkonnosti spoločnosti sa často používa DuPontova analýza, ktorá rozkladá ROE do troch základných komponentov: marže (Čistý zisk/Tržby), obrátky aktív (Tržby/Priemerné celkové aktíva) a finančnej páky (Priemerné celkové aktíva/Priemerný vlastný kapitál). DuPontova formula pre ROE vyzerá takto:

ROE = (Čistý zisk / Tržby) × (Tržby / Priemerné celkové aktíva) × (Priemerné celkové aktíva / Priemerný vlastný kapitál)

Tento vzorec nám umožňuje vidieť, ako každý z týchto troch faktorov prispieva k celkovej návratnosti vlastného kapitálu spoločnosti.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 11.3.2024 a aktualizovaný 12.3.2024. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.