(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Poznatky získané prieskumom trhu a výsledky propagačnej akcie využije vývozca pri uskutočňovaní ponukovej činnosti. Vývoz možno zabezpečiť priamou obchodnou metódou (výrobný podnik = exportér), alebo nepriamou obchodnou metódou (výrobný podnik poverí touto činnosťou inú firmu). V prípade použitia nepriamej formy treba predbežne dohodnúť základné podmienky, za ktorých sa bude realizovať vývozná operácia. Spresnenie týchto podmienok a uzatvorenie zmluvy s vnútorným partnerom sa uskutoční až po dohode o podmienkach vývozu so zahraničným odberateľom.

Zmenka
Zmenka je cenný papier napísaný v presne stanovenej forme, z ktorého vyplýva na jednej strane bezpodmienečný písomne potvrdený platobný záväzok dlžníka zaplatiť zmenečnú čiastku uvedenú na zmenke a na druhej strane právo majiteľa zmenky požadovať v stanovenej dobe od dlžníka túto úhradu.
Veriteľ má povinnosť predložiť zmenku pri splatnosti dlžníkovi k zaplateniu. Túto povinnosť obvykle prenáša na banky, ktoré poveruje inkasom svojich zmeniek.
Používanie zmeniek je výhodné pre dovozcu, ktorý pri platení zmenkou presúva úhradu do budúcnosti – na dobu jej splatnosti. Preto pre vývozcu je platenie zmenkou nevýhodnejšie. Okrem toho vývozca nesie riziká vyplývajúce zo zložitých zmenkových predpisov, z možných kurzových strát i prípadnej platobnej neschopnosti dlžníka.
Poznáme dva druhy zmeniek:
Vlastná zmenka – je bezpodmienečný prísľub výstavcu vlastnej zmenky, že zaplatí istú sumu osobe, ktorá je na zmenke uvedená.
Cudzia zmenka – je cenný papier, v ktorom vystavovateľ zmenky prikazuje svojmu adresátovi – zmenkovníkovi, aby určitej osobe zaplatil určitú peňažnú čiastku.
Zmenka musí obsahovať podstatné náležitosti:
• slovo zmenka v súvislom texte
• bezpodmienečný príkaz vystavovateľa zaplatiť
• meno a suma, ktorá je zvyčajne uvedená slovami aj číslami
• presne stanovený deň splatnosti
• meno osoby, ktorej má byť zaplatené – remitent
• presne stanovené miesto platenia, ak tento údaj chýba
• meno zmenkovníka
• podpis vystavovateľa (trasáta)

Šek
Šek je klasickým platobným prostriedkom. je to vlastne bezpodmienečný príkaz vystavovateľa šeku peňažnému ústavu – banke – zaplatiť doručiteľovi alebo osobe uvedenej v šeku určitú peňažnú čiastku. Má určitú zákonom predpísanú formu a je zásadne splatný na predloženie. Šeky sa používajú tak vo vnútroštátnom, ako aj v medzinárodnom platobnom styku, kde nahrádzajú hotovostné peniaze a sú cennými papiermi.
V medzinárodnom platobnom styku sa šeky používajú predovšetkým ako platobný prostriedok. Najčastejšie sa využívajú pri nahradení platenia zúčtovaním, čo umožňuje bezhotovostný platobný styk. Tým, že dlžník odovzdá veriteľovi šek má pri niektorých obchodných operáciách rovnaký význam ako platenie v hotovosti.
V oblasti Ženevskej konvencie šek:
a) vydaný a splatný v jednom štáte platí 8 dní
b) vydaný v jednom štáte a splatný v štáte druhom na rovnakom kontinente platí 20 dní
c) vydaný na jednom kontinente a splatný na druhom platí 70 dni
Podľa Anglosaskej dohody je lehota 90 dní tzv. rozumným časom.
Podstatné náležitosti:
• označenie šek v jazyku, v ktorom je táto listina napísaná
• bezpodmienečný príkaz vyplatiť určitú sumu peňazí
• meno šekovníka
• miesto, kde má byť šek zaplatený
• miesto a deň vystavenia šeku
• podpis vystavovateľa

Ak je peňažná suma uvedená slovami a číslicami, ak sa líšia, platí suma napísaná slovami, ak sú obidva údaje v číslach platí nižšia suma.
Podľa osoby, v prospech ktorej bol šek vystavený, rozoznávame:
Šek na meno je prevoditeľný
Šek na majiteľa vybavený určitým menom a dodatkom „alebo majiteľovi“ „alebo doručiteľovi“
Šek na rad je označený určitým smenom s doložku „na rad“
Rektašek, označený určitým menom s doložkou „nie na rad“
Podľa vystavovateľa sa delia šeky na súkromné a bankové. Súkromné šeky vystavuje majiteľ účtu, bonita šeku je rovnaká ako bonita banky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár