(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Osobitné druhy zahraničnoobchodných operácií predstavujú kombináciu vývozu a dovozu v rámci jedného obchodného prípadu. Zvláštnosťou je, že vo väčšine prípadov neprekračujú hranice krajiny; v praxi sa vyskytujú v rozličných formách a často sa jednotlivé formy kombinujú.

Členenie osobitných druhov zahraničnoobchodných operácií:

 • výmenné obchody
 • viazané obchody
 • ostatné druhy operácií v zahraničnom obchode

Výmenné obchody

Medzi výmenné obchody patria kompenzácie a bartrové obchody.

Kompenzácie

Kompenzácia je bezdevízová výmena tovaru za tovar. Poznáme niekoľko typov kompenzácií:

 • kompenzácia v sebe – vývozca je zároveň aj dovozcom v obidvoch krajinách, dvaja partneri
 • trianglová kompenzácia – zúčastňujú sa na nej vývozcovia a dovozcovia z 3 krajín, teda 3 partneri; využíva sa v prípadoch, keď obchodu bránia prísne devízové predpisy alebo keď je medzi 2 krajinami nevyrovnaná obchodná bilancia. Zapojením tretej krajiny môže obchod pokračovať; uskutoční sa sprostredkovane tak, že záväzok vyrovná tretia krajina.
 • globálna kompenzácia – v kompenzácii vystupujú viacerí partneri

Barter

Barter je obchodná operácia dohodnutá na vládnej alebo rezortnej úrovni. Barter je výmena tovaru za tovar medzi exportérom a importérom na základe jedinej zmluvy. V rámci barterového
obchodu sa neuskutočňuje peňažný tok.

Viazané obchody

Medzi viazané obchody patria protinákupy, rámcové obchody, junktimové obchody, recipročné obchody, buy-back a reexport.

Protinákupy a väzby

Dovozca je ochotný doviesť tovar pod podmienkou, že tento zahraničný partner pristúpi na záväzok odobrať určitý tovar od vývozcu, a to do istej dohodnutej výšky z hodnoty kontraktu. Poznáme dva typy protinákupov:

 1. protinákupy s prirodzenou väzbou
 2. protinákupy s neprirodzenou väzbou

Rámcové obchody

Rámcové obchody sa uzatvárajú z dôvodu, že v čase uzatvárania dohody nie sú známe všetky okolnosti obchodu. Ide o predbežnú dohodu niekoľkých subjektov o výmene určitého tovaru. Výhodou je, že zúčastnené subjekty majú nejakú istotu, že obchod uzatvoria.

Rámcové obchody obsahujú bežné kúpne zmluvy, rámcové obchody a ďalšie zmluvy. Za každú zmluvnú stranu vystupujú koordinátori obchodu. Zvláštnosťou je, že jednotlivé zmluvy si dohodnú partneri priamo medzi sebou.

Junktimové obchody

Junktimové obchody sa využívajú vtedy, keď jedna z partnerských krajín má vysoké pohľadávky voči partnerskej krajine, a preto sa snaží obmedziť vývoz a zvýšiť dovoz. Junktimové obchody sa zmluvne zabezpečujú junktimovými zmluvami.

Recipročné obchody

Recipročné obchody sa realizujú, ak vývoz určitého tovaru je povolený len protiodberom iného druhu tovaru.

Buy-back

Podstata buy-back obchodných operácií je v tom, že pre odberateľa zabezpečuje strojové vybavenie, technológiu bez nároku na pohotové finančné zdroje. Dodávateľ strojov a zariadení súčasne so zmluvou o dodaní strojov uzatvára druhú zmluvu o odkúpení výrobkov vyrábaných na týchto strojoch. Takýmto spôsobom môže byť uhradená celá časť hodnoty dodávok.

Reexport

Na reexporte sa zúčastňujú obyčajne objekty z 3 krajín:

 • vyvážajúci subjekt
 • reexportujúci subjekt
 • odberateľský subjekt

Reexport sa využíva na prekonávanie obchodnopolitických prekážok napr. pri uplatňovaní diskriminácie ciel na tovar z určitej krajiny alebo na kompenzovanie vlastných vývozných dodávok tovaru do zahraničia. Formy reexportu:

 • priamy reexport – tovar sa vyváža priamo z krajiny vývozcu do krajiny určenia bez toho, aby prekročil hranice štátu reexportéra
 • nepriamy reexport – tovar sa nakúpi v krajine vývozcu A, importuje sa do krajiny reexportéra B a odtiaľ do krajiny odberateľa C
 • reexport v oficiálnej podobe
 • reexport v skrytej podobe

Ostatné druhy operácií v zahraničnom obchode

Inžiniering – engineering

Inžiniering predstavuje konzultácie a poradenstvo. V inžinieringu vystupujú tzv. engineeringové firmy, ktorých hlavnou náplňou je vypracovanie verejných súťaží – tendrov pre investorov.

Výrobné podielníctvo

Výrobné podielníctvo predstavuje kapitálovú účasť na výrobe v zahraničí. Určité subjekty poskytnú úver na dlhý čas a sú ochotné odoberať produkciu ako platby za poskytnutú pôžičku.

Zušľachťovací styk

Zušľachťovací styk je úprava určitého tovaru v zahraničí za odmenu. V rámci zušľachťovacieho styku sú vzťahy medzi partnermi upravované zmluvou o dielo. Poznáme dva typy zušľachťovacieho styku:

 1. aktívny zušľachťovací styk
 2. pasívny zušľachťovací styk

Deblokácie

Deblokácie znamenajú odpredaj alebo inú forma likvidácie našich pohľadávok v zahraničí.

Switchové operácie

Switchové operácie sú formou zahraničnoobchodných operácií, prostredníctvom ktorých získavame určitý typ devíz. Podstata je v tom, že za nevymeniteľnú menu sa získava vymeniteľná. Zúčastnené strany majú odlišnú motiváciu účasti. Napr. jeden chce kúpiť a nemá vhodnú devízu, druhý chce predať a nemá partnera, ktorý by vedel zaplatiť tvrdou menou. Switcher má prístup k niektorým typom devíz, použije ich a realizuje ich buď priamo alebo nepriamo (reexport). Switcher zaplatí dodávateľovi v inej mene ako inkasuje od konečného odberateľa.

Delenie switchových operácií podľa účelu a podľa zúčastnených strán:

 • vývozné switchové operácie
 • dovozné switchové operácie
 • tovarové switchové operácie
 • devízové switchové operácie
 • aller-retour switchové operácie
 • ďalšie typy switchov znamenajú výmenu vymeniteľných mien za nevymeniteľné, nevymeniteľné sa vymieňajú za inú nevymeniteľnú menu a nakoniec sa táto nevymeniteľná mena vymení za vymeniteľnú

Swapové operácie

Swapové operácie sú také medzibankové operácie, v ktorých sa rieši prechodný nedostatok určitého typu devíz. Banka kupuje s okamžitým dodaním voľnú devízu, ktorú potrebuje na uskutočnenie úhrady do zahraničia za inú voľnú devízu, ktorú má v okamihu operácie v dostatočnom množstve. Ide o výmenu na istý čas, potom si tie isté devízi banky navzájom vrátia.

Debt Equity swap

Debt Equity swap je zvláštna swapová operácia, pomocou ktorej sa mobilizuje štátny úver. Zahraničné banky predávajú svoje pohľadávky v konvertibilných menách tým firmám, ktoré zamýšľajú investovať v dlžníckej krajine.

Burzové obchody

Burza je miesto, na ktorom sa periodicky alebo trvale sústreďuje ponuka a dopyt po tovare hromadného charakteru. Burzový tovar nemusí byť fyzicky prítomný. Delenie podľa toho, s akým tovarom sa na burze obchoduje:

 • finančné burzy – obchodovanie najmä s cennými papiermi (šeky, zmenky, obligácie, akcie konosamenty)
 • tovarové burzy – obchodovanie s jedným alebo niekoľkými druhmi tovarov (káva, cukor, čaj, vlna, zemiaky, bavlna, kaučuk, korenie, pšenica, kukurica, mäso, kakao)
 • špeciálne burzy – predávajú sa napr. lodné priestory (Londýn, New York, Rotterdam)

Na burzách sa obchoduje nepriamo, prostredníctvom burzových maklérov a brokerov. Medzi účastníkov burzy patria:

 • spoločnosti, ktorých cenné papiere sú kótované
 • investori (kupujúci)
 • sprostredkovatelia (makléri)

Burzu riadi burzová správa, ktorá ju zastupuje navonok. Na burze sa uskutočňujú tieto typy obchodov:

 • termínované obchody
 • prolongačné obchody
 • prémiové obchody
 • dontové obchody

Aukcie

Aukcia je špecifická forma trhu, na ktorom sa vo vopred stanovenom čase a na vopred určenom mieste sústreďuje ponuka a dopyt po konkrétnom fyzickom tovare.
Tovarové aukcie – kupujúci majú možnosť tovar si vopred fyzicky pozrieť
Aukčný predaj – postupuje sa od najnižšej vyvolanej ceny, ktorá sa postupne zvyšuje. Tovar sa predá tomu, kto ponúkne najvyššiu cenu.
Holandská aukcia – predaj začína vysokou vyvolávacou cenou, ktorá sa postupne znižuje, pričom tovar získa ten, kto prvý akceptuje práve vyhlásenú cenu.
Na aukciách sa predávajú tovary ako sú káva, vlna, kožušiny, dobytok, umelecké predmety.
Aukcie organizujú špecializované firmy, prístavné a mestské správy. Medzinárodné aukcie sa organizujú raz až štyrikrát ročne vo všetkých obchodných strediskách. Známe aukčné miesta vo svete Londýn, New York, Amsterdam, Petrohrad.

Licencie a know-how

Ide o obchod s priemyselnými právami, technickými a výrobnými poznatkami a skúsenosťa-mi; obchod s nehmotným alebo neviditeľným tovarom. Vlastník týchto práv iným subjektom (nadobúdateľom licencie) povoľuje využívať tieto práva podľa podmienok stanovených v zmluve. Za používanie týchto práv nadobúdateľ licencie platí licenčné poplatky. Predmetom licenčných obchodov sú patenty, vynálezy, chránené vzory, ochranné známky. Firma pristupuje k predaju vtedy, ak ich sama nie je schopná zavádzať do praxe (pre nedostatok financií) alebo vlastný trh je nasýtený; v zahraničí existujú prekážky brániace priamemu predaju.

Delenie licencií z hľadiska vplyvu na platobnú bilanciu krajiny:

 • aktívna licencia – v krajine poskytovateľa licencie vzniká devízový výdavok
 • pasívna licencia – pre tuzemskú krajinu vzniká devízový výdavok

Delenie licencií na základe rozsahu nadobudnutých práv:

 • výlučný nadobúdateľ – jediný oprávnený užívateľ licencie na zmluvnom území
 • nevýlučná licencia – poskytuje právo využívania viacerým subjektom
 • sublicencia – nadobúdateľ so súhlasom poskytovateľa môže preniesť licenčné právo na tretí subjekt

Licenčné zmluvy sa uzatvárajú na obdobie 3-5 rokov. Cena za poskytovanie licencie do zahraničia sa pohybuje okolo 25 až 45% zo zisku dosiahnutého počas trvania licenčnej zmluvy.

Verejná súťaž – tender

Pri nákupe strojov a dovoze investičných celkov, pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác platených z verejných prostriedkov alebo z prostriedkov štátneho rozpočtu sú obstarávatelia povinní vypísať verejnú obchodnú súťaž. Verejná súťaž sa vyhlasuje v obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Vypíšu sa podmienky súťaže, ponuky vrátane cien. Na týchto súťažiach sa môžu zúčastniť aj zahraničné subjekty.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008 a aktualizovaný 21.4.2015. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár